ΤΟΙΣ ΕΓΡΗΓΟΡΩΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΙ ΕΝΘΕΤΟΝ

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015 11:01 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Τοίς εγρηγόρως σπουδάζουσι ένθετον

1. Ἡ Ἐλλάδα πωλεῖται σὲ τιμὴ εὐκαιρίας! Τρέξτε ὅλοι, εὐρωπαῖοι, τοῦρκοι, μεσανατολῖτες, νὰ ἀγοράσετε ὅ,τι ἐπιθυμεῖτε! Πωλοῦνται δὲ ἐθνικὲς κτήσεις, ὅπως καὶ ἀκίνητα ἰδιωτῶν. Ὅλα – ἀεροδρόμια, ἀρχαιολογικοὶ χῶροι, νησιά, δασικὲς ἐκτάσεις, μέγαρα, γκαρσονιέρες – προσφέρονται στὸ δέκατο τῆς ἀξίας. Σκεφθῆτε, ἕνα διαμέρισμα μικρό (γκαρσονιέρα) πωλεῖται ἔναντι 3.000 euros! Τὰ καθάρματα ποὺ μᾶς ἐξουσιάζουν, σὲ κάθε ἀγοραστὴ διαμερίσματος, μιᾶς κάποιας ἀξίας, προσφέρουν ὡς δῶρο ἄδεια παραμονῆς καὶ ἑλληνικῆς πολιτογραφήσεως! Παρέλκει νὰ ποῦμε πὼς οἱ ἀγοραστὲς εἶναι, κατὰ κανόνα, ἀλλοδαποί, λαθραῖοι ἢ "νόμιμοι". Ἔχουμε νὰ συστήσουμε σ' αὐτοὺς τοὺς καιροσκόπους νὰ παραιτηθοῦν, διότι οἱ ἀγορές τους εἶναι ἄκυρες, μάλιστα συνεπάγονται τιμωρία ἀπὸ τὴ Νέα Πολιτεία ποὺ εἶναι ἐγγύς!

2. Θὰ γνωρίζετε ἀσφαλῶς, οἱ περίπου 4.000 μισέλληνες ποὺ συγκροτοῦν τὸν ἐν Ἑλλάδι μισελληνικὸ ἱστό, τοποθετημένοι στὴν κορυφὴ τῆς ἐξουσίας καὶ τοῦ ἐλέγχου, ἐπέβαλαν τὸν "ἐν.φ.ι.α.", μὲ ἐπιδιωκόμενο σκοπὸ τὴν ἀπορία καὶ τὴν ἀνεστιότητα τῶν Ἑλλήνων, ὥστε νὰ γίνει εὔκολη ἡ μετάπτωση αὐτῶν στὴν κατάσταση τοῦ κτήνους. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ οἱ ἐξουσιαστὲς ἀπαλλάσσουν τοῦ "ἐν.φ.ι.α." ὅλους τοὺς μή-Ἕλληνες, ἐνῶ πρὸς ἡμᾶς φορολογοῦν ἀκόμα καὶ τὰ κοινωφελῆ Ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα προσφέρουν στὸν Λαό μας πᾶσαν βοήθειαν. Τάῦτα καταβάλλουν φόρους ἐπὶ φόρων, ἐνῶ τὸ κ.ἰ.σ. (κεντρικὸ ἰσραηλιτικὸ συμβούλιο), μὲ τὰ 100.000 ἀκίνητα δὲν φορολογεῖται. Μάλιστα καὶ ἐνισχύεται παντοιοτρόπως. Ἐσχάτως πληροφορηθήκαμε ὅτι χορηγήθηκαν μεγάλα ποσὰ σὲ δύο ἀνελλήνιστα ἱδρύματα, διὰ τῶν ὁποίων προάγεται ὁ μωχαμετανισμὸς καὶ ὁ ἰουδαϊσμός. Καὶ εἶναι: τὸ "ἐρευνητικὸ κέντρο Μοχάμεντ Ἄλι" καὶ τὸ "ἰσραηλιτικὸ μουσεῖο Ἑλλάδος"!

3. Στὸν Ἕβρο, κάθε χρόνο τὰ παραποτάμια χωριὰ κατακλύζονται ἀπὸ τὴν ὑπερεκχείλιση τοῦ ποταμοῦ. Διερωτᾶται ὁ ἐρευνητικὸς νοῦς, Γιατὶ ἡ ἐν Ἑλλάδι ἐξουσία δὲν κατασκευάζει ἀναχώματα, ἢ δὲν ἐμβαθύνει τὴν κοίτη τοῦ ποταμοῦ, ὥστε νὰ προστατεύσει τοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς; Διότι δὲν ὑπάρχουν τοῦρκοι! Ὅ,τι ἔργο βελτιωτικὸ γίνεται στὸν Ἕβρο ἔχει σπουδαιότητα στρατηγική, ἐκτὸς τῶν ἄλλων ὠφελημάτων. Ὅμως αὐτὸ ἀπαρέσκει στοὺς τουρκόφιλους ποὺ μᾶς καταδυναστεύουν ὡς συμπολίτευση καὶ ὡς ἀντιπολίτευση. Λοιπὸν ἀφήνουν τὴν περιοχὴ στὸ ἔλεος τῶν καιρικῶν μεταβολῶν, ὥστε διὰ τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς γῆς ἀπὸ τοὺς αὐτόχθονες, νὰ ἀκολουθήσει ὡς φυσικὴ συνέπεια ἡ παράδοση αὐτῆς στοὺς ἀλλοτρίους.

4. Τὰ μισελληνικὰ κοράκια τοῦ Soros πολλαπλασιάζονται. Ἔφτασαν τοὺς 5.000 ψηφοφόρους στὴ βορειοδυτικὴ Μακεδονία. Ὁ πατριωτισμὸς συνιστᾶ ὅλους τούτους τοὺς ἐχθρέλληνες νὰ τοὺς σημειώνουμε στὴ βίβλο τῶν προδοτῶν. Ὅπου σημειώνονται καὶ οἱ λοιποὶ μισέλληνες.

5. Ἔπειτα ἀπὸ ἐπανειλημμένα "τζὰκ πὸτ" τοῦ "Τζόκερ", τὸ ὑπὸ κλήρωσιν ποσὸ ἀνῆλθε στὰ 17 ἑκατομμύρια. Ἐπιτέλους, κάποιος ἔπρεπε νὰ κερδίσει τὸ φανταστικὸ ποσό, ὅπερ καὶ ἐγένετο, τὴν 6/11/2014. Οἱ κερδισμένοι ἦταν δύο, τὰ δὲ "τυχερὰ" δελτία τους κατέθεσαν, τὸ ἕνα στὴν Κόρινθο καὶ τὸ ἄλλο στοὺς Γαλατάδες Πέλλης. Οἱ δύο νικητές, ὅπως ἀνακοινώθηκε, παραμένουν ἄγνωστοι. "Ἄγνωστοι"! Μά, ἔλεος. Ἐπὶ σχεδὸν μία τριακονταετία, ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες κερδισμένοι νὰ μὴ γίνονται γνωστοί; Εἶναι δυνατὸν σ' ἕνα χωριό, ὅπως οἱ Γαλατάδες, νὰ μὴ γίνεται γνωστός (ἀπὸ τὸ παραμιλητό του, τὴν ἀσυγκράτητη χαρά, τὴν ἀλλαγὴ συμπεριφορᾶς, τὰ δῶρα πρὸς τοὺς οἰκείους του) ὁ γείτονάς μας ποὺ κέρδισε; Ὅθεν ἂς στοχασθεῖ ὁ φιλύποπτος νοῦς καὶ ἂς ἑστιάσει τὴν πραγματιστικὴ καὶ ρωμαλέα σκέψη του στὸν τεχνίτη τῆς ἑταιρείας ποὺ μὲ τὸ τηλεχειριστήριό του καλεῖ τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ θέλει. Θὰ εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ παίκτη νὰ ἀποκοπῆ ἀπ' ὅλα τὰ τυχερὰ παιχνίδια. Ἀντιλαμβάνομαι πὼς μόνο τὸ "Προ-Πο" δὲν ἐλέγχεται.

6. Ὁ μόλις πρὶν λίγο ἔνοικος τῶν Βερσαλλιῶν, ὑπουργὸς ἀνάπτυξης Γιακουμᾶτος, ἐξέδωκε ἀπὸ τὸν θρόνο του διαταγή, νὰ διωχθῆ ποινικῶς ὁ Γιῶργος Φλωρᾶς ποὺ ξεσκέπαζε τὰ καρτέλ. Σημειώνουμε καὶ τοῦτον μεταξὺ τῶν ὑποδίκων.

7. Ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὸν ὀρυκτὸ πλοῦτο της – τὶ δὲν κρύβεται στὴ γῆ της: οὐράνιο, τιτάνιο, κοβάλτιο, λίθιο, ταντάλιο, ὄσμιο, δημήτριο, εὐρώπιο, (τ)έρβιο, ἀδάμαντες, νεοδύμιο, λανθάνιο, γάλλιο κ.ἄ. – , διαθέτει καὶ μεγάλες φλέβες χρυσοῦ καὶ λευκοχρύσου, καθὼς καὶ ἀσύλληπτες δεξαμενὲς ὐδρογονανθράκων καὶ πετρελαίου. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ προσχεδιασμένη ἐπέλευση τῶν ἁρπακτικῶν ὀρνέων τῆς διεθνοῦς κεφαλαιοκρατίας.

Ὁ βασιλιᾶς τῶν ἰουδαίων Rothschild πληροφορούμενος περὶ τῆς πληθώρας τῶν ἐξορυκτικῶν ἀγαθῶν Ἑλλάδος, ἀναθέτει στὴν бабушка (γραῖα) G. Soros τὴν πρωτοβουλία τῶν χειρισμῶν ποὺ ἀφοροῦν στὸ σχέδιο "Κατάληψη ὑπεδάφους Ἑλλάδος". Ὁ Soros, ἂν καὶ νεότερος στὸ club τῶν ροτσιλδιτῶν ἀξιωματούχων (Sassoon, Montefiore, Beaconfield, Loeb, Kuhn, Allatini, Lehman, Rockefeller, Krupp, Agnelli, Μπενάκης, Μάτσας...), ὅμως ἐκρίθη "ἄξιος" νὰ τοῦ ἐμπιστευθεῖ ὁ βασιλιάς του περισσότερες ἀπὸ 100 ἑταιρεῖες. Καί, μάλιστα, τὶς πιὸ παράνομες, γι' αὐτὸ καὶ συχνὰ μετονομαζόμενες.

Αὐτὸ τὸ μισητὸ κάθαρμα ὁ Soros κινεῖται στὸν χῶρο τῆς παρανομίας, ὅπως δείχνουν οἱ καιροσκοπικὲς ἑταιρεῖες του τῶν χρηματιστηρίων. Ἀλλ' ἐναργέστερα τοῦτο φαίνεται μὲ τὶς τέσσερις ἐξορυκτικὲς ἑταιρεῖες του τῶν Βαλκανίων (δύο στὴν Τουρκία καὶ δύο στὴν Ἑλλάδα).

Ἑστιάζουμε τὸ ἐνδιαφέρον μας στὴ μετωνομασθεῖσα "Eldorado". Τὸ χρυσωρυχεῖο τοῦτο, κείμενο μεταξὺ Μεγάλης Παναγίας, Σταγείρων, Στρατονίκης, Παλαιοχώρας, Νεοχωρίου καὶ παραλίας, ἀποτελεῖ μεγάλη περιβαλλοντικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὴ Χαλκιδικὴ καὶ τὸν νομὸ Θεσσαλονίκης, ἀφοῦ διὰ τῆς δηλητηριάσεως τῶν ὑδροφόρων ὀριζόντων, τῆς ἀμμοθύελλας, τῆς ἐξαφανίσεως τῆς χλωρίδας, θὰ καταντήσει ἀκατοίκητη ἡ περιοχή.

Τὸ ἔγκλημα τῆς "Eldorado" εἶναι, βεβαίως πολυμερὲς καὶ τὸ βάρος τῆς ἐνοχῆς φέρει ἡ ἰδία, ὅμως ὄχι ἀποκλειστικά. Πάντα, σὲ κάθε ἰουδαϊκὴ business, προτάσσεται ἡ "front company" (κατὰ τὴν ἰουδαιόχρηστη φράση "front man"), ἐπὶ τῆς ὁποίας διοχετεύονται ὅλοι οἱ κραδασμοί. Ἐδῶ εἶναι, ποιὸς ἄλλος; ἡ "Ἄκτωρ", ἡ μπομπολική.

8. Ὁ βορβορώδης μωχαμετανισμὸς παραφρονεῖ, φανατίζεται, ἀσελγεῖ, σφαγιάζει! Ἐκκλησιαστικοὶ ταγοί, Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ἀνέφεραν ὅτι οἱ μουσουλμάνοι παγκοσμίως σφάζουν 100.000 Χριστιανοὺς κατ' ἔτος. Τελευταία σφαγὴ τούτων τῶν καταραμένων κτηνῶν ἦταν ἡ δολοφονία τῶν 12 Γάλλων καλλιτεχνῶν, σκιτσογράφων, δημοσιογράφων, ἐργαζομένων στὸ ἑβδομαδιαῖο σατυρικὸ περιοδικὸ "Charlie Hebdo". Ἔγινε γνωστὴ ἡ αἰτία ποὺ οἱ βάρβαροι διαβολολεῖχτες προέβησαν στὸ ἔγκλημα τοῦτο: γελοιογράφοι σχεδίασαν "καρικατοῦρες" τοῦ Ψευδοπροφήτη ποὺ οἱ μουσουλμάνοι τὸν λατρεύουν συνειδητά. Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ διεγερτικῶς: Ὅποιος τοῦτον τὸν δαιμονισμένο βοθρίτη καλεῖ "Προφήτη", νὰ ξέρει ὅτι συντάσσεται μ' αὐτὴ τὴ λέπρα τῆς γῆς, τοὺς ἰσλαμιστές. Πρόκειται γιὰ ἕναν καμηλιέρη διαμονισμένο, ποὺ τὸν ἐπέβαλαν στοὺς φελλάχους οἱ 75 συνοδοί του, ποὺ ἀπήρτιζαν τὸν ἀρχικὸ πυρῆνα τῆς τότε διαμορφούμενης θρησκείας τοῦ κουτσονούρη ἀλλάχ. Πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι οἱ 75 ἐκεῖνοι προαγωγοὶ τοῦ Μωχάμετ ἦταν τοῦ ἰουδαϊκοῦ θρησκεύματος καὶ ἐπέβαλαν στὴ νέα θρησκεία τὸ διαβολικό-ἀντιχριστιανικὸ πνεῦμα. Βεβαίως ἰουδαία ἦταν καὶ ἡ σύζυγος τοῦ καμηλιέρη καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτῆς, ἕνας διαολόσταλτος ραμπί, ὅστις ὑπῆρξε ὁ πνευματικὸς ὁδηγὸς τοῦ παραλυμένου Μωάμεθ. Τὰ περὶ μωχαμετανισμοῦ οὕτως ἔχει: πρόκειται περὶ θρησκεύματος ἰουδαιοποιήτου, ποὺ κατασκευάστηκε μὲ ταλμουδικὰ ὑλικὰ καὶ μὲ σκοπὸ νὰ πλήξει τὸν Χριστιανισμό. Ὅλα τὰ ἄλλα δὲν εἶναι παρὰ συγκαλύψεις.

Ἐπανήλθαμε. Οἱ Γάλλοι, ποὺ δὲν εἶναι φλογεροὶ χριστιανοὶ– ὄψεται ἡ γυφτοδυναστεία Rothschild ποὺ χρηματοδότησε καὶ κατεύθυνε τὴ "Γαλλικὴ Ἐπανάσταση" 1789 – , οὔτε οἱ γελοιογράφοι τοῦ "Charlie Hebdo" τηροῦσαν τὸν Χριστιανισμὸ στὸ ἀπυρόβλητο, οἱ Γάλλοι, λέγω, ἐπιτέλους ἀνένηψαν. Μὲ τὴ σύνθημά τους δὲ "Je suis Charlie" δείχνουν νὰ συμπάσχουν μὲ τὰ θύματα καὶ νὰ βεβαιώθηκαν ὅτι τὸ μέτωπο πολέμου εἶναι στρατωνισμένο ἐντὸς τῆς χώρας τους. Ἀπομένει νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἡ ἀλλαχικὴ θρησκεία, ὅποιας ἐκδόσεως καὶ νὰ εἶναι, ἀποτελεῖ κίνδυνο γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα.

Ἡ λύση, ἐκτὸς τῆς δι' ὅπλων ἀντιστάσεως εἶναι καὶ τὸ "Ἀνάθεμα". Τὰ δύο ταῦτα ἐπιβάλλονται, γιὰ νὰ μὴ βρεθοῦμε ἀσυνείδητα στὴν κατάσταση τοῦ sheeple. Ὁ "ἀλάθητος" ἀνθρωπίσκος τοῦ Βατικανοῦ παρακαλεῖ τοὺς ἰμάμηδες νὰ προσεύχονται γι' αὐτόν! Ἐμεῖς ὅμως παραπέμπουμε αὐτοὺς καὶ τὶς προσευχές τους, μαζὶ μ' ἐκείνους ποὺ τὶς ἐξαιτοῦνται, στὸν πονηρὸ ἐμπνευστή τους....

9. Δὲν διαλανθάνει τῆς προσοχῆς τῶν λογικοφρόνων, θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι ὁ ἐμπρησμός (σὲ τρία σημεῖα!) τοῦ πλοίου "Norman Atlantic", ποὺ συνέβη τὴν Κυριακή (πάλι!) 28/12/2014, καταλογίζεται σὲ δολιοφθορεῖς. Ἐπρόκειτο περὶ πλήγματος ὀδυνηροῦ, πολυήμερης διάκρειας δρᾶμα, ὅπως τὸ διεκτραγώδησαν ἐπιβάτες, τῶν ὁποίων οἱ διηγήσεις δὲν ὑποτιμῶνται ποσῶς, ἀφοῦ πρόκειται περὶ ὁδηγῶν φορτηγῶν αὐτοκινήτων (φορτηγατζῆδες) καὶ ἄλλων ἐπιβατῶν ποὺ πραγματοποιοῦσαν συχνὰ αὐτὸ τὸ ταξίδι Πατρῶν - Ἀγκώνας. Ἐκτὸς τούτων τῶν μαρτυριῶν ποὺ δὲν ἐπιδέχονται ἀμφισβητήσεως εἶναι καὶ οἱ γνωματεύσεις τῶν ἑλληνικῶν ναυτικῶν συλλόγων ποὺ ἔστειλαν στὴ δημοσιότητα. Πλὴν τὰ ἰουδαιοκάναλα, ποὺ πάντα ἀποκρύβουν ἢ διαπομπεύουν καταπῶς τοὺς συμφέρει, ἔκρυψαν σιωπηρῶς τὶς γνωματεύσεις ἐκεῖνες. Τοὐλάχιστον ἕνας παρουσιαστής, ἐκεῖνος ὁ bébé τῶν "Ἀταιριάστων", τοῦ "straw chanel" "Σκάι" (κατὰ τὸ "straw man"), ἐκφράζοντας μεγάλη "ἀνησυχία" γιὰ τοὺς ἀγνοούμενους, δὲν ἐπέτρεπε νὰ συζητηθεῖ τὸ Πῶς καὶ τὸ Γιατί.

Τὰ ἐρωτήματα, ποὺ ἔθεταν, ἐπὶ ἡμέρας πολλάς, οἱ πολύπλαγκτοι ἐπιβάτες, πολλὰ καὶ ἀμείλικτα: "Γιατὶ τὸ πλήρωμα δὲν δραστηριοποιήθηκε, παρὰ ἀνεμίχθη μὲ τοὺς 450 ἐπιβάτες; γιατὶ δὲν ἔτρεξαν νὰ σβύσουν τὴ φωτιά; γιατὶ δὲν ἔθεσαν σὲ λειτουργεία τὸ σύστημα πυρασφάλειας; γιατὶ δὲν ἔφραξαν ἀμέσως τοὺς ἀεραγωγοὺς τοῦ γκαράζ, ὁπότε ἡ φωτιά, χωρὶς ὀξυγόνο, θὰ λειτουργοῦσε βραδύτατα; γιατὶ διατηροῦσαν ἐπίτηδες κλειστὲς τὶς πυροσβεστικὲς φωλιές; γιατὶ δὲν λειτούργησε τὸ alarm εὐθὺς ἀμέσως, ἀλλὰ σχεδὸν μετὰ δίωρον; γιατὶ ἐπέτρεψαν σὲ ἐπιβάτες νὰ διανυκτερεύσουν στὸ γκαράζ, κάτι ποὺ ἀπαγορεύεται ρητῶς ἀπὸ τοὺς ναυσιπλοϊκοὺς κανονισμούς;". Ἐτέθησαν καὶ σοβαρότερα ἐρωτήματα ποὺ ἀποκαλύπτουν ὅτι τὸ κέντρο τοῦ ἐμπρησμοῦ τοῦ πλοίου εὑρίσκετο ἐκτός: "Γιατὶ τὸ πλοῖο δὲν ρυμουλκήθηκε σὲ ἑλληνικὸ λιμένα, ἀφοῦ ὁ ἐμπρησμὸς ἔγινε ἀντιληπτὸς σὲ χωρικὰ ἑλληνικὰ ὕδατα, ἔξω ἀπὸ τὸν λιμένα τῆς Ἡγουμενίτσας; Γιατὶ οἱ λιμενικὲς ἀρχὲς Ἰταλίας ὑπεχρέωναν τοὺς Ἕλληνες ἐπιβάτες νὰ παραδώσουν τὰ κινητά τους;"

Φυσικὰ οἱ ἐπιβάτες δὲν ἔθεταν μόνο ἐρωτήματα, ἀλλὰ περιέγραφαν καὶ τὴν κατάσταση. Τὸ ὅτι ἐπρόκειτο περὶ πράξεως στρεφομένης κατὰ Ἑλλήνων καὶ κατὰ ἑλληνικῶν συμφερόντων, δὲν χωρεῖ ἀμφιβολία. Ὁ σκοπὸς τῶν ἐχθρῶν ἦταν νὰ καεῖ τὸ ἐλαιόλαδο τῶν 100 βυτίων καὶ νὰ πυρποληθοῦν συμπατριῶτες μας. Ἤ, ἂν δὲν καοῦν νὰ μείνουν ἔκθετοι, ἀκόμα καὶ τρεῖς ἡμέρες, ἂν εἶναι δυνατόν, στὴ φωτιά τὶς ἀναθυμιάσεις, τὸ κρῦο, τοὺς ἰσχυροὺς ἀνέμους τῶν 11 μποφώρ, τὸ παγωμένο νερὸ ποὺ ἐκτόξευαν τὰ πλοῖα γύρω ποὺ προσέτρεξαν σὲ βοήθεια.... Μὴ παρορᾶται καὶ ἡ ἐχθρότης τῶν μωχαμέτηδων, ποὺ ὅταν τοὺς δοθεῖ εὐκαιρία ἐκδηλώνουν τὰ κτηνώδη ἔνστικτά τους. Ἡ μαρτυρία τῆς σοπράνο Δήμητρας Θεοδοσίου, χωρὶς νὰ εἶναι ἡ μόνη, εἶναι ἐνδεικτική. Εἶπε: "Ἡ πυρκαϊὰ ἄρχισε στὶς 4.00' τὸ πρωί. Δὲν μᾶς εἰδοποίησε κανείς. Οἱ ἰρακινοί, οἱ τοῦρκοι μᾶς χτυποῦσαν. Ξύλο μᾶς δίνανε. Μὲ ἔριξαν τρεῖς φορὲς κάτω..."!

Εἶναι μεγάλης ὁλκῆς τὸ ἔγκλημα τοῦτο καὶ πολλὰ κρύβονται ὄπισθέν του. Πάντως ἐξετάζοντας ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς τραγωδίας, ἀνασποῦμε ἀπὸ τὸ ἡμίφως κάποια ἄτομα ποὺ ὁ ρόλος τους δὲν ἀνταποκρινόταν στὸ ἔργο ποὺ τοὺς ἀνατέθηκε. Πρῶτος ποὺ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὡς τοιοῦτος εἶναι ὁ ἰταλὸς κυβερνήτης τοῦ πλοίου. Τὸ ἄτομο τίποτε δὲν ἔπραξε σωστά· ἢ ἦταν ἐντελῶς ἀδαήμων, κατάλληλος μόνο γιὰ mozzo (μοῦτσος, ναυτόπαις), ἢ ὑπηρετοῦσε πρωταγωνιστικῶς τὸ σχέδιο. Ἂς κρίνει ὁ εὔθηκτος καὶ ὀξὺς νοῦς. Ἔπειτα, τὸ πλήρωμα. Ἀναμφίβολα αὐτὸ εἶχε λάβει διαταγὴ ἀπὸ τὸν καπετάνιο νὰ μείνει σὲ ἀδράνεια κατὰ τὴν ὥρα τοῦ ἐμπρησμοῦ τοῦ πλοίου. Ἀλλιῶς δὲν ἐξηγεῖται ἡ παράξενη συμπεριφορὰ ὅλων τους. Ἀκόμα, οἱ δύο τοῦρκοι πράκτορες καὶ κάποιος ἀριθμὸς λαθρομεταναστῶν, ποὺ βοηθοῦσαν, ἐκ τοῦ ἀφανοῦς, κάπου-κάπου καὶ ἐμφανῶς, στὴν ἀπορρύθμιση καὶ τὸν πανικό. Τέλος, καὶ κάποιοι ἀρχηγικοὶ τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ Ἰταλίας. Ἦταν ὑπουργικὲς οἱ διαταγές, Τὸ πλοῖο, ἐνῶ βρισκόταν στὶς ἀκτὲς τῆς Ἀλβανίας, νὰ πλεύσει πρὸς Ἰταλία· ἤ, Τὸ πλοῖο, ἐνῶ ἔπλεε σὲ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα – αὐτὸ ἔδειχναν οἱ εἰκόνες τοῦ καιομένου πλοίου ἀπὸ τὰ κινητά, οἱ ὁποῖες εἰκόνες ἔφεραν ἑλληνικὸ σῆμα – νὰ μὴ ρυμουλκυθεῖ πρὸς Ἑλλάδα· ἤ, Τὰ κινητὰ τῶν ἐπιβατῶν νὰ παραδοθοῦν στὶς ἰταλικὲς λιμενικὲς ἀρχές, ἤθελαν γὰρ νὰ ἐξαφανίσουν ἐνοχοποιητικὲς εἰκόνες.

Ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς, οἱ πιλότοι τῶν ἑλικοπτέρων, οἱ λιμενικοί, οἱ ἐργάτες τῆς θάλασσας ἐργάστηκαν, ὅπως πάντα, μὲ ἀψηφισιὰ καὶ αὐτοθυσία. Ἐκτὸς τοῦ ὑπουργοῦ Ἐμπορικῆς ναυτιλίας, τοῦ Βαρβιτσιώτη! Τοῦτος ὁ μαφιόζος, ἀφοῦ καταφάσκει τὴν ποδοπάτηση τῆς Σημαίας μας, ἕπεται πὼς εἶναι ἱκανὸς γιὰ κάθε προδοσία. Δὲν κινήθηκε ὁ ἀχρεῖος καθόλου, νὰ πάρει ἀποφασιστικὲς πρωτοβουλίες. Τὴν ἀπαθῆ, ἀλλὰ καὶ ἐπιχαιρέκακη στάση του, ἀπέναντι τῶν πυρπολουμένων ναυαγῶν παραλληλίζουμε ἀντιθετικῶς μὲ τὸ ἀμέριστο ἐνδιαφέρον ποὺ ἐπέδειξε πρὸς τοὺς λαθρομετανάστες τῆς Ἱεράπετρας. Θὰ τὴ θυμᾶστε τὴν ἱστορία: ἕνα πλοῖο ἔμφορτο μὲ λαθρομετανάστες, ποὺ ἔπλεε πρὸς Ἰταλία, ἐκπέμπει σῆμα "s.o.s.". Νὰ σημειώσουμε, ἦταν ἡ 26/11/2014 καὶ τὸ πλοῖο βρέθηκε ἀπὸ τὸ πουθενὰ ἀκυβέρνητο σὲ διεθνῆ ὕδατα. Ἦταν δηλαδὴ ἐκτὸς χωρικῶν ὑδάτων. Ἀμέσως ὁ ἄθλιος πολιτικάντης ξεσηκώνει ὅλο τὸν μηχανισμὸ καὶ ἀναγκάζει τὸ πλοῖο νὰ ρυμουλκηθεῖ στὴν Ἱεράπετρα, παρὰ τὶς δηλώσεις τῶν λαθρομεταναστῶν ὅτι ὁ πλοῦς τους εἶναι πρὸς Ἰταλία! Οἱ λεπτομέρειες εἶναι σκανδαλιστικές. Μὲ τὸ τηλέφωνο ἀνοιχτὸ ὁ Βαρβιτσιώτης ἔδινε συνεχῶς διαταγές, προτρέποντας ὅλους νὰ τρέξουν. Μάλιστα, γιὰ μία ἔγγυο μουσουλμάνα διέθεσε καὶ ἑλικόπτερο. Τὴν ἴδια στιγμὴ Ἕλλην ἀσθενὴς πέθαινε ἀβοήθητος στὴ Σάμο....

Νεοδημοκράτες ἀεροκέφαλοι, ἀνόητοι μὲ λοφίο, ὅσοι ψηφίσατε αὐτὸ τὸ κάθαρμα, ἔχετε ἐνώπιόν σας διττὴ ἐπιλογή: ἢ νὰ κόψετε τὸ χέρι σας, ποὺ τὸν ψηφίσατε, ἢ νὰ τὸν λιθοβολήσετε....

10. Στὴ Θράκη μας, γενικῶς, συμβαίνουν τέρατα καὶ σημεῖα. Καὶ ταῦτα ἐπειδὴ οἱ τουρκολάγνοι ἐξουσιαστὲς ἐπείγονται νὰ διαμορφώσουν νέο status. Τὰ βρίσκουν αὐτοὶ μὲ τὸ βάρβαρο τουρκοντονμὲ soy τοῦ Νταούτογλου. Δὲν βλέπετε πῶς εὐνοοῦν τὸ ἀπολίτιστο κατακάθι τῆς Θράκης - τοὺς τούρκους λέγω; Παρατηρῆστε ὅλο τὸν ἐξουσιαστικὸ μηχανισμὸ τὸν ἐν Ἑλλάδι τῆς τελευταίας τεσσαρακονταετίας. Τοῦτος, ἀποστραγγισμένος ἀπὸ πατριωτικὰ αἰσθήματα, εὐνόησε τὴ γιγάντωση τοῦ ἰσλαμοτουρκικοῦ φανατισμοῦ. Μὲ τὴν ψευδῆ δικαιολογία τῆς προσεγγίσεως τῆς "μουσουλμανικῆς μειονότητος", οἱ καταδυναστεύοντες τὴν Ἑλλάδα παρεῖχαν πρὸς αὐτὴν ἀφειδῶς δικαιώματα. Ἦταν ἑπόμενο νὰ γίνονται ὅλο καὶ θρασύτεροι ὅλο καὶ ἀπαιτητικότεροι οἱ τουρκαλάδες τοῦτοι. Κανείς, παρακαλῶ, νὰ μὴ τοὺς ὀνομάζει "Ἕλληνες μουσουλμάνους". Γιὰ νὰ γίνει κάποιος μουσουλμάνος, ἢ νὰ στρέφεται φιλικῶς πρὸς αὐτὰ τὰ ὑποπιθηκώδη ζωντόβολα, αὐτὸς ἔχει προηγουμένως φαυλίσει τὴν ἑλληνικότητά του, ὁπωσδήποτε ἔχει ἀρνηθεῖ καὶ τὴ σωτηριωδότειρα ἁγία Ὀρθοδοξία. Πρὸς ὅλους αὐτούς (τούρκους, τουρκοπαθεῖς, τουρκολεῖκτες, ἰσλαμοφασίστες, τσιχαντιστές, βαχαμπίτες, σαλαφιστές, σουνίτες, τουρκοπρόξενους)· μένουμε ἄτεγκτοι καὶ κάθετα ἐχθρικοί – κατὰ τὸ Ψαλμικὸ ρλη' 22: "τέλειον μῖσος ἐμίσουν αὐτοὺς εἰς ἐχθροὺς ἐγένοντό μοι" –.

Ὅμως δῆτε πῶς ἡ φαυλεπίφαυλος, λαοφθόρος ἀράχνη τῶν ἐξουσιαστῶν φέρεται πρὸς τοὺς τούρκους τῆς Θράκης. Δῆτε τὸ πανόραμα κάποιων μόνο χειρισμῶν εὐνοϊκῶν πρὸς αὐτούς, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸν "Ἐθνάρχη" (χά!) Κων. Καραμανλῆ, ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς βλαβερῆς πρωθυπουργίας του, τὸ 1955, καθὼς καὶ τὸ λοιπὸ ὁμόθρησκό του ἰουδαιαριό (Ράλλη, Παπανδρέου, Ἔβερτ, Σημίτη, Σαμαρᾶ, αὔριο Τσίπρα), μέχρι τὶς γηραλέες στὴν ἁμαρτία τοῦ μισελληνισμοῦ: Θ. Δραγώνα, Ἄν. Φραγκουδάκη, Χάν. Διαμαντοπούλου, ποὺ δροῦν ἀμφοτέρωθεν: ἐχθρικῶς πρὸς τὸ Ἔθνος μας, λατρευτικῶς δὲ πρὸς τοὺς ὁμοιοβαρβάρους τους μωχαμέτηδες. Ὁρῖστε:

Οἱ πομάκοι καὶ οἱ ἀθίγγανοι, ἂν καὶ πολιτισμικῶς ὑποδεέστεροι, προτιμοῦν ἀπὸ τὸν τουρκισμὸ τὴν ἑλληνικότητα. Ὅμως ἐπὶ ἔτη, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πρωθυπουργίας τοῦ "Ἐθνάρχη", αὐτοὶ παρωθοῦνται πεισμόνως στὸν τουρκισμό!

Τὸ 1975 ψηφίστηκε νόμος, Ἕλληνες γεννημένοι στὸ ἐξωτερικὸ νὰ εἰσέρχονται στὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια μὲ χαμηλὴ βαθμολογία· τοῦτο ἔγινε γιὰ τὰ τουρκάκια τῆς Θράκης, ποὺ ὅλα, ἐνῶ εἶναι ἐντελῶς ἀγράμματα, φέρουν πτυχίο, δηλώνοντας ἐπιστήμονες. Τέτοιος πτυχιοῦχος ἦταν καὶ ὁ διορισμένος σὲ λύκειο τῆς Κατερίνης κεμαλολείκτης διευθυντὴς ποὺ ἀπέβαλε τὸν πατριώτη μαθητή, ποὺ ὑπέβαλε αἴτημα τῆς ὑψώσεως τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας! Στοὺς πράκτορες τοῦ τούρκικου προξενείου Κομοτηνῆς οἱ ἐν Ἑλλάδι τυραννίσκοι ἐπιτρέπουν ἐλευθερία κινήσεων, τόσο ποὺ σὲ κανένα κράτος αὐτὸ δὲν συμβαίνει. Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό; στὸ μῖσος ποὺ ἔχουν αὐτοὶ κατὰ Ἑλλάδος, εἶναι ἑπόμενο νὰ νοθεύουν τὴν παιδεία μὲ τουρκισλαμικὰ περιτρίμματα. Δὲν διακρίνονται, ἄλλωστε, διαφορές: ταλμουδικοὶ οἱ μὲν κορανικοὶ οἱ δέ· ὁ ἴδιος ἀποπνικτικὸς βόθρος!

Ἡ τουρκία εἶναι χώρα ἀπὸ τὶς πλέον εὐνοημένες στὸν πλανήτη. Ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν Ε.Ε. (μὲ ὑπογραφὴ καὶ τῆς Ἑλλάδος), ἀπὸ τὶς ἀραβικὲς χῶρες (ἰδιαιτέρως τὴ Σαουδαραβία), ὅπως καὶ αὐτὲς τῆς Κασπίας, τὶς Η.Π.Α. καὶ τὸν παγκόσμιο σιωνισμό. Κερδίζει ἀπὸ τὴ διέλευση τῶν πλοίων ἀπὸ τὴν Προποντίδα· ἀπὸ τὰ εἰσιτήρια τῶν ἑλληνικῶν μουσείων· ἀπὸ τὶς ἐξαγωγὲς ἀγροτικῶν καὶ βιομηχανικῶν προϊόντων· ἀπὸ τὸ τουριστικὸ ρεῦμα· ἀπὸ τὰ ἀκριβὰ εἰσιτήρια τῶν λαθρομεταναστῶν· ἀπὸ τὴ διαρροὴ τῶν ποταμῶν πρὸς Συρία· ἀπό, ἀπὸ.... Ἑπομένως δύναται νὰ διαθέτει κονδύλια γιὰ τὴν προπαγάνδα τοῦ ἐθνικισμοῦ της καὶ νὰ ἐξαγοράζει συνειδήσεις. Ὅπως στὴ Θράκη ποὺ μοιράζει ἄτοκα δάνεια καὶ ἀγοράζει συστηματικῶς ἀκίνητα. Ἀναφερόμενοι σὲ ἀγορά, νὰ ποῦμε πὼς τὸ τουρκικὸ προξενεῖο διαπραγματεύεται τὴν ἀγορὰ δύο ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων τῆς Ξάνθης, ἔναντι τῆς τιμῆς τῶν 120.000 euros!

Δύο γεγονότα ἀλληλένδετα μεταξύ τους. Οἱ δύο τοῦρκοι βουλευτὲς τῆς "συρίζα", ἤδη ἀπὸ τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ παρ. ἔτους, ζητοῦν καὶ πετυχαίνουν, τὰ μουσουλμανονήπια νὰ διδάσκονται τὴ βαρβαρογλῶσσα τοῦ Κεμάλ. Ἡ ἰουδαϊκὴ σφηκοφωλιὰ τοῦ ὑπουργείου σκοταδιστικῆς (ἀ)παιδείας ἐκτελεῖ ἀμέσως τὴν ἐπιθυμία τῶν δύο βλαβερῶν βολευτῶν. Καὶ μόνο αὐτό; Διαθέτει καὶ 900.000 euros, μὲ σκοπὸ τὴν ἀγορὰ κορανίων διαβολικῶν, γιὰ νὰ διανεμηθοῦν τάχα στοὺς μουσουλμανόπαιδες. Ὄχι μόνο σ' αὐτούς, διότι τὰ κοράνια ποὺ θ' ἀγοραστοῦν μὲ τὸ κονδύλι τῶν 900.000 € θὰ εἶναι περισσότερα ἀπὸ 1.200.000. Τὰ πολὺ μεγάλα καθάρματα τοῦ ἰουδαιοπήκτου καὶ ἰσλαμοστρόφου tolerance ὑπουργείου παιδείας προμήθευσαν σὲ κάθε μαθητὴ ἀπὸ 50 καὶ πλέον κοράνια, γιὰ νὰ διαδώσει τὴ σατανικὴ θρησκεία καὶ σὲ ἄλλους. Ἔδωσαν ποτὲ μιὰ Καινὴ Διαθήκη σὲ ἕνα ἑλληνόπουλο; Ἐσχάτως δύο σχολὲς ἀστυφυλάκων στὴ Θράκη οἱ ἐξουσιαστὲς κατήργησαν, ὄχι μὲ ἄλλο σκοπὸ παρὰ νὰ παραδώσουν τὰ κτίρια τῶν σχολῶν στοὺς λαθρομετανάστες μωχαμέτηδες!

Οἱ τουρκοδήμαρχοι τῆς Θράκης, κεμαλίσκοι τῆς ἀτιμίας, δροῦν ἀνεξέλεγκτα ἀσελγοῦντες στὸν Τόπο μας. Μελετῶντας αὐτοὺς τοὺς βαρβάρους ἀσιάτες, ἀντιλαμβανόμαστε τὸν λόγο ποὺ ἐκεῖνο τὸ θεομίσητο καὶ πρόσπτυστον κάθαρμα Ραγκούσης κατασκεύασε τὸ σύστημα "Καλλικράτης". Ἦταν γιὰ νὰ εὐνοήσει αὐτούς!

11. Βουλευτικὲς ἐκλογὲς 25/1/2015. Νίκησε ἡ "συρίζα", ἡ, τάχατες, ἀριστερά, μὲ 36,3. Ποῦ ὀφείλεται ἡ ἀπογείωση αὐτῆς; Ἡ ἑρμηνεία εἶναι ὅτι, "Οἱ Ἕλληνες ψήφισαν θυμωμένα". Ὅμως, ὄχι! Ψήφισαν καταπῶς τοὺς πιπίλιζαν τὸ μυαλὸ τὰ ἰουδαιοκάναλα. Οὕτως ἔχει ἡ ὑπόθεση. Πλὴν οἱ ἀτόφιοι καὶ σεμνοὶ πατριῶτες, διεπόμενοι ἀπὸ αἰσθήματα ἑλληνοφιλίας, δὲν ἐπείσθησαν ἀπὸ τὶς σφηκοφωλιὲς τῶν καναλιῶν. Αὐτοὶ δὲν φοβοῦνται, δὲν ἀνοηταίνουν, δὲν ἐξαγοράζονται. Πάντοτε, ὡς ἀριστοκράτες τοῦ πνεύματος, πολεμοῦνται ὅμως δὲν πτοοῦνται· οὐ φοβεῖται "τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ Πατὴρ ἡμῶν δοῦναι ἡμῖν τὴν βασιλείαν" (Λουκ. ιβ' 32).

Τὰ ἐξουσιαστικὰ ἐν Ἑλλάδι πράγματα, ἀπὸ τὸ 1833 καὶ μέχρι σήμερα, σγραφίστηκαν στερεότυπα ὡς ἕνα κοινοβουλευτικοῦ τύπου σύστημα, ὅπου τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία ἔχει ὁ ἑκάστοτε πρωθυπουργός, κατ' ἀκρίβειαν δὲ ὁ ὄπισθεν αὐτοῦ κρυπτόμενος ροτσιλδίτης χορηγός. Ἐσχάτως δὲ τὸ σύστημα τοῦτο προσέλαβε καὶ ἄλλο ψιλὸ χαρακτηριστικό: κυβερνᾶται διὰ ζευγῶν. Δηλαδὴ διὰ Σαμαρᾶ καὶ Βενιζέλου, διὰ Τσίπρα καὶ Καμμένου. Διακρίνονται σ' αὐτοὺς κάποια ἰδιώματα: στὸ μὲν πρῶτο ζεῦγος: παροχολογία, ὀπισθοβουλία, διάψευση· στὸ δεύτερο δέ: κρυψίνοια, μισελληνισμός, ρεβανσισμός. Ἀναμφίβολα, πιὸ ἐπικίνδυνο εἶναι τὸ δεύτερο ζεῦγος. Καὶ μία δεύτερη ἐπισήμανση· στοὺς προηγούμενους κομματικοὺς σχηματισμοὺς παρεισέφρυε πληθώρα ἰουδαίων, οἱ ὁποῖοι καὶ κατελάμβαναν, κατὰ τὴ μοιρασιὰ τῆς λείας, ὑπουργικοὺς θώκους. Ὅμως στὴν κυβέρνηση Τσίπρα παρατηροῦμε πὼς οἱ ἰουδαῖοι ἀπεσύρθησαν στὴ σκιά, ὄντες ἀμέτοχοι. Δὲν εἶναι τυχαῖο· ἑτοιμάζουν τὸ θανατηφόρο πλῆγμα κατὰ Ἑλλήνων καί, γι' αὐτό, μεταθέτουν τὴν εὐθύνη σὲ Ἕλληνες ‒ ἔστω ἀνελλήνιστους ‒ ὅμως γένους ἑλληνικοῦ ἀλλ' ἀπάτριδος. Ἑπομένως ἂς ἀναμένουμε δυσάρεστες ἐκπλήξεις, ἕτοιμοι νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουμε καὶ νὰ καταργήσουμε αὐτοὺς ποὺ τὶς εἰσηγοῦνται.

Νὰ ὑποδείξουμε δι' ἐρωτήσεως· ὅσοι ἀπὸ τὰ ἑρπετὰ ἀπέτυχαν νὰ ἐκλεγοῦν ‒ Τζέφρυ, Χρυσοχοΐδης, Κουκουλόπουλος, Ἀλκοολική, Κουβέλης, Τσουκαλᾶς καὶ ἄλλοι ‒ δὲν θὰ πρέπει νὰ κληθοῦν στὸ δικαστήριο; Νὰ συστήσουμε, ἀκόμα, οἱ πατριῶτες τῆς Θράκης, τῆς ΒΔ Μακεδονίας, τῆς Ἠπείρου νὰ μένουν ἄγρυπνοι, διότι ὁ ἰουδαῖος τῆς Ἄρτας τοὺς ἑτοιμάζει ὀλέθριες ἐξελίξεις.

12. "...Θαρσείτω τοίνυν, θαρσείτω Λαὸς τοῦ Θεοῦ· καὶ γὰρ Αὐτὸς πολεμήσει τοὺς ἐχθροὺς ὡς παντοδύναμος" (Παρακλητική, ἦχος Α', Θεοτοκίο Μεγ. Ἑσπ., Ἁγ. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ).

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως