Περί τοῦ Βασιλέως Ἰωάννου

Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010 5:40 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περί τοῦ Βασιλέως Ἰωάννου

(Γιῶργος , Σέρρες καί Ἕλλην)


Ἀπάντηση : Ἡ ὑπόθεση μέ τόν Βασιλέα Ἰωάννη, ταυτιζόμενη μέ τόν ὄντως Ἅγιο Ἰωάννη τόν Βατάτζη αὐτοκράτορα Νικαίας (1222-1254), χωρίς νά τήν ἀπορρίπτουμε, ἀφοῦ ἀποτελεῖ σέβασμα τῆς ἡμετέρας Ρωμιοσύνης, λέμε ὅτι ἀνήκει στήν κατηγορία τοῦ χρησμοῦ καί ὄχι τῆς προφητείας.

Ἡ διαφορά μεταξύ τὴς προφητείας καί τοῦ χρησμοῦ ἔγκειται στό ὅτι ἡ πρώτη μετέχει ἀμέσου καί ἐναργοῦς θεωρίας, ἐνῶ ἀκροάζεται ἐν σιγῇ τή θεία φωνή, νοερῶς ἤ αἰσθητῶς φθεγγομένη, νά ὑπαγορεύη στόν θεωρό ἐναργῶς καί ἐκτύπως τά ἐσόμενα. Ὁ χρησμός, ἀντίθετα, κρίνεται ὡς προσπάθεια διεισδύσεως στόν ὁρίζοντα τοῦ ἐσχάτου κατά τρόπο αὐτοδύναμο. Δηλαδή ὁ χρησμωδός, πού δέν ἀποκλείεται νά ξεκινᾶ ἀπό γνήσια ἑλατήρια, ψαύει τά ἐσχατικά μέ τή βοήθεια τῆς διανοίας του, ἄνευ ἀποκαλύψεως.

Ἐν κατακλεῖδι, γνήσιοι Προφῆτες, τῶν τελευταίων δύο-τριῶν αἰώνων, εἶναι δύο: ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί ὁ Πατήρ Παΐσιος. Γιατί; Διότι τό μεγάλης ἐμβελείας προφητικό χάρισμά τους συνδυάζεται μέ τά παρόντα καί τά μέλλοντα, βάσει τοῦ λόγου τοῦ Μεγ. Βασιλείου, ὅτι οἱ Προφῆτες «ὁρῶσιν οὐ μόνον τά μέλλοντα, ἀλλά καί τῶν παρόντων τά λανθάνοντα». Εἶναι ἀρκετό νά κολπωθοῦμε τίς προφητεῖες αὐτῶν τῶν δύο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως