Ἐγκυμονεῖται ὁ Ἀντίχριστος ἤ ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου παρουσία;

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 7:26 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση: Ἡ ἐποχή μας παρουσιάζει ἐναργῶς σημεῖα πρωτοφανοῦς καί ἀνηκέστου φθορᾶς. Ἐγκυμονεῖται ὁ Ἀντίχριστος ἤ ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου παρουσία;

(Νεκταρία, Θεσσαλονίκη)


Ἀπάντηση:Κανένα ἀπό τά δύο! Ἀσφαλῶς διερχόμεθα τόν ἐσχατικό ὁρίζοντα τῆς ὑποδουλώσεως τῶν ἀνθρώπων πάντων στό σκοταδιστικό σύστημα τῆς ταλμουδικῆς θρησκείας, τό ὁποῖο σύστημα, γιά νά ὑποτάξη τήν ἀνθρωπότητα, μετέρχεται τρόπους ἀνεκδιηγήτου καταφθορᾶς τῶν ἀξιῶν, ἀκόμα καί τῆς ζωῆς. Ὅμως ἄν οἱ ἐχθροί καταλύουν καί ἀνατρέπουν, ἐμεῖς διακατεχόμενοι ἀπό τήν ἀποκαραδοκία τῆς ἀποκαλύψεως τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ (βλ. Ρωμ. η΄19), τοὐτέστιν τή λαχτάρα τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν πιστῶν εἰς τήν ἐπί γῆς βασιλείαν καί ἐκεῖθεν εἰς τήν ἐν οὐρανοῖς ἀναστάσιμον ζωήν. Ἐννοοῦμε τή φλογερή ἀναμονή τῶν πιστευόντων εἰς Χριστόν, γιά τήν ἐπικράτηση τῆς πολιτείας τῶν πραέων. Αὐτό ἀναμένουμε: τήν εὔσημο καί θεοδόξαστη ἡμέρα τῆς ἐνάρξεως τῆς Χιλιετοῦς βασιλείας, ὅταν ἡ γῆ, θείᾳ ἐπινεύσει, θά δωρηθῆ στούς πραεῖς, κατά τόν ἐσχατολογικό καί ἐνθαρρυντικό λόγο τοῦ Κυρίου μας: «Μακάριοι οἱ πραεῖς ὅτι αὐτοί κληρονομήσουσι τήν γῆν» (Ματ. ε΄5). «Πραεῖς» δέ, ὅπως ἀντιλαμβάνεται ὁ ἰθύνων νοῦς, εἶναι ἐκεῖνοι πού δέν προέβησαν σέ ἐπιθετικούς πολέμους καί ἄλλες ἀνθρωποκτόνες ἐπιχειρήσεις. Ἔξω οἱ φονιάδες, συγκαλυμμένοι καί ἀσυγκάλυπτοι: ἰουδαϊσμός, μωαμεθανισμός, παπισμός, προτεσταντισμός, κομμουνισμός, ναζισμός, μασονισμός, καπιταλισμός, γιεχωβιτισμός, ἀναρχισμός… Χώρα πραέων ἀναγνωρίζεται μόνο ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία καί τά ἔθνη πού ἔχουν ἐμποτισθεῖ ἀπό τή θεοπαράδοτη Πίστη μας (Ἑλλάς, Ρωσία, Σερβία, Ρουμανία…).

Συμπεριλαμβάνονται καί κάποιες ἐσωστρεφεῖς θρησκεῖες τῆς Ἀνατολῆς. Οἱ δέ προαναφερθέντες -ισμοί, πού στατιστικῶς ἀνέρχονται στό «τρίτον τῶν ἀνθρώπων», γνωρίζετε τί τύχη τούς περιμένει (βλ. Ἀπ. θ΄18).

1 σχόλια :

Efrosyni είπε...

Καλώς ορίσατε στη μπλογκόσφαιρα. Οι προφητείες του Πατροκοσμά για την Πόλη είναι κοντά?

31 Μαΐου 2010 - 3:12 π.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως