ΠΑΡΕΚΒΑΣΗ ΛΟΓΟΥ ΑΙΤΙΑΤΟΥ

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014 3:18 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Παρέκβαση λόγου αιτιατού;
1. Ἡ Σταυρόεσσα σημαία μας, "τὸ Σταυροῦ τρόπαιον", ἀναγόμενη στὸ πρωτοχριστιανικὸ λάβαρο τῆς "παραδοξοτάτης θεοσημίας" (Εὐσεβίου Εἰς τὸν Βίον Κωνσταντίνου Α' 28), διὰ τῆς ὁποίας ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος περιήγαγε μεγάλες νίκες καὶ θεμελίωσε τὴν πρώτη Χριστιανικὴ αὐτοκρατορία, πολεμεῖται ὁρατῶς. Τελευταῖο τόλμημα ἀντισταυρικῆς πολεμικῆς "τῶν ἐχθρῶν τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ" (Φιλ. β' 8), εἶναι ἡ διαστρεβλωτικὴ ἐξεικόνιση τῆς Σημαίας μας στὶς φανέλλες τῶν ποδοσφαιριστῶν τῆς Ἐθνικῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος, τοῦ μόλις λήξαντος Mundial. Στὴ "Σημαία αὐτὴ ὁ Σταυρὸς ἀνατρέπεται βλασφήμως, ἀφοῦ σμικρύνεται τὸ κάθετο ἰστίο τοῦ Σταυροῦ καὶ διαπλατύνεται τὸ ὁριζόντιο! Τὸ βλάσφημο τοῦτο σκαρίφημα προτείνει ἡ σταυρομάχος ἰουδαϊκὴ ἑταιρεία "Nike". Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς Σημαίας μας ἄρχισε ὅταν ἡ συμμορία τῶν κυβερνώντων αἰσθάνθηκε ἰσχυρή. Ἐκδηλώθηκε δέ, γιὰ πρώτη φορά, "ἐπισήμως" μὲ δήλωση τοῦ ἀνεκδιήγητου Σηφουνάκη, τὸ ἔτος 2000. Ὁ παράφρων ἐκεῖνος καὶ κομπλεξικὸς πασοκόμος ἀπεφάνθη ὅτι ὁ Σταυρὸς θὰ πρέπει νὰ ἀπαλειφθεῖ ἀπὸ τὴ Σημαία μας. Σκεφθῆτε ποιὰ ποταπὰ στοιχεῖα – κουκοῦλοι, ἀριστεροί, Σηφουνάκης, Βαρβητσιώτης – πολεμοῦν τὴ Σημαία μας! Αὐτὰ οἱ μισέλληνες, βεβαίως καὶ μὴ Χριστιανοί. Ὅμως βλέπουμε καὶ "Χριστιανοὺς" νὰ συμμετέχουν στὴν καθαίρεση. Ἡ Μονὴ Ἀρχαγγελιώτισσας Ξάνθης, κατὰ τὴν πανήγυρί της προέβη, ὑποτίθεται, σὲ σημαιοστολισμό, κρεμῶντας λωρίδες ὑφάσματος σὲ γαλάζιο καὶ λευκό! Θέλουμε νὰ συστήσουμε στοὺς ἐχθροὺς τῆς Σημαίας μας: Μὴ ἁπλώνετε τὸ βέβηλο καὶ μιαρὸ χέρι σας στὸ πανεθνικῶς ἱερὸ Σύμβολο, διότι θὰ τὸ μετανιώσετε πικρά! Ὅποιοι καὶ νὰ εἶστε, ἀνάθεμά σας τρίς! Νὰ μὴ εὕρει ἀνάπαυση ἡ προδότρα ψυχή σας ποτέ….
2. Ἡ κυβερνῶσα συμμορία ὁλοκλήρωσε ἐσχάτως τὴ σκυταλοδρομία τῆς καταργήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας. Ἡ ἑπόμενη φάση τοῦ ἀγωνίσματος προβλέπει τὴ μετάθεση τῆς ἀργίας ἀπὸ τὴν Κυριακὴ στὸ Σάββατο! Μόλις χρειάζεται νὰ ποῦμε πὼς στὸν πιστὸ δὲν ἐπιτρέπεται τὸ παράπαν νὰ ζῆ ἀκολουθῶντας ἰουδαϊκὰ πρότυπα, ἀθετῶντας τὴν ἡμέρα Κυρίου καὶ τιμῶντας τὸ Σάββατο· αὐτὸ ἤδη παρατηρεῖται στὴν Ἀμερική: "Ὅτι οὐ δεῖ Χριστιανοὺς ἰουδαΐζειν καὶ ἐν τῷ σαββάτῳ σχολάζειν, ἀλλ' ἐργάζεσθαι αὐτοὺς ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρα· τὴν δὲ Κυριακὴν προτιμῶντας, εἴγε δύναιντο, σχολάζειν ὡς Χριστιανοί" (Λαοδικείας, καν. κθ', Ράλλη & Ποτλῆ Γ' 196). Τὸ νὰ ἐργάζεται ὁ Χριστιανὸς τὴν ἡμέρα αὐτή, σημαίνει πὼς ἐξομοιώθηκε μὲ τοὺς ἰουδαίους· συνέπεια δὲ αὐτοῦ εἶναι ἡ καταδίκη του: "Εἰ δὲ εὑρεθείη ἰουδαϊστής, ἔστω ἀνάθεμα παρὰ Χριστῷ" (αὐτ.). Ἂς παρατηρήσει ἐνδελεχῶς καὶ ἐπισταμένως: τὸ κέρδος τῆς Κυριακῆς θὰ δεῖ νὰ διαρρέει ἀπὸ τὰ χέρια του. Τὸ εἶπε ὁ Νεομάρτυς Πατροκοσμᾶς: "Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογίαν…". Καταλαβαίνετε τώρα, γιατὶ οἱ συστημικοὶ πασχίζουν νὰ καταργήσουν τὴν ἱερότητα τῆς Κυριακῆς: ἐπιδιώκουν νὰ μᾶς ἐξιουδαΐσουν.
3. Ἡ Θράκη μας, ἀπὸ τὸ 1955, (ἀρχὴ πρωθυπουργίας τοῦ μισέλληνος "Ἐθνάρχη" Καρὰ ἀμὰν ἀλῆ), διολισθαίνει ἐκ συστήματος καὶ σταθερὰ στὸν βάρβαρο ἐκτουρκισμό. Ἀπὸ τότε καὶ μέχρι σήμερα, σχεδὸν ἐπὶ 60 ἔτη, ἡ τουρκοποίηση τῆς Θράκης συντελεῖται βαθμηδόν, διοχετευόμενη σὲ δόσεις εὔπεπτες, ὥστε ὁ Λαὸς νὰ μὴ ἀντιδρᾶ. Κάποια δημοσιότητα δόθηκε στὸ ὀξὺ πρόβλημα μὲ τὴν πατριώτισσα Δασκάλα τοῦ Δερείου, ποὺ ἀπεκάλυψε στοὺς κεχηνότες τὴ Θρακικὴ βυσσοδόμηση. Σήμερα ὅμως τὸ πᾶν ἔχει ἐκτραχυνθεῖ, πολλῷ μᾶλλον καὶ τὸ Θρακικό. Νὰ ἀναφέρουμε τὸ πιὸ χτυπητὸ σημεῖο, κατὰ τὴν κρίση μας. Κατὰ τὶς τελευταῖες λεγόμενες εὐρωπαϊκὲς ἐκλογές, οἱ ἐχθρέλληνες σἐρβιραν μεγάλη δόση τουρκοθρακίας. Τὰ κανάλια τῶν διαφημίσεων ἐμφάνιζαν τὸν ἐκλογικὸ χάρτη τῆς Χώρας, ἀνὰ περιοχή, σὲ χρῶμα ρὸζ ἢ μπλέ, ἀπὸ τὰ δύο κόμματα τῆς ἐξάρτησης. Πλὴν τὴ Θράκη ἔδειχναν μὲ χρῶμα λευκό, προεισηγούμενοι τὸ γκρίζο (θυμηθεῖτε τὶς γκρίζες ζῶνες…). Ἔτσι ἐγκλιματίζουν τοὺς ἠλιθίους τῆς πολυθρόνας νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ τούρκικο τετελεσμένο, ὑφιστάμενοι, παράλληλα, διαλανθάνοντα ἀφελληνισμό. Στὴ χώρα τούτη τῆς τουρκομανίας ἡ λέξη "Ἑλλὰς" καὶ τὰ παράγωγά της ἐξοβελίζονται μεθοδικὰ· κινεῖ γὰρ σὲ μῖσος ὅλα τὰ σκοτεινόχαρα διαβόλια. Κατηγγέλθη πὼς ἀπὸ τὶς πινακίδες καὶ τὶς σφραγῖδες τοῦ "Τμήματος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας" τοῦ Πανεπιστημίου Θράκης ἀφηρέθη ἡ λέξη ποὺ καίει τὴ μισελληνικὴ μασονία. Τμῆμα γαλλικῆς φιλολογίας ἔχουμε; ἀγγλικῆς, γερμανικῆς κ.ἄ. ἔχουμε; Ναί. Ἑλληνικῆς; Ὄχι! Τὸ θρασίμι ἐκεῖνο, ποὺ φαίνεται πὼς ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν ὠμῶν μακιαβελλιστῶν, καὶ ἄκουγε στὸ ὄνομα Τουρκόγλου, εὐνοεῖ τὸ κατακάθι τῆς τουρκοθράκης ποὺ βρίσκεται συσπειρωμένο στὴ φιδοφωλιὰ τοῦ προξενείου, φερόμενος πρὸς αὐτὸ τουρκοπαθῶς. Ἀπευθύνουμε ἐρώτημα εὐθὲς πρὸς αὐτὸν καὶ τὴ λοιπὴ ἐγκληματικὴ συμμορία ποὺ κατέλαβε τὰ ἕδρανα τῆς Βουλῆς: Γιατί, κερατάδες, ἐθελοτυφλεῖτε ἀπέναντι τῶν τουρκοπρακτόρων, ἐπιτρέποντάς τους νὰ ἐνεργοῦν ἐπεκτατικῶς; Τελευταία τους δραστηριότητα, ἐκτὸς τοῦ προσηλυτισμοῦ τῶν πομάκων καὶ τῶν γύφτων στὴ βοθρικὴ θρησκεία τοῦ κερκωπείου ἀλλάχ, εἶναι καὶ τὰ ἄτοκα δάνεια ποὺ χορηγεῖ στοὺς τουρκομάνους ἡ τουρκοτράπεζα ἀτόκως, γιὰ νὰ ἀγοράζουν γῆ ἑλληνική, ἐνῶ τοὺς ἀπαγορεύεται νὰ τὴν πουλοῦν σὲ Ἕλληνες!
Τελευταία πρόκληση τους εἶναι νὰ μοιράζουν τρόφιμα, ἀνὰ τὰς ὁδούς, ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὸ ὁμόφρον τουρκομάνι. Ὅμως, σκεφθεῖτε, ὅταν Ἕλληνες πατριῶτες μοίραζαν τρόφιμα σὲ συνέλληνες, οἱ ἐξουσιαστὲς ἔστειλαν τὰ Μ.Α.Τ. (μονάδες ἀποκατάστασης τάξης)!
Θὰ συνιστούσαμε, σὲ ὅσους πατριῶτες ἀγαποῦν τὴ Θράκη, ἂς σημειώνουν ἐκείνους ποὺ φέρονται τουρκοπαθῶς, ὅπως οἱ πολιτικάντηδες, οἱ δημοσιογράφοι, οἱ δήμαρχοι τῆς περιοχῆς, ἡ Καϊλή, ὁ Ραγκούσης…. Τοῦτο τὸ τελευταῖο ἰουδαιοκάθαρμα εἶναι ποὺ στοιχειοθέτησε τὸ δημαρχιακὸ κατασκεύασμα "Καλλικράτης", ὥστε νὰ εὐνοηθοῦν οἱ μουσουλμανικοὶ δῆμοι τῆς Θράκης. Ἐπίσης νὰ σημειώνουν τοὺς τουρκοδικτάτορες καὶ τοὺς ψευτομουφτῆδες, ὅσους εὐνοεῖ ἡ ἐγκληματικὴ συμμορία τῶν κυβερνώντων.
4. Θαυμάζω τὶς μεθοδεύσεις τῶν παγκοσμίων ἰουδαιολεικτῶν, ἡπανθρώπων, εὐρωπαίων, σουνιτῶν, σιωνιστῶν, εἰς βάρος τῆς ὁμοδόξου Ρωσίας. Πῶς ὅλα τὰ λυσσάρικα παλιόσκυλα γαυγίζουν ἐναντίον αὐτῆς. Καταδικάζουν a priori τοὺς Ρώσους ὅτι μὲ πύραυλο BUK κατέρριψαν τὸ ἀεροσκάφος τῶν Μαλαισιανῶν ἀερογραμμῶν. Ὅμως μὴ γελιόμαστε. Κάθε ἀεροπλάνο τῆς ροτσιλδικῆς ἑταιρείας, πλὴν τῶν ρωσικῶν, φέρει κιβώτιο μὲ ἐκρηκτικὸ μηχανισμό· μάλιστα στὸ κιβώτιο ἀναγράφεται τὸ "Do not touch", ὅπως μᾶς ἐμπιστεύθηκε εὐσυνείδητος μηχανικὸς ἀεροπλάνων. Ὥστε τὸ ἀεροσκάφος ἐξερράγη ἀπὸ μέσα, κατόπιν συννενοήσεως τῶν ΗΠΑ, τῆς Μαλαισίας, τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς Ἀγγλίας. Τοῦτο τεκμηριώνεται ἀπὸ μία λεπτομέρεια σημαντική. Ὁ πιλότος πρὶν ἀπὸ τὴν πτήση του μὲ τὸ μοιραῖο ἀεροσκάφος, ζήτησε ἀπὸ ἄλλον πιλότο, νὰ τὸν ἀντικαταστήσει. Ποῦ εἶναι τὸ σημαντικό: ὁ πρῶτος ἦταν μουσουλμάνος, ὁ δεύτερος χριστιανός! Κάτι, ἀκόμα· ὁ πιλότος, λίγο πρὶν τὴν πτώση τοῦ ἀεροσκάφους, ἔλαβε ἐντολή, ἀπὸ τὸ κέντρο ἐλέγχου τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ Κιέβου, νὰ κατέβει ἀπὸ τὰ 35 στὰ 25.000 πόδια. Στὴν ἐρώτηση τοῦ πιλότου γιὰ τὴν αἰτία τῆς παράξενης ἐντολῆς δὲν δόθηκε καμιὰ ἀπάντηση. Αὐτὸ ἔγινε γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ ἡ ἀνατίναξη στὸν ρώσικης κατασκευῆς πύραυλο "BUK". Ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν ἰουδαιοουκρανῶν θὰ ἀποκτοῦσε μεγαλύτερη ἰσχύ, ἐὰν ἐπεδείκνυαν καὶ τοὺς "BUK". Καὶ τοὺς ἔδειξαν, ὅμως σὲ χιονισμένο τοπίο! Οἱ ἰθύνοντες τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Ρωσίας ποὺ ἀπεκάλυψαν τὴν ἀπάτη, ἀκόμα γελᾶνε…. Ἡ πεῖρα μᾶς ἔχει διδάξει, συχνά, ὅταν οἱ παγκοσμιοποιητὲς θέλουν νὰ ἀποσπάσουν τὴν προσοχὴ τοῦ κόσμου ἀπὸ ἕνα γεγονός, τότε παρεισάγουν ἕνα ἄλλο. Οὕτω μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς σφαγῆς στὴν Παλαιστίνη (8/7/14), ρίχνουν τὸ ἀεροπλάνο στὴν Οὐκρανία (17/7/14) καὶ εὐθὺς τὸ ἐνδιαφέρον τῶν λαῶν μερίζεται. Τὸ ὅτι τὸ ἀεροπλάνο κατέρριψαν ἀμερικανοουκρανοί, ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὸν ἰσπανικῆς καταγωγῆς ὑπάλληλο τοῦ πύργου ἐλέγχου τοῦ Κιέβου. Ὁ γυμνασμένος νοῦς ἂς μὴ ἀναλώνεται σὲ ἐπιφανειακὲς καὶ ἄκαρπες ἐξερευνήσεις. Νὰ ἀνατρέξει εὐθέως στὴ χούντα τῆς Οὐκρανίας. Πρόκειται περὶ μιᾶς χάβρας μὲ ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες ἰουδαίους ποὺ ἐργάζονται ἀόκνως στὴν παρώθηση τοῦ ἡμιορθοδόξου λαοῦ τῆς χώρας στὸ χάος. Οἱ τέσσερις ἀρχιχουντικοὶ ἐκεῖ εἶναι ἰουδαῖοι: Πορόσενκο, Γιάσενιουκ, Ἀβάκοφ, Τουρτσίνοφ. Σὰν νὰ λέμε: Λένιν, Στάλιν, Τρότσκυ, Μπέρια….
5. Μὲ τὴ γενοκτονία τῶν Παλαιστινίων, στὴ συντριπτικὴ πλειονότητα ἀμάχων, ποὺ ἄρχισαν οἱ ἰσραηλινοὶ τὴν 8 Ἰουλίου 2014, σκεφτόμουν πὼς θὰ ἔπρεπε στοὺς ἀσυνείδητους φονιάδες ἰουδαίους νὰ ἐπιδοθεῖ τὸ βραβεῖο Nobel "Εἰρήνης". Ἀφοῦ τὸ "Nobel" ἔλαβαν ἄνευ ἀξίας πολλὲς δεκάδες ἰουδαῖοι ψευδοεπιστήμονες, ἂς δοθεῖ καὶ σ' αὐτοὺς τοὺς πωρωμένους μακελλάρηδες ποὺ δολοφονοῦν παιδάκια, διαποτισμένους μὲ ὑπερφίαλες ρατσιστικὲς θεωρίες. Ὅμως πρόλαβε ὁ ἀνώμαλος ἰουδαῖος πρέσβυς ποὺ πρότεινε γιὰ τὸ Nobel Εἰρήνης τοὺς αἱμοσταγεῖς μπεγκινίσκους καὶ σαρονίσκους. Εἶμαι βέβαιος πὼς θὰ ἔρθει ὁ καιρὸς τῆς ἀνανήψεως τῶν ἐθνῶν καὶ θὰ ἀποξηλώσουν τὶς ἰουδαιόδουλες κυβερνήσεις τους, ποὺ τώρα, βλέπουν τὰ ὠμὰ ἐγκλήματα τῶν ἱσραηλινῶν καὶ ὅμως σιωποῦν, ἢ καὶ καταφάσκουν ἐπιβραβευτικῶς. Δῆτε τὰ δαιμονόληπτα καθάρματα τῆς Σαουδαραβίας καὶ τοῦ Κατάρ, ποὺ μισθοδοτοῦν φανατικοὺς τζιχαντιστὲς νὰ φονεύουν χριστιανοὺς καὶ μουσουλμάνους· γιὰ τὴ σφαγὴ ὁμοθρήσκων τους στὴν Παλαιστίνη, δὲν γρυλίζουν κἄν! Εἶναι ἑπόμενο οἱ ἐγκληματίες τοῦ Μαϊμονίδη νὰ ξεθαρρεύουν καὶ νὰ προβαίνουν σὲ ἀποτρόπαιες πράξεις. Νομίζουν πὼς ἦρθε ἡ ὥρα τους νὰ βασιλεύσουν, ὅμως θὰ ἐκπλαγοῦν δυσάρεστα.
6. Θεωρῶ πὼς οἱ ἐχθρέλληνες εἶναι σὲ ὅλους μας γνωστοὶ καὶ δὲν χρειάζεται νὰ τοὺς ἀναφέρουμε ὀνομαστί. Ἐπιβάλλεται ὅμως νὰ κάνουμε μία γενικὴ ἐπισκόπηση. Ἐχθροὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ὅσοι συνετέλεσαν στὴν καταφθορὰ τῆς Χώρας μας, ἀκόμα καὶ ἂν τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐμφανίζονται ὄψιμοι πατριῶτες. Ἂν αὐτοὶ θέλουν νὰ γίνουν πιστευτοὶ νὰ καταγγείλουν εὐθέως ὅ,τι μέχρι τελευταῖα ὑποστήριζαν. Οἱ ἐχθροί μας εἶναι αὐτοί: ὅσοι ὑπέγραψαν τὶς ποικίλες "Λίστες"· ὅσοι συντελοῦν στὸ Ξεπούλημα τῆς Ἑλληνίδος γῆς· ὅσοι συνετέλεσαν στὴν αὐτοκτονία τῶν 7.000 Ἑλλήνων· ὅσοι τάσσονται μὲ τοὺς λαθρομετανάστες καὶ κατὰ τῶν Ἑλλήνων· ὅσοι ἐφαρμόζουν φορομπηκτικὴ πολιτικὴ εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων, ἐνῶ τηροῦν στὸ ἀφορολόγητο τοὺς ὁμοθρήσκους τους συνδαίμονες. Στοὺς ἐχθρούς μας καταλεκτέοι καὶ κάποιοι δήμαρχοι: ὁ ἰουδαιοτοῦρκος δήμαρχος Θ/νίκης, ὁ γερμανοτσολιὰς δήμαρχος Καλαβρύτων καὶ ὁ λαθροδήμαρχος Ἀθηνῶν. Ἐνόχους ἐν ποσοστοῖς θεωροῦμε καὶ ἐκείνους τοὺς "νομοταγεῖς" πολίτες ποὺ ζητοῦν ἀποδείξεις, ποὺ κατάβάλλουν φόρους, ποὺ ψηφίζουν κόμματα ἀνθελληνικά….
7. "Θρίαμβος"! Οἱ ἐν Ἑλλάδι καταδιωκτικὲς ἀρχὲς ἀνεκάλυψαν 2 τόννους ἡρωίνης, τὴν 22/6/2014. Μεγάλη δουλειά, ἀνέκοψαν γιὰ μία-δύο ἡμέρες τὴν κερδοφορία τῶν ὀπιοπρατῶν. Πάραυτα τὸ Ἀφγανιστὰν μὲ τὴν προστασία τῶν ἀμερικανοσιωνιστῶν διπλωματῶν θὰ ἀναπληρώσει τὴν ἔλλειψη, ἀφοῦ παράγει τόννους καὶ τόννους ὀπιούχων. Σκέφτομαι, ἐὰν οἱ καταδιωκτικὲς ἀρχὲς χτυποῦσαν τὰ σημεῖα παραγωγῆς καὶ ὄχι τῆς διανομῆς, θὰ ἔπαυε γιὰ πάντα ἡ ἐξάρτηση ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων. Θὰ συσχετίζαμε τοῦτο μὲ τὴν ἄλλη διαβολικὴ ἐμπάθεια, τὸ πάθος, ἐννοῶ, τῆς παιδοφθορίας (παιδοφιλία τὸ λένε τὰ διεφθαρμένα κανάλια τῶν διαφημίσεων): Δὲν καταδιώκουν τὰ παιδοφθορικὰ κέντρα ἐκπομπῆς, ὁπότε θὰ κατέπαυε τὸ αἰσχρὸ πάθος, ἀλλὰ τοὺς θεατές.
8. Συμβούλιο Ἐπικρατείας (ΣτΕ). Τὶ νὰ ποῦμε περὶ αὐτῆς τῆς μασονικῆς στοᾶς; Πρόκειται περὶ συμμορίας δικαστικῶν ποὺ εἶναι ταγμένη νὰ ὑπηρετεῖ τὰ σχέδια τῆς κυβερνητικῆς μαφίας. Τοῦτο καταδεικνύεται σαφῶς ἀπὸ τὶς ἀλεπουδίστικες ἀποφάσεις ποὺ ἐκδίδει: φιλοδίκαιες καὶ εὐνοϊκές, γιὰ ἐπουσιώδεις ὑποθέσεις, ἕνα κόκκαλο νὰ ξερογλύφουν οἱ ἀδικημένοι· ὅμως μεροληπτικὲς καὶ ἐθνικὰ ἐπιζήμιες οἱ μεγάλες ὑποθέσεις, ὅταν πρόκειται γιὰ ζητήματα κρατικοῦ συμφέροντος. Πόσες φορὲς τὸ ΣτΕ δὲν ἔβλαψε τὴν Ἑλλάδα καὶ εὐνόησε τὴ μαφία! Ἰδού. Μὲ τὴν ἀπόφασή του 2399/14 ἔκρινε ὡς νόμιμους τοὺς ὑπουργικοὺς νόμους 3512/06 καὶ 4014/11, διὰ τῶν ὁποίων ἐπιτρέπεται ἡ ἵδρυση μωχαμετάνικου τεμένους, νὰ λατρεύεται ὁ κουτσάφτης ἀλλὰχ καὶ ὁ διαολοπαρμένος του ψευδοπροφήτης. Μάλιστα ἀπεφάνθησαν οἱ μισέλληνες ἐκεῖνοι ἰουδαιοπράκτορες τοῦ "Συμβουλίου" (δὲν θὰ ἀστοχούσαμε νὰ τὸ ὀνομάσουμε ἰουδαϊστὶ "Sanhendrin") , τὸ δαιμονιόθυτο καὶ ρυπογόνο τζαμὶ νὰ χρηματοδοτεῖται (οἰκόπεδο, κτίσμα, ἐργατικά, συντήρηση προσωπικοῦ) εἰς βάρος τῶν ἀπισχνασμένων Ἑλλήνων!! Μία ἄλλη ἀπόφαση τῶν παρανόμων τούτων νομοθετῶν, ἰσογενὴς τῆς πρώτης, μισελληνικὴ καὶ ἀπάνθρωπη μέχρι ἐκρήξεως ὀργῆς, εἶναι ὁ νόμος ποὺ ἐξέδωκαν τὴν 16/6/14, διὰ τοῦ ὁποίου ἐπιτρέπεται στὴν τοκογλυφικὴ συμμορία τῶν τραπεζιτῶν νὰ προβαίνει σὲ μαζικὲς κατασχέσεις καὶ αὐθαίρετες ἀναλήψεις καταθέσεων, χωρὶς κἂν προειδοποίηση τοῦ καταθέτη! Ἔτσι ἐνεργοῦν οἱ μισέλληνες τοῦτοι. Καὶ πῶς θὰ ἀπολογηθοῦν, ὅταν παραστοῦν στὸ μεγάλο Λαϊκὸ δικαστήριο;
9. Οἱ βρωμεροὶ καὶ βοθρόβιοι καὶ δαιμονομανεῖς μωχαμέτηδες σουνίτες, λίγο πρὶν πέσει ἐπάνω τους βαρειὰ ἡ μάστιγα τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ, προκαλοῦν τὴν ὀργὴ Αὐτοῦ, ἐπὶ πλέον ἀσεβοῦντες. Μέχρι ποὺ σταυρώνουν ἀνθρώπους Χριστιανούς, τὰ λυσσάρικα σκυλιά, μὲ σκοπὸ νὰ ἐπιβάλουν τὴ δαιμονικὴ θρησκεία τους. Ἡ τελευταία ἀπροσμέτρητα θεοστυγὴς πράξη τους εἶναι ἡ ταυτόχρονη πυρπόληση 11 Χριστιανικῶν ἱερῶν μονῶν καὶ ναῶν στὴ Μοσούλη, στὸ Βόρειο Ἰράκ, τὴν 8/7/2014. Ἀλλὰ παρακαλῶ τὸν κάθε ἐχέφρονα ἄνθρωπο, σὲ ὅποιον θεὸ καὶ νὰ πιστεύει· εἶναι τοῦτο τὸ διαβολικὸ κατασκεύασμα θρησκεία; Ὅλοι, λογικόφρονες καὶ ὀλιγοφρενεῖς, δέχονται τὸν Θεὸ ὡς πνεῦμα ἀγαθό, φιλάνθρωπο καὶ ἐλεημονικό. Κατὰ φυσικὴν ἀκολουθίαν καὶ ὁ λατρευτὴς τῆς ὅποιας θρησκείας προσαρμόζει τὴ βούλησή του πρὸς τὸ θεῖο θέλημα. Ἑπομένως λατρευτὴς φανατικὸς ποὺ ἐνεργεῖ ἐγκληματικῶς εἰς βάρος θρησκευτῶν ἄλλης θρησκείας, αὐτὸς δὲν εἶναι τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τοῦ σατανᾶ. Ἐξετάστε τώρα μὲ ἀμεροληψία, οἱ μωχαμετάνοι ποιοὺ πνεύματος εἶναι: τοῦ Θεοῦ, ἢ τοῦ σατανᾶ; Θρησκεία σημαίνει λατρεία τοῦ θείου καὶ προσαρμογὴ τοῦ θρησκευτοῦ πρὸς τὸ θέλημά του. Ἡ δὲ λατρεία καὶ ἐπενέργεια τῆς θρησκείας εἶναι καθαρτικὴ καὶ ὑψωτική, λυτρωτικὴ καὶ παρακλητική. Ὁ θρησκευόμενος ἐξαιτεῖται τὸ θεῖο ἔλεος καὶ αἰσθάνεται ἀναπαυμένος, ὅτι τὸ αἴτημά του εἰσηκούσθη. Εἶναι ἑπόμενο, μετὰ ταῦτα, ποὺ μαλάκωσε ἡ ἀγριότητα τῆς ψυχῆς του, νὰ συμπεριφέρεται πρὸς τοὺς συνανθρώπους του ἐλεημονικῶς καὶ εὐσυμπαθήτως. Πλὴν αὐτοὶ οἱ δαιμονισμένοι λεροί, μετὰ τὴ διαβολικὴ προσευχή τους, δαιμονίζονται ἔτι πλέον! Πρέπει ὅμως ἐδῶ νὰ καταγγείλουμε κάτι ποὺ ἀποσιωπᾶται ἐντελῶς, ἐνῶ εἶναι τόσο ἐπίκαιρο καὶ ἐπιτακτικῶς ἀνησυχητικό: οἱ ἰσραηλινοὶ ἀλέθουν Παλαιστινίους καὶ οἱ καταραμένοι τζιχαντιστὲς πολεμοῦν τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ δὲν τοὺς ἔβλαψαν σὲ τίποτα! Γιατὶ δὲν κάνουν κάποια κίνηση ἐναντίον τῶν ἰσραηλινῶν πρεσβειῶν καὶ τῶν ροτσιλδικῶν ἑταιρειῶν; Ἡ ἀπάντηση εἶναι γνωστή: τοὺς τζιχαντιστὲς ἐκπαιδεύουν ἰουδαιοαμερικανοὶ τοὺς χρηματοδοτοῦν καὶ τοὺς προμηθεύουν ὅπλα! Γι' αὐτὸ καὶ δήλωσε ὁ ἀρχηγὸς τοῦ "Χαλιφάτου", ὅτι ὁ ἀλλὰχ τοῦ εἶπε νὰ καταδιώκει τοὺς Χριστιανοὺς καὶ νὰ προστατεύει τοὺς ἑβραίους! Τώρα καταλαβαίνετε ποιᾶς θρησκείας εἶναι ὁ σατανοαλλὰχ καὶ ὁ "χαλίφης" του Al Μπαγκντάτι ἰουδαῖος πράκτορ τῆς Mossad (Πραγ. ὄνομα Σιμὸν Ἐϊλότ). Ἦταν μοιραῖο.. ἡ βρώμικη θρησκεία τοῦ ἀλὰχ, ἀφοῦ κατασκευάστηκε ἀπὸ ὐλικὰ τοῦ ταλμουδικοῦ βόθρου, στὸν ἰουδαϊσμὸ νὰ βουλιάζει. Ὅμως πόσοι τὸ ὑποψιάζονται αὐτό;
10. Τὸ ἰουδαϊκὸ κλεφτρόνι τοῦ εὐτελοῦς ποσοῦ τῶν 600 ἑκατομμυρίων euros ποὺ σούφρωσε ἀπὸ τὴ Δ.Ε.Η. (δημόσια ἐπιχείρηση ἠλεκτρισμοῦ), ὁ Μιλιονὶ λέγω, σπαταλᾶ τὸ κλεμμένο χρῆμα, ζῶντας πολυτελῶς στὴ Μύκονο. Ὑπολογίζουμε νὰ κάνει 6.000 τέτοια ὑπερπολυτελῆ πάρτυ, μὲ ἑκατοντάδες παλιογούρουνα συμμέτοχα στὶς οἰκονομικὲς ἀτασθαλίες, στὴν καταβρόχθιση καὶ κατάποση ἐκλεκτῶν ἐδεσμάτων καὶ ποτῶν. Τὰ καθάρματα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ δὲν συλλαμβάνουν τὸν ἰουδαῖο ἀρχικαταχραστή, ὅμως τοὺς Ἕλληνες φυλακίζουν γιὰ λίγα euros….
11. Τὸ ἰουδαιομέγαρο Μουσικῆς ἀναδεικνύεται σὲ χρηματοσυλλεκτικὴ λανάρα ποὺ συνεχῶς μαζεύει μαλλί. Ὁμοίως συλλέγει καὶ τὰ ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἄλλα 500 ἑκατομμύρια euros τοῦ δώρισε, κατὰ τὰ μέσα Ἰουνίου ἐνεστῶτος ἔτους, ἡ μαφία τῶν ἐξουσιαζόντων τὴν Ἑλλάδα.
12. Ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος, τῶν μισελληνικῶν πυρήνων κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, συνεχίζεται ὀξύτερος. Ἔγινε ἐπιστήμη στηριγμένη στὸν ρατσισμό, τὸν μερκαντιλισμό, τὴν τραπεζοκρατία. Θαυμάζω τὸ ἐκ τοῦ αὐτομάτου πάθος τους, πῶς ἀναπηδᾶ ἀπὸ τὴν κακόφρονα ψυχή τους, πῶς μάχονται τὸν Ἕλληνα οἱ ψυχονευρωτικοὶ ἐχθροί μας. Ἂν θέλετε συγκρίνετε τὴν κομπλεξικὴ συμπεριφορὰ αὐτῶν ἀπέναντι τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀπέναντι τῶν ξένων. Θυμηθῆτε τὸν δημάρατο μισέλληνα Jeffry, ὁ ὁποῖος ὡς πρωθυπουργός (!) εἶχε στελεχώσει τὶς περὶ αὐτὸν ὑπηρεσίες μὲ ἄνοα δίποδα, γιὰ τὸν λόγο ὅτι δὲν ἦταν Ἕλληνες. Ἡ εὐνοϊκὴ διάθεση τούτων, ἀπέναντι τῶν ξένων κρίνεται καὶ ἀπὸ τοῦτο: φόρο μεταβίβασης οἱ ξένοι καταβάλλουν 3%, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες ὑποχρεοῦνται μέχρι καὶ 20%! Ἡ ἐγκληματικὴ συμμορία ζώνεται μὲ αἰσθήματα ἐνοχῆς ποὺ ἀξιώνει ἀπὸ τοὺς ξένους, ἔστω καὶ αὐτὸ τὸ 3%. Γι' αὐτὸ καὶ τὸ χαρίζει. Ὅπως χαρίζει, ἄλλωστε, τόσα ἄλλα λεγόμενα φιλέτα· τὴ Δ.Ε.Η., ἀξίας, ὅπως λένε, 300 δισεκ., χαρίζει ἔναντι 1,5 δισ.· κι αὐτὰ ἐπὶ πιστώσει! Ἐσχάτως δώρισε τὸ πολυκατάστημα Ἀμαρουσίου. Ἀποβλέπει ἀδίστακτα στὴν ἐξαφάνιση παντὸς Ἑλληνικοῦ! Ἴδετε αὐτὰ τὰ μισητὰ παλιόμουτρα, τοὺς τροϊκανούς. Ὁ καθένας τους ἔχει στὴ συνοδεία του ἀπὸ 204 ἀργόσχολα καθάρματα, ἀπεργαζόμενα τὴ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος. Αὐτοὶ οἱ 600 καὶ πλέον γραφειοκράτες μισθοδοτοῦνται ἁδρὰ ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο, καταπῶς ὅρισε τὸ ἐν Ἀθήναις ἰουδαιοκράτος! Συνεχῶς δὲ οἱ δηλητηριώδεις ἑλληνοκόποι ποὺ ἐξουσιάζουν πολιτικῶς τὴ Χώρα μας δωρίζουν στοὺς ξένους μὲ εἰκονικὲς πωλήσεις τὴ γῆς μας, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ, παραπλανῶντας τὰ ἠλίθια ὄντα τῆς πολυθρόνας, ὅτι σὲ τόσα χρόνια θὰ εἰσρεύσουν τόσα χρήματα καὶ θὰ ἐξευρεθοῦν τόσες θέσεις ἐργασίας κττ. Θὰ χαρακτηρίζαμε τὸ φαινόμενο ὡς "προπαρασκευὴ ἰρακινοῦ πολέμου", τότε, Ἰαν. 1991, ποὺ οἱ ἀμερικανοσιωνιστὲς δικαιολογοῦσαν τὴν εἰσβολὴ στὸ Ἰράκ, ὅτι θὰ εἰσρεύσει πολὺ χρῆμα στὰ θυλάκια ὅλων μὲ ἄπειρες θέσεις ἐργασίας κττ.. Πάντοτε, ὅσοι πιστεύουν αὐτά, διαψεύδονται. Ἀλλὰ νὰ προσκαλέσουμε ὅλους τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ ἐν Ἑλλάδι σαπροῦ καθεστῶτος, τὰ ἐθιστὰ στὴν ἀτιμία καὶ τὴ λαμογιὰ δίποδα. Ἐλᾶτε στὴ Βουλὴ τῶν "Ἑλλήνων" καὶ οἱ τῆς ἐξουσίας χοῖροι ἀβραμόπουλοι θὰ σᾶς "τακτοποιήσουν". Ἐσὺ ὁ ἀνεπρόκοπος, στὸ αἷμα, ἢ τὴ νοοτροπία ἀνατολίτης, θὰ τύχεις εὐμενοῦς ὑποδοχῆς: θὰ σὲ τοποθετήσουν πρόεδρο "Δημοκρατίας"· θὰ σὲ ἐγγράψουν στὸ ψηφοδέλτιο ὡς βουλευτὴ Ἐπικρατείας· θὰ σοῦ χαράξουν τὶς ὄχθες, νὰ διοχετεύσεις τὸ λυματογόνο "Ποτάμι" σου· θὰ σοῦ παραχωρήσουν γῆ καλλιεργημένη νὰ φυτέψεις τὴν "Ἐλιά" σου· θὰ χρηματοδοτοῦν τὴ "μ.κ.ὀ." σου, ἐνῶ αὐτὴ θὰ ἀπρακτεῖ· θὰ σὲ προστατεύουν μὲ δυνάμεις ἀσφαλείας, βοηθούντων τῶν ἰουδαιοκαναλιῶν, νὰ ἐκριζώνουν "σύριζα" τὰ ἑλληνόκαρπα φυτά. Καὶ ἂν εἶσαι, ἀκόμα καὶ οἰκτρὰ ἀποτυχημένος, ἕνα εὐτελὲς λοβέρδειον, θὰ σὲ "βολέψουν" κάπου. Ἐνδέχεται νὰ σὲ τοποθετήσουν στὸ στρατόπεδο τῶν "ἀντιπολιτευομένων", συμβοθρόβιός τους πάλι θὰ εἶναι.
13. Παρῆλθε τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2014 καὶ οἱ κατασχέσεις τῶν τοκογλυφικῶν λησταρχείων, βρίσκονται σὲ "καλὸ" δρόμο: κοντεύουν τὶς 400.000! Οἱ κατασχέσεις ἐπεκτείνονται στὰ οἰκόπεδα, τὶς οἰκίες, τὰ αὐτοκίνητα, ἀκόμα καὶ ὑποζύγια! Παράλληλα γίνεται καὶ τὸ ξεπούλημα λιμένων, αἰγιαλῶν, ὑδροηλεκτρικῶν, πηγῶν, ἀεροδρομίων, νοσοκομείων, ἀρχαιολογικῶν χώρων, στρατοπέδων, δημοσίων ὑπηρεσιῶν, νησίδων, βάσεων κ.λπ.. Ἐσχάτως (31/7/14) μὲ δολερὸ τρόπο ἡ κυβέρνηση τῶν μισελλήνων παρέδωσε καὶ τὰ δάση στὶς ἑταιρεῖες, ὅπως κατήγγειλαν ἀντιπολιτευόμενοι βουλευτές. Ἐξαιτίας δὲ αὐτῆς τῆς πανάτιμης τακτικῆς τῶν ἀντισυνταγματικῶς "Συνταγματικῶν", αὐτοκτόνησαν, μέχρι τώρα, περὶ τὶς 7.000 βασανισμένοι συνέλληνές μας. Τὰ κανάλια τῶν διαφημίσεων ἀποκρύβουν τοῦτο τὸ τραγικὸ ἐκβάν!
14. Παρακαλῶ τοὺς ἡγουμένους τῆς "Χρυσῆς Αὐγῆς" νὰ μὴ διαψεύσουν τοὺς πατριῶτες ποὺ συντάσσονται μαζί τους. Νὰ γίνω συγκεκριμένος.Ἕνας συναγωνιστής τους, ὁ Β. Καρακώστας, ἐμφανίστηκε μὲ ἕνα τεράστιο ἑξάγωνο στὴ φανέλα του, κάτι ποὺ ἀπάδει στὴν ἀντισιωνιστικὴ καὶ πατριωτικὴ τοποθέτηση τοῦ Κινήματος. Τοῦτο, ἂν δὲν ὀφείλεται σὲ παχυλὴ ἄγνοια τοῦ φέροντος, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἕνα συνθηματικὸ μήνυμα πρὸς ὅλους τοὺς μεμνημένους, ὅτι "ἐδῶ εἴμαστε". Πάντα, ὅποιος ἀπὸ τοὺς ἰουδαίους ἐμφανίζεται δημοσίως, γιὰ πρώτη φορά, ἢ θέλει νὰ ὑπενθυμίσει τὴν ταλμουδικὴ θρησκεία του, φέρει τοῦτο τὸ ρατσιστικὸ σύμβολο. Θυμηθῆτε τὴν Μπενάκη ποὺ παρέδιδε τὴν προεδρία στὸν ὁμοϊδεάτη της ἀπερίγραπτο Παπούλια, ποὺ ἔφερε στὸ "πέττο" της τὸ σατανικὸ ἑξάγωνο…. Νὰ συμπληρώσω, ἡ ὑψίστη τιμὴ νὰ διατελοῦν πολιτικοὶ κρατούμενοι καταδεικνύει ὅτι μόνο αὐτοὶ ἐρεθίζουν τὴν Ἀράχνη. Ἂς παλεύουν γενναίως, ἔρχεται ἡ ὥρα ποὺ στὰ κελλιά τους καὶ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἀφθογγία τους θὰ τὰ διαδεχθοῦν αὐτοὶ ποὺ σήμερα τοὺς καταδιώκουν.
15. Ὁ Τσίπρας ὁλοκλήρωσε τὴν ἐπίσκεψή του στὸ ἰουδαιοπληθὲς Austin, πρωτεύουσα τοῦ Τέξας, συγγνώμη, στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἤθελα νὰ πῶ! Μάλιστα, οἱ ἅγιοι Πατέρες, στὴ διακαὴ ἐπιθυμία τους νὰ τὸν συναντήσουν σύντομα, ἐπισπεύδουν τὴ συνάντηση μαζί του. Φαντάζομαι πὼς ἤθελαν νὰ συζητήσουν μαζί του Φιλοκαλικὰ θέματα. Ἀλλ' ἂς μὴ γινόμαστε αὐστηροὶ πρὸς αὐτούς. Ἴσως νὰ ἀγνοοῦν πὼς αὐτός, κατὰ δήλωσή του, εἶναι ἄθεος ἰουδαιογενὴς καὶ ἀβάπτιστος πανοικεί. Ἴσως νὰ ἀγνοοῦν, ἀκόμα, πὼς αὐτὸς εἶναι ποὺ ζήτησε τὸν χωρισμὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Ἔθνος. Οἱ ἀπατεῶνες πολιτικάντηδες τὸ λένε συγκαλυμμένα "κράτος"· ὅμως ἀπὸ τὸ κράτος ἡ Ἐκκλησία ἔχει χωριστεῖ, ἐπὶ "Ἐθνάρχου", ποὺ ἔλεγε ὁ χωριάτης ἐκεῖνος νὰ χωρίσουμε τὰ τσανάκια μας. Φαντάζομαι ὅτι δὲν θὰ γνωρίζουν πὼς τὸ κόμμα τοῦ Τσίπρα ὑπέγραψε τὴ συνθήκη τοῦ Μάαστριχ. Πιστεύω, οἱ Ἁγιορεῖτες, ἐὰν γνώριζαν πὼς ὁ Τσίπρας εἶναι ποὺ ὑπέδειξε στὰ σαρκοβόρα τῆς κυβέρνησης νὰ ἐφαρμόσουν συστηματικὰ τὸ "Περιοουσιολόγιο", ὥστε νὰ περνοῦν στὴν κατοχὴ τῆς Ἀράχνης, διὰ τῆς βαρειᾶς φορολογίας, τὰ ἀκίνητα, δὲν θὰ τὸν ὑποδέχονταν. Γι' αὐτὸ φορολογοῦν ἀγρίως καὶ τὰ δικά τους ἀκίνητα. Ἐκτὸς τούτων, οὐλόλως τοὺς ἐνοχλεῖ ποὺ ὁ Τσίπρας ἐκδήλωσε τὶς μύχιες βλέψεις του, νὰ μετατραποῦν τὰ ἱερὰ Μοναστήρια σὲ κέντρα ὑποδοχῆς λαθρομεταναστῶν; Ὅτι τάσσεται ὑπὲρ τῶν λαθρομεταναστῶν, ἐνῶ ἡ Πατρίδα μας σβύνει; Ὅτι καταφάσκει τὴν ἀνέγερση τοῦ διαβολοπήκτου τζαμιοῦ τῆς ἰσλαμιστικῆς λυσσοπαθείας; Ὅτι ἐνθαρρύνει τὴ Βαρντάρσκα νὰ διεκδικεῖ τὴ Μακεδονία ἐπεκτατικῶς; Ὅτι τάσσεται ὑπὲρ τῶν (ἀντι)εξουσιαστῶν; Ὅτι ἐπικροτεῖ τὰ gay parade; Ὅτι ἐνεργεῖ ὡς πράκτωρ τῶν ἡπανθρώπων, ἄρα στραγγαλιστὴς τῶν ἐλευθεριῶν τῶν λαῶν; Ὅτι εἶναι μισέλλην καὶ ἀπευλογίας ἀπὸ κούνια, γέννημα ἰουδαίου φιλοχουντικοῦ; Κοιτάξτε καὶ ποιὸς εἶναι ὁ τσιπραϊκὸς περίγυρος (Κουράκης, Παπαδημούλης, Πριμηκήρης, Δασηνός…)· κοιτάξτε καὶ ποιοὶ ὑποστηρίζουν τὴ συριζαία ISIS: ἡ "(Ρόζ) Αὐγή", τοῦτος ὁ ἰουδαϊκὸς βόθρος καὶ ὁ "Ἰός (ὄφεως)", τὸ λυσσάρικο djudiya (ἰουδαϊκὸ δουλικό).
Ὑποδεχθήκατε Μπουτάρη καὶ Λοβέρδο καὶ Τσίπρα! Φαίνεται πὼς γιὰ σᾶς persona non grata εἶναι ὁ Ἐσφιγμενίτης μοναχός, ποὺ τὸν κυνηγᾶτε ἀφιλαδέλφως…. Μόλις πληροφορηθήκαμε, ὅτι ὁ Τσίπρας εἶπε σὲ βουλευτίνα ὅτι, πήγα στὸ Ἅγιο Ὄρος νὰ ἀνοίξω τὶς πόρτες γιὰ σὰς τὶς γυναίκες. Σχεδιάζει καὶ τὴν κατάργηση του «Ἀβάτου» τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
16. Ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ δημαρχιακὴ χάβρα προχωρᾶ ἀκάθεκτη στὴν ἰουδαιοτουρκοποίηση τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ὁ "μεγάλος π…." (κατὰ δήλωσή του!), μὲ τὴ δεύτερη θητεία του, ὅπως καὶ ὁ ὁμόθρησκός του Σημίτης ἐπιδεικνύει προκλητικὰ τὰ μισελληνικὰ καὶ ἀντιχριστιανικὰ αἰσθήματά του (Ἄχ, κερατάδες "Θεσσαλονικεῖς", ὅσοι ψηφίσατε τοὺς μανιακοὺς ἀσιάτες, θυμηθῆτε τὸν Κολοκοτρώνη, πρὶν τὴν κατάληψη τῆς Τριπολιτσᾶς…). Οὕτω εὐνοεῖ τοὺς ἰουδαιολυσσακοὺς γιεχωβίτες· μέχρι ποὺ τοὺς παραχώρησε πολυτελὲς περίπτερο, νὰ διαδίδουν τὴν ἀντιχριστιανική τους προπαγάνδα. Τὸ "γενὶ τζαμί", μία χάβρα ντονμέ, ἰουδαϊκή, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἱστορία, ἀλλὰ καὶ ἡ πληθώρα τῶν ἑξάκτινων κοσμημάτων ποὺ βρίσκονται ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς χάβρας, ὁ ἀνώμαλος δήμαρχος θέλει νὰ ἐπιβάλει ἐπισκιάζοντας τὸν ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος· μέχρι ποὺ ἀφαίρεσε καὶ τὰ κολωνάκια ποὺ προστάτευαν τὸ στενὸ πεζοδρόμιο τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπὸ τὶς ὑπερβασίες τῶν ὁδηγῶν. Θὰ εἴδατε κατὰ τὴν ὁρκωμοσία του (28/8/14), πῶς οἱ ὁμόθρησκοί του κράδαιναν τὸ ἑξάκτινο σὰν χατζάρα, λέγοντας ὅτι εἶναι "ἀντιναζιστικό" (!) σύμβολο.
Ἡ Θεσσαλoνίκη τουρκοποιεῖται ραγδαίως. Σκέφτομαι τὸν ἄχρηστο κονφορμιστὴ τῆς πολυθρόνας ποὺ ψήφισε τὸ σκιάχτρο Μπουτάρη, γιὰ δήμαρχο. Τὸν φαντάζομαι δὲ νὰ κατοικεῖ στὴ Salonik (τουρκιστὶ καὶ ἑβραϊστί), στὴ "yol (ὁδός) Shoah ("Ὁλοκαύτωμα"), numara (ἀριθμός) bunca (τάδε), "ἀπέναντι ἀπὸ τὸ γλυπτὸ τοῦ ἰουδαιοτούρκου Kemal καὶ δίπλα στὸ cami (ἰσλαμοτέμενος), σὲ διαμέρισμα ποὺ τοῦ νοικιάζει ὁ ἀφάνταστα πολυκτήμων militarist ordu (στρατός) τῆς τουρκίας ἐνῶ ἀπὸ τὸ παράθυρό του θὰ βλέπει τὸν γκρεμισμένο Χριστιανικὸ ναό. Θὰ ἔχει ὑποστεῖ τὸ sünnet (περιτομή)· sünnet εἶναι καὶ ἡ μελέτη τοῦ βίου καὶ τῶν ἐγκλημάτων τοῦ Ψευδοπροφήτη, ποὺ ὀφείλει νὰ προσαρμόζει τὴν ἄθλια ζωή του πρὸς αὐτὸν τὸν καμηλιέρη. Θὰ φέρει στὸ ἀνεγκέφαλο κρανίο του τὸ fes καὶ θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ προσεύχεται πεντάκις τῆς ἡμέρας (ὅσο ἦταν χριστιανὸς οὔτε προσευχήθηκε ποτὲ οὔτε ἐκκλησιαζόταν!), γιὰ νὰ εἶναι "σωστὸς" müslüman.
17. Τὸ ἰσλὰμ παγκοσμίως ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. καὶ τὶς ἰουδαιοσύνθετες κυβερνήσεις. Τὰ τεκμήρια βοοῦν. Τεκμήριο εἶναι ὅτι σφάζουν καὶ σταυρώνουν χριστιανοὺς κατὰ χιλιάδες. Κάποια μεγάλη δύναμη τοὺς ὑποστηρίζει. Δὲν βλέπετε τὸν Ὀμπάμα ποὺ δὲν κρύβει τὴ χαρά του; Λοιπὸν τὸ ἰσλάμ, ὑποστηριζόμενο ἀπὸ τὸν διεθνῆ σιωνισμό, θὰ χρησιμεύσει ὡς τὸ ἐργαλεῖο τῆς ὁλοσχεροῦς καταστροφῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μὴ σᾶς φαίνεται περίεργο ποὺ ὁ σιωνινισμὸς συντηρεῖ τὸν μωχαμετανισμό. Οἱ δύο διαβολικὲς θρησκεῖες ἔχουν κοινὴ ἐσχατολογία· καὶ οἱ δύο περιμένουν τὸν σατανικὸ μεσσία, πού, τελικά, ὁ ἕνας, ὁ σιωνιστής, θὰ ὑποτάξει τὸν ἄλλον. Ἀπευθυνόμαστε στοὺς ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας ζητῶντάς τους νὰ ἐπέμβουν. Μία Κυριακή, κατὰ τὸ κοινωνικό, νὰ ἀναγνωσθεῖ σὲ ὅλες τὶς ἐκκλησίες τὸ Ἀνάθεμα κατὰ τῶν ἰσλαμιστῶν. Ἀνάθεμα καὶ σὲ ὅλους τοὺς κρυπτοκεμαλιστὲς καὶ ὅσους κατέθεσαν στεφάνι στὸν Kemal: σημίτες, παπανδρέου, καραμανλῆδες, μπεγλίτες καὶ ὅλο τὸ ἐξουσιαστικὸ ἀπολειφάδι.
18. Οἱ Η.Π.Α. μοιάζουν μὲ ἐλέφαντα ποὺ τὸν σέρνει ποντικός. Ποντικός, καταλαβαίνετε, εἶναι ὁ σιωνισμός. Θὰ εὐχόμουν ἡ Ἀμερικὴ νὰ ἀπέπεμπε ἀπὸ τὴ χώρα της κάθε ἑβραῖο. Ἀλλιῶς τὸ οἰκτρό της τέλος εἶναι ἀναπόφευκτο. Εὔχομαι νὰ μείνουν ἀκέραιοι οἱ γνήσιοι Ἀμερικανοί, ἐννοῶ τοὺς Ἐρυθροδέρμους, ἐπίσης οἱ πιστοὶ Χριστιανοί. Εὔχομαι, Χριστέ μου, νὰ φυλάξεις ἀκέραιο τὸν David Duke, τὸν σεμνὸ καὶ ἀκραιφνῆ φρουρὸ τῆς ἀληθείας, ποὺ ὅλη ἡ Ἀμερικὴ δὲν εἶναι ἄξια νὰ σταθεῖ ἀπέναντί του.
19. Θὰ θέλαμε ἐδῶ καὶ τώρα νὰ ἐκθέσουμε στὸ φῶς τὶς ἐνέργειες μιᾶς παιδοκτόνου ἀράχνης. Ἐννοῶ τὴ μαφία τῶν ἰατρῶν ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ νεογέννητο. Γίνομαι συγκεκριμένος. Εἰς τὰ ἐν Ἑλλάδι νοσοκομεῖα καὶ τὶς κλινικές, μόλις γεννηθεῖ ἕνα ἑλληνόπουλο – στὰ ἀλλοδαπὰ δὲν συμβαίνει αὐτό – ἐπιπίπτουν οἱ γιατροὶ ὡσὰν κοράκια, νὰ ἀποτρέψουν τὴ μητέρα νὰ θηλάσει τὸ βρέφος της, μὲ σκοπὸ νὰ καταφύγει στὶς παιδικὲς τροφὲς τῆς ἰουδαιοεταιρείας (Bebelac, Nutricia, Nulac καὶ ἄλλες 20). Μάλιστα, γιὰ νὰ γίνονται καὶ πιὸ πειστικοί, παρουσιάζουν στὴ μητέρα τὴ λεγόμενη "καμπύλη διατροφῆς"· ὅτι τὸ νεογνό, κάθε μέρα τῆς ζωῆς του θὰ πρέπει νὰ ἔχει βάρος τόσο καὶ ὕψος τόσο. Τότε ἔρχονται αὐτοὶ νὰ ὑποδείξουν, βάσει τῶν δεικτῶν τῆς "καμπύλης" τὴν ἔλλειψη κάποιων στοιχείων ποὺ θὰ ἀναπληρώσει ἡ κονσέρβα τῆς παιδικῆς τροφῆς, καὶ ἔτσι ἡ μητέρα θὰ εἶναι μόνιμη πελάτις τῶν βρώμικων παιδικῶν τροφῶν. Ἂν ἀμφιβάλλετε γιὰ τὸ βρώμικο καὶ βέβηλο περιεχόμενο τῆς κονσέρβας, θὰ σᾶς πληροφορήσει ἡ δυσάρεστη ὀσμή του. Βρωμάει ὕποπτα! Τὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν μὲ τὶς ἑβραιοτροφὲς εἶναι ἐπιρρεπῆ στὰ ἀναβολικά, στὰ ὀπιοῦχα στὶς βεβηλώσεις. Τὸ ὅτι αὐτοὶ οἱ ἐπίορκοι γιατροὶ ἐργάζονται "φιλοτίμως" ὑπὲρ τῶν ἑβραιοεταιρειῶν φαίνεται καὶ ἀπὸ τοῦτο: σὲ συνεννόηση μὲ τὶς ἑταιρεῖες ὑποδεικνύουν στὶς θηλάζουσες ἕναν εἰδικὸ στηθόδεσμο ποὺ εἶναι βλαβερὸς γιὰ τὸν μαστὸ ἀφοῦ δημιουργεῖ πληγὴ στὸν μαστὸ καὶ στερφεύει τὴ θηλή, μὲ συνέπεια νὰ μὴ παράγει γάλα. Στὴν Εὐρώπη οἱ στηθόδεσμοι ποὺ παράγονται εἶναι ἐντελῶς διαφορετικοί, χωρὶς παρενέργειες. Ὅλοι τοῦτοι οἱ καταραμένοι ἔχθροὶ πλουτίζουν εἰς βάρος τῶν ἑλληνοπαίδων καὶ τῶν μητέρων τους. Κήρυξαν τὸν πόλεμο ἐναντίον τοῦ Ἔθνους. Ἔρχου Κύριε….
20. Σὲ δάσος τῆς Κεφαλληνίας οἱ πυροσβέστες συνέλαβαν ἕναν ἐμπρηστή, τὴν ὥρα ποὺ πυρπολοῦσε τὸ δάσος. Εὐθὺς προσάγεται στὸν δικαστὴ τῆς νήσου, ὁ ὁποῖος τὸν ἀπαλλάσει πάσης κατηγορίας καὶ τὸν ἀφήνει ἐλεύθερο, τὴν 9/8/2014! Πολὺ θὰ θέλαμε νὰ μάθουμε τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ τοῦ ἀχρειωτάτου δικαστοῦ καὶ τὶς διασυνδέσεις του.

2 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Γέροντα Δωρόθεε, γιά να μη γίνει το τζαμί στον Βοτανικό, η λύση είναι απλή: ένα κοπάδι χοίρων!

Γιά τα υπόλοιπα, μόνον αν μας λυπηθεί ο Θεός.

9 Σεπτεμβρίου 2014 - 2:09 π.μ.
ΑρΜΑρΤΩΛΟC είπε...

χαχαχα....αίμα χοίρου καί ΣΤΟΠ ΟΛΑ

10 Μαρτίου 2015 - 7:05 π.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως