Λόγος ἐνθετικὸς Ἀναστάσιμος

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015 10:46 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "Λόγος ἐνθετικὸς Ἀναστάσιμος

Χριστὸς Ἀνέστη, ἀδελφοί! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

1. "Τὸ κράτος νὰ μὴ ἔχει τίποτα"! Εἶναι ἡ φράση ποὺ ἐκστόμισε ἐσχάτως ὁ βουλευτὴς τῆς "Ν.Δ." Ἄδ. Γεωργιάδης. Γίνεται δῆλον, ὁ ἄνθρωπος, ἀπὸ τότε ποὺ εἰσῆλθε στὴ μασονία, δὲν ἀπώλεσε μόνο τὴν πατριδοφιλία του, ἀλλὰ καὶ τὴ λογική του. Ὁ λόγος τοῦ βουλευτοῦ, ἐὰν δὲ ὀφλισκάνει ἠθελημένη ἄγνοια, μαρτυρεῖ μισελληνικὴ ἐμπάθεια. Ὅταν οἱ γύρω χῶρες (οἱ τουρκίες, οἱ βουλγαρίες, οἱ βαρντάρσκες, οἱ ἀλβανίες, οἱ ἁπανταχοῦ ἰσλαμιστές) οἰκονομικῶς αὐτονομοῦνται, βιομηχανικῶς ἀνασυγκροτοῦνται , κοινωνικῶς συσπειρώνονται, στρατιωτικῶς ἀναδιοργανώνονται, θρησκευτικῶς ἐπιφανατίζονται, τὸ ἡμέτερον κράτος, ὅσο ἔμεινε Ἑλληνικό, νὰ παραδοθεῖ στὴ ροτσιλδικὴ Ἀράχνη! Οἱ Βυζαντινοὶ πρόγονοί μας ‒ κάτοχοι σοφίας τῆς ἀρχαίας, ὡς ὅμαιμοι καὶ ὁμόγλωσσοι τῶν ἀρχαίων· κάτοχοι δὲ καὶ τῆς θείας σοφίας, ὡς ὁμόδοξοι καὶ ὁμόνοοι τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ‒ ἔχουν πεῖ ὅτι γιὰ τὸν ὅποιον ἡγεμόνα, δύναμη εἶναι ὁ πλοῦτος καὶ ὁ λαός: "Κράτος βασιλεῖ, πλοῦτος καὶ πλῆθος" (Ἁγ. Ἰωάννης Σιναΐτης, Κλῖμαξ ΚΖ' β' 56). Στέρηση τοῦ ἑνός (χωρὶς κρατικὰ ταμεῖα πλήρη, ἐπιχειρήσεις ἐξυγιασμένες, τράπεζες μόνο κρατικές) ἢ τοῦ ἄλλου (χωρὶς πολίτες συνειδητοποιημένους) καθιστοῦν τὴν κυβέρνηση ὑποχείρια σκοτεινῶν δυνάμεων. Τὸ βλέπουμε δά.

2. "Ἡμέρα κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ", ἡ σημερινή (21/3). Ἀπὸ τὴν προηγούμενη, καὶ ἐπὶ ἡμέρες, ἡ "Action aid" παρουσιάζει εἰκονικὲς ἀντιρατσιστικές (ἤγουν ἀνθελληνικές) ἐκδηλώσεις ὑπὲρ τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τὶς προβάλλει στὸ διαδίκτυο. Τὴν ἴδια ἡμέρα τὸ "'Ἑλληνικὸ' Φόρουμ μεταναστῶν", κάποιες πεντάδες ἀτόμων χαμερπῶν, μὲ λαθρομεταναστολάγνες ἐπιδιώξεις, σὲ ψυχὴ ἀνώμαλη καὶ διαταραγμένη, συγκεντρώθηκαν στὴν πλατεῖα Συντάγματος. Παράλληλα καὶ οἱ συριζαίικες συνιστῶσες ἔτρεχαν, ὑπερασπιζόμενες τὸ μουσουλμανικὸ κατακάθι Ἑλλάδος. Ἐπίσης, τὴν ἴδια ἡμέρα, πάντα, ἡ μαντὰμ Τασία, ὁρκιζόμενη στὴν ἐλαστικὴ συνείδησή της, τοποθετεῖται ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν, ὥστε νὰ παράσχει στοὺς λαθραίους, ἐκτὸς ἀπὸ προστασία, ὑπηκοότητα, ποὺ οἱ ἀνίδεοι ὀνομάζουν ἰθαγένεια! Ἄν θέλετε νὰ μάθετε καὶ γιὰ τοὺς λαθραίους, τὴν ἡμέρα τους πέρασαν ξεφαντώνοντας. Ἅρπαξαν μία 19χρονη, ποὺ ἔτρεχε ὑπὲρ τῶν λαθραίων καὶ τὴν βίαζαν, κατὰ διαδοχήν, ἐπὶ ὧρες· αὐτὴν μετεχειρίζοντο οἱ ἀφγανοί, ὅλο τὸ ἀφγανικὸ τάγμα τῶν Ἀθηνῶν. Τὶς ἄλλες τέσσερις γυναῖκες παρέλαβαν οἱ λοιποὶ μουσουλμάνοι, προσερχόμενοι ἀνὰ λόχο σ' αὐτές. Πέντε περιπτώσεις ποὺ κατηγγέλθησαν στὴν ἀστυνομία. Πόσες ἄλλες ἀπεκρύβησαν....

3. Οἱ λαθρομετανάστες ἀποτελοῦν τὴν ἐμπροσθοφυλακὴ τοῦ ἰσλαμικοῦ "τζιχάντ", δυνάμεις στρατοπεδευμένες σὲ ἐχθρικὴ χώρα. Μελετῆστε πῶς ζοῦν καὶ συμπεριφέρονται σήμερα, γιὰ νὰ συμπεράνετε τὸ αὔριο: ἀπομυζοῦν τὴν οἰκονομικὴ ἱκμάδα τῆς Χώρας· προβαίνουν σὲ ἀσελγεῖς πράξεις· βρωμίζουν τὸ περιβάλλον, μὲ τὴ δυσωδία ποὺ ἐκπέμπουν· παρασκευάζονται γιὰ τὸ μεγάλο "jihād". Ὅταν ἀρχίσουν νὰ ἠχοῦν τὰ τύμπανα τοῦ πολέμου, τότε αὐτοί, κατευθυνόμενοι ἀπὸ τοὺς ἐπικεφαλῆς τους, θὰ ξεχυθοῦν ὡς λαίλαπα νὰ πλήξουν τοὺς Ἕλληνες. Εὐχόμεθα διακαῶς νὰ φυλάξει ὁ Χριστὸς τοὺς πατριῶτες καὶ τοὺς πιστούς Του. Ἔχουμε νὰ συστήσουμε στοὺς συνέλληνες, νὰ ἔχουν κρυμμένο ὅπλο, θὰ τοὺς χρειασθεῖ. Ἐπίσης νὰ καταγράφουν τὰ ὀνόματα τῶν λαθρομεταναστολάγνων. Ἐγγίζει ἡ ὥρα τῆς ἐνδίκου μισθαποδοσίας.

4. Διέρρευσε ἡ πληροφορία ὅτι στὶς διαβόητες "λίστες" περιέχονται 15.000 ὀνόματα καὶ ὅτι ἡ περιουσία τούτων συνολικὰ ἀνέρχεται σὲ 800 δισεκατομμύρια euros. Πρόκειται γιὰ μεγαλοκαταθέτες μὲ ὕποπτες δοσοληψίες καὶ χρῆμα κερδισμένο ἀκόπως. Νὰ σημειώσουμε ἐμφατικῶς ὅτι στὶς "λίστες" αὐτὲς δὲν σημειώνονται ποτὲ τὰ ὀνόματα τῶν βασικῶν μετόχων, τοῦ Rothschild δηλαδὴ καὶ τῶν ἀξιωματούχων του. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐάν, σήμερα, θελήσει ἡ ἐξουσία νὰ τοὺς φορολογήσει, δὲν θὰ κατορθώσει νὰ ἀποσπάσει παρὰ δεκάρες. Διότι οἱ λογαριασμοί τους ἔχουν μεταφερθεῖ σὲ ἄλλα τραπεζικὰ ἱδρύματα. Εἴδαμε τὴ "λίστα Λαγκάρντ", μὲ τοὺς 2.062 καταθέτες, νὰ ἔχουν μεταφέρει τὶς καταθέσεις τους ἀλλαχοῦ, καὶ νὰ κατέλειπαν στὴ "λίστα" κάτι ψιλὰ ἢ καθόλου, ὅπως ἐμφαίνεται σὲ πίνακα τῆς 20/3/2013: "Panteli Maria (563 ἑκατομμύρια €), Levis Solomon (558ἑκ.), Sapountzi Pinelopi (108ἑκ.), Mionis Sampy (81ἑκ.).... Καὶ οἱ ἀριθμοὶ βαίνουν συνεχῶς μειούμενοι, ὥστε οἱ τελευταῖοι 1144 νὰ δεικνύουν μηδὲν καταθέσεις! Ἀντιλαμβάνεστε, ἐὰν οἱ φορολογικὲς ὑπηρεσίες ἐπιμέριζαν στὸν καθένα τὸ φορολογητέο τίμημα, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ποὺ ἐπεδόθη ἡ "λίστα" στὰ χέρια τοῦ ἐθνικοῦ προδότη καὶ ἄτιμου Παπακωνσταντίνου, τὸ 2007, δὲν θὰ ἀποκτοῦσε ἐπιχείρημα τὸ κακόψυχο ρεμάλι Jeffry νὰ σπρώξει τὴν Ἑλλάδα στὸ ροτσιλδικὸ "δ.ν.τ." ("διεθνὲς" νομισματικὸ ταμεῖο).

5. Ἀλλά, τὸ λέμε τώρα. Ὅταν τὸ ἐξουσιαστικὸ σύστημα στοὺς φτωχοὺς ἐπιθέτει φόρους αὐξημένους κατὰ 337%, ἐνῶ στοὺς πλουσίους, κατὰ 9% (ΑΡΤ 20/3/15), πιστεύει κανεὶς πὼς θὰ ἀπαλλαγοῦμε ποτὲ ἀπὸ τὴν κεφαλαιοκρατικὴ καταδυνάστευση (Φοροσύστημα ἀναγόμενο στὴ Margaret, σύζυγο τοῦ "baron" μαφιόζου ἰουδαίου Denis Thatcher, καὶ πρωθυπουργὸ Ἀγγλίας, ἥτις καὶ ἐπέβαλε τὸν διαβόητο poll-tax ποὺ φορολογοῦνταν ἀκόμα καὶ οἱ στρατιῶτες, ὄχι ὅμως οἱ πλούσιοι!). Τί, θὰ προσφύγουμε στὴν Ε.Ἕ. (Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση); Μὰ αὐτὴ ἰουδαιοκρατεῖται· τῆς ἐπιτρέπεται νὰ ἐνισχύει οἰκονομικῶς μόνο τὰ τοκογλυφικὰ σπήλαια. Τὸ εἶπε ξεκάθαρα ὁ πρόεδρος τῆς "εὐρωπαϊκῆς κεντρικῆς τράπεζας" (Ε.Κ.Τ.) Μ. Ντράγκι, ὅτι "ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει δώσει 100 δισ. € στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες" (20/3/15).

6. Ἀναφερόμενοι στὴ νοσηρὴ κατάσταση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας, νὰ ποῦμε ὅτι οἱ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος καταράσιμοι ἐχθροί, σὲ ἀπὸ κοινοῦ συνεννόηση "ἀφαίρεσαν τὸν χρυσὸ ἀπὸ τὰ ὑπόγεια τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας καὶ τὸν κατέθεσαν στὴν ε.κ.τ." (Π. Καμμένος, ὑπουργὸς Ἐθνικῆς ἄμυνας, καν. 3/3/15). Θεωροῦμε πὼς ἡ δήλωση αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ τρανταχτὴ τῆς τελευταίας πενταετίας, ἀπὸ τότε ποὺ τὸ ἀπολειφάδι ἐκεῖνο, ὁ κρεμασθησόμενος Jeffry κάλεσε τὸ δ.ν.τ.. Παρὰ ταῦτα, κανεὶς δὲν συγκινήθηκε.

7. Τὸ μοιραῖο airbus Α320, τῆς ἀεροπορικῆς ἑταιρείας "Germanwings" συνετρίβη στὶς Ἄλπεις, τὴν 26/3/15. Ὄχι ἀπὸ βλάβη τοῦ ἀεροσκάφους, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ αὐτοκτονήσει ὁ συγκυβερνήτης αὐτοῦ, ὀνόματι Andreas Lubitz. Κατὰ κανόνα, ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ αὐτοκτονήσουν πιέζονται ἀπὸ κάποιο αἴσθημα πληγωμένης ὑπερηφανίας· ἴσως, κάποιες φορές, νὰ παίρνουν μαζί τους στὸν θάνατο καὶ τὸν ὑπαίτιο, ἢ κάποιον ἀθῶο, συνήθως συγγενῆ τους, μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι θέλουν νὰ τὸν προστατεύσουν ἀπὸ τὸ δυσοίωνο μέλλον. Μάλιστα στὸ γράμμα ποὺ ἀφήνουν ἐξηγοῦν τοὺς λόγους τοῦ διαβήματος των, ἐξαιτούμενοι συγγνώμη ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θὰ δυσαρεστήσουν. Τὰ δεδομένα ἀλλάζουν ὅταν ὁ αὐτόχειρ εἶναι ἢ ψυχοπαθής, ἢ θρῆσκος. Τρεῖς περιπτώσεις πρὸς τρεῖς ἀντίστοιχους χαρακτῆρες. Ἐπὶ τοῦ Lubitz, ἀποκλειομένων τῶν δύο πρώτων, δεχόμαστε τὴν τρίτη. Ὁ χαρακτῆρας αὐτοῦ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν περίπτωση τοῦ αὐτόχειρος τῆς πληγωμένης ὑπερηφανίας, οὔτε στὸν αὐτόχειρα γιὰ λόγους ψυχοπαθολογικούς, διότι θὰ προδίδετο ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ψυχοπάθειάς του. Ἄρα πρόκειται περὶ θρήσκου ἀτόμου, μωαμεθανοῦ, σαφῶς. Ὅμως ἡ ἐξουσία τὸ ἀποκρύβει ἐπιμελῶς, γιὰ νὰ μὴ ἐξαγριωθεῖ ὁ κόσμος. Ἀποκρύβουν τὴν τελευταία κραυγή του, "Ὁ ἀλλὰχ εἶναι μεγάλος", πρὶν τὴ σύγκρουση. Ὁ Lubitz ἦταν προσήλυτος στὸ ἰσλὰμ καὶ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ ὅτι ὑποχρέωνε τὴ σύντροφό του νὰ φορᾶ μακριὰ φοῦστα. Τοῦτο τὸν ψεύτικο ἠθικισμὸ ἐπιβάλλει μόνο τὸ ἰσλὰμ στὶς γυναῖκες.

8. Τὸ salaf (ἐκεῖνο ποὺ ἀνατρέχει στὸν Ψευδοπροφήτη καὶ στὴν ἐποχή του) ἰσλὰμ προχωρεῖ ἀκάθεκτο. Μοιάζει μὲ σαρωτικὸ κῦμα βοθρώδους ποταμοῦ ποὺ καλύπτει ὑπὸ τὴν βοθρικὴ ἰλύ του ἀνθρώπους καὶ μνημεῖα. Συνεχῶς καὶ καταγράφει νίκες ἐπὶ νικῶν, προξενῶντας δέος καὶ τρόμο στὰ ἔθνη πάντα. Ἂν κάποιος θέλει νὰ στρέφεται θαυμαστικῶς πρὸς αὐτοὺς καὶ ἴσως - ἴσως νὰ σκέφτεται νὰ τοὺς ἀκολουθήσει, ἂς σκεφθεῖ τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις τῶν τζιχαντιστῶν μὲ τοὺς γιουεσαίους (ἤγουν ἡπανθρώπους) καὶ τοὺς σιωνιστές. Μὲ τοὺς σιωνιστές, δὲν τὸ φαντάζεται ὁ νοῦς, οἱ τζιχαντιστές, ὄχι ἁπλῶς ἔχουν ὑπόγειες διασυνδέσεις, ἀλλὰ εἶναι ὑποτακτικοί τους. Ποιὰ ἄλλη ἀπόδειξη θὰ θέλατε ἐκτὸς αὐτῆς τῶν ἀρχηγῶν τοῦ ἰσλάμ, ποὺ εἶναι ἰουδαῖοι; Κοιτάξτε τὸ μισητὸ κάθαρμα Abu Bakr al-Baghdadi τῆς φυλῆς Qurashi μιὰ banu (φυλή) ποὺ εἶχε προσηλυτισθεῖ στὸν ἰουδαϊσμὸ ἤδη πρὸ τοῦ Μωάμεθ, γι' αὐτὸ καὶ καλεῖτο "al-Kāhinān". Μάλιστα ἰουδαϊκὴ πηγὴ χαρακτηρίζει αὐτὴν ὡς "τὴν πολυπληθέστερη ἰουδαϊκὴ φυλὴ τῆς Μεδίνας" (Ἐγκυκλ. Judaica XIII 1436, Qurayza· III 234, Arabia· XII 510, Muhammad· XV 1415, Masorah· II 8, Aaron.- R. Blachère, Le problème de Mahomet, "Press Universitaires de France" 1952, σ. 23). Λοιπὸν αὐτὸ τὸ κάθαρμα ποὺ ξέρασε ὁ ἅδης εἶναι πράκτορας τῆς Mossad καὶ λέγεται Elliott Simon, "Dr", βεβαίως. Εἶναι δὲ ὁ ἀνεγνωρισμένος ἀρχηγὸς τῆς αἱματοποτικῆς καὶ ἀνθρωποφάγου "ISIL" (Islamic state of Iraq and the Levant). Τί, δὲν πιστεύετε ὅτι οἱ μουσουλμάνοι προβαίνουν σὲ ἀνθρωποφαγία; Ὁ σφόδρα δαιμονισμένος, ρυπαρὸς καὶ δυσειδὴς Abdul Aziz bin Abdullah, μέγας μουφτῆς Σαουδαραβίας ποὺ προτρέπει τοὺς ὁμοθρήσκους του "Καταστρέψτε ὅλες τὶς ἐκκλησίες στὶς χῶρες τοῦ Κόλπου", ἀπεφάνθη: "Ἐπιτρέπεται στὸν σύζυγο, ὅταν βρεθεῖ σὲ κατάσταση λιμοῦ νὰ σφάξει καὶ νὰ καταβροχθίσει τὴ σύζυγό του"! Ἄλλωστε καὶ οἱ τοῦρκοι τὸ 1922, σὲ ἄγγιστρα (τσιγκέλια) κρεοπωλείων εἶχαν κρεμάσει σάρκες χριστιανῶν!

9. Φυσικὰ καὶ οἱ συναρχηγοὶ εἶναι ἰουδαῖοι: ὁ Adam Yahiye Gadahn καλούμενος τὸ πρότερον Azzam al-Amriki (ὁ Ἀμερικανός), μὲ πολυσχιδῆ δολοφονικὴ δράση καὶ ἐπικηρυγμένος, γεννημένος στὸ Oregon τῶν ΗΠΑ ἀπὸ ἰουδαίους γονεῖς. Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ τοὺς ὀνομάζουμε ὅλους καταλεπτῶς θὰ ἀναφέρουμε τὸν ἰνστρούχτορα ὅλων τῶν ἰουδαιοϊσλαμιστῶν ποὺ εἶναι ὁ ραμπί-ἰμάμης Haitham Bundakji, γνωστὸς ὡς "Danny ὁ Ἰουδαῖος". Τοῦτος ὁ ἰουδαῖος-μωαμεθανὸς κατάγεται ἀπὸ τὸ Αμμὰν καὶ εἶναι ἐγκατεστημένος στὴν Orange τῆς Καλιφόρνια. Δρᾶ ἀκωλύτως, ἐμφανιζόμενος σὲ "εἰρηνιστικὲς" διαδηλώσεις ὑπερασπιζόμενος τοὺς "τζιχαντιστὲς" καὶ κανεὶς δὲν τὸν ἐνοχλεῖ στὴν Ἀμερική, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι αὐτὸς ὁ διάβολος ἀποτελεῖ τὸν μοχλὸ τοῦ σαλαφισμοῦ καὶ τοῦ "isis".

10. Εἶναι γεγονός, τὸ ἔδειξαν τὰ διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης, μάλιστα εὐκρινῶς, τόσο ποὺ παραξενεύει, οἱ "τζιχαντιστὲς νὰ καταστρέφουν τὰ μνημεῖα τοῦ Μεσοποταμίου πολιτισμοῦ. Θὰ πρέπει ὁ πολυπράγμων νοῦς νὰ διανοεῖται, Γιὰ νὰ παρουσιάζουν τὰ κανάλια τὸ θέαμα τῆς καταστροφῆς μὲ τόση διαύγεια, κάτι ἄλλο, πολὺ πιὸ θηριῶδες, κρύβουν: Κρύβουν τὴ σύληση τῶν φορητῶν ἐκθεμάτων, τὰ ὁποῖα ἤδη ἡρπάγησαν καὶ παρεδόθησαν σὲ μυστικὰ "genizah", ἀπ' ὅπου θὰ διαμοιρασθοῦν στὰ ἰδιωτικὰ ἰουδαϊκὰ μουσεῖα Getty, Rockefeller, Christie's etc. Ἑπομένως, ἂν τὰ ἔθνη θέλουν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν καθολικὴ σφαγή, ποὺ ἔρχεται δρομαίως, νὰ δώσουν προτεραιότητα στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰουδαίου ἐχθροῦ. Ὁ ἰουδαϊσμὸς εἶναι ἡ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν καὶ πρέπει πρῶτα ἀπὸ αὐτὸν νὰ ἀπαλλαγοῦμε.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως