Σχετικά μέ τά πολύ μεγάλα ἀντικείμενα πού ἔχουν ἔρθει κοντά στόν ἥλιον

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010 5:25 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Σχετικά μέ τά πολύ μεγάλα ἀντικείμενα πού ἔχουν ἔρθει κοντά στόν ἥλιον

(Γεώργιος Μαυρίδης)


Ἀπάντηση : Δέν ἄκουσα νά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ἐάν ὁ ἥλιος ἀπειλεῖται, ἀπειλεῖται καί ἡ ζωή. Ἄς ἐπέμβουν οἱ πλανητάρχες πού ἐμφανίζονται ὡς ἀστρικοί ὑπερασπιστές. Ἄς ἁπλώσουν ἕνα συρματόσχοινο, πάχους ὅσο ὁ Ὄλυμπος, κι ἄς σύρουν ἐκεῖθεν τό ἀστρικό σῶμα. Λέω ἀπίθανα, ὅμως μιλάω σοβαρά. Οἱ τσαρλατάνοι “doctores”, πού διά τῆς ἐπιστήμης παρεισάγουν τίς πλάνες τους, ἄς καθησυχάσουν τά κεχηνότα πλήθη τους.

Ὅμως ὁ σοφός Δημιουργός τοῦ σὐμπαντος κόσμου θεμελίωσε τόν ἥλιο νά φωτίζη, χωρίς ποτέ νά ἐξασθενήση ἡ θερμαντική καί φωτιστική του δύναμη· δέν θά δοῦμε τόν ἥλιο, πού φωτίζει, νά έκμειωθῆ ποτέ : «οὐχ ὁρῶμεν ἥλιον τόν ἐπιφαύσκοντα ἐκλείποντα»(Ἰώβ λα΄26/Ἐκκλ. ιβ΄2). Βεβαίως, κάποτε ὁ ούρανός καί ἡ γῆ, πού τά γνωρίζουμε ἐπί δισεκατομμύρια ἔτη, μόνιμα καί σταθερά, θά ἐκλείψουν (βλ. Ματ. κδ΄35/Β΄Πέτρ. γ΄10/Ἰωήλ β΄10· γ΄4), σέ ἀντίθεση μέ τούς ἀφθάρτους λόγους τοῦ Κυρίου μας πού δέν πρόκειται ποτέ νά καταργηθοῦν.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως