ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΜΟ

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 4:42 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "Το εμβόλιμο

1. Τὸ ψυχόλεθρο παραμύθι τῶν "ἐξωγήινων" καλὰ κρατεῖ. Ἐσχάτως ἡ φιλολογία τοῦ εἴδους, μέσῳ σκανδαλοθηρικοῦ φύλλου, πληροφορεῖ τοὺς κεχηνότας, ὅτι "ὑπάρχουν 80(!) εἴδη ἐξωγήινων". Ὅμως ὑπάρχουν ἐξωγήινοι; Ἂν ρωτοῦσαν ἐμᾶς, θὰ ἀπαντούσαμε: Ναὶ ὑπάρχουν ἐξωγήινοι, ὅπως καὶ ἐνδογήινοι, τοὐτέστιν καταχθόνιοι. Εἶναι τὰ δαιμόνια! Δοθέντος ὅτι ὁ κόσμος ἀνοηταίνει, καὶ οἱ διάβολοι ἀποθρασύνονται, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν, πλὴν ἐλαχίστων, θερμοὶ χριστιανοί, νὰ ἀνακόπτουν τὴ διάδοση τῆς πλάνης. Λοιπὸν ἀφοῦ τὰ διαβόλια δὲν προσκρούουν σὲ φλογεροὺς φορεῖς τῆς Πίστεως, σὲ λίγο θὰ δοῦμε καὶ κατὰ φαντασίαν σωματικὲς ἐπισκέψεις. Ὅμως δὲν ἀνησυχοῦμε· ἐμεῖς θὰ τοὺς ὑποδεχθοῦμε ὑψώνοντας τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ ἐπικαλούμενοι τὸ δαίμοσι φρικτὸν ὄνομα Χριστοῦ Παντοκράτορος. Καὶ τότε θὰ δῆτε, ἐὰν παραμείνουν στιγμή....

2. Τὰ ἰουδαιοκάναλα, περισσότερο τὸ "Mega" καὶ τὸ "Antena" προβάλλουν συχνά-πυκνὰ τὴν κινηματογραφικὴ παραγωγὴ "Λούφα καὶ παραλλαγή", ἢ "...Ἀπαλλαγή". Ἀσφαλῶς οἱ φτηνοὶ ἀχυράνθρωποι τῶν καναλιῶν ¬‒ "υἱοὶ γεέννης διπλότεροι" τῶν φαρισαίων ὑποκριτῶν ‒ προβάλλουν τὶς ταινίες τοῦ εἴδους αὐτοῦ μὲ σκοπὸ τὴν ὑπονόμευση τοῦ Στρατοῦ μας.

3. Ὁπωσδήποτε ὁ ἁπλοῦς καὶ ὀξὺς νοῦς θὰ διερωτᾶται, Διὰ τίνα λόγον οἱ ἀστυνομικοὶ στὶς Η.Π.Α., κάθε λίγο, σκοτώνουν καὶ ἀπὸ ἕναν ἀφροαμερικανό; Ποιὸ εἶναι τὸ βαθύτερο αἴτιο τῆς "δυσεξήγητης" πολιτικῆς; Γιὰ νὰ ἑρμηνεύσουμε τὸ φαινόμενο θὰ πρέπει νὰ τὸ ἐξετάσουμε σὲ συσχετισμὸ μὲ τὴν κρατοῦσα κατάσταση: Νὰ ἐξετάσουμε, δηλαδή, τὸν λόγο ποὺ ὑποκινεῖ ταῦτα καὶ ποιὸς εὐνοεῖται ἀπ' αὐτά. Τὰ ὑποκινεῖ ὁ ἰουδαῖος καὶ εὐνοεῖται ὁ ἴδιος. Τὸ παγκόσμιο ἰουδαιοκράτητο σύστημα μὲ τὶς ταραχὲς αὐτὲς θέλει νὰ ὁδηγήσει τοὺς ἀφροαμερικανοὺς στὸν ἰσλάμ, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ τοὺς παρωθήσει στὸν ἐσχατικὸ ὁρίζοντα τῆς ἰουδαιολατρίας. That's all!

4. Ἔσχατοι καιροί, ὄντως! Τοῦτο τεκμαίρεται ἀπὸ τὴν ἐκμείωση τῆς χριστιανικῆς ὁμολογίας. Ὁ ἀριθμὸς τῶν χριστιανῶν βαίνει καθοδικῶς, ὅμως ὁ ζῆλος τῶν ὀλίγων χριστιανῶν βαίνει ἀνοδικῶς. Τὸ συμπέρασμα εἶναι πώς, ναὶ μὲν τὸ ἐκκλησίασμα μειώνεται ἀριθμητικῶς ὅμως οἱ λίγοι πιστοὶ ποὺ ὑπολείπονται ὑψώνονται κάθετα. Συνεπῶς τίποτα δὲν προσκρούει στὴν ἀντίληψή μας ἀνησυχητικό, τὸ ἀντίθετο, μάλιστα: ἡ ἀριθμητικὴ μείωση γίνεται αἰτία νὰ καθαίρεται ἡ πίστη τῶν ὀλίγων καὶ νὰ λαμπικάρεται. Αὐτὸ θέλει καὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

5. Ὅμως ποὺ ὀφείλεται ἡ ἀριθμητικὴ μείωση τῶν πιστῶν; Τὰ αἴτια εἶναι γνωστὰ καὶ ἐπισημαινόμενα, ταῦτα: τὰ ἐπιστημονικοφανῆ ἐπιχειρήματα τῆς ἀθεΐας· ἡ θεριεμένη ἀλαζονεία τῶν ἀθεϊστῶν· οἱ μονοκατευθυντήριες τάσεις ποὺ προβάλλονται ἀπὸ τὰ ἰουδαιοκάναλα· ἡ ἀνελέητη παρεκπαίδευση ἐπὶ τῶν ἑλληνοπαίδων ἀπὸ τὴν κρατοῦσα κομμουνιστικὴ ἰδεολογία· ἡ βλασφημία, ἀνεκτή, πλέον, καὶ ἐπιβαλλόμενη· τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης ποὺ ἀποδεικνύονται κατάρα καὶ ὄχι εὐλογία. Βεβαίως ἐκεῖνοι ποὺ τοποθέτησαν αὐθαδῶς στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ τὴν ἐπιστήμη σύντομα θὰ ἀπογοητευθοῦν. Διότι οἱ ἐπιστῆμες, οἱ σχεδὸν 1.000, ποὺ διδάσκονται στὰ πανεπιστήμια καὶ τὶς ἀνώτατες σχολές, ἔχασαν κάθε ἐπιγνωση, πέρασαν στὸν χῶρο τῆς ὕβρεως, κατήντησαν τσαρλατανισμός. Τί, ἀμφιβάλλετε;

6. Δῆτε τὶς παλαιοντολογικὲς ἐπιστῆμες, οἱ ὁποῖες γιὰ νὰ ἐπιβάλουν τὴν αὐθαίρετη θεωρία τῆς ἐξελίξεως, μετέθεσαν τὸν ἀρχάνθρωπο, ἀπὸ τὰ 12-14.000 σὲ 1.000.000 ἔτη πίσω! Δῆτε τὶς περίγειες ἐπιστῆμες, πῶς μὲ τὴν φανταστικὴ προσελήνωση ποὺ προσάγουν, δὲν ἀποβλέπουν παρὰ στὸ νὰ ἐκθρονίσουν τὸν Θεὸ ἀπὸ τὸ σύμπαν! Δῆτε τὶς ψυχολογίες, χωρὶς ἐρευνητικὸ ἀντικείμενο τὴν ψυχή, ὁμιλοῦν περὶ ψυχῆς! Δῆτε τὶς ψυχαναλυτικὲς καὶ φροϋδικὲς ἀγυρτεῖες, πῶς στερέωσαν τὸ δόγμα τοῦ φροϋδισμοῦ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νὰ τοῦ ἀποκλείσουν τὴν ἐκχείλιση εὐγενῶν ἐφέσεων! Δῆτε τὶς φιλοσοφικὲς ἐπιστῆμες, πῶς ἀπὸ μελέτη θανάτου (βλ. Πλάτωνος Φαίδων, πρβ. Φαῖδρος 81Α) κατάντησαν προτροπὴ νιτσεϊκὴ θανατώσεως στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἐνθρονισμοῦ τοῦ Θεοῦ! Δῆτε τὴν τέχνη (εἰκαστικὴ καὶ ἀκουστική) πῶς ἐνεκολπώθη τὴ βλασφημία κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ τῆς κτίσεως! Δῆτε τὶς γεωστρατηγικὲς ἐπιστῆμες, πῶς μὲ τὴ συγκρότηση τοῦ ΝΑΤΟ ἀποβλέπουν ἀπροσχημάστιστα σὲ πολεμικὴ παρασκευὴ κατὰ τῶν Χριστιανικῶν χωρῶν! Δῆτε τὶς οἰκονομικὲς ἐπιστῆμες, πῶς μετέπεσαν σὲ οἰκονομικίστικους καὶ χρηματιστηριακοὺς μηχανισμοὺς διοχετεύσεως τοῦ χρήματος στὰ ροτσιλδικὰ ταμεῖα! Δῆτε πῶς οἱ σφαγές, οἱ γενοκτονίες, τὰ ὁλοκαυτώματα, οἱ θυσίες τῶν λαῶν ἐκτοπίσθηκαν γιὰ νὰ βγεῖ στὴν ἐπιφάνεια τὸ ψευδολόγο "Ὁλοκαύτωμα". Δῆτε τὶς καινοφανεῖς, ἀρνητικὲς διατροφολογικὲς συνήθειες ποὺ ἐπιβάλλονται στὴν κηπευτική, τὴν ἐπεξεργασία τροφίμων, τὴ διατροφή, μὲ σκοπὸ νὰ δηλητηριάσουν τοὺς πολίτες! Δῆτε τὶς θεολογικὲς ἐπιστῆμες πῶς "τῆς χάριτος ἐξέπεσον" (Γαλ. ε΄ 4) καὶ κατήντησαν μεταθεολογικές, στερημένες τῆς δυνατότητος νὰ προσφέρουν κάτι θεολογικῶς αὐθεντικό. Δῆτε, τέλος, τὶς θρησκειολογικὲς σπουδές, καὶ τὰ συνέδρια ποὺ ὀργανώνονται πρὸς χάριν τους, καὶ μὲ κατευθυντήρια γραμμὴ τὸν θρησκευτικὸ συγκριτισμὸ ποὺ τερματίζει στὸ ἰσλάμ!

7. Οἱ παραπάνω σκέψεις μας ἀνεπήδησαν ἀπὸ μιὰ δημοσίευση κάποιων στατιστικῶν στοιχείων σχετικὰ μὲ τὴ θρησκευτικότητα τῶν Ἑλλήνων (Βασ. Χιώτης, ἐφ. "Τὸ Βῆμα", Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, 12/4/2015). Ἡ σύγκριση τοῦ νῦν, μὲ τὶς παλαιότερες ἐποχές, εἶναι ἀπογοητευτική. Τὸ 2006 ἐκκλησιαζόταν τὸ 22,7% τοῦ Λαοῦ, ποσοστὸ ἱκανοποιητικό· τοῦτο τὸ ποσοστό, μετὰ δεκαετία, τὸ 2015, θὰ μειωθεῖ σὲ 6,7%! Οἱ χριστιανοὶ ποὺ προσεύχονταν τὸ 2006 ἔφτανε τὸ 54,2%, ἐνῶ τὸ '15 μειώθηκε στὸ 24,4%! Καὶ ἕνα ἀριθμητικὸ δεδομένο, ποὺ ἂν δὲν ἀποτυπώνει τὴν ἐπιθυμία τοῦ ἀχυρανθρώπου ἐκδότη, μιᾶς ἐφημερίδας ἀρχῆθεν ἀντιχριστιανικῆς ἰουδαιοκτήτου, τότε ἂς διεγείρει τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ταγούς. Τὸ 2001 οἱ μὴ θρησκευόμενοι ἦταν μόνο τὸ 13,8%· τὸ 2015 τὸ ποσοστὸ αὐτὸ ὑπερτριπλασιάστηκε καὶ ἔφτασε τὸ 45,9%.

8. Περὶ λαθρομεταναστῶν ὁ λόγος, καὶ πάλι. Ἐσχάτως παρατηροῦμε αὐξημένη συρροὴ τῶν λαθραίων. Σὰν νὰ τοὺς βιάζει κάποια ἀόρατη ἀρχὴ νὰ καταλάβουν ἐδάφη. Μὴ μᾶς διαφεύγει, μάλιστα πρέπει νὰ τὸ ἐπισημάνουμε διεγερτικῶς, πρὶν τὸ σχέδιο καταλήψεως ὁλοκληρωθεῖ, οἱ ἰσλαμικὲς ὀρδὲς καταφθάνουν ἐδῶ ἐπὶ τῇ βάσει σχεδίου δράσεως. Τοῦτο διαπιστώνεται διὰ τῆς μελέτης τῶν διαφόρων πτυχῶν τοῦ σχεδίου. Πρῶτα, ἡ ἰσλαμιστικὴ ὀργάνωση ποὺ τοὺς προωθεῖ ἀπὸ Ριγιάντ, διαθέτει, σὲ καθέναν ἀπὸ τοὺς λαθραίους, μέχρι καὶ 10.000 euros. Αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ καταδεικνύει προσχεδιασμένο ἐποικισμό. Μιὰ ἄλλη λεπτομέρεια, ἐξίσου σημαντική, εἶναι ἡ στρατιωτικὴ δομὴ ποὺ τοὺς διακρίνει, τόσο ποὺ φαίνονται νὰ κινοῦνται σὰν σὲ διμοιρίες. Καὶ τὴν ἔπαρση ποὺ ἐπιδεικνύουν πρὸς τὸν Ἕλληνα ποὺ θὰ ἤθελε νὰ συνδιαλαγεῖ μαζί τους. Ἡ ἔπαρση διαχέεται προκλητικὰ στὸ ἰσλαμικὸ καὶ βρώμικο μοῦτρο τους. Ὅμως αὐτοί, πιστοὶ μιᾶς θρησκείας βορβορώδους καὶ ἀνθρωποκτόνου, ἐνεργοῦν καταπῶς τοὺς διδάσκει ἡ "ἱερὰ" βίβλος, τὸ σαπρὸ κοράνιο τους. Δῆτε, τώρα, πῶς ἐνεργοῦν οἱ ἐν Ἑλλάδι ἐξουσιαστικοί.

9. Πρῶτα γλυκαίνουν τὸ περίβλημα τοῦ δηλητηριώδους καταποτίου: 'Ξέρετε, οἱ μετανάστες (sic) ἔρχονται στὸν τόπο (sic) τοῦτο πρόσφυγες, λόγῳ πολεμικῆς συρράξεως'. Πόλεμος δὲν γίνεται στὶς χῶρες ἀπ' ὅπου προέρχονται οἱ εἰσβολεῖς (Πακιστάν, Ἀφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Ἰνδίες, Ἀφρική, νησιὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ). Ἀλλὰ καὶ πόλεμος νὰ γινόταν, γιατὶ οἱ λαθραῖοι δὲν καταφεύγουν στὶς χῶρες ὅπου βασιλεύει ἡ ψυχανωμαλία (Σαουδαραβία καὶ Ἐμιράτα), νὰ τοὺς ὑποδεχθοῦν ὡς ὁμοθρήσκους; Ἡ δικαιολογία περὶ πολεμικῆς συρράξεως δὲν εἶναι ἐπαρκής. Κατὰ τὴν ἐπιδρομὴ τῶν ἀμερικανανοϊκῶν στὴ Σερβία, ἂν καὶ τόσο σφοδρή, δὲν ἀνάγκασε τοὺς ὁμοδόξους Σέρβους νὰ μεταναστεύσουν. Μήπως ἀντιτείνετε ὅτι τοὺς ἀπαγόρευαν τὴν ἔξοδο; Τὸ ἴδιο νὰ ἐφαρμόσουν καὶ στοὺς λαθραίους.

10. Ἐκεῖνο ποὺ τεντώνει τὰ νεῦρα μας εἶναι ἡ λαθραιολάγνα προπαγάνδα τῶν συστημικῶν, μὲ ἐπιδιωκόμενο σκοπὸ τὴν ἀνάπτυξη συναισθημάτων στοὺς πανηλιθίους τοῦ Λαοῦ, ποὺ τοὺς ἔπεισαν νὰ τρέχουν πίσω ἀπὸ τοὺς λαθρεποίκους καὶ λαθροκατακτητές. Καὶ εἶναι νὰ θαυμάζει κανεὶς πῶς ἐκεῖνοι οἱ ἀφελεῖς τρέχουν σπουδαίως, προτρεπόμενοι διὰ συνθημάτων ἀηδιαστικῆς συναισθηματολογίας. Ἴδε τινά: "Κυρία διέθεσε τὰ κοσμήματά της, γιὰ νὰ ἀγοράσει μωρουδιακὰ γιὰ ἕνα νεογέννητο" μιᾶς μουσουλμάνας λαθραίας· "Ἡ δήμαρχος Γαύδου ἀγκάλιασε τοὺς μετανάστες"· "Λοχίας παρασημοφορήθηκε γιὰ τὴ διάσωση μεταναστῶν"....

11. Πάντα ταῦτα προάγουν τὰ ἰουδαιοκάναλα. Θαυμάζω πῶς τὰ μισελληνικὰ ταῦτα σπήλαια προξενοῦν, διὰ προπαγανδιστικῶν βομβαρδισμῶν, ἀριστοτεχνικὲς συναισθηματικὲς παρωθήσεις, ὥστε νὰ πείσουν τοὺς γλυκεροὺς καὶ εὐαίσθητους, νὰ ὑπηρετοῦν τοὺς τζιχαντιστές, ποὺ αὔριο θὰ τοὺς σφάξουν χωρὶς τύψεις καὶ ἀναστολές. Αὐτά, τὰ ἄτιμα ἰουδαιοκάναλα, προπαγανδίζουν καὶ προβάλλουν φορτικῶς. Ὅμως οἱ 87 πανεπιστημιακοί, ποὺ μὲ δήλωσή τους ἐπισημαίνουν τὸν κίνδυνο ἀπὸ τὴν ἀνεξέλεγκτη εἰσβολὴ τῶν λαθραίων, τὰ ἰουδαιοκάναλα τοὺς ἔθαψαν. Δὲν ἀνέφεραν τίποτε!

12. Κατακλείουμε. Οἱ ὁρδὲς ἐποίκων ποὺ κατακλύζουν τὴν Ὀρθόδοξη Χώρα μας, νὰ τὸ ξέρουμε, γιὰ νὰ μὴ τὸ πληρώσουμε ἀκριβά, ἑτοιμάζουν ὀργανωμένη νυχτερινὴ ἐπίθεση συγχρόνως σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια. Ἀπὸ κατάστημα ὅπλων, στὴν Πλατεῖα Ὁμονοίας, οἱ μουσουλμάνοι ἀγοράζουν μέχρι καὶ 100 μαχαίρια τὴν ἡμέρα. Τὶ μένει; Νὰ ἀγρυπνοῦμε προσευχόμενοι καὶ νὰ ἔχουμε ὅπλο.

13. Ἡ εἴδηση ἦταν σαφὴς καὶ ἐπαναλαμβανόμενη: Ἡ νεολαία "συρίζα" πραγματοποίησε, "γιορτὴ κάνναβης", τὴν 9/5/15, ἡμέρα Σάββατο, στὴν Πλατεῖα Συντάγματος. Τὸ σύνθημα ποὺ ἀκουγόταν μεταξὺ ἐκείνων ἦταν: "Ἀγαπάω τὸ Χόρτο", "Ἡ κάνναβη εἶναι ἕνα φυτό" (δηλαδὴ ἄκακο) κ.τ.τ.. Δοθέντος ὅτι τὸ χασίς, ὅπως καὶ τὸ κάπνισμα, ἡ οἰνοποσία, ὁ θυμός, ἡ ροὴ τῆς γονῆς, ἡ κατάθλιψη, μειώνουν, σὲ κάθε χρήση, τὸν ἀριθμὸ τῶν ἐγκεφαλικῶν μας νευρώνων κατὰ κάποιες χιλιάδες, ἴσως καὶ ἑκατομμύρια, ἔχουμε νὰ ποῦμε, νεολαία χασισοπότις ἀποτελεῖ φθαρμένο ἀπολειφάδι, γηραλέο βόσκημα, ἑτερόβουλο καὶ ἑτεροκαθοριζόμενο συμπίλημα. Εἶναι ἑπόμενο, κόμμα μὲ νεολαία χασισοπότειρα, εἶναι μοιραῖο νὰ ὁδηγεῖ τοὺς ὀπαδούς, ἀντὶ στὴν ἐπανάσταση καὶ τὴν ἐγρήγορση, στὴν πρέζα καὶ τὸν κονφορμισμό. Μᾶς κυβερνοῦν οἱ χασικλῆδες καὶ οἱ κοκαϊνομανεῖς, ἄρα μὴ περιμένουμε κάτι καλὸ νὰ προκύψει.

14. Ὁ ἐντριβὴς καὶ νήφων νοῦς, ἐλεύθερος ἀπὸ ἐξαρτήσεις, ἐνῶ στόχευε καὶ ταλάνιζε τοὺς ἀπάτριδες τῆς dose, παρατηρεῖ τὰ μισελληνικὰ κανάλια νὰ στρέφουν τὴν προσοχὴ τοῦ κόσμου, ποῦ νομίζετε; στὴ ..."Χρυσῆ Αὐγή"! Ὅτι καὶ ἐκεῖ βρίσκεται κάποιος χασιπότης. Ἐδῶ ἕνας, ὅμως ἐκεῖ χασισονεολαία, τοὐτέστιν σκουπιδαριὸ βλαπτικῆς καὶ θανατηφόρου ἐπιδράσεως. Εἶναι τὸ ἴδιο;

15. Τοῦτο ἔστω δεῖγμα τῆς διαστρόφου ἠθικῆς τῶν ἰουδαιοδιαύλων τῆς ἀτιμίας καὶ τοῦ μισελληνισμοῦ. Γιὰ νὰ δῆτε τὸν ὑποχθόνιο ρόλο τούτων, πῶς διὰ τεθλασμένης χτυποῦν ἐκεῖ ποὺ θέλουν, ἀναφέρουμε ἄλλη περίπτωση. Λαθρομετανάστες ἀφγανοὶ δολοφονοῦν στὴν Πλατεῖα Ἀμερικῆς τὸν Μανώλη Καντάρη καὶ τοῦ ἁρπάζουν τὴν κάμερα. Ὅμως τὰ ἰουδαιοκάναλα, ἀντὶ νὰ στιγματίσουν τοὺς φονιάδες ἀφγανούς, σχολιάζουν δηκτικῶς τὴ "Χρυσῆ Αὐγή", ποὺ ἔκανε διαδήλωση! Στ' ἀλήθεια, ἔκαναν μπαλλάκι τὸν ἠλίθιο λαό. Δὲν βλέπετε ποὺ ἐπέβαλαν τὸ βοθρικὸ "Ποτάμι" καὶ συγκαλύπτουν τὸ κλεφτοπασόκ; Χρυσαυγίτες, βαστᾶτε.

16. Κουκουλοφόροι πυρπόλησαν τρόλλεϋ (23/5/15). Στὴν ὠμὴ προκλητικὴ ἐκείνη πράξη παρατηρήθηκε κάτι σκανδαλῶδες ποὺ δείχνει περίτρανα ὅτι κυβέρνηση καὶ κουκοῦλοι συνεργάζονται. Οἱ ὑπάλληλοι τοῦ τρόλλεϋ τοὺς παρακαλοῦσαν νὰ τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ ἀποσύρουν τὸ καμμένο ὄχημα, ἐνῶ αὐτοὶ τοὺς πετροβολοῦσαν. Ἡ Ἀστυνομία δὲν προέβη σὲ συλλήψεις, πιστεύω, ὄχι λόγῳ ἀδρανείας, ἀλλὰ λόγῳ διαταγῆς ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸ μισελληνικὸ κέντρο ἐξουσίας, ἐννοῶ τὸ ὑπουργεῖο ἐσωτερικῶν. Μετὰ ταῦτα κανεὶς νὰ μὴν ἀμφισβητεῖ ὅτι τὰ καθάρματα τῆς κατάρας καὶ τῆς κουκούλας εἶναι ἡ ὑπερεξουσία, καὶ οἱ ὑπουργοὶ εἶναι οἱ ἀχυράνθρωποί τους. Ἑπομένως ὅσοι ἀναρρωτιοῦνται, γιατὶ τὴν ἴδια ἐκείνη ἡμέρα τῆς 23/5, ἐνῶ παρουσίαζαν τὰ κανάλια τὴ φωτογραφία ἑνὸς παιδοφθορέως, δὲν ἐμφανίζουν ποτὲ μία φωτογραφία τῶν μισητῶν βδελυγμάτων τῆς κουκούλας, ἂς λάβουν τὴν ἀπάντηση: ὑπερεξουσία!

17. Σᾶς παρακαλοῦμε ὅλους, μὴ καταβάλλετε φόρους στὴν Ἐφορία οὔτε ἕνα εὐρώ.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως