ΕΝΘΕΤΟ ἀρ. 2 τῆς 19/3/2016

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016 4:54 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 2, τῆς 19/3/2016"

10. Τὸ "Σύμφωνο Συμβίωσης" ψηφίστηκε! Χαῖρε ἡ ἀντίθετη πρὸς τὴ φύση ροπή, τὸ καταίσχυντο κατακάθι τῆς ἀτιμίας, ὁ σοδομισμὸς τῆς βοθρικῆς μανίας, ἡ αἰσχύνη τῆς αἰσχύνης, ὅτι ὕστερα ἀπὸ χρόνια δικαιώθηκες. Καί, βεβαίως, θριαμβολογεῖς, διότι ἀπὸ τώρα ἔχεις τὴν κάλυψη τοῦ ψυχανώμαλου νομοθέτη, νὰ μεταδίδεις τὴ λέπρα τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς σου ἀκωλύτως. Ἐμεῖς, ὡς Χριστιανοί, στέκουμε μὲ συμπάθεια ἀπέναντι τοῦ ὁμοφυλοφίλου, ἐνῶ μισοῦμε τὴ φρικτὴ ἁμαρτία. Πολλῷ μᾶλλον ὅταν αὐτὸς ἔχει τὴ συναίσθηση τῆς ἁμαρτίας· ὅταν ἀναγνωρίζει τὸ καταίσχυντο πάθος καὶ μένει συνεσταλμένος καὶ αὐτομεμφόμενος. Ἴσως τὸ πάθος αὐτοῦ νὰ ὀφείλεται σὲ φυσικὴ δυσλειτουργία καὶ σὲ ἀνώμαλη διάταξη τῶν ὀρμονῶν (ἀντὶ τῶν δύο μερῶν ἀνδρικῶν καὶ ἑνὸς γυναικείου, βρίσκονται τὰ δύο γυναικεῖα καὶ τὸ ἕνα ἀνδρικό).

Ἐδῶ ἐγκύπτουμε μὲ κατανόηση. Τὸ πρόβλημα ἀρχίζει νὰ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὑπεισέρχεται ἡ ἐλεύθερη βούληση καὶ οἰκειοποιεῖται τὸ φυσικὸ ἐλάττωμα. Ὅταν δὲ τοῦτο υἱοθετεῖται ἀπὸ τὴν ἡδονή, ἡ τελευταία ἐπωφελεῖται τοῦ φυσικοῦ ἐλαττώματος. Ἰδοὺ τὸ φαινόμενο τῆς ἀνωμαλίας! Βεβαίως καὶ δὲν εἶναι αἴτιος ὁ Θεὸς οὔτε τὸ φυσικὸ ἐλάττωμα, ἀλλὰ ἡ διεστραμμένη προαίρεση. Ἄλλωστε τοῦτο καταδεικνύει καὶ ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ἀνώμαλου, ὅστις, κυριευμένος ἀπὸ τὸν δαίμονα τοῦ πάθους ζητᾶ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ φύλου του, ἐρχόμενος σὲ εὐθεῖα σύγκρουση μὲ τὸν Δημιουργό. Αὐτὸ δείχνει καὶ ἡ ἐπιγραφὴ σὲ τοῖχο, ἀπὸ ψυχανώμαλο travesti: "Τὴν ταυτότητα τοῦ φύλου μου ἐγὼ θὰ τὴν ὁρίσω". Ἕνα τίποτα, στὸ σύμπαν του τοῦ τίποτα ἀπαιτεῖ τὸ δικαίωμα τοῦ τίποτα. Νὰ τοῦ γίνει ἡ χάρη τοῦ τίποτα καὶ νὰ τοῦ δοθεῖ, πρὸς ἐπιβράβευση ἕνα μεγαλύτερο τίποτα....

11. Θὰ γίνουμε πιὸ πειστικοί, ἐὰν κομίσουμε ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα, ἀντιτιθέμενο πρὸς ἄλλο. Τὸν τρανὸ Ἕλληνα ποιητὴ Κωνσταντῖνο Καβάφη ἀπέναντι τοῦ ἀναισχύντου Βαλλιανάτου. Ὁ πρῶτος, ὅπως ἐξάγεται ἀπὸ τὰ μυστικὰ ποιήματά του, διακατέχεται ἀπὸ αἰσθήματα αἰσχύνης, δείχνοντας μεταμέλεια γιὰ τὸ κατάντημά του. Ὁ δεύτερος, ἕνα ρεμάλι μὲ γραβάτα, ἕνας βοθρίτης σωτάδης κίναιδος, μιὰ σκύλα μάχλα καὶ ἀδιάντροπη, τοποθετεῖται στὸν ἀντίποδα τοῦ Καβάφη. Στὶς προγενέστερες γενεὲς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν Ὅμηρο καὶ τὸν Ἡσίοδο, μέχρι τοὺς Λυρικοὺς καὶ τοὺς Τραγικούς, ἀκόμα καὶ μέχρι τοῦ Πλάτωνος (ποὺ εἶπε: "ἀρρένων δὲ πρὸς ἄρρενας, ἢ θηλειῶν πρὸς θηλείας, παρὰ φύσιν...", Νόμοι 636c), κάθε σχέση τῆς σαπρᾶς ὁμοφυλοφιλίας εἶναι ἐντελῶς ἄγνωστη, καὶ ἀπορρίπτεται.

12. Τέλος πάντων ὁ νόμος ψηφίστηκε στὴ Βουλὴ τῶν "Ἑλλήνων". Ἦταν ὁριακὴ ἡ ψηφοφορία; Κάθε ἄλλο! 193 ἐμπαῖκτες ἀπατεῶνες ἀμηράδες καὶ ψευτοθεοδωράκηδες ψήφισαν καταφατικῶς. Δὲν γνωρίζω, ἐὰν ὅλοι τοῦτοι εἶναι ἀνώμαλοι. Ὅμως γνωρίζω ἐξακριβωμένα κάτι χειρότερο γι' αὐτούς: εἶναι ἐξαγορασμένοι, δηλαδὴ δειλὰ καὶ πουλημένα ἀνθρωποειδῆ ποὺ τηροῦν ἐντολὲς ἄλλων.

Κάτι ποὺ εἶναι ἄξιο παρατηρήσεως καὶ σχολιασμοῦ. Μὲ τὴν ψηφοφορία τῶν 193 ἐθελοδούλων, ξεσηκώθηκαν, σὰν νὰ τοὺς διαπέρασε ἠλεκτρικὴ ἐκκένωση, ὅλοι οἱ ὁμόφρονές τους, μὲ σκοπὸ νὰ τοὺς προστατεύσουν ἀπὸ τὸν ἔλεγχο. Ἄρχισαν νὰ ἀερομαχοῦν, πρίν, ἀκόμα, ἐμφανισθοῦν οἱ ἀντίπαλοι. Καὶ ἦταν συγγραφεῖς, δημοσιογράφοι, ἠθοποιοὶ καὶ ὅλη ἡ enfant gaté τῶν καναλιῶν, ποὺ προσελήφθησαν ἀπὸ τὰ ἰουδαιοκάναλα, ἀκριβῶς διότι μετέχουν τῆς ἀνωμαλίας.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως