ΜΙΑ ΤΣΟΝΤΑ ΛΟΓΟΥ

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014 1:39 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Μια τσόντα λόγου

1. Οἱ γύφτοι (Τοὺς μετωνόμασαν σὲ "ρομά", σὰν ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ὀνόματος νὰ σημαίνει βελτίωση τῆς εἰκόνας), φυλὴ φιλόρρυπος, ἀπροσάρμοστη καὶ ἐνδογκετοποιημένη, εἶναι φύσει παρασιτική. Ὅπου πηγαίνουν, ἐδῶ κυριολεκτοῦμε, χορτάρι δὲν φυτρώνει· ρυπαίνονται τὰ πάντα· αὐξάνει δι' ἁλμάτων ἡ ἐγκληματικότης· δικτυώνεται συστηματικὰ τὸ λιανεμπόριο τῶν ναρκωτικῶν· ἀφαιροῦνται τὰ δομικὰ ὑλικά (καλώδια κττ) ἀπὸ ὑπηρεσίες κοινῆς ὠφελείας· μεγαλώνει ἡ δεισιδαιμονία.... Φυλετικῶς συμπαγεῖς οἱ κατσίβελοι δημιουργοῦν ἕνα gypsytown (κατὰ τὸ chinatown), ποὺ παρενοχεῖ τοὺς περιοίκους. Τὸ βλέπουμε νὰ συμβαίνει ἔντονα στὸ Ζεφῦρι. Ἂν μᾶς κυβερνοῦσαν Ἕλληνες πατριῶτες, αὐτὰ δὲν θὰ συνέβαιναν. Νὰ εὐχόμαστε νὰ ἔρθει σύντομα ἡ Πολιτεία τῶν πραέων, νὰ ἐξαφανίσει ὅλα τοῦτα τὰ φαῦλα!

2. Οἱ μικροομολογιοῦχοι, αὐτοὶ ποὺ ὑπέστησαν ὁλικὸ "κούρεμα", ὑπολογίζονται σὲ 15.000. Ἡ δὲ κυβερνῶσα συμμορία, ποὺ μᾶς καταδυναστεύει, τοὺς ἀντιμετωπίζει ἐμπαικτικῶς. Ἐνῶ τοὺς συμμαφιόζους καὶ συνθρήσκους της – κεφαλαιούχους, τραπεζοκράτορες, τοκογλύφους – εὐνοεῖ παντὶ τρόπῳ, λόγῳ συνταυτίσεως. Ἀναρρωτήθηκα πολλάκις· οἱ ἄνθρωποι τοῦτοι, οἱ κατάφωρα ἀδικημένοι, ποὺ τοὺς βλέπουμε συχνὰ νὰ διαμαρτύρονται, γιατὶ δὲν ἀποπειρῶνται μιὰ δυναμικὴ παρουσία; Νὰ πράξουν δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ τοὺς ὑπαγορεύει ἡ φιλοδίκαια συνείδησή τους· νὰ ἁρπάξουν κάποιον ἀπὸ τοὺς ἐνόχους καὶ νὰ τοῦ ἀνταποδώσουν τὰ πρέποντα...

3. Τὸ Γένος μας, ἀπὸ τὸ ἔτος 2012 ἄρχισε νὰ μειώνεται πληθυσμιακῶς! Τὸ ἔτος ἐκεῖνο ὁ Ἑλληνικὸς πληθυσμὸς μειώθηκε κατὰ 16.300 πρόσωπα. Κρῖμα, μεγάλο κρῖμα! Διότι πράττουμε ἀντίθετα ἀπ' ὅ,τι πρέπει. Τώρα ποὺ οἱ ὁρατοὶ ἐχθροὶ μᾶς πελεκοῦν, καὶ ἐμεῖς θὰ ἔπρεπε νὰ πολλαπλασιαζόμαστε, ἐνεργοῦμε καταπῶς αὐτοὶ ἐπιθυμοῦν, δηλαδὴ συντελοῦμε στὴ συρρίκνωση τοῦ γεραροῦ Ἔθνους, οὗ ἄνευ ὁ κόσμος ὀπισθοδρομεῖ καὶ σκοτίζεται. Ἂν οἱ εὐλογημένοι πρόγονοί μας ἐφάρμοζαν αὐτὲς τὶς ἀναστολὲς τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων, τότε σὲ περιόδους στενώσεως (ρωμαιοκρατία, ὀθωμανοκρατία, πόλεμοι) θὰ ἔπρεπε τὸ Γένος μας νὰ εἶχε ἐξαλειφθεῖ. Ὅμως τώρα, παραποτέ, εἶναι ἀνάγκη νὰ αὐξάνουμε, γιὰ νὰ κάνουμε τοὺς ἀπογόνους μας συμμετόχους στὴ Μεγάλη χαρά. Δῆτε τὴν ποιητικὴ προτροπὴ ἀπὸ ἐναργῆ διαπίστωση· μέμνησθε πάντες Ἕλληνες τοῦ Ἐθνικοῦ ποιητοῦ τῆς Ρωμιοσύνης Βασιλείου Μιχαηλίδη, τοῦ Κυπρίου, ποὺ μιλάει γιὰ τὴ ρίζα τῆς λεύκας, ποὺ μετὰ τὴν ἐκκοπή της ἐκβάλλει ἑκατοντάδες παραβλάσταρα:
"........ ὄντας κοπῇ καβάκιν
τριγύρω του πετάσσονται τρακόσια παραπούλια"!

4. Τὰ ἰουδαιοκάναλα μᾶς βομβαρδίζουν συνεχῶς καὶ καταιγιστικῶς μὲ ἀποκαλύψεις ποὺ ἀφοροῦν μικροκαταχραστές, φοροφυγάδες, ἐξωνημένους, ἐξαγορασμένους, κττ. Κάποιος ἀνελλήνιστος θὰ πεῖ: "Ντρέπομαι ποὺ εἶμαι Ἕλληνας"! Ἐμεῖς ποὺ δὲν ντρεπόμαστε γιὰ τὴν ἑλληνικότητά μας, ἀλλὰ καυχόμαστε μειζόνως, στρεφόμαστε πρὸς τὰ μεγάλα ἀφεντικά: τοὺς μεγαλοτραπεζίτες, τοὺς μεγαλοεργολάβους, τοὺς μεγαλοεκδότες, τοὺς πρωτοτοκογλύφους, τοὺς πολιτικάντηδες, τοὺς ἀξιωματούχους τοῦ βασιλιᾶ τους. Αὐτοὺς ἀναγνωρίζουμε ὡς ὑπαίτιους· αὐτοὺς καταγγέλλουμε ὡς ἐχθροὺς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ γι' αὐτοὺς ἀναμένουμε τὴν ἐπίστεψη τοῦ τέλους τους ἀνάλογα μὲ τὸ ἔργο τους: "Finis coronat opus" ....

5. Σὲ μερικοὺς ἱεράρχες παρατηροῦμε ἕνα εἶδος ἰσλαμολαγνίας ποὺ καταντᾶ σφόδρα ἐπικίνδυνη γι' αὐτοὺς καὶ τὸ πλήρωμα τους. Ἀναφέρομαι στοὺς ἁγίους Δημητριάδος καὶ Ἀλεξανδρουπόλεως. Μ' αὐτοὺς συμβαίνουν δύο τινά, ταῦτα: ἢ ἀγνοοῦν τὴν ἀπειλὴ ποὺ ἐγκυμονεῖ ἡ διαβολικὴ θρησκεία τῶν ἐθελοσκοτίστων· ἢ φοβοῦνται τρέμοντες τοὺς βοθρίτες τοῦ τζιχάντ καὶ τοὺς παραχωροῦν, μὲ προθυμία καὶ ἔκδηλη συναισθηματικὴ θεατρικότητα, αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα ἐτάχθησαν φύλακες. Ἢ οὕτως ἢ ἄλλως τοὺς τοιούτους δὲν θὰ ἐπαινούσαμε ὡς "ἑλομένους συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ" (Ἑβρ. ια' 25). Διότι τὸ νὰ τοποθετῆσαι ὑπὲρ τῶν μωχαμετάνων δὲν εἶναι χριστιανικῶς ὀρθό. Μάλιστα συνιστᾶ ἐγκατάλειψη τῆς Πίστεως καὶ μετακίνηση στὴ μιαρὰ θρησκεία τοῦ κουτσαύτη ἀλλάχ! Ἂν θέλετε, καὶ τὸ δίκαιο τῶν ἐθνῶν (jus gentium) συνηγορεῖ, ὅτι τὰ δικαιώματα τῶν αὐτοχθόνων προτάσσονται τῶν ἀλλοτρόπων ἐπιθυμιῶν τῶν λαθρομεταναστῶν. Ἄρα τοὺς ἀλλαχίτες, ποὺ εἰσῆλθαν στὸν Τόπο μας παρανόμως, χωρὶς ἐμεῖς νὰ τοὺς καλέσουμε, ἐπιβάλλουμε τὰ ἀξιώματα ἤθους ποὺ ἐμεῖς ἀκουλουθοῦμε. Αὐτὸ ἀπαιτοῦν καὶ οἱ ἀρχὲς τῶν Η.Π.Α. σὲ κάθε εἰσερχόμενο στὴ χώρα τους. Νὰ μὴ ἀναφέρω τὶς σκοταδιστικῶς ἐρεβώδεις χῶρες (Σαουδαραβία, Κατάρ, Πακιστάν, Ἐμιράτα, Ἱσραήλ, Ἀφγανιστάν, Τουρκία...), ποὺ ἂν γίνει ἀντιληπτὸ πὼς κάποιος εἶναι χριστιανὸς θὰ τὸν σταυρώσουν! Στὴ δὲ Σαουδικὴ Ἀραβία, ὅπου ἐργάζονται χιλιάδες χριστιανοὶ ἐπὶ συμβάσει καὶ ὄχι λαθρομεταναστευτικῶς, εἴδατε ποτὲ κανέναν ἀρχηγὸ τῆς ἀπάνθρωπης "Shari 'ah" νὰ ἀξιώνει τὴν ἵδρυση Χριστιανικοῦ ναοῦ στὴ χώρα του; Ἀντὶ οἱ δύο μνημονευθέντες παπίσκοι, οἱ κινούμενοι ἀπὸ νοοτροπία ἑτεροβαροῦς ἀνεξιθρησκίας, νὰ φέρουν στὴν ἐπιφάνεια τοὺς φρικαλέους διωγμοὺς ποὺ ὑφίστανται οἱ ἀδελφοί μας στὶς χῶρες τῆς μεταφυσικῆς τυραννίας, ἐπιχειρηματολογοῦν ἀνεδαφικῶς ὑπὲρ τοῦ διαβολικοῦ καὶ ἀντιχριστιανικοῦ ἰσλάμ. Εἶναι, μήπως, κρυπτοϊμάμ; θὰ μᾶς ἀπαγγείλουν τὸ "shahantah" (τὸ "πιστεύω" τοῦ μιαροῦ ἰσλάμ); θὰ ἀναφωνήσουν ποτέ, κραδαίνοντας ἕνα φάσγανο, τὸ εἰδωλολατρικὸ "takbir" ("ὁ ἀλλὰχ εἶναι μεγάλος"); Ὑποθέσεις, θὰ πεῖτε, νεμεσητικές. Ὅμως ἀπὸ ἄνθρωπο ποὺ ἔπεσε τόσο χαμηλά, νὰ ὑποστηρίζει μία θρησκεία ἀπάνθρωπη, ὀπισθοδρομικὴ καὶ δαιμονιώδη, οἵα ἡ μωχαμέτικη, ὅλα νὰ τὰ περιμένεις. Ἂν θέλετε, προσάγουμε στὸ μέσον τὴν ἀνεκδιήγητη τραγωδία τῶν 22 τουρκαλβανικῶν χωριῶν τῆς Κόνιτσας, ποὺ προσεχώρησαν, μετὰ τοῦ ἐπισκόπου τους, στὴ βρώμικη θρησκεία τοῦ Ψευδοπροφήτη τους, τὸν ΙΗ' αἰ.. Ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ βούλιαξαν στὸν δυσώδη βόθρο – οἰκεῖος τόπος διατριβῆς τοῦ ἀλλὰχ καὶ τῶν δαιμονίων του – ὀνομάστηκαν μὲ μία ἐκφραστικὴ λέξη "καραμουρτᾶται". Ἴσως τινὲς νὰ προσδοκοῦν πὼς τὸ "μετριοπαθὲς" ἰσλὰμ θὰ κυριαρχήσει ἐπὶ τοῦ φανατικοῦ ἰσλάμ. Τοῦτο δὲν πρόκειται νὰ συμβεῖ ποτέ, διότι τὸ ἱσλὰμ ἐπιβάλλεται διὰ τῶν ὅπλων, γι' αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται "θρησκεία τοῦ ξίφους".

Ὅσο γιὰ τὸ τζαμί, ὑπὲρ τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ ὁποίου κόπτονται οἱ δύο φιλισλαμιστὲς ἐπίσκοποι, νὰ ποῦμε πὼς πρόκειται περὶ μιᾶς διαβολικῆς χάβρας ποὺ θὰ χρησιμεύσει ὡς κέντρο ἐπιβολῆς τοῦ μωχαμετανισμοῦ. Εἶναι ἑπόμενο, σὲ κεῖνον ποὺ θέλει νὰ ὑπηρετεῖ φιλισλαμικὰ στοχεύματα νὰ τοῦ ἀποδίδουμε βαρύτατη ἐνοχή.

6. Ὅλοι μας ἀκούγαμε ἐπὶ ἡμέρας τὴ συγκινητικὴ ἱστορία, ὄχι τῶν χριστιανῶν ποὺ σφάζονται ἀπὸ τοὺς μωχαμέτηδες, ἀλλὰ τῆς μουσουλμάνας ἐκείνης ποὺ "τρεῖς ἡμέρες καὶ τρεῖς νύχτες" πάλευε μεσοπέλαγα μὲ τὸ κῦμα, κατα πῶς διέδιδαν τὰ συναισθηματοκίνητα καὶ ψευδότεχνα ἰουδαιοκάναλα. Κρατοῦσε καὶ ἕνα μωρὸ ποὺ ἤθελε νὰ τὸ σώσει, "ἐπειδὴ πνίγηκαν οἱ γονεῖς του". Βεβαίως αὐτή, ἐπὶ 72 ὧρες, δὲν κοιμήθηκε, ὅμως τὸ μωρὸ ἡ μουσουλμάνα κοίμιζε στὰ κύματα καὶ δὲν πνίγηκε! Ἂς ἀφήσουμε τὸν ἑτερόσκεπτο καὶ εὐσυγκίνητο σανοφάγο νὰ πάσχει συγκινούμενος, καὶ νὰ δοῦμε τὴν ὡραία κατάληξη. Ἔρχεται, ἀπὸ τὴ Σουηδία, ὁ θεῖος τοῦ μωροῦ, ἕνας ἰσλαμιστής, ὁπότε τὸ ἰουδαιοκράτος τοῦ σαμαριστάν, τὸ τόσο εὐαίσθητο στοὺς λαθρομετανάστες, θεωρεῖ πὼς ὀφείλει νὰ παράσχει στὴ νεόφυτη οἰκογένεια ὅλα τὰ χρειώδη: διαμέρισμα, παιδίατρο, σύνταξη, προστασία....

7. Τὰ ἀεροπλάνα τῆς μεσανατολίτικης ἐχθρικῆς χώρας συνεχίζουν νὰ διαχέουν στὴν ἀτμόσφαιρα τὰ ἀεριοποιημένα βαρέα μέταλλα. Καὶ οἱ καργινογενέσεις, ἐξαιτίας τοῦ πολέμου αὐτοῦ, αὐξάνουν ἁλματωδῶς! Μόνο γι' αὐτό, ἀφήνω τὰ ἄλλα βαρέα ἀνομήματα τῶν κυβερνώντων καὶ ὅσων συνάπτονται μαζί τους, ἑτοιμάζουμε τὴν ἀδέκαστη καταδίκη τους.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως