“...τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ...” (Φιλ. γ’ 18).

Τρίτη 23 Απριλίου 2024 12:35 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

        Εἰσερχόμεθα στὸ στάδιο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, τῆς Σταυρικῆς θυσίας, τῆς ὀδύνης καὶ τοῦ πένθους, τηροῦντες τὴν ἀνάλογη στάση, κατὰ τὴν προτροπὴ τοῦ Ἁγίου Πατρὸς Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου: “Σταύρωσον χεῖρας ἀκινήτως”(Λόγος ΙΕ’ 76). Ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ σωτηρία μας, Αὐτὸς καὶ ἡ ἐγκαύχησή μας: “ἡμῖν γένοιτο καυχᾶσθαι ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ” (Γαλ. στ’ 14).

        Στὴν ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ ὑπῆρξαν αἱρετικοὶ ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, ἐκτὸς ἀπὸ σταυρομάχους, σὰν νὰ ἔλειπε μία ψηφίδα ἀπὸ τὸ μωσαϊκὸ τῶν χριστιανομάχων, ὅμως ἐσχάτως φάνηκε καὶ τοῦτο: χριστιανοὶ τινες ποὺ ἀντιτίθενται σ’ Αὐτόν, ἀπαιτοῦντες τὴν ἀποξήλωσή Του. Οὕτω, κινούμενοι ἐχθρικῶς πρὸς Αὐτόν, ζητοῦν τὴν ἀπομάκρυνσή Του ἀπὸ τὸ Ἱερὸν Βῆμα, ὅπου φρουρὸν ἁγιοποιὸν καὶ φύλακα ἀποτρεπτικὸν ἔθεσε ἡ τῶν πιστῶν εὐσέβεια.

        Ποιὸ εἶναι τὸ ἐπιχείρημα τῶν σταυρολετήρων γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ τὸ ὀπίσθιο μέρος τῆς Ἁγίας Τραπέζης; Ὄτι ἡ ἀρχαία ἐκκλησία ποτὲ δὲν τοποθετοῦσε τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὸ σημεῖο ἐκεῖνο. Καλῶς! Οὖτοι ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ἀληθείας, ἤγουν τῆς ἀπουσίας Σταυροῦ ὄπισθεν τῆς Ἅγίας Τραπέζης. Θαυμάζω, γιατὶ δὲν ἀπαιτοῦν, μὲ τὴν ἴδια μαχητικότητα, τὴν ἰσοπέδωση τοῦ Ἱεροῦ ἀπὸ τὶς τρεῖς βαθμῖδες, ὅπως φαίνεται ἰσόπεδη ἡ ὅποια ἀρχαία βασιλική· τὴν ἀποξήλωση τῶν παραπετασμάτων, ποὺ ἀπεμονώνουν τὸ Ἱερὸ ἀπὸ τὸ καθολικὸ τοῦ Ναοῦ· τὴν κατάργηση τῆς μίτρας καὶ τῶν λοιπῶν ἐξαρτημάτων καὶ ἐπαναφορὰ στὴν ἀρχαῖα ἁπλότητα· τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ χιτῶνος καὶ τοῦ μανδύα; ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀρχετύπως ἁγιοαποστολικοῦ τυπικοῦ τῶν ἀγαπῶν. Ἂς ἀπαιτήσουν οἱ αἱρετικοὶ τοῦτοι νὰ ἀποβληθοῦν ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες τὰ καθίσματα, πού, μάλιστα, μαρτυροῦν δυτικὴ ἐπίδραση. Νὰ ξηλωθοῦν καὶ οἱ κώδωνες καὶ ἀποκλεισθοῦν καὶ οἱ ἱερὲς Εἰκόνες...

        Ἀλλ’ ἂς πιστεύουμε ὅτι οἱ παραπάνω κινοῦνται ἀπὸ ἄγνοια. Δὲν γνωρίζουν ὅτι ἡ ἐκκλησία, ποιμαινόμενη ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὀργανισμὸς ἐλεύθερος, εἰσάγει καὶ ἐξάγει ἔθη, παραδόσεις καὶ τυπικά, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ θείου φωτισμοῦ, μελέτης τῶν Γραφῶν, ἐμπειρικῶν προσεγγίσεων, ἀκόμα καὶ κρατικῶν παρεμβάσεων (ὅπως μὲ τὸν Covit ποὺ ἡ ἀντίχριστη ἐξουσία διέταξε τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν καὶ οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας ὑπήκουσαν!); Οἱ κώδωνες (καμπάνες) εἰσήχθησαν ἀργότερα καὶ κατηργήθησαν βουλήσει δυναστικῇ, στὴν ὀθωμανική, τὴν κομμουνιστική, τὴ μασονοκρατούμενη πολιτεία.

        Λοιπὸν ἂν κάτι εἶναι βλαβερό, ὅποιος καὶ νὰ μᾶς τὸ ἐπέβαλε θὰ ἀποκηρύξουμε σταθερά· ἂν κάτι εἶναι ἐπωφελές (τὸ “Φῶς ἱλαρὸν” τοῦ Σακελλαρίδη, τὸ “Ἁγνὴ Παρθένε” σὲ νεότερη σημαντική) τὸ κρατᾶμε.

 

Χαίροις, Σταυρὲ πανσεβάσμιε

δ.μ.

23 Ἀπριλίου 2024

"ΠΟΛΕΜΟΣ" ΙΡΑΝ-ΙΣΡΑΗΛ

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 3:57 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 

Ὁ ἐμπαιγμὸς τῶν σιωνιστῶν, εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος, ἀποτελεῖ γελοῖο κατασκεύασμα. Οἱ εἰδήσεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν πληροφοροῦν τὸν κόσμο ὅτι ἡ ἰσραηλινὴ μηχανὴ ἐπέφερε πλῆγμα κατὰ τῆς ἰρανικῆς πρεσβείας στὴ Δαμασκό, δολοφονῶντας καὶ κάποιους ἐπιφανεῖς Ἰρανούς.

Ἑπόμενο ἦταν ἡ ἰρανικὴ κυβέρνηση νὰ ἀπειλεῖ τὸ ἰσραὴλ μὲ ἀντίποινα καί, παράλληλα ἡ ἰουδαϊκὴ κυβέρνηση τῆς γιούσα νὰ ἀπειλεῖ τὴν Τεχεράνη μὲ παραινέσεις πραγματιστικές, κομίζουσα καὶ τὸ ἐπιχείρημα τῆς ὑπεροχῆς: -"Συνέλθετε, μολάδες! Εἴμαστε τέσσερις χῶρες(γιούσα, ἀγγλία, γαλλία, ἰσραήλ) φιλοπόλεμες, σατανοκρατούμενες καὶ μὲ ἀσύγκριτη ὑπεροπλία, ἔναντι τῶν δικῶν σας πρωτογόνων ὅπλων. Σὲ 4-5 ὧρες ποὺ θὰ φτάσουν στὴν Παλαιστίνη τὰ βραδυκίνητά σας drones, ἐμεῖς θὰ τὰ καταστρέψουμε στὸν ἀέρα!" –"Ναί, ἀλλά, ἀντιτείνουν οἱ μολλάδες, δὲν πρέπει νὰ σωθεῖ καὶ τὸ γόητρό μας;"

Καὶ γίνεται ἡ συνεννόηση, ποὺ οἱ 4 ἀράχνες συμφώνησαν μὲ τὸ Ἰράν: νὰ πραγματοποιηθεῖ σὲ καθορισμένο σημεῖο χρόνου ὁ εἰκονικὸς βομβαρδισμός, ἀποκλειομένου τοῦ αἰφνιδιασμοῦ!

Τὰ drones, ἐν συνόλῳ καμιὰ εἰκοσαριά, μὲ φῶτα ἀναμμένα (!) ὑπερίπτανται τῆς Ἱερουσαλήμ, ὡσὰν πεταλοῦδες, καὶ τὰ γιουσαγγλογαλλοεβραίικα ὅπλα, καὶ αὐτὰ φωτεινά (!), νὰ τὰ ρίχνουν κάτω. Γινόταν ὄντως ἡ ψευδὴς ἀερομαχία ὕπερθεν τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀφοῦ στὸ "φόντο" φαινόταν τὸ γνωστὸ τέμενος τοῦ Ὀμάρ. Τί παιδικὴ χαρὰ ἦταν αὐτή....

Ὅμως βλαβερὴ γιὰ τὰ ἔθνη ποὺ θὰ πιστέψουν ὅτι ἡ χώρα τοῦ μεταφυσικοῦ τρόμου εἶναι ρυθμιστὴς τῶν τυχῶν τοῦ κόσμου. Οὔτε ὁ ἰουδαϊσμὸς οὔτε ὁ μωαμεθανισμὸς εἶναι οἱ νικητές, ἀλλὰ μόνο ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία. Ὁπωσδήποτε τὸ σιιτικὸ Ἰρὰν εἶναι ὑποταγμένο στὸν σιωνισμός, ὅπως καὶ τὸ σουνιτικὸ τοιοῦτο. Δῆτε πῶς οἱ ἰσραηλινοὶ σφάζουν τὴ νέα γενεὰ τῶν Παλαιστινίων ὁμοθρήσκων τους καὶ δὲν ἐξεγείρονται, οἱ κοντὰ 1,5 δισεκατομμύριο τοῦ Ψευδοπροφήτη!...

 

Οἱ ἄθλιοι ἀντίχριστοι γνωρίζουν καλά, νικητὴς εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ὄχι αὐτοί

δ.μ.

17 Ἀπριλίου '24

ΤΟΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

Κυριακή 14 Απριλίου 2024 9:36 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

         Ὡς ἀνθρωπότης βρισκόμαστε στὴν καμπὴ τῆς ἐσχατολογίας. Καί, κατ’ ἀνάγκην, ὡς χριστιανοὶ κατατριβόμαστε μὲ τὰ θέματα αὐτά, ποὺ ἡ ἐνασχόλησή τους εἶναι ἀκίνδυνη, ὅσον ἀφορᾶ τὸ δόγμα καὶ τὴν πνευματικότητα, κατὰ τὸν παμμέγιστο Πατέρα τῆς Καππαδοκίας ποὺ μᾶς προτρέπει νὰ φιλοσοφοῦμε ἐπ’ αὐτῶν: “Φιλοσόφει μοι περὶ κόσμου ἢ κόσμων, περὶ ὕλης, περὶ ψυχῆς, περὶ λογικῶν φύσεων βελτιόνων τε καὶ χειρόνων, περὶ ἀναστάσεως, κρίσεως, ἀνταποδόσεως, Χριστοῦ παθημάτων”. Ἀκόμα καὶ νὰ ἀστοχοῦμε εἶναι “ἀκίνδυνον”(Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Λόγος Θεολογικὸς Α’ 10).

        Ἐπὶ τοῦ ἐσχατολογικοῦ μποροῦμε νὰ θέσουμε κάποιες σπονδυλώσεις, γιὰ τήν, ὅσον ἔνεστι, κατανόησή του. Ἡ πρώτη σπονδύλωση εἶναι ἡ ἄμεση, προσωπικὴ ἑτοιμότης, ἐκτεινόμενη παράλληλα, πρὸς ἅπαν τὸ Χριστιανικὸ πλήρωμα: “Πᾶσι λέγω· γρηγορεῖτε!” Μαρ. ιγ’ 37). Ἄρχισε μὲ τὴν ἐπὶ γῆς παρουσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ ἐκτεινόμενη μέχρι τέρματος τοῦ ἐπιγείου βίου. Βεβαιοῦται ἀπὸ ἀνάλογα χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως: “Ὁ Κύριος ἐγγύς...”(Φιλ. δ’ 5), “Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου ἤγγικεν...”(Ἰακ. ε’ 8), “Γρηγορεῖτε...”(Ματ. κδ’ 42/Ἀπ. γ’ 2), “ἅ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει” (Ἀπ. α’ 1), κ.ἄ.

        Ἑπόμενη περίοδος, πιὸ συγκεκριμένη καὶ καθωρισμένης χρονικῆς διάρκειας, εἶναι τὸ διάστημα τῆς πρὸ τοῦ Ἀντιχρίστου ἐποχῆς, στιγματισμένης ὡς “ἔσχατοι καιροί” (Β’ Τ.μ. γ’ 1/Β’ Πέτρ. γ’3._ Ἅγ. Ἰγνάτιος, Πρὸς Ἐφεσίους 1, 11). Χωρὶς ἀμφιβολία, τριῶν-τεσσάρων δεκαετιῶν, ὅμως καταστροφική, ἐκρηκτική.

        Τότε θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ ἐξαίσια καὶ θεαματικὴ σκηνὴ τῆς πτώσεως τοῦ σατανᾶ, ἀπὸ τὴν ἐναέρια ἄνεσή του σὲ γαιακὴ ἔρημο: “καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν.” Γνωρίζει ὅτι λίγος εἶναι ὁ καιρός του: “εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει”, ὅτι μετὰ τρισήμισυ ἔτη (“καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ”) θὰ φυλακισθεῖ στὰ τάρταρα (Ἀπ. κεφ. ιβ’). Κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας συγκρούονται μὲ τὶς δαιμονικὲς δυνάμεις, τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τῶν ἀκολούθων του. Μάχη κραταιὰ καὶ νίκη θαυμαστὴ ποὺ θὰ ἐπιτελέσει ὁ Χριστός, “Ὅς καταργήσει τ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας Αὐτοῦ”, τὴ δύναμη τοῦ ἐχθροῦ (Β’ Θεσ. β’ 8).

        Εὐθὺς ἀμέσως θὰ βασιλεύσει ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα εἰρήνη, ἡ εὐλογημένη, πρὸ τῆς Δευτέρας παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, περίοδος, διάστημα ὀλίγων αἰώνων,-τὸ Ἀποκαλυπτικὸ διάστημα τῶν “χιλίων ἐτῶν” (Ἀποκ. κ’ 6-7)-, ποὺ θὰ κριθεῖ ἡ διάρκειά του ἀπὸ τὴν ἀρετὴ τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τότε, κατὰ τὴν ἀρχὴ τῆς περιόδου ἐκείνης, θὰ ἀκουστεῖ ἡ θεία βροντή: “Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ τὰ πάντα” (Ἀπ. κα’ 5). Τοῦτο ἀναμένεται ἀπὸ τὴν ἐκκλησία μετ’ ἀδημονίας: “Καινοὺς οὐρανοὺς καὶ γῆν καινῆν προσδοκῶμεν...” (Β’ Πέτρ. γ’ 13). Σὲ κεῖνο τὸ παντευλόγητο νεοεγκαινιασθὲν περιβάλλον θὰ κληθοῦν οἱ πραεῖς, τοὐτέστιν οἱ φιλειρηνικοί, φιλοδίκαιοι, φιλάδελφοι, νὰ κληρονομήσουν τὴν γῆ (βλ. Ματ. ε’ 5).

        Μετὰ τὸ διάστημα ἐκεῖνο, “λυθήσεται ὁ σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ”, “καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη” (Ἀπ. κ’ 8). Αἴτιο ἀποπομπῆς του νὰ βληθῆ “εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου” (Ἀπ. κ’ 10).

        Ἡ τελευταία περίοδος τῆς ἐσχατικῆς διανύσεως εἶναι ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία, τὸ τέλος τῆς χρονικῆς ροῆς καὶ ἡ διάνοιξη πρὸς τὴν αἰωνιότητα. Εἶναι τὸ σημεῖο ὅπου “ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται” (Ματ. κδ’ 35), μάλιστα “ροιζηδόν” (Β’ Πέτρ. γ’ 10), μὲ πάταγο ἐκκωφαντικό. Τότε “οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται” (αὐτ.). Διὰ πυρὸς ἡ φθορὰ καὶ ἐκμηδένιση: “Ἅπαντα τὸ πῦρ δοκιμάσει” (Α’ Κορ. γ’ 13).

        Τὰ παραπάνω γραφέντα ἂς χρησιμεύσουν ὡς ἀπάντηση καὶ πρὸς κάποιους χριστιανοὺς πού, ἐνῶ συγχέουν τὶς ἐσχατολογικὲς περιόδους, κατηγοροῦν ἐπὶ χιλιασμῳ ὅποιον ἀναφέρεται στὴν ἐπὶ γῆς ἐγκαθίδρυση τῆς πολιτείας τῶν πραέων.

        Συγκεκριμένα αὐτοὶ χωλαίνουν στὸ σημεῖο, ὅτι μὲ τὴν ἀποτίναξη τῆς ἀντιχρίστου περιόδου, θὰ ἀκολουθήσει, εὐθὺς ἀμέσως, ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία. Τόσο ξέρουν....

 

“Ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ἡμῶν” (Λουκ. κα’ 28)

δ.μ.

12 Ἀπριλίου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΑΙΝΟΣ” ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 7:47 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

        Ἡ ἑλληνικὴ ἑταιρεία λαχανικῶν “Αἶνος” δέχθηκε συνωμοτικὸ χτύπημα ἀπὸ τὴν Ἀράχνη, ἕνα πρόστιμο 700.000€. Ὁ σκοπὸς τοῦ προστίμου ὑποδηλώνει τὴν προσπάθεια καταργήσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι ἑταιρειῶν. Προσπάθεια ποὺ ἄρχισε ἀπὸ τὰ μέσα δεκαετίας τοῦ 1970, πρωθυπουργευόντων Κ. Καραμανλῆ, Γ. Ράλλη, Ἀν. Παπανδρέου, Κ. Μητσοτάκη, Κ. Σημίτη, Τζέφρυ, Ἀν. Σαμαρᾶ, Ἀλ. Τσίπρα, Κυρ. Μητσοτάκη. Ὅλοι τοῦτοι οἱ μισέλληνες ἐργάστηκαν ἐπάνω στὸν τομέα αὐτόν, ὁ καθένας τους κλείνοντας καὶ ἀπὸ μιὰ δεκάδα ἑταιρειῶν.

    Νὰ ἀναφερθοῦν κάποια ὀνόματα ἑταιρειῶν ποὺ ἔκλεισαν οἱ παραπάνω ἀνθέλληνες πρωθυπουργοί:

ΑΓΝΟ,

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, 

ΑΝΕΚ,

ΑΝΤΙΝΙΚΟΤ,

ΑΡΜΑ,

ΑΤΛΑΝΤΙΚ, 

ΑΥΡΙΑΝΗ,

ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΛΟΥ, 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΙΑΜΑΞ,

BOXER, 

ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ,

GOODYEAR,

DIANA,

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,

ESKIMO,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ,

ΗΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ,

ΙΖΟΛΑ,

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ,

ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ,

ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ,

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,

ΜΙΝΙΟΝ, 

Μ.Ο.Μ.Α.,

ΜΟΣΧΟΥ ΘΩΜΑΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΝΕΑ TV,

NISSAN,

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ,

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ,

ΠΑΠΥΡΟΣ,

ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ,

ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ,

ΠΙΤΣΟΣ,

ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ,

ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ,

ΣΑΡΙΖΑ,

SPIDER,

STAYER,

TEOCAR,

ΤΣΑΛΜΑ,

ΥΠΑΡΧΩ,

PHILIPS,

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ,

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΙΟΥ,

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΡΩΠΕΙ.

    Στὸν παραπάνω πίνακα ἀναφέρονται οἱ ἑταιρεῖες ἐκεῖνες ποὺ χρεωκόπησαν προσχεδιασμένα, μὲ σκοπὸ τὴ διάλυσή τους καὶ τὴν ἀνέχεια ποὺ ἀκολουθεῖ, ἀπὸ τὴν συνεπόμενη ἀνεργία πολλῶν χιλιάδων ἐργατῶν. Οἱ ἑταιρεῖες αὐτές, ὅσες δὲν ἐρήμωσαν πέρασαν σὲ ἀχυρανθρώπους, ὄπισθεν τῶν ὁποίων βρίσκεται μάτσας τις. Εἶναι καὶ κάποιες ἄλλες ποὺ εἶναι ἰουδαϊκῆς ἰδιοκτησίας, μὲ διευθυντὴ κάποιον ἀχυράνθρωπο, πού, ἄνευ ἀποχρῶντος λόγου, μεταβιβάζει τὴν ἑταιρεία σὲ ἄλλον ἀχυράνθρωπο, ὅπως

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”,

MEGA”,

“ANTENNA”,

“ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ”(ἀπὸ ἀχυράνθρωπο σὲ ἰουδαῖο ἀφέντη)

MINOAN LINES”,

ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΑ,

“CRETA FARM”,

“TRANSTEKOM”…

Ἔρχεται ἡ ἐκδίκηση

δ.μ.

26 Μαρτίου 2024

“Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...!”

Κυριακή 17 Μαρτίου 2024 9:20 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

            Ἡ ἐπικὴ καὶ θριαμβικὴ ἰαχὴ ἐκφωνήθηκε ἐσχάτως ὡς βροντή, ἀπὸ τὸν ἥρωα τῆς φυλακῆς Ἠλία Κασιδιάρη. Ἂν καὶ καταστελλομένη ἀκούστηκε!

            Ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ λόγος τοῦτος ἀρχικῶς ἐξεφωνήθη ἀπατηλὰ ἀπὸ τὸν δημεγέρτη Ἀν. Παπανδρέου. Πλὴν ὡς στερημένος νοήματος, χρησιμοποιεῖτο δημαγωγικῶς, ἀφοῦ πλήθυναν οἱ βάσεις τῶν γιουσαίων. Ὅμως ἐπὶ τοῦ Ἠλία, ἐπειδὴ ὁ λόγος εἶναι οὐσιώδης, διώκεται δικαστικῶς. Συσκέπτονται τὰ ἑρπετοειδῆ τῆς ἐξουσίας, πῶς, στὰ δεκατρία χρόνια εἱρκτῆ τοῦ ἥρωα Πατριώτη, προσθέσουν καὶ ἄλλα....

    Τὸ μισελληνικὸ σκουπιδαριό, βαβαί, ἀπαγορεύει τὴν πατριωτικὴ ἰαχή, ἀφοῦ λυσσομανᾶ ἀπὸ ρατσιστικὴ μανία. Μάλιστα ἐπεμβαίνει δικαστικὴ ἀρχή, ἡ ὁποία καὶ διορίζεται ἀπὸ τὸν ψυχοπαθῆ καὶ δαιμονισμένο πρωθυπουργό. Αὐτὸς ὁ ζαβὸς δικτατορίσκος ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ διορίζει ἀκόμα καὶ τοὺς δικαστικοὺς κλητῆρες.

        Τὸ θέμα εἶναι πολὺ σοβαρό, ἀφοῦ καταδεικνύει τὸ ὑποχθόνιο ἀσίγαστο μῖσος τῆς Ἀράχνης κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Σὲ ὅποια ἄλλη χώρα ὁ λόγος αὐτὸς θὰ ἀποσποῦσε ἔπαινο καὶ ἐπιβράβευση. Φαντάζεται κανεὶς τὸν τοῦρκο νὰ μὴ φωνάζει, “Ἡ τουρκία ἀνήκει στοὺς τούρκους”; Καί, βεβαίως νὰ ἐπιβραβεύεται, ὄχι νὰ καταδιώκεται, ὅπως στὴ Χώρα μας. Πιστεύω οἱ Πατριῶτες Ἕλληνες σύντομα θὰ ἀναλάβουν δράση καὶ θὰ τιμωρήσουν τὸν μισελληνικὸ ἑσμό.

 

Ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες

δ.μ.

17 Μαρτίου 2024

ΝΟΘΕΙΕΣ!...

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 11:23 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

        Ἡ ἐποχή μας, ἂν θέλουμε νὰ τὴν χαρακτηρίσουμε ἐπιγραμματικῶς, θὰ λέγαμε ὅτι εἶναι τῆς νοθείας. Μὲ χρήση τῆς χημείας καὶ τῶν χημικῶν ἑνώσεων, οἱ ἀνώνυμες ἑταιρεῖες ἔχουν μολέψει τὰ πάντα, ἐνῶ δημιούργησαν νέες ἀσθένειες, παρενέργειες καὶ ἐξαρτήσεις. Ἀσφαλῶς καὶ ἀποβλέπουν στὸ εὔκολο κέρδος, ὅμως καὶ στὴν ἀλλοίωση τοῦ χαρακτῆρος τῶν ἀνθρώπων. Σήμερα ποὺ διανύουμε τὴν ἐσχατικὴ καμπή, ἡ νοθεία βρίσκεται ἀνεπαισθήτως συντελεστὴς τῆς πλέον ἀκραίας τυραννικῆς ὑποτάξεως τῶν λαῶν στὴν Ἀράχνη. Νοθεία ἀρχετύπως ἐννοοῦμε τὴν ἀνάμειξη κατώτερης ἀξίας προϊόντων μὲ αὐθεντικὰ καὶ τὴν ἐμφάνισή τους ὡς γνήσια. Ὅπως τοῦ καταραμένου κάπελα τοῦ ποιητοῦ ποὺ νέρωνε τὸ κρασί. Ἀλλὰ τώρα ὁ ὅρος ἀπέκτησε εὐρύτερη σημασία, ἐννοεῖ τὴν ἀνάμειξη χημικῶν οὐσιῶν (ἀρωματικῶν, γευστικῶν, χρωματικῶν, διογκωτικῶν, συντηρητικῶν), ποὺ εἶναι χειρότερη ἀπὸ ὅποια νοθεία.

        Εἶναι ἀσύλληπτο τὸ μέγεθος τῆς χημειομειξίας ἐπὶ τῶν τροφῶν, ἐκτὸς τῆς νοθεύσεως μὲ ὑποπροϊόντα κατώτερης ποιότητος. Ὅπως τοῦ ἐλαιολάδου μὲ σπορέλαια, τῶν γαλακτερῶν μὲ σκόνη, τοῦ μελιοῦ μὲ ζάχαρη, τοῦ κρέατος μὲ ἐνέσεις, τῶν ἀρωμάτων μὲ μαζούτ.... Χημικὴ νοθεία εἶναι καὶ ἡ ἔνεση στὰ ζῶα, καθὼς καὶ ἡ κατάψυξη-ἀπόψυξη. Βλέπουμε τὰ ἰχθυώδη. Ὅλα, ἐκτὸς ἐκείνων ποὺ ἁλιεύονται μὲ πετονιά (παραγάδι,, συρτή, τσαπαρί), ἢ μὲ κάποια ἐλάχιστα ψαροκάϊκα (ὅσα ἐπέτρεψε ἡ “Ἑλληνικὴ” κυβέρνηση), εἶναι κατεψυγμένα, ἰσπανικῶν ἢ τουρκικῶν ἁλιευτικῶν. Παραλείπουμε ἐκεῖνα τὰ λιποδίαιτα ψάρια, μὲ τὶς λιπαρὲς πλευρές, τῶν ἰχθυοτροφείων, ποὺ τὸ σανὸ εἶναι νοστιμότερο ἀπὸ αὐτά.

        Ὁ ἄρτος, ὡς βασικὴ τροφὴ τοῦ ἀνθρώπου, πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται ἀναλόγως. Νοθεύεται ὁ ἄρτος; Ναί, καὶ πολύ, μάλιστα. Ἂς ἐρευνήσουμε, πόσα ἀρτοποιεῖα ἐν Ἑλλάδι εἶναι αρτοποιεῖα. Φρονῶ ὅτι ἕνα στὰ δέκα εἶναι ἀρτοποιεῖο, τὰ ἄλλα ἐννέα εἶναι πρατήρια ἄρτου. Τὰ ὁποῖα καὶ προμηθεύονται τοὺς ἄρτους ἀπὸ ἑταιρεῖες ἀλλοδαπές. Αὐτὲς εἶναι ποὺ προμηθεύουν τὰ ἀρτοπωλεῖα μὲ ψωμιὰ κατεψυγμένα ποὺ ξεπαγώνουν στὶς προθῆκες τους. Αὐτὸ λίγοι τὸ γνωρίζουν ποὺ ὅμως στέκουν ἀπαθεῖς. Μετέρχονται καὶ τὴν ἀπάτη: γιὰ νὰ δείξουν ὅτι εἶναι λειτουργικοὶ φοῦρνοι, ψήνουν διάφορα γλυκά, τὰ ὁποῖα καὶ ἐκθέτουν στὶς προθῆκες τους, ὥστε νὰ φαντάζουν ὡς ζαχαροπλαστεῖα. Καὶ τὰ ψωμιά τους ποὺ διαθέτουν ἔχουν μία ἐντονη δυσοσμία. Διερωτῶμαι, δὲν πρέπει ὅλα τοῦτα τὰ ἀρτοπωλεῖα νὰ ἀναγράφουν στὰ πολυνόθευτα ψωμιά τους τὴν προέλευσή τους καὶ τὸ μέγεθος τῆς νοθείας τους;

        Ἀλλ’ ὅσοι βούλονται ἂς ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ αὐτὰ τὰ μαγαρίσματα καὶ νὰ παρασκευάζουν τὸν ἄρτο μόνοι τους, γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν ἐλεύθεροι.

 

Ἡ νοθεία δημιουργεῖ ἐξάρτηση

δ.μ.

   9 Μαρτίου 2024

«ΜΗ ΜΙΛΑΤΕ!...»

Κυριακή 3 Μαρτίου 2024 8:13 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

             Ἐπίσημες παραινέσεις πρὸς τὸν Λαὸ εἶναι νὰ μὴ μιλᾶμε γιὰ τὴν εἰς βάρος μας συνωμοσία. Ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου Ἱερώνυμος συνιστᾶ ἐπιμόνως ὄχι λόγια, «τὰ ὁποῖα κουράζουν» καὶ «εἶναι φτώχεια». Ὁμοίως καὶ ὁ πρώην ὑπουργὸς συγκοινωνιῶν Κ. Καραμανλῆς συνιστᾶ «βουβὸ πόνο» καὶ εἶναι ἀρκετό. Παραινέσεις ποὺ συμπίπτουν μὲ τὴ συμπεριφορὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος «λέει περισσότερα διὰ τῆς σιωπῆς» (Σ. Τζούμας).

Λοιπὸν ἂς μὴ μιλᾶμε γιὰ τὰ ἐθνικὰ ἐγκλήματα, διότι παρεμποδίζουμε τὴν Ἀράχνη νὰ ὁλοκληρώσει τὸ ἔργο ποὺ τῆς ἀνετέθη!...

Ἀντιλαμβάνεστε, ἀποσιώπηση θὰ πρέπει νὰ τηροῦμε καὶ στὴν ἐπικὴ προσταγὴ «Φύγε!» τοῦ π. Σεραφείμ, τοῦ ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Ἡλιουπόλεως. 


Μόνο «ἀγάπη»….
δ.μ.
3 Μαρτίου 2024Οὐαί!

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 11:49 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

                                                                 Οὐαί! 

      Σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2024, οἱ πύλες τῆς κολάσεως ἄνοιξαν καὶ οἱ κολασμένοι ξαμολήθηκαν θριαμολογῶντας! Σήμερα, ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὰ μεσάνυχτα, νεκροθάφτες, δεινοί, διαολισμένοι ἔσκαψαν τὸν τάφο τῆς Ἑλλάδος!

Κατὰ τὴ σημερινὴ συνεδρία τῆς Βουλῆς τῶν «Ἑλλήνων» ἀγόρευσαν πολλοὶ βουλευτές, ἄλλοι ὑπὲρ  ἄλλοι κατὰ τοῦ βοθρικοῦ νομοσχεδίου τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Ὅσοι συνετάχθησαν μὲ τὴ λογικὴ εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων· ἀντίθετα, ὅσοι φιλόρρυποι, δαιμονιακοὶ εἰσάγουν τὴν ἀνωμαλία, εἶναι γιὰ καταδίκη. Μίλησε γιὰ ὧρες ὁ Μητσοτά, πατερναλιστικῶς καὶ ἡ δράκαινα ἐκείνη, ἡ ἀντιπαθέστατη Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, μὲ φωνὴ συρικτική, σὰν τῆς ἔχιδνας, προτρέποντας ἡ ἀνωμάλα, «Νὰ ψηφίσουμε ὅλοι τὸ ν/σ». Στὸ βῆμα καὶ ὁ Ἀντ. Σαμαρᾶς, νὰ ἀγορεύει… κατὰ τοῦ ν/σ. Μὴ τὸν ἀποδεχθεῖ οὐδείς· τὸ ἄτομο παίζει τὸν ρόλο τοῦ ἀντιπολιτευομένου στὸ δίπολο Μητσοτά-Σαμαρᾶ, ὥστε νὰ γίνεται ἔλεγχος τῶν δυσαρεστημένων. Νὰ ἐγκαταλείπουν τὸν δυσμενῆ καὶ νὰ προσφεύγουν στὸν εὐμενῆ, ἐντὸς τοῦ κόμματος τῆς ὑποκρισίας καὶ τῆς προδοσίας.

Κατὰ τὴν ψηφοφορία ψήφισαν 175 ὑπὲρ τοῦ ν/σ. Τὶ νομίζει κανεὶς πῶς εἶναι αὐτοί; Καθάρματα ψυχανώμαλα, παιδόφιλοι καὶ σάτιροι καὶ ἡδονοθῆρες καὶ κίναιδοι. Ἐπιδιώκουν τὴ διαφθορὰ τῶν παιδιῶν μας, ὥστε νὰ μὴ διατελοῦν μόνοι στὴν ἀσχημοσύνη τους. Φορεῖς τῆς σύνολης ἐμπάθειας ὑπερασπίζονται τοὺς ὁμοίους τους, μιλῶντας γιὰ «πολιτικὰ δικαιώματα». Γι’ αὐτοὺς πολιτικὰ δικαιώματα, γιὰ τὰ παιδάκια ποὺ τὰ διαφθείρουν, δὲν ἐξασφαλίζονται! Πῶς ἀρχιεπισκοπικὰ χείλη λένε ὅτι τὰ παιδιὰ τῶν ἀνωμάλων νὰ βαπτίζονται μὲ τὴν ἐνηλικίωσή τους, ὅμως στοὺς κίναιδους νὰ παραδίδονται νήπια;

Οἱ σαπροὶ οὗτοι καὶ βοθρικοὶ κίναιδοι δέρνονται ἀπὸ πολλὰ πάθη, καὶ ἀπὸ ρατσιστικὸ μισελληνισμό. Μαρτυρεῖ τὸ σύνθημά τους: «Ἡ Ἑλλάδα νὰ πεθάνει νὰ ζήσουμε ἐμεῖς», τὸ ὁποῖο ἀντιστρέφουμε: «Νὰ πεθάνουν οἱ κίναιδοι, νὰ ζήσει ἡ ἀνθρωπότητα». Τὸ σύνθημα εἶναι ἀρχαῖο: «κακοὶ κακῶς ἀπολλοῦνται οἱ κίναιδοι» (πρβ. Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων Β’ 76). Μὴ μᾶς διαφεύγει: Τὸ ν/σ ἐπέβαλε διὰ τοῦ προσκυνημένου Γεραπετρίτη ὁ σιωνιστὴς Μπλίνκεν….


                            Ἔρχου Κύριε!

                                   δ.μ.

                  16 Φεβρουαρίου 2024

 

Υ.Γ.: Σκέφτομαι πυρετωδῶς: Ἐὰν οἱ 80 καὶ πλέον ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, μετὰ τῶν κληρικῶν τους, κατέβαιναν σὲ διαδήλωση, τὶ ἐξέλιξη θὰ γινόταν. Μάλιστα νὰ ἀπήγγειλαν καὶ τὸ Ἀνάθεμα πρὸς τοὺς συντελεστές. Θὰ ἀνετρέπετο ὅλο τὸ σύστημα τῆς συμμορίας τζουγκασβίλι!

Κακῶν γὰρ ὄντων μυρίων καθ’ Ἑλλάδα…» (Εὐριπίδης ἀπ. 282)

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 12:48 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἡ Ἑλλάς, χώρα μὲ ἱστορία ἐπιβλητικὴ καὶ ὑπερέχουσα, κατευθύνεται πρὸς τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν ἐκμηδένιση. Διαβλέπουμε πὼς οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ἡ Πατρίδα μας, ἐντὸς εἰκοσαετίας, ,θὰ βρεθῆ ὑπὸ ξένη κυριαρχία.

Ὁ ξένος ἐπικυρίαρχος, ὅσοι συμβιβαστικοί, μὴ περιμένετε νὰ εἶναι διαλλακτικός, προσηνὴς καὶ εὐγνώμων πρὸς τοὺς αὐτόχθονες. Τὸ ἀντίθετο: προβλέπεται νὰ εἶναι σκληρὸς καὶ ἀπάνθρωπος, χωρὶς νὰ ἀναγνωρίζει χάρη πρὸς αὐτοὺς ποὺ τὸν ὑπεδέχθησαν.

Πιστεύω οἱ ἔχοντες νοῦ ἀνύστακτο νὰ ἀντιλαμβάνονται ποιὸς εἶναι ὁ ἐπικυρίαρχος. Τὰ μέχρι στιγμῆς δεδομένα δείχνουν ὅτι αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ γιουσαῖος. Γίνεται φανερὸ αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος ποὺ ἀσκεῖ στὴν Ἑλλάδα τὴν τακτικὴ τῆς ὑποτάξεως μὲ τρόπο ἀποτελεσματικό: ἀμερικανοποίηση ὅμοια μὲ τῆς Χαβάης. Στὸ τέλος, γιὰ ἀποσιώπηση κάποιων πατριωτικῶν φωνῶν, θὰ ὀργανώσει ἕνα σύστημα εὐρέος ἐμπρησμοῦ, ὅπως ἀκριβῶς στὴ Χαβάη, καὶ ὅλα θὰ πάρουν τὸν δρόμο τους.

Συντελεστικὸς παράγων σ’ αὐτὴ τὴν ἐφιαλτικὴ ὑπόθεση θὰ εἶναι οἱ ἐν Ἑλλάδι μισέλληνες, προδότες διαβολισμένοι, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς «Ἕλληνες», ὅμως εἶναι ἄριζοι, σχετικῶς μὲ ἀπώτερη ἑλληνικὴ καταγωγή. Εἶναι γνωστοὶ καὶ στιγματισμένοι: ἀρριβίστες μασόνοι, δημαγωγοὶ κομμουνιστές, ἐπίβουλοι βαλκάνιοι, ἀφέντες ἰουδαῖοι. Εἶναι καὶ οἱ μωχαμέτες ποὺ εἰσβάλλουν στὴ Χώρα κατὰ λόχους, εὑρισκόμενοι σὲ ἑτοιμότητα, ὥστε μόλις τοὺς δοθῆ τὸ σύνθημα, μὲ ξεχυθοῦν κατὰ Ἑλλήνων, ἐφαρμόζοντες τὴν οἰκεία τους ὠμότητα.

«Ἀθῆναι! Τιμιωτάτη Πόλις!» (πρβ. Σοφοκλέους Οἰδ. Κολ. 108). Διερχόμενος τὰς ὁδούς σου ὁ καθεὶς διαπιστώνει ὅτι ἔχεις ὑποστεῖ γερὴ σήψη καί, φοβᾶμαι ἀνεπανόρθωτη, ἐὰν δὲν μᾶς ἐπισκεφθεῖ ἕνα τράνταγμα. Παρατηροῦμε τοὺς πολίτες σου. Κινοῦνται, ὀλίγου δεῖν, σέρνονται, πρεσβύτες καὶ πρεσβύτιδες, μὲ βῆμα ἀσταθὲς καὶ βλέμμα ἀπελπισμένο. Κινοῦνται, ἔχοντας μέσα τους ἀρκετὸ μόλυβδο, καὶ τὰ παιδιὰ τῆς μαθητίωσης νεολαίας. Ἀποτυπώνεται στὰ πρόσωπά τους ἡ ἀμφισβήτηση, τὸ booling, ἡ βιαιότητα. Τῆς μέσης ἡλικίας, ἀπὸ 18-40 ἐτῶν, συναντοῦμε ἐλάχιστους· εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐγκατέλειψαν τὴ Χώρα μας, «γιὰ καλύτερη τύχη».

Ἐπὶ τῶν ὁδῶν τῆς Πόλεώς μας διαπιστώνεις χωρὶς προσπάθεια ὅτι τὰ πάντα εἶναι γηρασμένα, πορευόμενα πρὸς ἀφανισμό. Ἐναργὲς σημεῖο μετακενώσεως τῆς Πρωτευούσης ἀπὸ ἑλληνικὴ σὲ πακιστανικὴ εἶναι τὰ κλειστὰ καταστήματα, τὰ ὁποῖα βαθμιαῖα περνοῦν στὴν ἀλλοδαπὴ ἐξαχρείωση. Παντοῦ, κυρίως στὸ κέντρο τῆς Πόλεως, θεῶνται τὰ εἰδοποιητήρια "Ἐνοικιάζεται". Δὲν ἀνησυχοῦν οἱ συμβιβασμένοι καὶ φιλοχρήματοι νοικάρηδες· γνωρίζουν ὅτι σύντομα τὰ ἔρημα καταστήματά τους θὰ τὰ ἀναλάβη νέος μισθωτής. Δὲν μᾶς διαφεύγει, χιλιάδες καταστήματα Ἑλλήνων ἐνοικιαστῶν ἔχουν ἤδη περιέλθει σὲ ξένη κυριότητα. Παρατηροῦμε τὰ πρὸς ἐνοικίασιν καταστήματα· ἔχουν ὄψη φρικτή, ἀπὸ τὰ ἀποκρουστικὰ graffiti καὶ τὰ συσσωρευμένα ἀπορρίματα.

Ἐξίσου ἀποκρουστικὴ εἶναι καὶ ἡ κατάσταση τῶν ἀσφαλτοστρώσεων: λακκοῦβες καὶ μπαλώματα καὶ διαγραμμίσεις μισοσβυσμένες. Ὁμοίως καὶ τὰ πεζοδρόμια, μὲ τὰ ρυπαρὰ καὶ θραυσμένα πλακάκια. Δικαίως ψηφίστηκε ἡ Ἀθήνα ὡς ἡ πλέον ρυπαρὴ πόλη.

 

Οὐαὶ στοὺς ἐχθροὺς τοῦ Ἑλληνισμοῦ

δ.μ.

27 Δεκεμβρίου 2024


Ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι (Ρωμ. α’ 27).

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 11:21 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 1.         Οἱ κίναιδοι ἐπανεστάτησαν καὶ ἐπέβαλαν τὴ θέλησή τους, βοηθούσης τῆς πρωθυπουργικῆς ἐπεμβάσεως καὶ ὑποστηρίξεως τῆς παγκοσμίου ἀράχνης. Δηλαδὴ τὸ «10%», ὅπως παραδέχονται οἱ ἴδιοι, μὲ ὀνομασία περιοδικοῦ τους, κυριαρχεῖ ἐπὶ τοῦ 90%! Προβάλλουν «δικαιώματα», ὅμως στὰ παιδιὰ ποὺ προσλαμβάνουν καὶ τὰ κάνουν ὅμοιά τους δὲν σέβονται τὰ δικαιώματά τους….

2.         Πολλὰ παράξενα συμβαίνουν στὸν Τόπο μας, ἀλλὰ καὶ στὸν κόσμον ὅλον. Θέλουμε νὰ τὰ ἐπισημάνουμε.

3.         Πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων λένε ὅτι δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει, τὶ δύο ἄνθρωποι κάνουν στὸ κρεβάτι τους. Ὅμως τὴν ἐκκλησία ἐνδιαφέρει. «Τίμιος ὁ γάμος, συνιστᾶ, ἐν πᾳσι καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος· πόρνους δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός» καὶ συμβουλεύει: «Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν ἀκαθαρσίαν, πάθος…» (Ἑβρ. Ιγ’ 4/ Κολ. γ’ 5). Ἀπὸ τὴν ἠθικὴ πορεία ἑκάστου ἀνθρώπου κρίνεται καὶ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Τὶ νομίζει κανείς· ἐὰν κάποιος παρωθεῖ στὴν πορνεία ἕνα παιδί, δὲν ἀσκεῖ σατανικὸ ἔργο; Καὶ ἀντίθετα· ἐὰν κάποιος ἀποτρέψει ἕνα παιδί ἀπὸ τοῦ νὰ καταβαθρωθεῖ στὴ σοδομικὴ ὑπόταξη δὲν εἶναι νίκη ἀγγελική;

4.         Νὰ εἰσέλθουμε στὴν πιὸ ἐξοργιστικὴ φάση τῆς βοθρικῆς προπαγάνδας ὑπὲρ τῶν ὁμοφυλοφίλων - οἱ ἀπατεῶνες τῆς ἀνωμαλίας τους καλοῦν «ὁμοφύλους»· τοῦτο ἐφαρμόστηκε ἐν μιᾷ νυκτί -: τὴν υἱοθέτηση ἑνὸς ἀγοριοῦ ἀπὸ ζεῦγος σοδομιτῶν, εἴσοδο στὴν κολασμένη ὁμοφυλοφιλία. Ἐρωτοῦμε ἔντονα, τὸ ἀγόρι τὶ θὰ τὸ κάνουν οἱ δύο κίναιδοι; Θὰ τὸ κάνουν ὅμοιο μὲ τὴ βοθρομανιακὴ βρωμομούρη τους!

5.         Ἤδη ἐνεφανίσθησαν ἐνήλικες ποὺ δηλώνουν ὅτι υἱοθετήθησαν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια καὶ ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν ἕξι ἐτῶν ὑφίσταντο τὸν ἡμερούσιο βιασμό.

6.         Ἀλλὰ τὸ παιδί, ἀκόμα κυοφορούμενο, σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, διδάσκεται ἐναργῶς τὴν πορεία τῆς ζωῆς του ἐν κόσμῳ. Ὁλοκληρωμένη, χορταστικὴ ὑποδοχὴ καὶ παιδεία, γιὰ ὅλη του τὴ ζωή, θὰ εἶναι ἡ τρυφερότητα τῆς μητέρας καὶ ἡ προστασία τοῦ πατέρα, ἰδιότητες ἀναντικατάστατες. Ἤδη εὑρισκόμενο στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας του, σχεδιάζει τὸ πῶς θὰ ζήσει στὸν κόσμο. Εὔγλωττο καὶ μυστηριακὸ παράδειγμα εἶναι τὸ σκίρτημα τοῦ ἑξαμηνιαίου Βρέφους, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὴν μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (βλ. Λουκ. α’ 41, 44). Πῶς ἔγινε αὐτό; Νοερὰ καὶ θεία φωνὴ πληροφόρησε τὸν Ἰωάννη πὼς ἀπέναντι του εἶναι ἡ Παναγία μετὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτῆς. Ἄρα στὸ ἔμβρυο ἐπισημαίνεται ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας μὲ τὸν ἔξω κόσμο.

7.         Ἐν προκειμένῳ ἔχω νὰ παραθέσω ἕνα μυστήριο ποὺ μοῦ διηγήθηκε ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς, ὁ ὁποῖος εἶχε τὸ χάρισμα τῆς νοερᾶς κοινωνίας μὲ τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς καὶ μὲ τὸ ἔμβρυο ποὺ κυοφοροῦσε ἡ σύζυγός του. Τοῦ εἶπε τὸ ἔμβρυο: «Ὅταν γεννηθῶ θὰ ζήσω τὸν κόσμο»· «Ἂν εἶναι ἔτσι τότε νὰ πεθάνεις κατὰ τὴ γέννα», εἶπε ὁ πατέρας. Καὶ αὐτό: «Ὅπως θέλεις ἐσύ, πατέρα»! Καὶ προτίμησε τὴ σωφροσύνη· ἐπέζησε!

8.         Ὥστε τὸ ἔμβρυο, ἤδη «ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ» (Λουκ. α’ 15) πληροῦται φωτισμοῦ ἀπὸ «τὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» (Ἰω. α’ 9). Τοῦ παρέχονται οἱ ὅροι τῆς ἐλευθερίας, μέχρι ἀναιρέσεως τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τοῦ Δημιουργοῦ του, γι’ αὐτὸ καὶ σχεδιάζει πῶς θὰ ζήσει ἐν κόσμῳ. Ἐνῶ σχηματίζεται ὡς ἄνθρωπος, παράλληλα τοῦ ἐμφυτεύονται οἱ ἀπαρχὲς τῆς ζωῆς, ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα τοῦ ἀπροϋπόθετου εἶναι. Τοῦ ἐμφυτεύεται ἀρχετύπως ὁ λόγος καὶ τὸ ἦθος, τὰ ὁποῖα θὰ μεταπλάσσει σὲ λογικὴ καὶ ἠθική, ὅσο ἐνηλικιώνεται. Ὅσο ἐνηλικιώνεται, θὰ τοῦ προστίθενται τὰ συναισθήματα, ὡς ἐπεξεργασμένα αἰσθήματα καὶ τὸ χαμόγελο, ὡς τεκμήριο ὁλοκληρώσεως τοῦ χαρακτήρος του. Λοιπὸν τὸ ἔμβρυο, ἀφοῦ «σκιρτᾶ ἐν ἀγαλλιάσει» στὴν κοιλία τῆς μητέρας του, εἶναι ἄνθρωπος ὁλοκληρωμένος ἤδη καὶ πρέπει νὰ τὸ ἀντιμετωπίζουμε μὲ τὸν ἀνάλογο σεβασμό. Μὴ τὸ παραδώσουμε σὲ κίναιδο, γιὰ νὰ μὴ ἐμπέσουμε στὴν κατάρα του.

9.         Θέλουμε νὰ ρωτήσουμε: Γιὰ ποιὸ λόγο ἡ παγκόσμια ἀράχνη ἐπιβάλλει κανόνες ζωῆς αὐτόχρημα παράλογους καὶ καταστροφικούς; Διότι ἐπιδιώκουν τὴ συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Κυρίως ἀποβλέπουν οἱ τῆς ἀράχνης, ταυτιζόμενοι μὲ τὴ σατανικὴ βούληση, στὴν ἠθικὴ ἐξαχρείωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὥστε διὰ τεθλασμένης νὰ ἐπιφέρουν ταπεινὸ πλῆγμα κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ, ὅτι στὴν διεκδίκηση ἡγεμονίας ἐπὶ τῶν λογικῶν ὄντων κυριάρχησαν οἱ παράλογες καὶ φωτοσβεστικὲς δυνάμεις. Οὕτω πασχίζουν νὰ ἐκτροχιάσουν τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς τὴν ἀμαρτία, ὥστε νὰ ὑψώσουν βλασφημία πρὸς τὸν Ὕψιστο. Γνωρίζουμε δά, ἀπὸ τὰ ἀρχέτυπα Σόδομα, ὅτι ἡ ἁμαρτία τοῦ σοδομισμοῦ καταντᾶ νοοτροπία πάνδημος, γι’ αὐτὸ καὶ προκαλεῖ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.

10.    Οἱ τῆς ἀνωμαλίας ὑπόσπονδοι, ἐπειδὴ ἐξέπεσαν ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς ἀρετῆς καὶ κατήντησαν δαίμονες, γιὰ νὰ μὴ εἶναι μόνοι τους στὸν βόθρο τῆς ἀπωλείας πασχίζουν νὰ παρασύρουν καὶ ἄλλους, ὥστε νὰ μὴ εἶναι μόνοι: «Οἱ τῆς ἀρετῆς ἐκπεσόντες ἀγωνίζονται ὑποσκελίσαι τοὺς λοιπούς, ἵνα μὴ μόνοι ἐν ἀσχημοσύνῃ διατελῶσιν» (Ἅγ. Ἐφραίμ, Περὶ ἀρετῆς Β’). Ἄρα πρέπει σ’ αὐτοὺς διὰ νόμου νὰ ἀπαγορεύεται ἡ ὅποια συντυχία αὐτῶν μὲ παιδιά.

11.    Κατακλείουμε μὲ μία σύσταση πρὸς τοὺς βο(υ)λευτές, νὰ προσέξουν νὰ μὴ συνταχθοῦν μὲ τὸ σίχαμα τὸν χάζαρο πρωθυπουργό, διότι θὰ τὸ μετανοιώσουν πικρά….

 

23 Ἰανουαρίου 2024

δ.μ.

                                     Νὰ φυλάει ὁ Κύριος