Πῶς προβλέπεται νά εἶναι ἡ Πολιτεία τῶν πραέων;

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011 11:43 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Πῶς προβλέπεται νά εἶναι ἡ Πολιτεία τῶν πραέων;

(Μαρίνα, Ἀθήνα)


Ἀπάντηση : Ἡ Πολιτεία τῶν πραέων (Π.τ.π.) ἀποτελεῖ πολιτειακό σύστημα διακυβερνήσεως τοῦ ὁποίου ἡ νομοθετική ἰσχύς ἀπορρέει ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Τό ἱερό Εὐαγγέλιο, ἀνεγνωρισμένο ὑπό πάντων τῶν πολιτῶν τῆς Π.τ.π. ὡς τό θεόθεν δωρούμενο νομοθετικό κείμενο, θά ὑψωθεῖ, ἄνευ τινός βίας ἤ καταναγκασμοῦ, σέ ρυθμιστή τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐπί τῇ βάσει τῆς θείας δικαιοσύνης καί πού συνοψίζεται στόν κεφαλαιώδη λόγο τοῦ Κυρίου μας, ἀπό τήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλίας Αὐτοῦ: «Πάντα ὅσα ἄν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς» (Ματ. ζ΄12). Τοὐτέστιν ὅσα θέλετε νά κάνουν σέ σᾶς οἱ ἄνθρωποι, αὐτά νά πράσσετε καί σεῖς πρός αὐτούς. Γίνεται ἀντιληπτό, ὁ ρυθμιστικός τοῦτος λόγος τοῦ Χριστοῦ, πού ὑψώνει τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων σέ πανομοιότυπο διαγωγῆς παραδεισίων ὄντων, θά ἀποτελεῖ τήν ἀνακεφαλαίωση ὅλων τῶν νόμων καί ὄλων τῶν διατάξεων πού ἔχουν ἐφαρμοστεῖ στή διαιώνιο πορεία τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων.

Ἀναγνωρίζεται καθολικῶς ὅτι τό πιό σωστό πολίτευμα διακυβερνήσεως τῶν λαῶν εἶναι ἡ δημοκρατία. Ἀλλά διαπιστώνεται ὅτι οἱ πολλοί ἔχουν στή σκέψη τους τό μαϊμουδίστικο μόρφωμα τῆς κομματικῆς σαπίλας. Ὄντως, αὐτό τό παράξενο ἔκτρωμα πού κάθισε στούς ὤμους τῶν λαῶν, δέν ἔχει οὐδεμία σχέση μέ τό ἀρχαῖο δημοκρατικό πολίτευμα τῶν ἀρχαίων μας. Ἐκτός τούτου τό σοβαρό μειονέκτημα τῆς δημοκρατίας εἶναι πώς ἡ μειοψηφία, πού ἐνδέχεται νά ἐγγίζει τό μεῖον ἕνα κάτω ἀπό τή μέση, καί πού δέν ἀποκλείεται νά ἀληθεύει, ὑποχρεώνεται νά ὑποτάσσεται στή βουλή τοῦ 50 +1, πού πιθανόν νά συντάσσεται μέ τό ἄδικο καί τό μή σωστό.

Ἐπί πλειοψηφίας τοῦ ἑνός ἀρθρώνεται ἡ κρατική δομή. Τό κράτος! Ὅμως τό Κράτος, κατά τόν Ἡσιόδειο στίχο, ἔχει γιά ἀδελφό σύστημα του τή Βία.

Τό Κράτος, μέ τή Βία δίπλα του, ἐπιτρέπει στόν ἐαυτό του νά ἐφαρμόζη τή δική του ἠθική, νά δικαιώνει καί νά ἐξαγιάζη μεθόδους ἐπιβολῆς αὐτόχρημα ἀνήθικες : προπαγάνδα ἀπάτης καί ψεύδους, εὐνοϊκές συγκλίσεις, πελατειακή νοοτροπία, νεποτισμό, δημαγωγία, ἀστυνομοκρατία, μακιαβελισμό• ὅλα μέ συγκάληψη ἠθική, θρησκευτική, νομική καί ὅ,τι ἄλλο διανοεῖται ἡ ἡγεμονική τάξη. Εἶπε ὁ σοφός Σοφοκλῆς δι’ Ἀντιγόνης, ἡ ἐξουσία τά παρουσιάζει ὅλα ὡραῖα, οὕτως ὥστε νά ἔχει τή δυνατότητα νά δικαιώνη τίς πράξεις της, κατα πῶς αὐτή σκοπεύει (Ἀντιγόνη 506-507).

«Ἀλλ’ ἡ τυραννίς πολλά τ’ἄλλ’εὐδαιμονεῖ κἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν δ’ἅ βούλεται».

Ἔχουμε δά πολλά παραδείγματα, ἀπό ναζιστικά, κομμουνιστικά, μέχρι καί ἰσλαμικά («τζουμχουρίγια») μοντέλα «δημοκρατίας».

Ἡ δημοκρατική διακυβέρνηση φέρει ἐφ’ ἑαυτῆς δυνάμει τήν ἐκτροπή, ἀκόμα καί τήν αὐτοαναίρεση της. Προβάλλεται ὡς τό τελειότερο πολιτειακό σύστημα, ὅμως ἀδυνατεῖ νά ἀποτρέψει, ἐάν δέν εὐνοεῖ, τήν ἀνάπτυξη κακοφορμίσεων. Ὅθεν θεωροῦμε τό παράδοξο, νά ἀναδύεται χούντα ἐκδοτῶν καί καναλαρχῶν, cartel ἐπιχειρήσεων, συμμορίες (ἀντι)εξουσιαστῶν, πολιτικοί συνασπισμοί ὑπογείως σύμφρονοι, στρατιά κομματόσκυλων... Τά κόμματα εἶν’αὐτά πού δημιουργοῦν λανθανόντως τό καθεστώς τῆς ὑποδουλώσεως καί τῆς μεταβάσεως ἀπό τήν ἀόρατη στήν ὀρατή ἐξάρτηση. Τά κόμματα, ἀμολαριστικοί μηχανισμοί ἐξουσίας, ὑπερεξουσίας καί παραεξουσίας, χρηματοδοτοῦνται ἀπό τά ταμεῖα τοῦ κράτους, τάχα γιά νά ἀσκοῦν ἀδέσμευτη καί ἀνεξάρτητη πολιτική. Ὅμως δέν εἶναι παρά καταβόθρες πού ρουφοῦν δημόσιο χρῆμα. Παρά τό ἐπισφαλές μέλλον τους –πιστεύει κανείς ὅτι τοῦτοι, οἱ κομματικοί σχηματισμοί θά ὑφίστανται μέχρι τό 2017, πού ἔχουν δανειστεῖ ἔναντι; --, χωροῦν ἀνενδοίαστα σέ δανειοληψίες, τάχα γιά νά ἀσκοῦν ἀδέσμευτη πολιτική. Νομίζει κανείς ὅτι τοῦτες οἱ ἑλληνοπροδοτικές ἀράχνες τῆς μασονικῆς πονηροκρατίας ἔχουν τή διάθεση νά ὑπερασπισθοῦν τά δίκαια τῆς Πατρίδος; Δέν θά θέλαμε νά γενικεύσουμε τόν κανόνα, ἐπισημαίνονται καί κάποιες ἐξαιρέσεις – καμιά δωδεκάδα ἐντίμων; --, γιά τούς ὁποίους θά εὐχόμασταν νά εἶναι ἅγιοι ἤ ἥρωες, ἤ τό συναμφότερον, γιά νά μείνουν μέχρι τέλους ἀλώβητοι καί ἀκέραιοι, ἀπέναντι τῆς μεροληπτικῆς προβολῆς, ἤ ἀποσιωπήσεως, ἀπό τά m.m: τῆς ὑποσχέσεως ἐπιδόσεως ἑνός διακριτοῦ ἀξιώματος• τῆς ἀπειλῆς διαγραφῆς ἀπό τήν κομματική στρούγγα.

Ἀντιλαμβάνεστε, ἡ κατάργηση τῶν φαυλικῶν κομμάτων θά ἀπαλλάξη ἀπό μεγάλο ὄγγο ἀτιμίας τόν Λαό. Πλήν αὐτό δέν ἀρκεῖ. Στήν Π.τ.π. θά ἀνατραπῆ ἄρδην πᾶσα ἡ ἀδικία. Πρός τοῦτο δέν θά διαφωνῆ κανείς, ἀφοῦ ἀκόμα καί οἱ ἀδικοπραγοῦντες δέν θά ἐπιθυμοῦσαν νά τούς ἀδικοῦν. Ἑπόμενο εἶναι νά ἀνατραπῆ ὅλος ὁ ἄδικος μηχανισμός τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, οἱ ἀποτελοῦντες τό 0,5% τοῦ πληθυσμοῦ.

Ἡ Πολιτεία θά κυβερνᾶται μέ τό Εὐαγγέλιο. Τό ἱερό χριστόλεκτο Κείμενο, ἀναγνωριζόμενο ὑπό πάντων ὡς τό Συνταγματικό κείμενο τῆς Π.τ.π., θά ρυθμίζει τή ζωή καί τίς σχέσεις τῶν ὄντως ἐλευθέρων πολιτῶν. Τοῦτο συνεπάγεται κατ’ἀρχήν τήν ἀπόδοση δικαιοσύνης. Ὅθεν ὅσοι ἀδικήθηκαν, εἴτε ζῶντες εἴτε κεκοιμημένοι, θά ἀποκατασταθοῦν. Εἶναι αὐτοί, τῶν ὁποίων οἱ ψυχές μένουν ἀνειρήνευτες, μέχρι δικαιώσεώς τους. Γιά νά μιλοῦμε Βιβλικῶς, οἱ τοιοῦτοι ἀνήκουν στούς «πεινῶντες καί διψῶντες τήν δικαιοσύνην» (Ματ. ε΄6) καί ἐπομένως θά εἶναι πρέπον νά χορτάσουν. Βεβαίως καί ὅσοι ἀδίκησαν, εἴτε μεμονωμένα ἄτομα εἴτε χῶρες ὁλόκληρες, θά κληθοῦν νά ἐπανορθώσουν. Εἶναι νόμος ἄτεγκτος ὁ νόμος τῆς ἀποκαταστάσεως, ἀφοῦ καί οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, μέ τό. «Ὁ τρώσας καί ἰάσεται», ἀπαιτοῦσαν τήν ἐφαρμογή του! Ὁ δέ λόγος τοῦ Χριστοῦ ποιεῖ δῆλον τό τοιοῦτον: «Οὐ μή ἐξέλθης ἐκεῖθεν, ἕως οὗ καί τό ἔσχατον λεπτόν ἀποδῷς»(Λουκ. ιβ΄59/Ματ. ιη΄34-35/Ρωμ. β΄8• ιγ΄7/Β΄Τιμ. δ΄14-15). Ὅσοι στεροῦνται τῆς δυνατότητος ἀποζημιώσεως, θά ὁμολογήσουν τήν ἀδικία πού διέπραξαν καί ἡ ὁμολογία τους θά εἶναι δυνατή νά τούς ἀποκαταστήση.

Οἱ ἀδικοπραγήσαντες βεβαίως καί θά εἶναι σεσημειωμένοι, κατά τήν Ἀποστολική ἐντολή:  «Τοῦτον σημειοῦσθε»(Β΄Θες. γ΄14)/

Γιά νά γνωρίζουμε τί θά ἐπακολουθήσει στούς ἀδικοπράκτες. Οἱ πολίτες, ὅσοι ἔχουν ἀδικηθεῖ θά καταγγείλουν τούς ἀδικοπλόκους ἀπό τούς ὁποίους ἀδικήθηκαν. Νά εἶναι γνωστοί στούς πολίτες, ὥστε νά μή τολμήσουν νά ἀδικήσουν, ἄλλη φορά. Ἡ παντός εἴδους ἀδικία θά καταργηθῆ ἀπολύτως. Συνακολούθως θά καταργηθοῦν καί τά ἐπαγγέλματα ἐκεῖνα πού πλουτίζουν μετερχόμενα τήν ἀδικία καί τήν πονηρία. Στήν Π.τ.π. κάποια ἀπαγγέλματα θά ριφθοῦν στόν καιάδα τῆς λήθης : τοῦ πληρωμένου δολοφόνου, τοῦ ληστῆ, τοῦ ἐκβιαστῆ, τοῦ προστάτη, τοῦ τοκογλύφου, τοῦ πορνοβοσκοῦ, τῆς πόρνης, τοῦ ἐφοριακοῦ, τοῦ κτηματομεσίτη, τοῦ δικηγόρου.

Ὁμοίως θά καταργηθῆ ἡ λέξη ἀφεντικό, ἤ ἐργοδότης, ἐργατοπατέρας ἤ συνδικαλιστής.

Ἄν στή μέλλουσα εὐφρόσυνη Πολιτεία τῆς ἰσονομίας καί δικαιοπραγίας τούς ὅρους ἐργασίας ρυθμίζει τό ἀφεντικό, ἤ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἑταιρείας, τότε οἱ ἐλπίδες γιά τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Δικαιοπόλεως ἀποδεικνύονται ἀπατηλές καί διαψεύδονται ὡς φροῦδες, ἐνῶ προεξοφλεῖται ἡ μετάπτωση αὐτῆς στά πρό αὐτῆς πολιτειακά σχήματα. Ἡ ἐκμετάλλευση, πού θά ἐξαφανισθῆ ρίζηθεν, θά ἀποτελεῖ κακή ἀνάμνηση τοῦ παρελθόντος. Τώρα ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεςι θά εἶναι αὐτοδιαχειριζόμενες, δηλαδή οἱ ἴδιοι οἱ ἐργάτες θά διαχειρίζονται τήν ἑταιρεία. Ταυτονοεῖται πώς ἀφοῦ θά καταργηθοῦν τά ἀφεντικά, θά συγκαταργηθῆ καί ἡ ἐκμετάλλευση, ἀφοῦ ἡ ὑπεραξία τῆς ἐργασίας θά μεταβαίνει ἀκεραία στόν ἴδιο τόν ἐργαζόμενο καί τήν ἑταιρεία του. Κατά συνέπεια ἡ κλῖμαξ μισθοδοσίας θά προσαρμόζεται ὄχι ἀνάλογα μέ τήν κερδοφορία τῆς αὐτοδιαχειριζόμενης ἑταιρείας, ἀλλά ἀνάλογα μέ τό ἐνδιαφέρον τῆς Πολιτείας. Ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις δέν θά εἶναι κερδοφόρες, εἶναι φυσικό• ὅμως ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι σ’ αὐτές θά ἀμείβονται ἐξ ἴσου. Ὁ μισθός θά εἶναι ὁ ἴδιος γιά ὅλους τούς ἐργαζομένους, ἰσάξιος τοῦ νῦν βουλευτοῦ.

Ἡ Βουλή τῶν «Ἑλλήνων» μᾶς παρέχει ἐναργές παράδειγμα μεροληψίας. Ἐδῶ θά δῆτε νά ἔχει δημιουργηθεῖ μιά κάστα ἐκλεκτῶν πού, ἄσχετα μέ τόν Λαό πού πένεται, αὐτοί ἐφευρίσκουν τρόπους αὐξήσεως τῶν ἐσόδων τους.

Ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι θά λαμβάνουν μισθό ἴσο μέ τοῦ βουλευτοῦ. Ἡ διαφορά μεταξύ αὐτῶν θά εἶναι ἐπί τῶν ὡρῶν ἐργαίας καί ὄχι ἐπί τοῦ μισθοῦ. Κανείς δέν θά ἀπαιτοῦσε τό ἴδιο ὡράριο ἐργασίας ἀπό τόν μεταλλωρύχο καί ἀπό τόν τροχονόμο τῶν σχολείων. Θά ἀποκλείεται τῆς μισθοδοσίας μόνο ἐκεῖνος πού δέν θά θέλει νά ἐργάζεται σύμφωνα μέ τήν Ἀποστολική ἐντολή : οἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἑσθιέτω» (Θες. γ΄10).

Ἡ ζωή θά εἶναι παραδεισένια, ἄνετη εὐχάριστη, ὅλο ὡραῖες ἐκπλήξεις. Ποῦ ἄγχος, ποῦ ἀγωνία, ποῦ διαπόρηση; ποῦ φτώχεια; Ἄνεργος δέν θά ὑπάρχη καί δέν θά ὑπάρχη φτωχός. Δέν θά ὑπάρχη ἐνδεής καί δέν θά ὑπάρχη ἐπαίτης. Ἐπαίτης καί ἐπαιτεία δέν νοεῖται στήν Π.τ.π.

Τά αἴτια δημιουργίας τριβῶν, ἐκτεινόμενα μέχρι μάχης καί φόνου, εἶναι γνωστά καί ὀφείλει ἡ Πολιτεία νά συντελέση στήν ἐξαφάνισή τους. Ποιός θά διαφωνοῦσε, ὅτι κύριο αἴτιο φθορᾶς τῆς κοινωνίας εἶναι ἡ πολυκτημοσύνη; Ἐάν αὐτή καταργηθῇ διά τῆς κοινοκτημοσύνης, ὅπως παρατηρεῖται στίς ἱερές Μονές τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας, τότε θά παύση σειρά κακῶν νά ἐνεργῆ. Τό χαρακτηριστικό φαινόμενο τοῦ πολυκτήμονος, νά ἔχη ὑπό τήν κατοχή του πολλά στρέμματα γῆς καί ἄλλος νά μένει στά ἐνοίκια, ἀποτελεῖ εἰκόνα ἑνός πικροῦ ἀνεπιστρέπτου παρελθόντος. Στήν Πολιτεία τῶν ἐσχάτων ἡ γῆ θά ἀνήκη σέ ὅλους τούς πολίτες καί θά διαμοιράζεται δικαίως.

Μεγάλο αἴτιο παραπλανήσεως τοῦ πολίτη εἶναι ἡ διαφήμιση, ἄλλο τόσο καί ἡ δυσφήμηση. Ὅμως αὐτά τά ὅπλα βρίσκονται ὑπό τό ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν μισελλήνων. Θά πρέπει δέ νά ἐπιστραφοῦν στόν δικαιοῦχο. Ἡ Πολιτεία μας, μόνο αὐτή, θά ἔχει τό δικαίωμα τῆς διαφημίσεως.

Ἡ ἡσυχία ἀποτελεῖ προϋπόθεση πνευματικῆς δημιουργίας (τεχνικῆς, καλλιτεχνικῆς, ἐπιστημονικῆς, φιλοσοφικῆς, θεολογικῆς), ἀφοῦ δι’αὐτῆς ἐπιτυγχάνεται πᾶν πλοιτισμικόν ἐπίτευγμα. Τήν ἡσυχία θά ἐξασφαλίζει ἡ Πολιτεία ἐγγυώμενη στούς πολίτες βίο ἀδιατάρακτο καί ἀμέριμνο. Δέν θά ἐπιτρέπεται στόν κάθε ἀνεγκέφαλο νά πνίγει στόν θόρυβο τήν πόλη.

Οἱ ὑπηρεσίες, ὅπως τό λέει ἡ λέξη, εἶναι ταγμένες νά ὑπηρετοῦν τόν πολίτη. Αὐτό σημαίνει ἡ λέξη, ὅμως ἄλλα συμβαίνουν στήν πραγματικότητα. Πολίτης πού περιμένει στήν οὐρά νά ἐξυπηρετηθῆ, ἱστάμενος μετά δέους ἀπέναντι ἑνός βλοσυροῦ ὑπαλλήλου, εἶναι εἰκόνα ἀπό τό χθές καί ποτέ δέν πρόκειται νά τή ζήσουν οἱ μελλοντικῆς βασιλείας μέτοχοι. Ὁ πολίτης, στήν Πολιτεία πού ἑτοιμάζεται, θά εἶναι ἄρχοντας καί οἱ ὑπηρεσίες ὀφείλουν ά συμπεριφέρονται ἀναλόγως. Δέν θά πηγαίνει αὐτός στά διάφορα γραφεῖα τῶν ὑπηρεσιῶν, ἀλλά ἐκεῖνες θά ἔρχονται πρός αὐτόν.

Ἡ ὑποβάθμιση τῆς ποιότητος ζωῆς ἔχει γιά συνέπεια τήν ἐμφανιση ποικίλων νοσημάτων δυσθεραπεύτων. Πρόβλημα μεγάλο πού θά ἀντιμετωπισθῆ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας μέ σωτηριώδη παρέμβαση. Θά κληθοῦν ποιμένες καί λαός, ὅσοι δέν ἐκάμφησαν στή δαιμονική τρομοκρατία, νά συμμετάσχουν στήν παρασκευή ἑνός πανορθοδόξου Ἁγιασμοῦ, πού ὅποιος πιστός τόν λαμβάνη θά θεραπεύεται ἀμέσως ἀπό κάθε νόσο. Ὁ Ἁγιασμός ἐκεῖνος θά δύναται νά ἐπιφέρει ἀνάλογη ἴαση καί ἀποκατάσταση καί ἐπί τῆς διασαλευθείσης λειτουργίας τῆς γῆς. Μέ ἐφόδιο τόν Ἁγιασμό οὐδείς θά φοβᾶται νόσο, σωματική ἤ ψυχική. Οἱ ἄνθρωποι τῆς Πολιτείας θά γεννιοῦνται ὑγιεῖς καί ἀκμαῖοι και θά παραμένουν νεάζοντες. Ποιός θά τολμήση νά ἀπειλήση, νά ἐκβιάση, ἤ νά ἐπηρεάσει δυσμενῶς τό μέλος τῆς Πολιτείας; Αὐτός πού ὅλοι θά σέβονται καί θά τιμοῦν καί αὐτός ὅλους θά σέβεται καί θά τιμᾶ; Στό πρόσωπο τοῦ ἑνός πολίτου θά ἐκφράζεται ἀνακεφαλαιούμενη σύνολη ἡ ὑπόσταση τῆς κοινωνίας τῶν πραέων• ὁ ἕνας θά ἐκπροσωπεῖ τήν Πολιτεία σύμπασα, ἡ δέ Πολιτεία θά φέρει ἁδρά τά χαρακτηριστικά τοῦ ἑνός πολίτου.

Παρουσιάσαμε ἤδη πώς τό πρῶτο αἴτιο καταφθορᾶς τῆς ἀνθρωπότητος ὀφείλεται στή μανία πλουτισμοῦ (βλ. Ἰακ. κεφ. δ΄, ε΄/9΄Τιμ. στ΄9-10). Σκεφθῆτε, ὅταν ὅλοι οἱ πολίτες, τῆς ἐν ὄψει Πολιτείας, εἶναι πλούσιοι καί ὑπεραυτάρκεις, μέ τεθειμένο ὅριο στόν πλουτισμό καί τήν πολυκτημοσύνη τή μή ὑπέρβαση τοῦ πλησίον, τότε ὁ πόλεμος μεταξύ τῶν πολιτῶν θά παύση. Ἡ Π.τ.π., οὖσα πολιτεία μεταστοιχειώσεως τῶν ἀνθρώπων, θά ἔχει τή δυνατότητα περιορισμοῦ τῆς δυνατότητος ἀποκτήσεως μείζονος κτηματικῆς περιουσίας ἀπό κάποιον φιλοπλουτοῦντα πολίτη. Εἶναι αὐτονόητο, ἡ αὔξηση ἰδιοκτησίας γῆς τοῦ α΄πολίτη συνεπάγεται ἀφαίρεση γῆς ἀπό τόν β΄πολίτη. Ὅμως αὐτό συνιστᾶ κατάφωρη ἀδικία καί προμηνύει ἀναίρεση τοῦ Πολιτειακοῦ συστήματος πού εὐδόκησε ὁ Χριστός νά συγκροτηθῆ. Ἀφοῦ Ἡ κοινοκτημοσύνη θά ὑψωθεῖ ὡς πρωτεύουσα πολιτειακή ἀρετή, θά εἶναι ἁμαρτία νά τήν ἀθετήσουμε.

Μεγάλη ἀνακούφιση θά αἰσθανθῆ ὁ προσερχόμενος στήν Πολιτεία ὅταν διαπιστώσει ὅτι ἡ δικομανιακή καί φιλέκδικος διαγωγή ἐτέθη ἐκποδών, μαζί μέ ὅλα τά περίεργα καί ἠδικομάχα μηχανεύματα τῶν διαδικαστικῶν πάντων τοῦ παλαιοπολιτειακοῦ καθεστῶτος. Οἱ δίκες στήν Πολιτεία ἐκείνη τή περίζηλη θά γίνονται αὐτοστιγμεί καί στόν τόπο ὅπου διεπράχθη τό ἀδίκημα. Ὀ ἔνοχος θά τιμωρεῖται ὄχι μέ φυλάκιση, ἀφοῦ οἱ φυλακές θά καταργηθοῦν, ἀλλά μέ ἐξορία ἐσωτερική (ὅταν τό παράπτωμα εἶναι ἐλαφρύ), ἤ ἐξωτερική (ὅταν πρόκειται γιά παράπτωμα βαρύτερο). Πάντοτε οἱ ἐντεταλμένοι δικαστές θά δίνουν μεγάλη σημασία στήν ἀπόδειξη ἔμπρακτης μετανοίας. Σέ περίπτωση πού ὁ αἴτιος ἑνός παραπτώματος ἐπικαλεσθῆ τό ὄνομα ἑνός ἀνεγνωρισμένου προσώπου καί ζητήση τήν ἐγγύηση ἐκείνου, ἀμέσως θά τύχη τῆς προστασίας ἐκείνου, ὑποσχόμενος νά ἀκολουθῆ τίς ὑποδείξεις του, μέ σκοπό νά ὀθροποδήση.

Ἡ Πολιτεία τῶν πραέων ἀποδίδει πλήρη δικαιοσύνη: «πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην» (Ματ. γ΄15). Ἔτσι θά καλέσει ὅλους ὅσους εἰσῆλθαν στήν Ἑλλάδα, εἴτε νόμιμα εἴτε παράνομα, νά ἀποδόσουν λόγο τῶν πράξεῶν τους. Ἀντιλαμβάνεστε, μεταξύ αὐτῶν περιλαμβάνονται καί αὐτοί πού ἦρθαν τό 1492 στή Θεσσαλονίκη καί τό 1833 στήν Ἀθήνα. Καί αὐτοί εἶναι ἰουδαῖοι!Ὅλοι τοῦτοι οἱ ἀδίκως βιώσαντες στή Χώρα μας θά κληθοῦν νά ἀποζημιώσουν γιά ὅ,τι ἄτοπο καί ἐγκληματικό διέπραξαν εἰς βάρος τοῦ Λαοῦ μας.

Σκεφθῆτε τίς τοκογλυφίες πού διέπραξαν οἱ διάφοροι Νιγρίν, πού ξεκίνησαν ἀπό τά Ἰωάννινα, προπολεμικῶς. Σήμερα στήν Ἑλλάδα δροῦν πρί τούς 300 τοκογλύφοι καί ὅλοι τους ἔχουν ἀναφορά σέ κάποιον ἰουδαῖο stock broker. Σκεφθῆτε τήν ὠμή τοκογλυφία πού ἀσκοῦν τά τραπεζικά ἱδρύματα, μέ ὁδηγίες τοῦ ἀχρείου ἐκείνου Ἔβερτ. Πόσες χιλιάδες ἀκίνητα καί αὐτοκίνητα δέν ἰδιοποιήθηκαν τοῦτα τά ἄτιμα κλεπτομάγαζα τῶν ἀχυρανθρώπων! Σκεφθῆτε τά ληστρικά casino τῶν ἰουδαίων καί τόν πακτωλό χρημάτος πού κατακλέβουν καθ’ἑκάστην, ἐνῶ βαρύνονται καί μέ πολλές δολοφονίες ὑπαλλήλων τους καί ἀμέτρητες αὐτοκτονίες, ἐξαιτίας τῆς διαβολικῆς παρουσίας τοῦ Κοέν! Σκεφθῆτε τίς ἁλυσίδες τῶν super markets που πουλοῦν τά ἀποσκούπιδά τους αὐξημένα κατά 450%, σέ σχέση μέ τίς τιμές τῆς Εὐρώπης, καί πού διαθέτουν τυποποιημένα προϊόντα, αἴφνης ὄσπρια, πού οὔτε κἄν μαγειρεύονται! Σκεφθῆτε τά βρώμικα ἀναψυκτικά, (ἀπό νερά, coca-cola καί παγωτά) πού διαθέτει στήν ἀγορά μονοπωλιακῶς ὁ ἰουδαῖος ἀφέντης Δαβίδ, ὁ ὁποῖος καί βαρύνεται μέ ἄπειρες παρανομίες, τί βουνά χρήματος συσσωρεύει καθ’ἡμέραν στά ταμεῖά του. Σκεφθῆτε τή συναγωγή μέ τά σχεδόν 100.000 ἀκίνητα καί τά ἀφορολόγητα ἐνοίκιά της πού εἰσπράττει• ἴσως δέν γνωρίζετε πώς ἡ συναγωγή προμηθεύεται τά πάντα ἀφορολόγητα καί πώς ὁ κάθε ἰουδαῖος ὅ,τι ψωνίζει, μέχρι καί χαρτομάνδηλα, τά προμηθεύεται, μέςῳ τῆς συναγωγῆς, ἀφορολόγητα, ὅπως καί μέςῳ τῆς ἱσραηλινῆς πρεσβείας. Ὅμως ἡ τῶν Ἑλλήνων ἐκκλησία γδέρνεται φορολογκῶς ἀπό τά μισητά μεξέλληνα κτήνη τῆς ἐξουσίας, μέχρι καί 60%! Σκεφθῆτε τίς ἀποκλειστικές εἰσαγωγές τῶν Φάις καί Μπενρουμπή πού διατίθενται μέχρι καί 600% ἀκριβότερα, ἤ τά ἀνταλλακτικά μηχανῶν, πού ὑπερβαίνουν καί τό 1.000%, σέ σύγκριση μέ τίς Εὐρωπαϊκές χῶρες! Σκεφθῆτε τίς προμήθειες στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ ἀπό ἀρβύλες καί σκελέες μέχρι ἅρματα μάχης καί πυραύλους, πού ἀγοράζουμε μέσω ἰουδαίων προμηθευτῶν ἀκόμα καί 10 φορές ἀκριβότερα. Σκεφθῆτε τό ἰατροφαρμακευτικό ὑλικό, τά πάντα, πού μᾶς προμηθεύουν οἱ ἰουδαϊκές φαρμακευτικές ἑταιρεῖες -- ἀκόμα καί ἡ CIBA, μέ τίς δολιοφθορές πού ὑπέστη, κατά τή δεκαετία τοῦ ’90, πέρασε ὑπό ροτσιλδική ἐξουσία – μονίμως στό διπλάσιο ἤ καί τετραπλάσιο τῆς τιμῆς. Σκεφθῆτε τούς δύο ἀποκλειστικούς προμηθευτές τῶν καυσίμων, ἀχυρανθρώπους τοῦ ἀφέντη Μάτσα, τό πόσα ἑκατομμύρια euros κερδίζουν ἀνά ἡμέρα, καί ὅμως ἡ τῶν καθαρμάτων ἐξουσία ἀποστραγγίζει τούς πρατηριούχους καυσίμων! Σκεφθῆτε τούς νονούς τοῦ ὀπίου, αὐτούς πού διοχετεύουν τήν παγκόσμιο ἀγορά μέ ὅλη τή gamma τῶν drugs, που προστατεύεται ἀπό τή Mossad καί ἄλλων ἐπιφανῶν ἰουδαίων – τοῦ «πράσινου» Ἄλ Γκόρ• τοῦ στρατηγοῦ Πετρέους, διοικητοῦ τῶν ὡς ἔγγιστα 200.000 ὁπλιτῶν στό Ἀφγανιστάν, πού στρατοπεδεύουν ἐκεῖ, μέ ἀποστολή νά προστατεύουν τούς παραγωγούς ὀπίου, τά ἄλλα, πού λένε, εἶναι κουραφέξαλα—μέχρι τήν ἀμερικάνικη βάση τοῦ Κόσσοβο καί ἐκεῖθεν στή Σούδα. Πολλοί ἐπαναπαύονται πληροφορούμενοι πώς οἱ ἀστυνομικές ἀρχές συλλαμβά΄νουν κάποιον μεγαλοπρομηθευτή, πού ὅμως δέν ἀνήκει στή διεθνή τοῦ ὀπίου πού προστατεύεται ἀπό τή Mossad! Σκεφθῆτε τήν «’Ανώνυμη ἑταιρεία πνευματικῆς ἰδιοκτησίας»(ΑΕΠΙ) πού χαρατσώνει αὐθαίρετα, μέ νόμο πού ἐπέβαλε μία ἰουδαία ὑπουργός, τό 1993, ὅποιου ἀκούει μουσική μέχρι τώρα σχεδόν 100.000 ἄνθρωποι πλήρωσαν ἀποζημίωση στή διαβολική ἑταιρεία καί, βεβαίως, κανείς ἀπό τούς καλλιτέχνες δέν ἔλαβε μία δεκάρα. Δέν ἐπιτρέπει ἡ ἀράχνη ΑΕΠΙ σέ καλλιτέχνη οὔτε νά ἀναπνεύσει• θυμηθῆτε τόν ἀγρίως ἐκμεταλλευόμενο καί ἀνελεήτως δολοφονημένο μέ 9 ὄγκους καρκίνου στόν ἐγκέφαλο λαϊκό βάρδο, Στ. Καζαντίδη, ἀλλά καί τόν τῆς Κρήτης ἀετό Ν. Ξυλούρη καί τήν ἡδύφωνη Ἠλέκτρα, πού χτυπήθηκαν με 7 καί 6 ὄγκους ἀντίστοιχα, γιά τόν λόγο πού ἤθελαν νά ἱδρύσουν ἑλληνική φωνογραφική ἑταιρεία• θυμηθῆτε τί ἔπραξε ἡ ἰουδαϊκή φωνογραφική ἑταιρεία εἰς βάρος τοῦ Καζαντζίδη : Συμφώνησε μέ τόν ἀγαθό ἐκεῖνον ἄνθρωπο νά τοῦ δίνει ποσοστά, στόν κάθε δίσκο, 6 δραχμές. Ἐννοεῖται ἕνα τραγοῦδι. Ἡ δέ ἑταιρεία ἔγραφε, σέ κάθε δίσκο, 12 τραγούδια, ἔναντι, πάντοτε, 6 δραχμῶν! Σκεφθῆτε τούς ἑκατοντάδες σταθμούς διοδίων (στήν Ἐγνατία ὁδό ἔχουν στηθεῖ 13 τοιοῦτοι στόν δῆμο Ὠρωποῦ, 8). Πρόκειται γιά ἁρπακτικό καί ἐντελῶς πράνομο χαράτσι ἀφοῦ σέ ἕνα δύο χρόνια ἀποσβέννυται κάθε κατασκευή. Ἡ «Ἀττική ὁδός», μέ σχεδόν 3 euros ἀνά αὐτοκίνητο, συγκεντρώνει ἡμερησίως μέχρι καί 200.000 euros. Τό κόστος κατασκευῆς αὐτῆς ἔχει ἤδη ἀποσβεσθεῖ σέ δύο τό πολύ χρόνια. Πλήν οἱ ἑταιρεῖες τοῦ ἀχυρανθρώπυ Μπόμπολα συνεχίζουν ἀπτόητες νά γδέρνουν τούς πολίτες! Σκεφθῆτε τό ἀεροδρόμιο «Ἐλ. Βενιζέλος» (τί, θά ὀνόμαζαν «Πατροκοσμᾶς»; ). Τοῦτο, κατά παράβασιν τῶν διεθνῶν προδιαγραφῶν, κατασκευάστηκε ἐντός κατοικημένου ἱστοῦ, ἐνῶ παραθεωρήθηκε ἡ γνωάτευση τοῦ ἀρχιτέκτονος μηχανικοῦ καί πλέον εἰδικοῦ, κ. Δοξιάδη, νά κατασκευαστῆ στή Μακρόνησο. Τοῦτο τό ἑβραιογερμανικό κακοκατασκεύασμα, μέ τό νά ἀπαιτῆ ὑπέρογκο ἐνοίκιο ἀπό τά ἀεροσκάφη τῆς «Ὀλυμπιακῆς», τήν ἀνάγκασε σέ χρεωκοπία! Σκεφθήτε τήν ἀδικία τπού γίνεται μέ τή διανομή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τῆς ΔΕΗ. Ὁ ὅποιος ἀφελής ὀπαδός ἄς μελετήσει ὅλες τίς τιμολογιακές ἀναπροσαρμογές, μέχρι αὐτήν που ἰσχύει ἀπό τῆς 1/1/11. Θά διαπιστώσει ὅτι τό ρεῦμα στά μεγάλα καταστήματα διατίθεται μειωμένο κατά τά 2/3 τῆς ἀξίας του• ἀντίθετα στίς οἰκίες τῶν ἀπόρων, μέ τήν τελευταί προσαύξηση, ἀνεβαίνει ἡ τιμή του κατά 350%!! Γιατί γίνεται αὐτό;  Εἰσέλθετε στό μυστήριο τοῦτο τῆς παρανομίας καί μεροληψίας καί θά διαπιστώσετε ὅτι κανένα ἀπό τά πολυκαταστήματα αὐτά δέν ἀνήκει σέ Ἕλληνα. Τό τελευταῖο Ἑλληνικό, τό “Jumbo”, πυρπόλησαν οἱ ἐχθροί – παλιά μέθοδος• ἔτσι ἔπραξε ὁ Rothschild ἐναντίον τῶν ἀγγλικῶν νηματουργείων καί ὑφαντουργείων, κατά τίς ἀρχές τοῦ ΙΗ΄αἰ., καί κατόρθωσε νά τά ἀγοράσει ὅλα ἔναντι εὐτελοῦς τιμήματος--. Πυρπόλησαν καί πολλές ἄλλες ἐπιχειρήσεις : τό “Hotel Hilton” τό «Κατράντζος Σπόρ», τό «Μινιόν», τήν «’Αθηναϊκή Χαρτοποιϊα», πού θά χρειαστῆ εἰδικό ἄρθρο Μόνο τοῦτο νά ἀναφέρουμε, ὅπως δηλώθηκε ἀπό ἐπίσημο φορέα, ὅτι στόν νομό Θεσσαλονίκης πυρπολοῦνται 30-35 ἀποθῆκες ἐτησίως, καθώς καί 15 ἐργοστάσια. Ἐξευτελιστικά φθηνό ρεῦμα παρείχετο καί στή μετωνομασθεῖσα «Πεσινέ», ὅπως ἔγραφε ὁ Κυρ. Διακογιάννης.

Εἶναι πολλά πού θέλουμε ἀκόμα νά καταγγείλουμε γιά τήν ἀπομύζηση τῆς οἰκονομικῆς ἀκμάδος τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τά γνωστά τρωκτικά. Ὅμως χωρίς νά γινόμαστε κουραστικοί, θά πρέπει νά μμημονεύσουμε καί τίς ἀπώλειες, σέ ἔμψυχο καί ἐμπράγματο ὑλικό. Ὅταν λέμε ἔμψυχο ὑλίκό, δέν ἐννοοῦμε μόνο ὅσους οἱ μισέλληνες δολοφόνησαν. Ἐννοοῦμε καί ὅσες ψυχές Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπωλέσησαν, ἐξαιτίας τοῦ συγχρωτισμοῦ τους μέ τόν φανατικό ἐχθρό! Ἔχουμε διασταυρωμένες πληροφορίες ὅτι ὅσοι ἔχουν τή φιλοδοξία νά ἡχογραφήσουν σέ δίσκο ἕνα τραγοῦδι τους, τά ὑπεύθυνα καθάρατα τῶν δισκογραφικῶν ἑταιρειῶν τούς ὑποχρεώνουν πρῶτα νά χάσουν τόν ἀνδρισμό τους! Ἄν συμβαίνει αὐτό, τότε ὅσοι ἀδικήθηκαν ἀπ’ αὐτούς θά πρέπει νά τούς λυντσάρουν. Ἐπίσης πολλές ὡραιότατες Ἑλληνίδες πού πέφτουν στά δίχτυα ἐκείνων τῶν βδελυρῶν καπιταλιστῶν, διά τοῦ ἐκμαυλισμοῦ, τίς μεταποιοῦν σέ σατανολάτρισσες πόρνες.

Ἡ νεολαία μας ἐκμαυλίζεται γοργά καί συστηματικά μέςῳ τῆς ὀθόνης. Οἱ ἀπατεῶνες τοῦ αἰῶνος τούτου μύησαν τούς νέους νά διανοοῦνται καί νά πράττουν συλλογικά, σάν πολτός που ἀνακατώνει μηχανή.

Τό τί συμβαίνει εἰς βάρος τοῦ ἐμπραγμάτου πλούτου τῶν Ἑλλήνων δέν περιγράφεται.  Ληστεὶες, ἐμπρησμοί, καταστροφές καί ἄλλα κακά συμβαίνουν στόν Τόπο μας! Μένεις ἀπορημένος, τί νά πρωτοαναφέρεις. Δεῖτε πρῶτα τό καφάλαιο ἐμπρησμοί, πόσο συστηματικά ὀργανώνονται. Ἔχουν συλληφθεῖ ἑκατοντάδες καί χιλιάδες ἐμπρηστές, ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν ὁποίων εἶναι ξένης ἐθνικότητος: οἱ πολλοί ἀνήκουν στήν τάξη τῶν ἐκλεκτῶν θηρίων τοῦ πολυτισμικοῦ» ἀπορριματοφόρου τοῦ τάμ-τάμ καί τῆς σκυλοζωῆς. Ὅμως ἡ στρατιά τούτη, τοῦ ὑψηλῶς ἀπροσίτου δείκτη «πολιτισμικῶν» ἐπιδόσεων, ὅπως ἡ ἑστίαση μέ τά χέρια, καί ἡ ὅπου τύχει ἀφόδευση, δέν ἐνεργεῖ αὐτοβούλως. Ὑπάρχουν ἀρχικακοῦργοι πού τούς κατευθύνουν καί πού ἀνήκουν στή λεγόμενη «καλή κοινωνία»• θά τούς δῆτε νά κατέχουν μέχρι καί πρωθυπουργικό θῶκο. Θυμηθῆτε τόν τότε πρωθυπουργό (ἀπό 1996-2004) Κ. Σημίτη, πού τό 1998 κατήργησε διά νόμου τούς δασοκομάντος καί ἔκτοτε, μή ὑπάρχοντος εἰδικοῦ σώματος ἀμέσου ἀντιμετωπίσεως, κάηκαν τά δάση μας. Θά εἶχε κάποιο λόγο ἐκεῖνο τό μοχθηρό ζωντόβολο νά προβῆ σέ τέτοια ἐχρθρική ἐνέργεια. Ἔκτοτε οἱ πυρκαγιές πολλαπλασιάστηκαν μέ πιό καταστροφική ὁρμή. Ἑκατοντάδες κάθε μέρα. Τήν 24/8/00 ὀργανώθηκαν 167 πυρκαγιές σέ ὅλη τή Χώρα• καί τήν 21/8/06 κατεσβέσθηκαν 320 πυρκαγιές. Τό ἔτος 2007 κατεγράφησαν ὑπέρ τίς 4.500 πυρκαγιές καί 2.600.000 στρέμματα αὐτοφυοῦς ἤ καλλιεργημένης γῆς ἔγιναν στάχτη. Ἀπό 2000-2010 σημειώθηκαν 110.000 πυρκαγιές καί κάηκαν 6.000.000 στρέμματα! Σημειώνεται καί ἄλλη ἐχθρική πράξη τούτου τοῦ μισελληνικοῦ περιτρίμματος. Κατά τήν πρωθυπουργία του, ὁρίστηκε περίοδος δράσεως τῆς δασοπυρόσβεσης, μέ συνέπεια, ὅταν καίγονταν δάση, ἐκτός τῆς προσδιορισμένης χρονικῆς περιόδου, οἱ δασοπυροσβέστες οὔτε στό τηλέφωνο ἀπαντοῦσαν.

Τή σκαντάλη τῆς μισελληνικῆς δράσεως ἀνέλαβε ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση τοῦ Κ. Καραμανλῆ, κατά τι μετριοπαθέστερη τῆς προηγουμένης, ὄχι ὅμως καί ἄξια ἀφέσεως ἁμαρτιῶν. Κατά πάγια παράδοση οἱ σχολές πυροσβεστῶν ἔκλειναν τόν Μάϊο ἑκάστου ἔτους ὁπότε οἱ πυροσβέστες ἐλάμβαναν τά πτυχία τους, ἕτοιμοι νά ριχθοῦν στή μάχη τῆς δασοπυρόσβεσης. Τώρα ἡ τελετή αὐτή μετετέθη στά τέλη Ἰουλίου, καί οἱ νίεοι πυροσβέστες μένουν ἀδρανεῖς!

Ἡ κυβέρνηση, πού διεδέχθη τήν προαναφερθεῖσα, εἶναι τοῦ Jeffry. Ἡ ὁποία, μόλις ἀνέλαβε, ἐξεδήλωσε, ἀμέσως καί χωρίς χρονοτριβή, τά μισελληνικά της αἰσθήματα. Ἐπί τοῦ συγκεκριμένου ζητήματος, ἡ μισελληνική κυβέρνηση ἔδρασε ὅπως ἀνεμένετο. Ἐπέβαλε δεινή φορολογία (Νοέμβριος ΄10) στούς ἐθελοντές πυροσβέστες. Νά ἦταν δυνατόν νά τούς ἐξαφάνιζαν!

Τά σχέδια ἐμπρησμοῦ δέν συνδέονται μέ κάποιο κυβερνητικό σχῆμα. Γίνονται ἄσχετα μ’αὐτό. Οἱ ἐχθροί μας βρίσκονται σέ ἡμερονύκτιο ἑτοιμότητα, μέ σκοπό νά προκαλέσουν ἐμπρηστικό ὄλεθρο. Γίνονται πολλοί χειρισμοί, ἀσφαλῶς μέ τήν συνδρομή κυβερνητικῶν παραγόντων. Στή πυρκαγιά τῆς Πελοπονννήσου, τόν Αὔγουστο τοῦ 2007, ὅπου πυρπολήθηκαν 2.200.000 στρέμματα, 1.500 κατοικίες καί 64 ἄνθρωποι, μεταξύ αὐτῶν καί ἡ τραγική μητέρα μέ τά παιδάκια της. Κάηκαν καί 2.000 στῦλοι τῆς ΔΕΗ. 3.500 ἄστεγοι! Ἡ καταστρεπτική πυρκαγιά τῆς Πελοποννήσου ἦταν προσυνεννοημένη, ἦταν δέ «παιδαγωγικοῦ» χαρακτῆρος. Ἔγινε ἀπό τούς ἀμερικανούς μέ λέιζερ ἀκτῖνες -- ἄν καί βρέθηκε ἐκεῖ προωθημένης τεχνολογίας ἐμπρηστικός μηχανισμός, ἐφεδρικός--, γιά νά παραιτηθῆ ἠ κυβέρνηση ἀπό τήν κατασκευή τοῦ ἀγωγοῦ Μπουργκάς -Ἀλεξανδρούπολης. Γιά νά ἐπιτύχει τό σχέδιο τῆς πλήρους καταστροφῆς, ἔγιναν πολλοί χειρισμοί ἀπό ἐκείνους πού γνώριζαν. Γνώριζε καί ὁ δειλός Κ. Καραμανλῆς, ἀφοῦ δύο ἡμέρες, πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ πολέμου τῶν πυρομανῶν, δήλωσε στούς δημοσιογράφους, ὅτι θά πραγματοποιήσει τόν κῦκλο τῆς Πελοποννήσου. Ἐκεῖνος πού ὑπῆρξε μοχλός τοῦ ἐμπρησμοῦ ἦταν ὀ Κόης, ἑβραϊστί Κοέν, (ἕνας Κόης, κουκοῦλος καταληψίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, κατέστρεφε τήν 1/4/09) ἀρχηγός τοῦ Πυροσβεστιοῦ. Τό κάθαρμα ἐκεῖνο, παρά τίς τραγικές ἐκλήσεις τῶν ὑπουργῶν, τῶν πυροσβεστῶν, τῶν πιλότων καί τῶν ἀπειλουμένων, κρατοῦσε ὅλες τίς ὑπηρεσίες σέ ἀδράνεια, ἐπί διήμερον! Ἕνας πυροσβέστης ὁδηγός πυροσβεστικοῦ, ὅταν εἶδε πώς πίσω του ἔρχονταν τά τελευταῖα 4-5 αὐτοκίνητα, ἐνῶ ἡ πύρινη λαίλαπα τούς ἄγγιζε, σταμάτησε τό ὄχημά του στή μέση τῆς ὁδοῦ κάθετα, ἀποκλείοντας τήν προσπέλαση τῶν ἄλλων αὐτοκινήτων. Ἐξαιτίας τῆς πράξεως ἐκείνου τοῦ καταραμένου κάηκαν 24 ἄνθρωποι! Ἐπεσημάνθησαν καί ἄλλοι ὑπαίτιοι, ὅπως ὁ ὑπονομάρχης, καί ὁ ὑπαρχηγός τοῦ Πυροσβεστικοῦ, πού συνετέλεσαν στήν ἐθνική τραγωδία. Δεῖτε. Τά κανόνια πυρόσβεσης τῆς Ὀλυμπίας, παρότι οἱ δεξαμενές ὑγρῶν ἦταν πληρεις, δέν λειτούργησαν• πυροσβέστης πιλότος, πού ἦρθε ἀπό Κύπρο νά βοηθήσει στήν κατάσβεση, δέν τόν ἐπέτρεψαν νά δράση• ὁ Καναδᾶς πρόσφερε 20 canadair καί οἱ ἐδῶ μισέλληνες ἀρνήθηκαν• ἡ Ρωσία διετέθη νά βοηθήσει μέ 12 γιγαντιαῖα ἀεροσκάφη, ὅμως οἱ ἐδῶ πυρομανεῖς κωλυσιεργοῦσαν• οἱ Εὐρωπαϊκή Ἔνωση, πρό τοῦ Πελοποννησιακοῦ ἐμπρησμοῦ, προθυμοποιήθηκε νά χορηγήσει 500 ἑκατομμύρια euros γιά τήν προστασία τῶν δαςῶν Ἑλλάδος, πλήν την Ἑλλάδα ἐξουσιάζοντες ἐχθροί, ἀποποιήθηκαν• στίς 27/8 τοῦ ΄07, ὕστερα ἀπό 4  ἡμέρες ἀδράνειας κινήθηκε ὁ κρατικός μηχανισμός, ὑπάρχων ἐντελῶς ἀσυντόνιστος, τότε ἄρχισαν νά κατευθύνονται ἀπό Ἀθήνα πρός Πελοπόννησο πυροσβεστικά ὀχήματα, ἀνάμεσά τυς δέ καί ἕνα τεράστιο βυτίο πλῆρες βενζίνης• μία ὑπηρεσία ἀστυνομική ἀνακαλύψεως ἐμπρηστῶν, πού κάθε ἔτος συνελάμβανε 100-200 ἐμπρηστές, λίγες ἑβδομάδες πρό τοῦ ἐμπρησμοῦ τῆς Πελοποννήσου, διελύθη• στήν Ὀλυμπία .-- ὁ νομός Ἠλείας, ἄν τό παραρηρήσατε, πυρπολεῖται συνεχῶς• θέλουν οἱ ἐχθροί μας νά ἐξαφανίσουν τίς ἱστορικές ἀπαρχές τῆς τραγωδίας καί τοῦ ἀθλητισμοῦ-- δέν ἐστάλη οὔτε ἕνα πυροσβεστικό ὄχημα, ἐνῶ γιά τό Μόν Παρνές ἐστάλησαν 30• στήν Ὀλυμπία οἱ κρατοῦντες περιόρισαν μηδενικῶς τή δράση τοῦ ρομπότ «Ἥφαιστος», πού σβύνει τίς φωτιές μέ χῶμα, ὡς ἀπρόσφορο, ἐνῶ στήν Καλιφόρνια τῶν ΗΠΑ τό χηριμοποιοῦν, ὅπως καί τό ἄλλο, “Soukos” (ἀπό τό ὄνομα τοῦ κατασκευαστοῦ του ἐκ Λαρίσης)• στήν Ὀλυμπία θά καίγονταν καί τά μάρμαρα, λόγω ήθελημένης κρατικῆς ἀβελτηρίας, ἐάν Ἕλλην ἀπό Κατερίνη δέν ἔστελνε εἶδικό ἑρπυστριοφόρο νά συντελέση στήν πυρόσβεση• παρά τή διάλυση τοῦ σώματος ἀναλύψεως ἐμπρηστῶν, συνελήφθησαν 90 ἐμπρηστές, ὅμως οὐδενός τό ὄνομα δημοσιεύθηκε• κατά τά ἴδια χρονικά ὅρια τῆς Πελοποννησιακῆς τραγωδίας, ἀνακοιώνονταν καί κάθε 10΄ καί μία πυρκαγιά σέ ὅλη τή Χώρα μας, τότε πυρπόλησαν καί 4 ἐνεργιακά κέντρα : Μεγαλόπολης, Ἀλιβερίου, Δομοκοῦ, Λαυρίου, γιά πλήρη ἀναστάτωση καί ἀποδιοργάνωση, τό δέ τηλεφωνικό κέντρο 170, τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς ὑπηρεσίας κουδούνιζε συνεχῶς, γιά ὑπόπτους, γιά αὐτοκίνητα καί μηχανάκια ἐποχουμένων ἐμπρηστῶν! Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων, ἕκαστος αὐτῶν τσόντα κατάλληλη διά πᾶσαν χρῆσιν, ποταποί γιουροθῆρες, παρέπειθαν τούς ἑαυτούς τους καί τούς ὀπαδούς τους, ὅτι οἱ ἐμπρησμοί γίνονται ἀπό οἰκοπεδοφάγους. Ὅποιος ἔχει διάθεση νά συνδιαλέγεται μαζί τους, ἄς τούς ἀντιτάξει : τά ἐργοστάσια πού πυρπολοῦνται, κάθε μέρα καί ἕνα, πυρπολοῦνται ἀπό οἰκοπεδοφάγους; τό ἄλσος τῆς Φιλοθέης, ἀλλά καί ἄλλα ἄλση πού θά καῖνε συχνά-πυκνά, τά καῖνε οἰκοπεδοφάγοι; Ἀπό τήν ἄλλη, γιατί οἱ οἰκοπεδοφάγοι δέν ἀποτεφρώνουν σημεῖα τοῦ γεωγραφικοῦ μας χώρου πανάκριβα, ὅπως Μύκονο, Γλυφάδα, Ἐκάλη κ.τ.τ., πού θά τούς ἀποφέρουν μεγάλα κέρδη, καί νά μή καῖνε τά ἀκατάλληλα γιά ἀλλότριους σκοπούς βουνά τῆς Πελοποννήσου;  Ἀλλά οἱ ἐτεροενεργούμενοι ὀπαδοί τοῦ ραμπί Marx, ἐπειδή ἀναφέρονται γενικῶς στήν πλουτοκρατία – θά γνωρίζετε, στήν Ἑλλάδα σήμερα, ὁ μεγαλύτερος πλουτοκράτης, ἐκτός τῆς συναγωγῆς, εἶναι τό κ.κ.Ἑ.--, γιατί δέν καταγγέλουν ὀνομαστί τούς οἰκοπεδοφάγους, πού εἶναι οἱ πολυεθνικές “real estate”; Γιατί δέν ἀναφέρουν ἔστω ἅπαξ, τήν ἰουδαϊκή “Behtel”, ἤ τόν Soros πού ἔγινε κυρίαρχος τῆς Αἱμιακῆς γῆς; Βέβαια, δέν λέω, κάποια παραθαλάσσια σημεῖα εἶναι ἐκλεκτά οἰκοπεδικά φιλέτα. Εἶναι ἐκεῖνα πού ἐνῶ οἱ στάχτες ἀκόμα ἔκαιγαν, τό ἀπεχθές δαιμόνιο, Ἀλογοσκούφης τοὔνομα, ἔδωσε 2,5 χιλιάδες στρέμματα, στήν Ζαχάρω, σέ ἑταιρεία, πρός τουριστική ἐκμετάλλευση. Ἀλλά τά βουνά σέ μεγάλο βάθος γιατί νά καίγονται; Τέλος, νά ἀναφέρουμε ἐνδεικτικῶς καί τοῦτοτό Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν, πρίν τήν τῆς Πελοποννήσου ἔμπρησιν, πρότεινε στήν «ἑλληνική» κυβέρνηση νά δεχθῆ δορυφορικό μηχανισμό παρακολουθήσεως δασικῶν ἐμπρησμῶν. Καί ἡ κυβέρνηση; τί ἔκανε ἡ «πατριωτική» κυβέρνηση; ἀπέρριψε τήν προσφορά (ἐφ. «Έλευθεροτυπία» 29/8/2007)!

Τό σχέδιο τοῦ ἐμπρησμοῦ τῆς Πελοποννήσου γνώριζαν πολλοί καί συνετέλεσαν σ’αὐτόν. Εἶναι ἐκεῖνοι πού τούς κοινοποιήθηκε τό σχέδιο καί ἐνήργησαν δεόντως. Οἱ καναλάρχες, αἴφνης, ἐκλεκτοί ἀχυράνθρωποι τοῦ διευθυντηρίου τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀρχικαπιταλιστῶν, ἦταν γνῶστες τῆς τραγωδίας.  Μάλιστα ὁ «Σκάι», γιά νά σφιγμομετρήση τίς ἀντιδράσεις τῶν πολιτῶν, εὐθύς μέ τήν κατάπαυση τοῦ πυρός, τήν 29/8/07, ὀργάνωσε εἰδικό «γκάλλοπ»μέ ἐρώτημα: «Ποιός φταίει» (γιά τήν πυρπόληση τῆς Πελοποννήσου); Τά κανάλια, ἀποκλειστικοί χειριστές τῆς ὑπόθεσης, ρόσφεραν τίς εἰδήσεις χρωματισμένες, καταπῶς ἤθελαν αὐτά καί, βεβαίως, ἀπέκρυβαν τήν ἀλήθεια τεχνηέντως, ὁδηγῶντας, ὅσους ἀπό τούς κρετίνους θεατές τους, σέ οἰκεῖες γι’αὐτούς παροχετεύσεις. Λοιπόν ἐνῶ ὑπῆρξαν ἑκατοντάδες ἱερεῖς, ὁρισμένοι πού καψαλίστηκαν, γιά νά σώσουν τούς ἐνορίτες τους, τά κανάλια ἀπέφευγαν ἐπιμελῶς νά ἀναφερθοῦν, ἐνῶ πρόβαλλαν ἐπίμονα σειρές ἀσχέτων (ἠθοποιούς, γελιειαστές κ.τ.τ). Τό παρακιάτω εἶναι μεγαλύτερο σκάνδαλο καί καταδεικνύει σαφῶς τόν διατεταγμένο ρόλο τούτων τῶν σταλινοχιτλερικῶν διαφθορείων : ὅταν -- ὁ ὑπουργός Πολύδωρας τόλμησε νά πεῖ μία ἀλήθεια ὅτι ἡ ἀποτέφρωση μέρους τῆς Πελοποννήσου ἀποτελεῖ «ἀσύμμετρη ἀπειλή», «ἀπό μή προβλεπόμενο ἐχθρό, ἀπό μή προβλεπόμενα μέσα», ὅτι ἐχθρός μᾶς κήρυξε τόν πόλεμο, τόν ἐμφάνισαν ὡς γραφικό!

Ἡ ὑπόθεση πού ἀφοροῦσε ό θέμα «Πελοπόννησος», μαζί μέ τίς παράπλευρες ἀπώλειες, ἦταν πολύ ἀποκαλυπτική καί ὁ ξενόδουλος κρατισμός ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νά τήν ὠθήσει στό σκότος τῆς μυστικότητος. Καί ἰδού ὁ τσατσούλης εἰσαγγελέας -- ἔχουμε ἀρκτούς τέτοιους βδελυκτούς πράκτορες--, πού διατάσσει ἡ ὑπόθεση νά τεθῆ στό ἀρχεῖο, νά διατελοῦν ἀμέριμνοι οἱ συντελεστές τοῦ ἐγκλήματος! Τήν 23/8/10 Ἕλλην εἰσαγγελεύς τήν ξέθαψε, ὅμως ἡ ἰουδαιοαμερικάνικη κυβέρνηση Jeffry λέτε νά μένει ἀπαθής;

Κατά τίς φρικτές ἐκεῖνες ἡμέρες, τό Ἔθνος μας, μέςῳ τῶν προαιωνίων ἀσιατῶν ἐχθρῶν, δέν ζημιώθηκε μόνο ὑλικῶς, ἀλλά καί ταπεινώθηκε, ὡς ἕνα κρατικό σύστημα ἀπορρυθμισμένων δομῶν, ἀνίκανο μέχρι γελοιότητος, Κρίνετε• ἀπό τίς καμμένες σορούς τῶν ἀποτεφρωθέντων μαρτύρων, μία, ἐξ’Οἰτύλου, ἐστάλη στήν Ἀλβανία καί οἱ ἐκεῖ ὑπεύθυνοι ἀκόμα γελοῦν! Στούς κατοίκους τῆς Ἀρτέμιδας ἔστειλαν λυόμενα σπίτια, χωρίς νά ἐπιδώσουν στούς πυροπαθεῖς τά κλειδιά!

Στό ἐμπρηστικό ὄργιο συνήργησαν, βεβαίως, καί οἱ λαθρομετανάστες—οἱ προστατευόμενοι τῶν μισελλήνων ρατσιστῶν, πού ὅμως δέν τούς μπάζουν στίς κλεπταποδόχες οἰκίες τους--, ὅπως συμβαίνει πάντοτε! Τά μισητά ἐκεῖνα ὑποκείμενα, τῷ καιρῷ ἐκείνῳ , μέ τίς προτροπές ξεσάλωσαν• ἔψηναν τήν Ἑλλάδα πᾶσαν ὡς ἐν καμίνῳ. Δύο ἀλβανοί, στήν πυρκαγιά τῆς πολυπυροπλήκτου Πεντέλης, ἕνα μῆνα πρός τῆς Πελοποννησιακῆς τεφρώσεως, ἔλεγαν φωναχτά καί προκλητικά: «Θά σᾶς κάψουμε ὅλους!» Συγχρόνως ἄλλος μωαμεθανός ἐμπρηστής ἄναβε φωτιές στό πεδίον τοῦ Ἄρεως. Τόν ἑπόμενο μῆνα, κατά τήν κορύφωση τοῦ ἐμπρησμοῦ τῆς Πελοποννήσου, οἱ ἀλβανοί ὑλοποιοῦν τήν ἀπειλή : ἀνάβουν φωτιές στή Βόρειο, συνάμα καί τή Νότο, Ἤπειροκαί σέ ὅλο τό Γράμμο! Συννελήφθη καί ἕνας δεκαεπταετής ἀλβανός ἐμπρηστής (28/8/07), πού σκορποῦσε φωτιές ἀνά τήν Ἑλλάδα. Ἕνας ἄλλος ἐμπρηστής, τοῦ ἰδίου φυράματος, τήν ὥρα πού δύο πυροσβέστες ἀναλώνονταν στήν κατάσβεση τῆς πυρκαγιᾶς, στό αἰσθητικό δάσος τῆς Στενῆς Εὐβοίας, τούς ἔσπρωξε ἀπό πίσω τους στήν πυρά. Ἐκεῖ βρέθηκαν καί δύο μπτόνια βενζίνη (29/8). Τήν ἴδια ἡμέρα ἄλλος ἀλβανός συνελήφθη, καθώς καί ἕνας ἰρακινός στό Περιστέρι, τήν ἑπομένη, 29/8. Ὁ τελευταῖος, κατά τήν ἀνάκριση, ὁμολόγησε πώς ἄλλος τόν προσέλαβε νά πυρπολήση τήν πόλη! Μετά ἀνήρεσε τήν πρώτη κατάθεση καί εἶπε πώς ἤθελε νά αὐτοπυρποληθῆ. Μετά δίμηνο, τήν 25/11/07, λάτρεις τῆς ἴδιας βδελυκτῆς θρησκείας, κατέστρεφαν ἐπί ἡμέρες τό Ζ΄ Λύκειο Παγκρατίου, προξενῶντας ζημιές 1 ἑκαομμυρίου euros. Στό τέλος, ἀφοῦ ἔκαψαν τήν Ἑλληνική σημαία, ἔστησαν ἐπί τῶν ἐρειπίων τήν ἀλβανική τους σημαία! Δύο ἡμέρες ἀργότερα, τά ἴδια μισητά καθάρματα πυρπόλησαν μεγάλο πολυθέσιο σχολεῖο στή Φλώρινα. Παράλληλα ἔκαιγαν αὐτοκίνητα, καταστήματα, διαμερίσματα... Ταῦ ταῦτα ὡς πρόβα τζενεράλε γιά τά «Δεκεμβριανά» πού θά ἀκολουθοῦσαν, ὅπου τό κατακάθι τῶν κουκουλοφλώρων καί οἱ λαθρομετανάστς σύλησαν καί πυρπόλησαν 402 καταστήματα Ἑλλήνων!  Θά γνωρίζετε δά ὅτι οἱ τόννοι τά κλοπιμαῖα τῶν Ἀθηναϊκῶν καταστημάτων ἐπωλοῦντο σέ μπαζάρ, σέ μεγάλο ξενοδοχεῖο τῶν Τιράνων!

Παρόλον ὅτι φαίνεται πώς ἀπομακρυηνθήκαμε ἀπό τό ἀρχικό θέμα, ὅμως ὄχι! Τήν μακρά παρέκβαση κάνουμε ἐπί σκοπῷ. Πρόθεσή μας εἶναι νά καταδείξουμε μία πλευρά τοῦ συστήματος δολιοφθορῶν, τό θρήσκευμα καί τήν ἐθνικότητα αὐτῶν πού τίς ἐπιτελοῦν. Παρενείρουμε καί τοῦτο, ὅσον ἀφορᾶ τό ἀντικείμενο Ἐμπρησμοί στήν Ἑλλάδα. Οἱ ὑποχθόνιοι ἐξουσιαστές, γιά νά κατορθώσουν μέ ἄνεση νά κάνουν στάχτη τή νῆσο Ρόδο, κατά τήν τελευταία ἑβδομαδα τοῦ Ἰουλίου τοῦ ’08, προβαίνουν σέ δύο ἀποφασιστικῆς σημσίας ἐνέργειες: δύο ἡμέρες πρίν τόν πενθήμερο ἐμπρησμό τῆς περικαλλοῦς νήσου, ὑποχρεώνουν σέ ἀπρόβλεπτη μετάθεση τόν διοικητή τῆς Πυροσβεστικῆς Ρόδου. Καί ὅταν ἄρχισε νά καίγεται τό πᾶν, προσέτρεξαν δύο αὐτοθυσιαζόμενοι ἀξιωματικοί νά ὑποβοηθήσουν τήν κατάσβεση. Ὅμως τούς ἀπέπεμψε ἡ ὑποχθόνια ἐξουσία!

Βάσει των ἀνωτέρω ἐξάγετα ἀμετάθετο συμπέρασμα, πώς οἱ ἐμπρησμοί στήν Πατρίδα μας, πλήν ἑνός στούς ἑκατό, πού ὀφείλεται σέ ἀνθρώπινη ἀμέλεια, διαπράσσονται μέ ἐχθρικά ἐλατήρια. Λοιπόν ὅσοι προξένησαν ἐμπρησμό θά κληθοῦν νά ἐπανορθώσουν.

Παρομοίως καί οἱ ἄλλοι, ὅσοι ἔδρασαν ἐχθρικῶς, θά κληθοῦν νά ἐπανορθώσουν, γιά ὅ,τι ἔπραξαν εἰς βάρος τῶν πραέων. Κανείς δέν θά κατορθώσει νά ἀποσείσει τό βάρος τῆς ἐνοχῆς του, διότι ἡ διακαιοσύνη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀδέκαστος καί ἀπροσωπόληπτος.

Ἔθνη «τά τούς πολέμους θέλοντα» καί «ἐπιλανθανόμενα τοῦ Θεοῦ» (Ψαλ. ξζ΄31• θ΄18), θά ἀποδώσουν λόγο, γιά τόν πόλεμο πού κίνησαν (βλ. Ἡνωμένες Πολιτεῖες), γιά τίς προκλήσεις πού διαχέουν (Τουρκία), γιά τήν τυραννία πού ἐπιβάλλουν (Ἀγγλία), γιά τήν ἀλαζονεία καί τήν ὑπουλότητα μέ τίς ὁποῖες συμπεριφέρονται (Ἱσραήλ). Δεῖτε τή Χώρα μας ἀπό τί ἔθνη ἁρπακτικά καί ἀδίστακτα περιβάλλεται, ἀναμιμνησκόμενοι τί ἔπραξαν εἰς βάρος μας, ἀφοῦ ἀκόμα καί τή γῆ πού ὁριοθετοῦν ὡς δική του ἦταν ἀρχαιόθεν δική μας, οἱ δέ πρόγονοί μας, κάτω ἀπό τήν ἀπάνθρωπη δεσποτεία τους, ἔζησαν μέ τήν ψυχή στό στόμα! Συνεχίζουν δέ νά συμπεριφέρονται μέ ἄμετρη ἀλαζονεία καί ἁρπακτική διάθεση.

Κοιτάξτε τήν Ἀλβανία. Οἱ ὑπήκοοι της «ζῶντες ἐν πενίᾳ» κατά τόν Στράβωνα, ὄχι καί ἐν ἀξιοπρεπείᾳ, στήν περιοχή τῆς Κασπίας, ἐγκαταστάθηκαν στή γῆ μας ἀσκούμενοι στήν ἁρπαγή καί τόν φόνο. Μήπως τούς ἀδικοῦμε;  Ἡ Ἀλβανία, μέ τήν πτώση τοῦ δικτάτορα Χότζα, ἀριθμοῦσε κάπου 1.500 αὐτοκίνηα, σχεδόν ὅλα κρατικά. Σήμερα ἀριθμεῖ πάνω ἀπό 1.000.000. Πλουτισμός ἐξ’Ἑλλάδος, ἀπ’ὅπου κλέπτονται 10.000 ἀυτοκίνητα ἐτησίως, ἅτινα μεταφέρονται στή γείτονα ἁρπακτική χώρα καί ἐκεῖ πολιτογραφοῦνται ἀλβανικά. Μόλις προχθές ἀπεκαλύφθη ὅτι πολυτελές αὐτοκίνητο Ἰσπανοῦ ποδοσφαιριστοῦ, μεταγραμμένου σέ ἑλληνική ποδοσφαιρική ὁμάδα, βρέθηκε στήν Ἀλβανία (10/1/11)! Οἱ ἀλβανοί φέρονται προκλητικά ἀπέναντι τῶν Ἑλλήνων καί τυραννικά ἀπέναντι τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ὡς ἀληπασάδες• ἡ συμπεριφορά τους εἶναι ἐνδεικτική ἔθνους ἐπιβούλου καί πολεμίου, ἄρα ἀποκλεισμένου τῆς Π.τ.π.. Ἡ Ἀλβανία θά κληθῆ νά ἐπιστρέψειτά κλοπιμαῖα καί θά παύση, ὡς διά μαχαίρας, νά τρομοκρατῆ τούς Ἠπειρῶτες. Θά ὑποχρεωθῆ νά ἀποζημιώσει ὅσες σημαῖες Ἑλληνικές ἔκαψαν οἱ βάρβαροι ὑπήκοοί της, κυρίως κατά τήν εὐσημον ἡμέραν τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 2010, στή χώρα τους, ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα. Νά ξέρουν• κάψιμο μιᾶς Σημαίας θά ἀποζημιώνεται μέ 100.000.000 euros, δολοφονία δέ μέ 10.000.000.000 euros!

Κοιτάξτε τήν Βαρντάρσκα, μέτ τόν κατά ἕνα ποσοστό, βουλγαροταταρικό λαό της, πού ἐγκαταστάθηκε στήν περιοχή τῆς Πελαγονίας, κατά τόν Ζ΄μετά Χριστόν αἰῶνα. Τοῦτοι οἱ γενεαλογικῶς νόθοι λυμαντῆρες τῆς γαλήνης τῶν Ἑλλήνων δέν κατάλαβαν ἁπλῶς πόλεις ἑλληνίδες, ἐκτοπίζοντας τούς ἀπ’ αἰώνων γηγενεῖς, ἀλλά καί ὅσους ἐπέτρεψαν νά ἐπιζήσουν τούς ἀπαγορεύουν νά προφέρουν ἔστω καί μία ἑλληνόσημη λέξη! Σκεφθῆτε ὅτι ἀποξηλώνουν ἀκόμα καί τίς ἑλληνικές ἐπιγραφές ἀπό τά Βυζαντιακά κτίσματα, τά θηρία πού δηλώνουν ἀναιδῶς Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι! Παρά ταῦτα οἱ ἀμετρήτως μωροί σκοπιανοί δέν ἀντιλαμβάνονται τήν κραυγαλέα ἀντινομία, ὅτι ἀπό τήν μία σφετερίζονται τόν καθ’ἡμᾶς ἔκλαμπρον «Ἑλλήνων βασιλέα» Ἀλέξανδρον τόν Μέγαν, ὅπως βεβαιώνεται ἀρχαιόθεν, καί ἀπό τήν ἄλλη μάχονται πᾶν τό ἑλληνικόν. Νοσφισμός καί ἰδιοποίηση ἀφ’ἑνός, ἀπώθηση καί ἀποποίηση ἀφ’ἑτέρου! Τό τῶν σκοπιανῶν κατσαριδομάνι συμπεριφερόμενο ἀπέναντι τοῦ Εὐεργέτου του μέ ἀλαζονεία, προκλητικότητα καί ἑλληνομπαξία, ἐγείρει ὀξύ τό ἐρώτημα: ποῦ στηρίζονται τοῦτα τά ἄθλια ἀνθρωποειδῆ καί ἀποτολμοῦν ἕνα πόλεμο ἐν τέλει φθαρτικό γι’αὐτούς; στούς ἐν Ἑλλάδι μισέλληνες ἐξουσιαστές• αὐτοί τούς ἐνθαρρύνουν! Στηρίζονται καί σέ κεῖνο τό ροτσιλδίτικο λαμόγιο τόν G. Soros, τόν ἀγκιτάτορα τῶν Βαλκανίων πού τόν ἐπέλεξαν οἱ ἴδιοι, νά εἶναι ἡ καταστροφή τους! Γιά τίς μωρές διεκδικήσεις τους, ἐπί τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ὡς μή ἔχοντες οὔτε τήν αἴσθηση τοῦ γελοίου οὔτε τήν ἀντίληψη τοῦ ἀξιοποίνου, δέν ἀπαιτοῦμε τήν τιμωρία τους—τιμωρία τους εἶναι ἡ ἔκθεσή τους στόν παγκόσμιο γελοιασμό--, ὅμως γιά ὅσους Ἕλληνες βασάνισαν καί ταπείνωσαν, περί αὐτοῦ οἱ σκοπιανοί θά κληθοῦν νά λογοδοτήσουν.

Κοιτάξτε τή Βουλγαρία. Ὁ λαός της ἀσιατικός, καταγωγης τουρανοφιννικῆς, τοὐτέστιν τουρκικῆς, ξεκίνησε ἀπό τήν Ἀζοφική, ἀπ ὅπου μετακινήθηκε, κατά τό 582 μ.Χ., σέ περιοχή τῆς Βυζαντινῆς ἐπικρατείας, μεταξύ Δνειστέρου καί Καυκάσου. Ἀπό τόν ἑπόμενο αἰῶνα, οἱ βούλγαροι,μέ ἀρχηγό τους τόν Ἀσπάραχ, θά διαβοῦν τόν Ἴστρο (ἀρχαία ὀνομασία τοῦ Δουνάβεως) καί μέ λεηλασίες καί ὠμότητες θά διευρύνουν τό ἁρπακτικό καί εἰρηνομάχο κράος τους. Λαός ὠμοφάγων καί εἰδωλολατρῶν, οἱ βούλγαροι θά ἐκχριστιανιστοῦν, κατά τό 882, ἀπό τούς ἡμετέρους τῆς Ἑλληνορθοδοξίας ἱεραποστόλους, πλήν τό θηριῶδες ἔνστικτο, πού τούς χαρακτηρίζει, δέν θά παύσει νά τούς παρακινεῖ σέ ὀργές καί μάχες• ὁ ἀρχηγός τους Συμεών, πρίν παρέλθει ἑπταετία ἀπό τή βάπτισή του (893-927) θά γίνει αἴτιος πολλῶν διασαλεύσεων τῆς Ρωμανίας, πού τούς ἐξανθρώπισε καί τούς ἐξεχριστιάνισε. Ὁ Συμεών δέν ἤξερε ἀπό τέτοια. Μέχρι πού ὁ ἀείμνηστος Ρωμαίων αὐτοκράτωρ Βασίλειος Β΄ὁ Βουλγαροκτόνος (976-1025) τούς ταπείνωσε καί ἐπανέφερε σέ μία ὁποσοῦν ἰσότιμη σχέση. Πέρασαν δύο αἰῶνεςεἰρηνικῆς διαβίωσης, ὥσπου οἱ Ἀσάν, ἀπό τό 1186, ἄρχισαν πάλι τίς ἐφόδους ἐναντίον τῆς Αὐτοκρατορίας, ἀλλά τώρα ἡ ἐκδίκηση θά ἔρθει ἀπό ἀλλοῦ, τούς τούρκους, πού θά ὑποτάξουν τούς βουλγάρους τό 1388. Οἱ βούλγαροι εἶναι τό ἔθνος πύ ἡ ἀναφορά τοῦ ὀνόματός τους συνεδέθη μέ τήν ἀγνωμοσύνη καί τή βαρβαρότητα. ἄς ἀναλογισθοῦν, ἄν ἐπέδειξαν ἀνάλογη εὐγνωμοσύνη ἀπέναντι τοῦ Εὐεργέτου. Τό 1906 εἶναι τό ἔτος τῆς αἰσχύνης καί τῆς μεγάλης ντροπῆς. Τότε, οἱ βούλγαροι, μέ ἐπικεφαλῆς δύο ἰουδαίους ταραξίες, τόν Διέβιτς καί τόν Τσακαλάρωφ, ἔσφαξαν πολλές χιλιάδες Ἑλλήνων, ξεριζώνοντάς τους ἀπό τίς προαιώνιες ἑστίες τους• Βάρνα, Ἀγχίαλος, Φιλιππούπολις, Σωζόπολις, Μεσημβρία...

Ἔκτοτε, καί μέχρι σήμερα, οἱ βούλγαροι συνεχίζουν τίς προσπάθειες ἐκβουλγαρισμοῦ τῶν Ἑλλήνων. Τό γνωρίζουμε ἄμεσα, διότι πολλοί τῶν συγγενῶν μας βρίσκονται ἀκόμα ἐκεῖ, ζῶντες ὑπό καθεστώς ἀπειλῆς καί τρόμου. Ἡ Βουλγαρία ἀποχιστιανίζεται ταχέως, ἀφοῦ μουσουλμάνοι καί ἰουδαῖοι, συνασπισμένοι στή βουλή, ὁδηγοῦν τή χώρα ἐκεῖ πού θέλουν. Θά συνεχίσει νά μιςῆ τό Ἔθνος μας, παραδιδομένη στό ἐχθρικό στατόπεδο;

Κοιτάξτε τήν Τουρκία. Ἔθνος μωχαμετάνικο, ἀρχετυπικῶς βάρβαρο, ὠμό καί ἀνελέητο, μέ πολιτισμική πατίνα ἐπιφανειακή πού ξεγελᾶ τούς πάντες, ὥσε νά τό κατατάσσουν μεταξύ τῶν λοιπῶν ἐθνῶν, ὡς ἰσοτίμου ὑποστάσεως μόρφωμα. Ὅμως ἄν ἐγκύψετε στήν ἱστορία ὅλων τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, ἔθνος, πού νά ὑπερβαίνει σέ βαρβαρότητα τήν Τουρκία, δυσκόλως θά βρῆτε! Ὄντες οἱ τοῦρκοι, φύτρα τουρανική καί κράμμα τατάρου, χαζάρου (ροσήλυτος στόν ἰουδαϊσμό) καί μωαμεθανοῦ, ὁ τοῦρκος ἐνωφθαλίσθη τή βαρβαρότητα ὡς ἐσώψυχο, βαθύ καί ἀνεξίτηλο γονιδίωμα. Ἡ ἱστορία τουρκιᾶς τῆς ἡμιαγρίας ἔως ἀγρίας εἶναι μᾶλλον, γνωστή. Δυό χιλιάδες πολεμόχαροι σαρικοφόροι, ζωσμένοι μέ ποικίλα φονικά ἐργλαλεῖα, ἐκ Περείας-- Ἀφγανιστά προερχόμενοι, ἑμφανίζονται βιαίως στό Ἐσκί –Σεχίρ, τό Δορύλαιό μας κατά τό τέλος τοῦ ΙΓ΄ αἰ. μ.Χ.. Ὠμοφάγοι, τραχεῖς καί ἡδύφονοι, ἀπροσδιορίστου δέ θρησκευτικοῦ προσανατολισμοῦ, υἱοθετοῦν τή βαρβαροτόκο θρησκεία τοῦ ψευδοπροφήτου Μωάμεθ, καί δι’ αὐτῆς προάγονται σέ αἱματόρρυτο ἔθνος πρωταρχικῶς θρησκευτικό, μέ διαβολοθρησκία ἀνταποκρινόμενη στά φονικά αἰσθήματά τους. Γι’αὐτές τίς ὑποδεέστερες τοῦ Τζένκις χάν ὀρδές, ὁ ἀρχηγός τους Ὀτμάν (ἐξ’οὗ ὀθωμανοί), τό 1299 μ.Χ., χαρίζει τό φονοκτόνο ὄνομά του. Ζοῦν διά ληστείας καί φόνου, περιτρέχοντες τή Βυζαντινή ἐπικράτεια, ἀπό Μαύρη, Κασπία καί Ἀραβική θάλασσα μέχρι Βόρειο Ἀφρική, Κύπρο, Ἑλλάδα, Σερβία, Οὐγγαρία, Βλαχία καί Μολδαβία (τίς δύο ὡς φόρου ὑποτελεῖς). Καί ὅλο αὐξάνουν πληθυσμιακῶς, χάρη σ΄το διαβολικό σύστημα τοῦ προσηλυτισμοῦ. Καί ὅλοι οἱ προσηλυτιζόμενοι, ἀντιλαμβάνεσε, ὑπῆρξαν Χριστιανοί τοῦ ἡμετέρου Σεβάσματος ὁμόπιστα τέκνα! Ἄν ἦταν δυνατόν νά προσεγγίσουμε σττιστικῶς τό οὐρανόμηκες ἔγκλημα τῆς ἀσιατοκατάρας εἰς βάρος τοῦ πονεμένου Γένους μας, θά λέγαμε, μέ ἄκρα δυνατή μετριοπάθεια, ὅτι στή γῆ τούτη, ὅπου θεμελιώθηκε ἡ βασιλεία τῆς εἰρήνης καί οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν ἁρμονικά ὡς ἰσότιμα μέλη, μέ ἀναφορά στόν ἀληθινό Θεό καί Σωτῆρα ἡμῶν ‘Ιησοῦ Χριστό, ἔγιναν ἀσύλληπτα στή φαντασία πράγματα. Ἐδῶ, στήν Ὀρθόδοξη χώρα τῶν πνευματικῶν ἐπιτευγμάτων, ἐδῶ στή γεύση τῆς ὑπερκοσμίου ἐμπειρίας ἐξισλαμίστηκαν περί τά 80 ἑκατομμύρια Χριστιανοί• μαρτύρησαν μέ φρικτά βασανιστήρια περί τά 10 ἑκατομμύρια• ὁδηγήθηκαν στά ὀθωμανικά χαρέμια περί τά 12 ἑκατομμύρια νέες χριστιανές• ἔγιναν γεννίτσαροι περί τά 4 ἑκατομμύρια• σφαγιάσθησαν, σέ περιόδους ἐξεγέρσεων, σέ κεντρικές καί παράπλευρες ἀπώλειες, περί τά 40 ἑκατομμύρια! Ἐπί 700 καί περισσότερα ἔτη, καί μέχρι σήμερα, τό θηρίο τοῦτο ἀσελγεῖ ἐπί τοῦ καθ’ ἡμᾶς καθαγιασμένου Λαοῦ, ἐπαιρόμενο ὡς ἀνίκητη περιφερειακή ὑπερδύναμη. Ποιός θά ὑπολογίσει, κατά διάστημα τῶν 7 αἰώνων τουρκοτυραννίας, πόσοι καρδιαλγεῖς ἀναστεναγμοί ἀξεπέμφθησαν, πόσοι ποταμοί αἱμάτων ἐξεχύθησαν καί πόσες λίμνες δακρύων συνεσωρεύθησαν. Ὅμως ὅλοι ὅσοι χειροκροτοῦν καί λεληθέτως ἐνισχύουν τοῦτον τόν πηλοφύρατο νταή τῆς Εὐρασίας, θά ἐκπλαγοῦν μέχρι ἀποπληξίας, ὅταν δοῦν ἀνακεφαλαιούμενο τόν ἐξευτελισμό τῆς γριᾶς πόρνης τουρκίας νά σέρνεται σφαδάζοντας.

Κοιτάξτε τά ἔθνη τῆς Δύσεως, πόσα δέν ἔπραξαν εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ: σταυροφορίες ἐξαιτίας τῶν ὁποίων κατελύθη ἡ Αὐτοκρατορία• μισθοφορικά στρατεύματα, πού μόνο καταστροφές ἐπέφεραν• εὔνοια τῶν αὐτοκρατόρων ὑπέρ της Βενετίας καί ἀνταπόδοση ἀγνωμοσύνης ἀπό ἐκείνη. Ἡ Δύση, ἀπό τήν ἵδρηση τῆς Ρώμης καί μέχρι σήμερα, ἐκτός ἀπό ἐπιδρομές ξίφους καί βέλους καί πυρίτιδος, μετήρχετο ἐναντίονβ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τή διαβολή καί τήν ὑπονόμευση. Πολλές οἱ περίοδοι πού ἡ Δύση ἐκμεταλλεύθηκε εὐκαιρίες γιά νά ταπεινώσει καί ἀπογυμνώσει τήν Ἑλλάδα: Ρωμαιοκρατία (β΄αἰ. π.Χ.-330 μ.Χ.), Σταυροφορία Δ΄(1204-61), τουρκοκρατία (ΙΖ΄-ΙΘ΄αἰ.).

Βαβαροκρατία (1833 ἑξ.), ἀγγλογαλλογερμανοϊταλοβουλγαροαλβανική κατοχή (1917-49), ἀμερικάνικη κατοχή (1951-μέχρι σήμερα). Ὁ Ἑλληνισμός ἀπό τή Δύση ἀσφαλῶς καί δανείστηκε ἐπιστημονική γνώση, κατά τούς τελευταίους αἰῶνες, ὅμως θεωροῦνται ἀντιδάνεια, χρεωστούμενα. Ἀλλά νά δοῦμε καί πόσο ζημιώθηκε δεχόμενος στοιχεῖα ξένα πρός τήν ἰδιοσυγκρασία του καί τήν ἑλληνοχριστιανική παράδοσή του, ὅπως : τόν κονφορμισμό, τόν θρησκευτικό συγκριτισμό, τόν δογματικό μονισμό τοῦ maximus pontifex, τήν ἰουδαϊκή ἐπίδραση, τήν οἰκονομικίστικη θεώρηση τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, τήν αὐθαίρετη κατάργηση δογματων καί τήν ἀντικατάσταση τους ἀπό ἄλλα τοιαῦτα νεόκοπα, τό complex superiority, τήν ἀνεκρίζωτη ἀποικιοκρατική ἀντίληψη κ.ἄ..

Ὥστε μᾶς περιβάλλουν ἁρπακτικά καί ἀγνώμονα ἔθνη. Πλήν οἱ διεκδικήσεις τους εἶναι ὁρατές, συγκεκριμένες καί λογικῶς ἀναιρούμενες, ἐπί τῇ βάσει τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ἤ καί διά τῆς ἐπδείξεως δυάμεως, πού δέν ἔχει τίποτα τό μεμπτό. Τί ὅμως θά ποῦμε γιά ἐκείνους τούς ἐχθρούς πού βρίσκονται ἐντός τῶν κόλπων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί δροῦν συνωμοτικῶς, μέ κατευθύνσεις προσδιορισμένες, ἀπό παγκοσμίου ἐμβελείας συνωμοτικά κέντρα; Αὐτοί, ἐχθροί δραστικοί, μέ οἰκονομική, πολιτική, κοινωνική ἐπιφάνεια, ἐνεργοῦντες καθώς αὐτοί βούλονται, ἀποτελοῦν τή μεγάλη ἀόρατη ἀπειλή. Καί αὐτοί, ἐκτός τῆς δυνατότητος νά ἐπηρεάζουν ἔσωθεν τήν κοινή γνώμη, εἶναι, βάσει εἰδικῶν διακρατικῶν συμφωνιῶν, αὐτόχρημα μειοδοτικῶν, κάτοχοι ἐδαφικῶν ἐκτάσεων• στή σκέψη μας ἀναπηδᾶ ἡ εἰκόνα τῶν ἀμερικανικῶν βάσεων, στή Σούδα Κρήτης καί ἀλλοῦ, καί τῆς ἀγγλικῆς βάσεως στήν Κύπρο (ἡ Μεγαλόνησος εἶναι ἑλληνική, δέν ξεχνοῦμε!). Ἡ τῆς Κρήτης κατασκοπεύει τήν Ἑλλάδα, ὑπέρ τῆς Τουρκίας καί τοῦ Ἱσραήλ• ἡ τῆς Κύπρου συνετέλεσε στήν τουρκική εἰσβολή. Ὅθεν θά κληθοῦν νά παραδώσουν τά ἐδάφη ταῦτα, καταβάλλοντας καί τό ἀνάλογο τίμημα.

Ὅμοίας δραστιῆς βλαπτικότητος ειναι οἱ πολυεθνικές ἑταιρεῖες καί ἄλλα παρόμοια κέντρα, πού δροῦν ἐν Ἑλλάδι ἀνθελληνικῶς. Οὕτω οἱ μισέλληνες ἐντός Ἑλλάδος εἶναι πολύ πιό βλαπτικοί ἀπό ὅτι τά γύρω ἔθνη. Κοιτάξτε τά διάφορα σαπρά κόμματα πού ἔχουν δημιουγήσει μία κάστα ἐκλεκτῶν, συμπεριφερόμενοι προκλητικά ἀπέναντι τοῦ ἐξουθενουμένου λαοῦ. Κοιτάξτε τά διάφορα γκέττο πού δημιουργήθηκαν, ὄχι μόνο ὡς συστάσεις συμπαγῶν συνοικιῶν, ἀλλά κάι μεμονωμένων πολυκατοικιῶν, ὅπως παρατηροῦμε τέτοια ghettos ὄπισθεν τῆς Βουλῆς καί τοῦ Ζαππείου, στήν Κηφισιά, τήν Ἐκάλη, τή Βάρκιζα, τό Πανόραμα Θεσσαλονίκης καί ἀλλαχοῦ.

Ἐκτός ἀπό ἰδιοποιήσιες ἐδαφῶν, πολλά ἔθνη, ἤ καί ἰδιῶτες ἔχουν νοσφισθεῖ καί κινητά τιμαλφῆ μνημεῖα τοῦ διαιωνίου Ἕλληνος πολιτισμοῦ. Ἐάν αὐτοί τά φυλάττουν μέ τό ἀνάλογο δέος, ἡ Πολιτεία θά παραιτῆτο τῆς δικαίας ἀξιώσεώς της νά ζητήσει τήν ἐπιστροφή τους, ἀλλά τό Βρετανικό μουσεῖο, πού ἔχει κατηγορηθεῖ ὅτι καταστρέφει τά ἑλληνικά ἐκθέματά του, θά ὑποχρεωθῆ νά τά ἐπιστρέψει. Ἡ ἰουδαιόληπτη πόρνη –Βρετανία συνεχίζει νά βλάπτη τήν Ἑλλάδα πολυτρόπως, περισσότερο, ἀκόμα, κι ἀπό τήν Ἀμερική• ἦρθε ἠ ὥρα νά λογοδοτήση.

Ἐκεῖ πού ἡ Πολιτεία θά εἶναι ἀνελέητη καί ἀσυμβίβαστη θά πρόκειται γιά τήν ἀπαίτηση ἐπιστροφῆς τῶν ἔργων τῆς Ὀρθοδόξου βιώσεως καί τέχνης. Οὕτων ἡ Πολιτεία θά ἀπαιτήσει τήν ἐπιστροφή ὅλων τῶν Ὀρθοδόξου μαρτυρίας ἔργων. Αἴφνης δέν ἐπιτρέπεται στή δυναστεία Rothschild νά τηρεῖ στίς ἐπαύλεις της, 300 ὡς ἔγγιστα εἰκόνες, ἐνώπιον τῶν ὁποίων ἐπιτελοῦνται ὄργια ἱερᾶς πορείας καί βλασφήμου βεβηλώσεως. Τά σεβάσματά μας τοῦτα θά ἐλευθερώσουμε μέ ἀποφασιστικότητα καί δέν θά φεισθοῦμε οὐδενός κόστους.

Οἱ δρῶντες ἐντός Ἑλλάδος ἐχθροί, πού ἀναφέραμε στά προηγούμενα κεφάλαια, πού ἀπό τό 1833 ἐξαπλώνονται πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις, κατώρθωσαν νά τυλίξουν τούς Ἕλληνες σέ πυκνό πλέγμα ἀράχνης καί νά ἀλλοιώσουν τό πρόσωπο τῆς Πατρίδος μας. Ὅλα στή Χώρα μας ἀνήκουν ἐμμέσως στή διαβόητη διναστεία, μέςῳ τῶν μεγάλων ἀχυροϊουδαίων. Δεῖτε πώς αὐτή ἐνεργεῖ, ἀπομυζῶντας ὅλη τήν οἰκονομική ἱκμάδα, πρωτίστως διά τῶν ἐπιτοκίων ἑνός πλαστοῦ ἐξωτερικοῦ δανείου. Δεῖτε, ἀκόμα, τίς μεγάλες κεντρικές ὁδούς τῆς Πρωτευούσης(Ἀθηνῶν, Κηφισοῦ, Κηφισίας, Λαμίας), ἔνθα ἑδρεύουν οἱ μεγάλες πολυεθνικές ἐπιχειρήσεις, καί ἐρευνῆστε σέ ποιόνἀνήκουν. Δεῖτε τά ὑπουργεῖα Παιδείας καί Ἐξωτερικῶν, ἐσχάτως καί τό Οἰκονομικῶν, νά εἶναι στελεχωμένα ἀπό ἀλλοδαπούς, πού ὡς ἐθνική τους γλῶσσα ἐπέβαλαν τήν ἀγγλική! Δεῖτε τά τραπεζικά ἱδρύματα (πλήν Τραπέζης Ἀττικῆς καί Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου), τά καζίνο, τίς ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες, τίς 200 ἀπό τίς 300 μ.κ.ὀ., τά μέσα πληροφοριῶν, τίς δισκογραφικές ἑταιρεῖες, τά studios τῶν κινηματογραφικῶν παραγωγῶν, τίς ἰδιωτικές κλινικές, τίς ναυτιλιακές ἑταιρεῖες, τίς ἑταιρῖες δημοσίων ἔργων, τού σταθμούς διοδίων, τίς ἁλυσίδες τῶν super markets, τή΄ν ἀντιπροσωπία ὅλων τῶν εἰσαγομένων, τήν ἐμπορία τοῦ ἐλαιολάδου, τίς δύο ἀποκλειστικές ἑταιρεῖες καυσίμων, τά ἐμφιαλωμένα νερά καί ἀναψυκτικά, τά γεωργιά φάρμακα, τά φαρμακευτικά προϊόντα, τό πυριτιδοποεῖο καί καλυκοποιεῖο, τά τυποποιημένα προϊόντα, τήν κινητή τηλεφωνία...

Δεῖτε, ἀκόμα, τή διάθεση τῶν καυσίμων, πού εἶναι ὑποδεέστερα τῶν Εὐρωπαϊκῶν καί ρυπαίνουν τήν ἀτμόσφαιρα• τίς πτήσεις κάποιων ἀεροπλάνων, πού ψεκάζουν τούς Ἕλληνες κάθε μέρα μέ οὐσίες διανοητικῆς ἀδρανείας• τούς προσχεδιασμένους φόνους, ἀπό ἠθελημένες ὁδικές κακοτεχνίες• τίς δολοφονίες, ἀπό κουκούλους καί λαθρομετανάστες. Δεῖτε, τό πιό συγκλονιστικό, τίς νέες πολυτελεῖς ἐκδόσεις νέων ἱστοριῶν καί ἐγκυκλοπαιδειῶν, πού σκοπεύουν στήν ἀναθεώρηση τῶν ἱστορικῶς παραδεδεγμένών καί τήν ἀντικατάσταση τούτων μέ αὐτά τά λανθανόντως ἀνθελληνικά καί διάστροφα κακουργήματα. Δεῖτε, τέλος, τίς μετωνομασίες τῶν ἑλληνικῶν ὁδῶν (Μπενάκη, Ἐλ. Βενιζέλου, Κων. Καραμανλῆ, Ἀν. Παπανδρέου, πλατεῖα ἑβραίων μαρτύρων κ.τ.τ.), ἤ τούς ἀνδριάντες τῶν παραπάνω πού ἀνεφέρθησαν ἐντός παρενθέσεως.

Ὅταν ἡ ἀειθανής Πίστις μας (βλ. «ὡς ἀποθνήσκοντες καί ἰδού ζῶμεν», «καθ’ ἡμέραν ἀποθνήσκω»: Β΄Κορ. στ΄9 /Α΄Κορ. ιε΄31), ὁρίζει πώς «πᾶσα παράβασις καί παρακοή λαμβάνει ἔνδικον μισθαποδοσίαν (Ἑβρ. β΄2), δέν θά πρέπει οὐδείς τῶν χριστιανῶν νά ἀμφιβάλλει πώς, ἀφοῦ οἱ Χριστιανοί ἐπί 20 αἰῶνες διώκονται καί, θεωρούμενοι ἀναλώσιμο εἶδος, ἀδικοῦνται καί δολοφονοῦνται, θά πρέπει, ἐπί τέλους, νά δικαιωθοῦν, ἀφοῦ λατρεύουμε Θεό ἀληθινό. Ὅθεν αὐτοί πού παρασκεύασαν τήν ἁλυσόδετη σκλαβιά μας θά πρέπει νά λογοδοτήσουν. Νά τούς ἐπιβληθεῖ πρόστιμο γιά τούς πολέμους πού κίνησαν ἐναντίον τῶν πραέων. Τά μαρτύρια τούς προσηλυτισμούς τούς βιασμούς, τίς φθορές, τό καθεστώς τρομοκρατίας...

Ἡ Π.τ.π. δέν θά κοπιάσει στήν ἀναζήτηση τοῦ ὑπαιτίου ὅλων τῶν κακῶν, τοῦ κρυπτομένου ὄπισθεν τῶν δεινῶν πού μαστίζουν τήν ἀνθρωπότητα. Τόν γνωρίζει καί θά τόν καταγγείλει, παρά τήν ἐπιμονή νά μένει ἀθέατος. Εἶναι ὁ Rothschild! Τοῦτος ὁ ἀρχιδιάβολος εἶναι ὁ ὑποκινητής ὅλων τῶν κακῶν καί, γιά τόν λόγο αὐτόν θά κληθῆ σέ «περαίωση», κατά τό ἴδιο, δηλαδή, σύστημα φορολογικῆς ἀποστραγγίσεως πού ἐπιβάλλουν τά ὄργανά του στούς ἐλεύθερους πολίτες. Ἀπαίτηση ἀνυποχώρητη καί μετριοπαθής εἶναι νά δοθοῦν στόν Ἑλληνικό λαό, πού ἀνήκει, καί αὐτός, στήν κατηγορία τῶν πραέων, 1.000 τόννοι χρυσοῦ, ἀπό τίς 70.000 τόννους πού ἔχει στήν κατοχή του ὁ τύραννος αὐτός. Ἡ Πολιτεία ἀπαιτεῖ σχετικῶς μικρή ἀποζημίωση, διοτι προβλέπει πώς καί ἄλλα ἔθνη θά ζητήσουν νά ἀποζημιωθοῦν Ρωσία Σερβία, Κύπρος, Αἰθιοπία, Παλαιστίνη, Ἀκτή Ἐλεφαντοστοῦ, Ἀϊτή, Νικαράγουα, Συρία Ἰράκ...

Σέ ὅσους προσαρμόστηκαν στό καθεστώς τῆς ἀδικίας, ὄντες ἀδικούμενοι οἱ ἴδιοι καί μή δυνάμενοι νά μελετήσουν τά σημεῖα τῶν καιρῶν, τά παρτεθέντα ἠχοῦν ὡς ληρωδήματα. Ὅμως ἄς μελετήσουν τά ἀμέτρητα ἐσχατολογικά χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πῶς αὐτά, χωρίς νά ἀπαιτεῖται ἑρμηνευτική δεινότης, μᾶς ἄγουν, ἐν τέλει, στήν κατάργηση τοῦ κακοῦ: «Πᾶσα φυτεία, ἥν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ Πατήρ μου ὁ οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται» (Ματ. ιε΄13 βλ. ἐπίσης Ματ. γ΄12• ιγ΄30, 41/Λουκ. ια΄23/’Απ. ιδ΄16• ια΄18)• στήν ἀνατροπή τῆς καθεστηκυίας τάξεως πραγμάτων: «Καί ἰδού εἶσιν ἔσχατοι, οἵ ἔσονται πρῶτοι, καί εἶσι πρῶτοι οἵ ἕσονται ἔσχατοι»    (Λουκ. ιγ΄30• στ΄20)• στόν θρίαμβο τοῦ καλοῦ καί τήν ἐγκαθίδρυση τῆς βασιλείας τῶν πραέων : «Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοί κληρονομήσουσι τήν γῆν» (Ματ. ε΄5/Ἀπ. ε΄10• κα΄1ἑ.).

Ὅποιος δέν παρασκευάζεται γι’αὐτές τίς ἐπίσημες στιγμές, ἄς ἐξετάσει τόν ἑαυτό του, μήπως ὑστερεῖ σέ σοφία...

1 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Εμένα μού φαίνεται σάν ουτοπία τό νά αποδοθεί δικαιοσύνη σέ αυτή τήν ζωή.
Όλοι οι μακαρισμοί τού κυρίου καί Θεού καί σωτήρος ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ μάλλον μιλάνε γιά τήν ανταπόδοση καί δικαιοσύνη στήν άλλη ζωή πού θά είναι καί αιώνια
Μακάρι νά υστερούμαι σοφίας καί νά είναι αλλοιώς τά πράγματα

18 Φεβρουαρίου 2011 - 7:07 π.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως