ΣΦΗΝΑ ΕΠΙΚΡΟΥΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 9:41 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Σφήνα έπικρουόμενη πρός διχασμόν παντός συμβατικού λογισμού

1. Τὴν 5/10/2014, ἡμέρα Κυριακή, μία νταλίκα, ὡσὰν ἅρμα μάχης σὲ ὥρα πολέμου, ἐπιπίπτει ἐπάνω σὲ σειρὰ σταθμευμένων αὐτοκινήτων, τὰ ὁποῖα καὶ κατέστρεψε ὁλοσχερῶς, σκοτώνοντας μισὴ ντουζίνα ἀνθρώπους καὶ τραυματίζοντας πολλὲς δεκάδες. Τοῦτο συνέβη στὴν Ἐγνατία ὁδό. Ἐπρόκειτο περὶ δυστυχήματος ποὺ δημιούργησε κλονισμὸ στὴν κοινὴ γνώμη καὶ ἐνέβαλε σὲ σκέψεις τὸν κάθε ὀρθῶς σκεπτόμενο ἄνθρωπο, ἐὰν ἐπρόκειτο περὶ δυστυχήματος, ἢ περὶ προσχεδιασμένου ἐγκλήματος. Ἡ περιπέτεια ἔγινε γνωστή, ὄχι ὅμως πλήρως. Ἐδῶ θὰ φέρουμε στὴν ἐπιφάνεια τὰ ὑποκρυπτόμενα σημεῖα. Μία νταλίκα, μὲ ὁδηγὸ ἕναν ρουμάνο, ὀνόματι Nikolai Tudoran, μεταφέρει σταφύλια ἀπὸ Ἰταλία πρὸς Ἑλλάδα, τὴν ὥρα ποὺ τὰ ἑλληνικὰ μένουν ἀδιάθετα. Διασχίζει τὴν Ἐγνατία ὁδό, διερχόμενος τὸν σταθμὸ διοδίων Πολυμήλου. Εὐθὺς ξεκινᾶ, νὰ καλύψει ταχέως τὴν ἀπόσταση τῶν περίπου 25 χιλιομέτρων, μέχρι τὸν τόπο τῆς τραγωδίας. Τὸ ὄχημα "ἔτρεχε μὲ ἰλιγγιώδη ταχύτητα" (κατὰ μαρτυρία τῶν θυμάτων). Ὁ λόγος; ὅτι "χάλασαν τὰ φρένα" (κατὰ τὴν πρώτη κατάθεση τοῦ νταλικιέρη ὁδηγοῦ).

Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ τεθοῦν καὶ τὰ πρῶτα ἐρωτήματα: Τὸ πρῶτο ἄμεσο ἐρώτημα· Γιατὶ ὁ ρουμάνος ἐκεῖνος δὲν ἔριχνε τὴν νταλίκα του ἐκτὸς τῆς ὁδοῦ; Γιατὶ δὲν ἔθετε σὲ λειτουργία τὸ "κλάξον" καὶ τὸ "alarm", ὥστε νὰ ἀποπηδήσουν οἱ παρευρισκόμενοι; Γιατὶ δὲν χρησιμοποίησε τὸ ἀερόφρενο; Ὅμως, τὶ τὰ θέλετε; ἡ ἔρευνα τῶν εἰδικῶν ἀπέδειξε ὅτι ὁ δολοφόνος ἐκεῖνος ἐκτελοῦσε ἐντολές. Ὀκτώ-δέκα χιλιόμετρα, πρὸ τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἐγκλήματος, ὁ ἐκτελεστὴς ἀναπτύσσει ταχύτητα, ἐνῶ συγχρόνως φρενάρει. Τὸ συνεχὲς φρενάρισμα ὅλων τῶν φρένων καὶ ἡ ὡριαία ταχύτης τῶν 130 χιλιομέτρων, δημιούργησε διὰ τῆς τριβῆς τῶν ἐλαστικῶν ἀνάφλεξη καὶ τὸ βαρὺ ὄχημα μετετράπη σὲ κινούμενο ἡφαίστειο. Καὶ ἐφορμᾶ….

Ἕνα ἔγκλημα, ὅσο πιὸ ἀποτελεσματικὸ εἶναι, τόσο καὶ περισσοτέρους συνεργοὺς ἀπαιτεῖ. Στὸ χτύπημα τῶν Διδύμων πύργων τῆς Νέας Ὑόρκης, τὸ 2001, γιὰ νὰ δολοφονηθοῦν 3.000 ἄνθρωποι, συνέπραξαν, μὲ προσωπικὴ ἀνάθεση, ἀντίστοιχος ἀριθμὸς πρακτόρων καὶ σαγιανὶμ τῆς "Mossad"!

Ἐδῶ, ποιοὶ ἦταν οἱ ἄλλοι σκοτεινοὶ συνεργοί; Ἦταν ἡ ἀχυράνθρωπος ἑταιρεία "Περικλῆς ΑΤΕ", τοῦ "ἐθνικοῦ ἐργολάβου", τοῦ Μάτσα ἐννοῶ. Τούτη ἀνεκοίνωσε στὴν Τροχαία ὅτι μία ὀλιγόλεπτη ἐπέμβαση ἐπὶ τῆς ὀδοῦ, μὲ τὴ συνεργία τῆς ΔΕΔΔΗΕ, θὰ κλείσει τὸ ἕνα ρεῦμα κυκλοφορίας, γιὰ 10΄, συγκεκριμένα ἀπὸ 9.30' - 9.40'. Παραδόξως, ἂν καὶ ἦταν Κυριακή, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ὀχούμενοι μεταβαίνουν, ἀντὶ γιὰ ἐκκλησιασμό, σὲ φυσιολατρικὲς ἐξορμήσεις, στὰ 10' προσδιορισμένου χρόνου, φάνηκαν 2-3 αὐτοκίνητα. Τότε παρατείνουν τὴ στάθμευση γιὰ 50', μέχρι τὶς 10.20' ποὺ ἐπέπεσε ἡ δολοφονικὴ νταλίκα καὶ σάρωσε τὰ πάντα!

Ἡ κρίσιμη αὐθαίρετη κατακράτηση τῶν αὐτοκινήτων ἐπὶ 50' ἦταν παράταση, γιὰ νὰ ἐπέλθει τὸ ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα. Καὶ ἦταν, βεβαίως, συντονισμένη καὶ οἱ συντελεστές, παρὰ τὴν ἀπόκρυψη, εἶναι φανεροί: ἡ νταλίκα τοῦ ρουμάνου ποὺ ἐπελαύνει· ὁ ἐργολάβος τοῦ δημοσίου· ἡ ΔΕΔΔΗΕ· ἡ Τροχαία, ποὺ δὲν ἐπιστατοῦσε, οὔτε ὑπέδειξε τὴν παρακαμπτήριο τῆς Μελίκης· οἱ ἀλλοδαποὶ ἐργάτες μὲ τὰ σημαιάκια. Μὴ μᾶς διαφεύγουν καὶ ἄλλες πτυχὲς τῆς συνωμοσίας. Ἡ μεταφορικὴ ἑταιρεία, στὴν ἰδιοκτησία τῆς ὁποίας ἀνῆκε ἡ νταλίκα, ἦταν ἡ "Limar", σαφῶς ἰουδαϊκή (Ρουμάνος μοναχὸς σὲ συνέδριο Ὀρθοδόξων στὴ Θεσσαλονίκη, δήλωσε πὼς ὅλη ἡ Ρουμανία ἐλέγχεται οἰκονομικῶς ἀπὸ τὸ ἰουδαιαριό). Ἡ "Limar", λοιπόν, τὴν ἑπομένη τῆς ἀναχωρήσεως τῆς βοτρυοφόρου νταλίκας γιὰ Ἑλλάδα, κήρυξε πτώχευση – θὰ λάβει καὶ τὴν ἀποζημίωση ἀπὸ ἡμιεθνικὴ ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία –. Ἔτσι ἀπαλλάσσεται τῆς εὐθύνης νὰ ἀποζημιώσει τὰ θύματα! Τὸ δὲ σημεῖο τῆς προσδιορισμένης ἐπιθέσεως ἦταν "ἰδεῶδες". Ἐκεῖ, πρὸ ἔτους, ἔγινε ἄλλο δυστύχημα μὲ 1 νεκρὸ καὶ 25 τραυματίες. Εἶναι μία κλειστὴ στροφὴ μὲ βάθος δυσδιάκριτο, ὥστε ὁ διερχόμενος νὰ κινδυνεύει νὰ χάσει τὴ ζωή του.

Μόλις χρειάζεται νὰ ποῦμε, ἡ Ἐγνατία ὁδὸς εἶναι γιὰ τὸν ἐθνικὸ ἐργολάβο ἡ ἀγελάδα μὲ τὸν μεγάλο μαστό. Δὲν κατασκευάστηκε μόνο γιὰ τὸ κέρδος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀφαίρεση ζωῆς. Δὲν εἶναι παρορατέο· μία κωμόπολις κάθε χρόνο πεθαίνει στὴν ἄσφαλτο….

2. Ὁ ebola εἶναι νόσος τοῦ ἐργαστηρίου, ὅπως καὶ τὸ A.I.D.S.. Μάλιστα συγκεκριμένης μεσανατολίτικης θρησκείας. Καὶ κοιτάξτε τὴ συνεννόηση: ὁ FIFA, μὲ διευθυντὴ ἕναν ἰουδαῖο, ὁρίζει τὴν ἀθλητικὴ συνάντηση νὰ πραγματοποιηθεῖ στὴ χώρα ὅπου ὀργιάζει ὁ ebola: τὴν Ἀκτὴ Ἐλεφαντοστοῦ!

3. Τὰ τυχερὰ παιχνίδια εἶναι τὸ μεγάλο δίχτυ διὰ τοῦ ὁποίου οἱ πένητες ἁλιεύονται, ὅσο καὶ πιὸ πολὺ τοὺς καταπιέζει ἡ ἔνδεια. Ὅμως δὲν γνωρίζουν ὅτι κάποιος κρατάει τηλεχειριστήριο καὶ καλεῖ τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ αὐτὸς θέλει. Οἱ δὲ παῖκτες οἱ ταλαίπωροι ποὺ σφάζονται διὰ τῶν συστημάτων, ἐλπίζουν ματαίως πὼς θὰ κερδίσουν. Σ' αὐτὴ τὴ μεγάλη ἀπάτη ἀναφερθήκαμε καὶ παλαιότερα, ἐδῶ θὰ φέρουμε στὸ μέσον ἕνα παιχνίδι τῆς σαρδέλλας. Τοῦτο ἀποβλέπει στὴν ἱκανότητα, παρὰ στὴν τύχη, καὶ προβάλλεται ἀπὸ τὰ κανάλια τῶν διαφημίσεων. Στὸν παίκτη προτείνεται: "Πόσοι κύκλοι (καρδιὲς κττ) εἶναι στὴν εἰκόνα;". Τὰ τηλεφωνήματα πέφτουν βροχή, καλῶντας τὸν πενταψήφιο ἀριθμό, στὸ γραφεῖο καί, κάπου-κάπου, στὸν παρουσιαστή· ὁ παρουσιαστὴς δέχεται τὸ τηλεφώνημα ἀπὸ τὸ λαμόγιο ποὺ εἶναι ὁ "νικητής". Κάθε τηλεφώνημα τῶν σφαγμένων στοιχίζει 2 euros, γιὰ τὸ πρῶτο δευτερόλεπτο μέχρι τὸ 60ό! Δὲν βρίσκεται ἕνας ἔντιμος εἰσαγγελέας, ἕνας ἀντίποδας τοῦ Ντογιάκου, νὰ προστατεύσει τὰ θύματα τοὺς παῖκτες, δοθέντος ὅτι τὸ Ποινικὸ Δίκαιο προστατεύει αὐτεπαγγέλτως κάθε ἔκθετο στὴν ἀπάτη;

4. Οἱ βοθροχαρεῖς πίθηκοι τῆς ἀνωμαλίας καὶ τοῦ κιναιδισμοῦ μέχρι χθὲς ἔστεκαν συνεσταλμένοι, τώρα ὅμως, ἀπὸ τροτέζες μυστικές, κατέλαβαν ἐκτὸς τοῦ πεζοδρομίου καὶ τὸν δρόμο. Τοὺς γνωρίζετε δά: μπουτάρ, καμίν, ἀνταρCIA, ἀντιφα, "Αὐγή", συρίζα καὶ λοιποὺς κιναιδολογοῦντες. Τοῦτοι πάντες, ὡς ἐξουσιάζοντες, διαδίδουν ὑποχρεωτικὰ τὶς σαπρότητες τῆς αἰσχρούργητης θέλησής τους, μετατρέποντας σὲ Σόδομα καὶ Γομόρρα τὴν κοινωνία ποὺ τοὺς ἀνέχεται. Πρόκειται περὶ φθορέων τῆς κοινωνίας καὶ ἡ μετριοπαθέστερη ἀντιμετώπισή τους θὰ εἶναι ἡ κατάδειξη καὶ ἡ ἀπομόνωσή τους. Διότι περὶ αὐτῶν ἄλλα θεσμοθέτησε ὁ Σόλων καὶ ἡ τότε ὑγιὴς κοινωνία: "θανάτῳ ζημιούσθωσαν" οἱ τοιοῦτοι (Νόμοι, κεφ. 5), ἔκριναν.

5. Τὸ blog "Ξυπνῆστε, ρέ" δημοσιεύει, καὶ δὴ πληθωρικῶς, ἄρθρα πατριωτικὰ καὶ φιλορθόξοδα. Ὅμως ὄχι κατὰ 100%. Νὰ γίνω σαφής. Τὴν 3/10/2014 δημοσίευσε ἄρθρο ἐσχατολογικοῦ περιεχομένου, σχετικὰ μὲ τὸ ἐσχατολογικὸ ἐμφύτευμα. Καὶ κατέληγε· "Θὰ ἦταν μειονέκτημα νὰ μὴ ἔχετε τὸ ἐμφύτευμα ποὺ οὐσιαστικὰ δὲν θὰ εἶναι προαιρετικό". Ἡ φράση τούτη τοὺς ἀμφιταλαντεύοντες παραπείθει νὰ δεχθοῦν τὸ σφράγισμα. Τοιούτου εἴδους προπαγάνδα μᾶς θυμίζει τὴν γκαιμπελικὴ ἐφημερίδα "Ἐλευθεροτυπία" ποὺ μὲ μία ἐπίφαση δημοκρατικὴ διαχέει ἐντέχνως τὸν ἰό της, ἀντιγράφοντας τὴ σταλινοφυλλάδα "Αὐγὴ" τῶν ἰουδαιολείχων λυσσάριδων βερυκίων, ψαρράδων, κττ.. Ἂς γνωρίζει ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου "ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃ, ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃ, ἥμαρτε" (Γεν. δ' 7).

6. Τὸ τουρκοπαθὲς καὶ τουρκόλυσσο κανάλι τῶν ἀχυρανθρώπων Κυριακοῦ ἄλλη τούρκικη σειρὰ παρουσιάζει: τὴν περιπέτεια δύο ἀφελληνισμένων γυναικῶν, μητέρας καὶ κόρης, ποὺ θὰ συνάψουν σχέσεις μὲ ἕνα σόι τούρκων ἀπὸ Ρόδο (στὴν προπαγάνδα τῆς τουρκοληψίας ἡ ἀναφορὰ τῆς Ρόδου ποτὲ δὲν εἶναι τυχαία). Γνωρίζω πολὺ καλὰ πὼς ὅ,τι νὰ κάνουν τὰ τουρκόλεικτα κανάλια τῶν ρεπούσηδων ἀχυρανθρώπων τοῦ Μάτσα, εἶναι σημειωμένα στὴν ἐθνικὴ μνήμη, ὡς τούρκικα, καὶ ὡς τέτοια θὰ λάβουν τὴν ἀνταπόδοση.

Τὶ θλιβερὲς ἀναμνήσεις δὲν προσάγει στὴν ἐθνικὴ μνήμη ἡ ἀναφορὰ καὶ μόνο τοῦ ὀνόματος "τοῦρκος", ἥτις ἐκ τοῦ αὐτομάτου γιγαντώνει τὸ πάθος τῆς ἐνδίκου ἀνταποδόσεως στὸ πολλαπλάσιο. Κατακλύζεται ἡ ψυχὴ τοῦ πατριώτη μελετῶντας τὶς ἀθεμιτουργίες τούτου τοῦ βαρβαρογόνου καὶ ὑποταρταρίου millet, ποὺ ἂν δὲν ἐπέφερε τὴ δακρυοπετῆ τομὴ στὴν ἐπιβλητικὴ Ἱστορία τοῦ καθ' ἡμᾶς Γένους, ἡ εἰκόνα τοῦ κόσμου θὰ ἦταν πολὺ διαφορετική. Στὶς ἀρχὲς τοῦ ΚΑ' αἰ. τὸ Γένος μας θὰ ὑπερέβαινε τὰ 120 ἑκατομμύρια, ἂν δὲν μᾶς κουτσούρευε ἡ θεοκατάρατη τουρκιά. Θὰ βρεθεῖ ποτὲ τραγωδὸς νὰ περιγράψει τὴν ὀθωμανικὴ λαίλαπα; Ὑπολογίστε ὅτι στὴν ὀθωμανοκρατούμενη χώρα τῆς βαρβαρότητος καὶ τοῦ παχυλοῦ σκοταδισμοῦ ἑκατομμύρια προγόνων μας ἔζησαν τὴν κόλαση, ἕνα διαρκῆ ἐφιάλτη, μιὰ συνεχῆ καὶ ἀνελέητη ταπείνωση. Εὐεργετοῦσαν τὸ θηρίο καὶ αὐτὸ τοὺς ἔτρωγε τὶς σάκρες. Ἂν αὐτὰ τὰ ἀνεκδιήγητα συνέβησαν ὑπὸ τὸ ὀθωμανικὸ καθεστώς, ὅμως χειρότερα συνέβησαν ὑπὸ τὸ κεμαλικὸ καθεστώς, ποὺ ἀπὸ τὸ 1908 μέχρι τὸ 1922, ἀλλὰ καὶ τὸ 1955 καὶ τὸ 1974 καὶ μέχρι σήμερα, ταπεινώνει τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς ἀποδεκατίζει. Βεβαίως μὲ τὴν προτροπὴ τῶν ἄτιμων μισελλήλων ποὺ μᾶς κυβερνοῦν.

Οἱ σουνίτες τζιχαντιστές, ὡς ἰουδαιόληπτοι, ποιμαινόμενοι ἀπὸ ἰουδαῖο πράκτορα τῆς Mossad, τὸν Μπαγκντάντι, καὶ ὑποστηριζόμενοι ἀπὸ ἀκραῖες φασιστικὲς καὶ ἀπάνθρωπες κυβερνήσεις – Ἱσραήλ, ΗΠΑ, Τουρκίας, Σαουδαραβίας, Κατάρ – προχωροῦν. Καὶ παρατηροῦμε, νὰ προξενοῦν τρόμο στοὺς ἀχρίστιανους καὶ ἀνέλπιδες ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὄμως στέκουν ἀπαθεῖς καὶ ἀνενέργητοι! Πολυαιώνιος ὑπονόμευση καὶ ἀκατάπαυστο ροκάνισμα – ἐσχάτως καὶ οἱ ραντισμοὶ τῶν ἀεροπλάνων – ἐπέφεραν τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα. Ἔχουν, νομίζετε, τὴν παρρησία τὰ Εὐρωπαϊκὰ ἔθνη νὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴν βοήθεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ὁποίου τὸν ἄρραφο χιτῶνα καταξέσχισαν;

Θέλω νὰ συστήσω στὸν ἄγρυπνο, ἀστραπτικὸ νοῦ, νὰ μὴ ἀφεθῆ ἐπαναπαυόμενος στὶς εἰδήσεις ποὺ τοῦ μεταδίδουν τὰ ἰουδαιοκάναλα. Διότι θὰ πέσει θῦμα ἐμπαιγμοῦ. Τὰ δύο διαβολικὰ κέντρα, τὸ μέγα (ὁ σιωνισμός) καὶ τὸ μικρό (ὁ μωχαμετανισμός) δείχνουν νὰ ἀλληλομάχονται ὅμως συμπίπτουν στὰ βασικά, ποὺ εἶναι: ταπείνωση τῆς Συρίας, πλῆγμα διὰ τεθλασμένης στὸ Ἰράν, ἐμπλοκὴ τῆς Ρωσίας στὸν πόλεμο καί, κυρίως, σφαγὴ τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο, ποιὸς θὰ ἐκτραγωδήσει; Ἡ σταύρωση τῶν χριστιανῶν φαίνεται νὰ εἶναι ὁ κλασικὸς τρόπος θανάτωσης ποὺ ἐφαρμόζουν οἱ λυσσακοὶ βρωμωχαμέτηδες, ἐπὶ τῇ ἀρχετυπικῇ βάσει τῆς ἀντιχριστιανικῆς μανίας, ὅταν οἱ ἰουδαῖοι κραύγαζαν "σταυρωθήτω" (Ματ. κζ' 22), γιὰ τὸν Ἰησοῦ Χριστό.

Τὸ ὅτι αὐτοὶ οἱ καταραμένοι σκῦλοι ὑποστηρίζονται παντοιοτρόπως ἀπὸ τὸ ἰουδαιοπαθὲς στρατόπεδο, γίνεται ὁρατό. Σκεφθῆτε μόνο νὰ ἀνακοίνωναν οἱ πολέμιοί τους πὼς ὅποιο tanker προμηθεύεται πετρέλαιο ἀπὸ τοὺς βοθροβίους τζιχαντιστές, θὰ βομβαρδίζεται· ἢ νὰ χορηγοῦσαν ἀφειδῶς ὅπλα στοὺς Κούρδους, κυρίως στὶς γυναῖκες, καὶ τὰ πράγματα θὰ ἦταν ἄκρως δυσμενῆ, γιὰ τοὺς σουννῖτες. Ἐξετάστε, ἀκόμα, ποιὸς προμηθεύει ὅπλα σὲ τοῦτον τὸν συρφετὸ τῶν διαβολισμένων ἀλλαχιτῶν· ποιὸς τοὺς ἐκπαιδεύει· ποιὸς τοὺς καλύπτει διπλωματικῶς καὶ δημοσιογραφικῶς….

Παρατηροῦμε τὴ δημοσιογραφικὴ κάλυψη ποὺ παρέχει σ' αὐτὰ τὰ κτήνη ἐκεῖνο τὸ ἰουδαιοκάθαρμα Ben Harris, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπιχειρηματολογία συμπίπτει μὲ αὐτὴν τῶν δύο ἑρπετῶν Ραγκούση καὶ Κούρτοβικ, ποὺ ὑπερασπίζονται μανιακῶς τοὺς ὁμοθρήσκους τους (ἀντι)εξουσιαστές, χωρὶς ὅμως ἐπιχειρήματα.

Ἂν θέλετε νὰ δῆτε σκανδαλώδη δημοσιογραφικὴ συγκάλυψη, ἐξετάστε τὰ βασανιστήρια ποὺ μετέρχονται οἱ τζιχαντιστὲς κατὰ τῶν ἀδελφῶν μας χριστιανῶν Συρίας καὶ Ἰράκ. Νομίζετε ὅτι ἡ θανάτωση τῶν Χριστιανῶν γίνεται μόνο διὰ σταυροῦ καὶ κατὰ ἀραιὰ διαστήματα; Χιλιάδες πιστοὺς οἱ ἰουδαιαλαχῖτες τοὺς κρεμοῦν ἀνάποδα, μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω, σὲ ὕψος 2 μέτρων ἀπὸ τὸ ἔδαφος καὶ ἐξαπολύουν ἀνθρωποφάγα σκυλιὰ λαμπραντόρ, ποὺ τοὺς ἀφαιροῦν σάρκες, ὅσο αὐτὰ φτάνουν δι' ἁλμάτων.

7. Ὁ πόλεμος τῆς ταλμουδικῆς εὐτέλειας ἄρχισε εὐθὺς μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας· ἀπέκτησε μέτωπο τὸ 622 (ἔτος ἐγίρας)· ὑπήχθη ὑπὸ βασιλιὰ τὸ 1750 (γυφτοδυναστεία Rothschild)· ἐπεβλήθη τὸ 1973 παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ σχεδίου παγκοσμιοποιήσεως. Ἐπειγόμενος νὰ ἐπιβάλει τὴν παγκόσμιο βασιλεία τοῦ Καθάρματος, ὁ ταλμουδισμὸς προβαίνει σὲ βιασμένες κινήσεις ἐπιστρατεύει τὴν τρομοκρατία, τὸ τραπεζικὸ σύστημα τὴν παραπληροφόρηση, ἐσχάτως δὲ τὸ βρωμερὸ ἰσλάμ. Ποιὸς θὰ βγάλει τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὸν λάκκο ποὺ τὴν βύθισε ὁ ἰουδαϊσμός; Ὁ Ἰησοῦς Χριστός! Οὐδεὶς ἄλλος! Ὅμως θὰ πρέπει πρῶτα νὰ Τὸν ἐπικαλεσθοῦμε: νὰ ἀναγνωσθεῖ στὶς ἐκκλησίες ἕνα ἀνάθεμα κατὰ τοῦ βρωμεροῦ ἰσλάμ.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως