Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (I)

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011 11:29 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (I)

(Ἕνας Πολίτης)

Ἀπάντηση : 

Ι

1. Τό Κίνημα ἀνατροπῆς τῆς πολυμόρφου καθεστωτικῆς τυραννίας εἶναι πραγματικότης! Ἐπειδή ἡ πορεία τούτου προβλέπεται δυναμική μέ σαρωτικές ἐξελίξεις, καί ἐπειδή καί ἐμεῖς συνταυτιζόμαστε μέ αὐτό, κρίνουμε πώς θά πρέπει νά παραθέσουμε κάποιες σκέψεις, μιά καί ἡ γωνία, ἀπό τήν ὁποία θεωροῦμε τά πράγματα εἶναι ἀποκλειστική καί ἀνεπίσκεπτος. Θά ἐξηγήσουμε μετά ποιά εἶναι αὐτή ἡ γωνία.

Ἐπανερχόμεθα στό «Κίνημα τῶν Ἀγανακτισμένων Πολιτῶν», ὡς ἐκλήθη. Ἡ πρώτη φορά πού οἱ πολίτες συνῆλθαν σέ μαζική διαμαρτυρία ἦταν τήν ἡμέρα τῆς 25/5/2011. Ὀργανώθηκε μέσῳ τῶν blogs ταυτοχρόνως σέ πολλές πόλεις τῆς Ἑλλάδος, διεπόμενο ἀπό ἕνα βασικό σύνθημα: «Δέν θέλουμε κόμματα, θέλουμε Δημοκρατία»∙ ἀσφαλῶς τήν ἄμεση Δημοκρατία, πού ὁ Λαός ἔχει τό αὐτονόητο δικαίωμα νά ἐπιλέγει ἀντιπροσώπους ἀνέντακτους σέ μηχανισμούς ὑποτέλειας καί ἑτεροενέργειας.

Τό σύνθημα εἶναι σωστό, ἀρχετυπικῶς ἑλληνικό καί θά κατισχύση ὅλων τῶν ἄλλων κακεκτύπων τῆς Δημοκρατίας. Ἐλπίζουμε τό Κίνημα νά μένει προσηλωμένο ἀπαρεγκλίτως σ’αὐτή τήν ἀρχή, μακριά ἀπό τά ἐξαγορασμένα κόμματα.

Εἶναι ἑπόμενο, ἕνα τέτοιο δυναμικό καί ρωμαλέο κίνημα νά βρίσκεται ἔκθετο στήν ποδηγέτηση καί τήν παροχέτευση. Πολλοί διεκδικοῦν τήν υἱοθέτησή του: κόμματα, τύπος, τηλεόραση. Καί πολλοί, ἐντός τοῦ Κινήματος, ἐνεργοῦν συνωμοτικῶς. Ἔτσι βλέπουμε τό παραπλανητικό σύνθημα πού ἐξεπέμφθη ἀπό τό πονηρό κρανίο κάποιου ἐγκαθέτου : «Νά κηρύξουμε γενική ἀπεργία (...) μαζί μέ τό «Πα.με» ! (3/6/11).

Ποιό; ὁ βραχίων τῆς ἐξουσίας, ὁ κατευθυνόμενος ἀπεργός, ὁ καλοπληρωμένος μπράβος τῆς πονηροκρατίας, ἡ κομμουνιστική συμμορία τῆς ἀντίδρασης καί τῆς ὀπισθοδρόμησης, ὁ κατά παραγγελίαν χαλαστής...

2. Ἀναφερόμενοι στόν ὄρο «ἀπεργία» νά ποῦμε πώς πρόκειται αὐτόχρημα περί κομμουνιστικῆς ἐπινοήσεως πού εὐνοεῖ τόν ἐργοδότη καί τόν σύν αὐτῷ κεφαλαιοκρατικό καί ἐξουσιαστικό συρφετό. Ἡ ἀπεργία δέν εἶναι ἀποτελεσματικό ὅπλο γιά τήν κατάστρωση τῶν ἐργατικῶν διεκδικήσεων. Μέ τό νά κατεβαίνουν σέ ἀπεργία οἱ ἐργαζόμενοι, διεκδικῶντας τά δίκαιά τους, νηστικοί θά μείνουν αὐτοί καί ὄχι ὁ ἐργοδότης τους. Ἡ ἀπεργία εἶναι κομμουνιστικό ἐφεύρημα, ἀφοῦ δέ ὄπισθεν τοῦ κομμουνισμοῦ βρίσκεται ὁ πάτρων αὐτοῦ, πού εἶναι ὁ καπιταλισμός, συσταίνει τρόπο μονοειδῆ, νά ἱκανοποιοῦνται οἱ ἐργατικές μάζες, ὅτι, τάχα ἐπιβάλλουν τή θέλησή τους, καί, παράλληλα, ὁ φαυλοτερπής ἑσμός τῶν ἐργοδοτῶν δέν πρόκειται νά ζημιωθἠ. Ἐν τέλει οἱ ἀπεργοί, ἀφοῦ τούς δοθοῦν κάποια ψίχουλα, ἐπανέρχονται στή δουλειά τους πειθήνιοι. Ἡ δέ ὑπεραξία συνεχίει ἀνεμπόδιστα νά εἰσρέει στά θυλάκια τῶν ἐργοδοτῶν. Ἡ ἀπεργία, ἀκόμα καί ἀπό τήν Trade Union νά ὀργανωθεῖ, δέν πρόκειται νά μεταθέσει τόν ἐργοδότη ἀπό τόν σκοπό του, ἀφοῦ οἱ συνέπειες ἀπό τήν ἀπεργία δέν θά φτάσουν ὥς τίς ἐπαύλεις του.

Κοιτάξτε τήν πρόσφατη ἀπεργία πού ὀργάνωσαν οἱ ὁδηγοί τῶν ταξί, ἀπό τίς 18/7. Παρατηροῦμε πόσο ἀψυχολόγητες εἶναι οἱ ἀντιδράσεις τους. Κατεβαίνουν σέ, καθόλα δίκαιη, ἀπεργία καί τί κάνουν; Παρακωλύουν τήν ὁμαλή λειτουργία τῆς ὁδικῆς κυκλοφορίας καί προξενοῦν δυσφορία στούς καταταλαιπωρημένους συμπολίτες μας. Μάλιστα, ὁρισμένοι θερμοκέφαλοι ἀπειλοῦν νά γίνει αὐτό καί ἐκεῖνο, εἰς βάρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Διερωτῶμαι, δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι μέ τήν τακτική τῆς αὐτοφθορᾶς, αὐτοί ζημιώνονται, ἐνῶ οἱ ἐξουσιαστές τρίβουν τά χέρια τους ἀπό δαιμονική χαρά;

Θέλω νά τούς πῶ: Πῶς συμπεριφέρεστε ἔτσι, ἀνόητοι; Τί ταλαιπωρεῖτε τούς συνέλληνες καί δέν κυκλώνετε τήν οἰκία ἐκείνου τοῦ λαδικοῦ, τοῦ καθάρματος Ραγκούση; Περισφίγγοντας αὐτόν τόν ἰουδαῖο ἐπιτυγχάνετε τοῦ σκοποῦ. Ἔτσι θά κερδίσετε τή συμπάθεια τοῦ κόσμου, ἐνῶ, παράλληλα θά συσσωρεύσετε φόβο καί τρόμο στά κολοβά φίδια τῆς ἐξουσίας. Αὐτό πού κάνετε, νά ἀνεβάζετε τίς μπάρες τῶν διοδίων, εἶναι εὐεργετικό γιά τούς φτωχούς, ὅμως δέν πλήττει τήν κεφαλαιοκρατία Ἑλλάδος. Κυνηγῆστε τόν Ραγκούση, τό φανατικό ἀπολειφάδι, νά ξεκουμπιστεἴ στό πουθενά, ἀπό ἐκεῖ πού ἦρθε...

Καί ποιό τό κέρδος ἀπό τή διαφυγή τῶν διοδίων; Βλέπετε, ἤδη παντοδύναμη ἡ ἐξουσία ἔστειλε εἰσαγγελεῖς—πιστεύει κανείς ὅτι ἡ δικαιοσύνη δέν εἶναι ὑποχείριο ὄργανο; — , πού καταλογίζουν τά διαφυγόντα κέρδη, ἀπό τούς σταθμούς διοδίων, στόν σύνδεσμο ὁδηγῶν ταξί. Θά ὑποχρεωθοῦν νά τά καταβάλουν, μάλιστα, διογκωμένα, πράγμα πού θά τούς εἶναι ὀδυνηρό.

Τελικά καί ἡ ἀπεργία τούτη, μετά ἀπό διάρκεια 3 ἑβδομάδων, ἔληξε ἄδοξα, τήν 5/8, ἐνῶ τό ἐξουσιαστκό κατεστημένο νίκησε καί σ’αὐτήν τήν ἀπεργιακή σύγκρουση. Ἡ κυβερνῶσα συμμορία, ἔναντι τῶν ἀπεργῶν αἰσθάνεται ἀήτητος καί ἐπιβάλλει τή θέλησή της ἀπό θέσεως ἰσχύος.

Ὥσπου νά ἀντιληφθῆτε ὅτι ἡ ἀπεργία βλάπτει ἐσᾶς τούς ἴδιους, ἡ ἐξουσία θά ἔχει ὁλοκληρώσει τή φυλακή σας. Κυκλῶστε τίς κατοικίες τῶν ἐξουσιαστῶν καί θά δῆτε θεαματικά ἀποτελέσματα. Σταθῆτε στήν εἴσοδο τοῦ «Ἀστέρα» Βουλιαγμένης καί γιουχαϊζετε τίς «φίρμες» πού εἰσέρχονται μέ τό χαρέμι τους...

Τό ἴδιο ἔχουμε νά ποῦμε καί γιά τίς καταλήψεις σχολείων, πράξη πού κρίνεται ὡς αὐτοχειρία γιά τήν παιδεία καί τή μαθητιῶσα νεολαία. Ἄν, ἀντί γιά καταλήψεις σχολείων, οἱ μαθητές κύκλωναν τήν κατοικία τῆς ὑπουργοῦ Διαμαντοπούλου καί τῆς ὑφυπουργοῦ Χριστοφιλοπούλου— και οἱ δύο εἶναι ἰουδαῖες, αὐτό νά μή παραθεωρεῖται! —, τά ἀποτελέσματα θά ἦταν ἄμεσα. Άλλ, τί τά θέλετε! Οἱ ταλαίπωροι μαθητές πέφτουν θύματα ἀνεξέλεγκτης καθοδηγήσεως ἀπό στοιχεῖα ξένα πρός τό σχολεῖο καί τήν παιδευτική πρόοδο., ἀπό μηχανισμούς τῆς παραεξουσίας, οἱ ὁποῖοι καί ἀποβλέπουν στή χειραγώγηση τῶν μαθητῶν.

3. Ἐπανερχόμεθα. Εἶναι σαφές: τό Κίνημα βρίσκεται ἔκθετο στόν ἐπίβουλο ἐχθρό. Πιστεύει κανείς πώς τό Κίνημα θά μένει ἀναπορρόφητο, ἀνέγγιχτο ἀπό πράκτορες καί προβοκάτορες, πού ἔλαβαν ἤδη τήν ἐντολή νά τό ἐκτρέψουν; Ἤδη τοῦτο εἶναι ὁρατό. Δεν ἀμφισβητοῦμε, οἱ συμμετέχοντες πολίτες, ἄδολοι, κεκοσμημένοι μέ δυνατά αἰσθήματα δικαίου καί πατριωτικῆς εὐαισθησίας, δέν θά ἐδέχοντο ποτέ νά καταντήσουν νεροκουβαλητές κόμματος τινός, αὐτοί πού ἀποσκίρτησαν ἀπό τήν ψυχοφθόρα ἐπίδραση τῆς κομματικῆς ἐξαρτήσεως καί ὀπιομανίας, ὑπάρχοντες ἀκομμάτιστοι. Ὅμως ἐπισημαίνουμε, ὅτι οἱ Ἀγανακτισμένοι πολίτες, ἐπί ἔτη ὀπαδοί τῶν σαπρῶν κομμάτων διανοοῦνται καί ἐνεργοῦν ἐπί τῇ βάσει κομματικῶν προτύπω. Δεῖτε πώς συγκεντρώνονται στίς πλατεῖες, ὡσάν βοσκήματα, ποιμαινόμενα ὑπό τήν ράβδο ἀοράτου κομματικοῦ ἰνστρούχτορα.

Ἡ συγκέντρωση στίς πλατεῖες δέν εἶναι λυσιτελές, οὐδόλως ρεαλιστικό. Σκεφθῆτε νά κύκλωναν τίς κατοικίες τῶν προδοτῶν ἐξουσιαστῶν, τί θεαματικά ἀποτελέσματα θά εἶχαν!

Ἡ κατασκήνωση στίς πλατεῖες εἶναι γιά τούς λαϊκούς τύπους, νά ἀσχολοῦνται μέ τό οἰκεῖο τους τάβλι, νά ἐκφέρουν κουταμάρες καί νά τό παίζουν πολυπράγμονες. Ὁ δέ πολύς κόσμος δέν ἦταν εὐχαριστημένος μέ τά καμώματά τους καί μᾶλλον κατέφσκε τήν εἰσαγγελική ἐντολή (27/7/11), γιά ἀποπομπή καί αὐτόφωρο.

Παραδειγματισθῆτε πῶς λειτουργεῖ τό ἐχθρικό στρατόπεδο τῶν μισητῶν κουκούλων. Ὅταν ἐπίκειται ἡ δίκη κάποιου συγκουκούλου τους, τά ἄλλα παλιόσκυλα τῆς μοσσαντικῆς συμμορίας συγκεντρώνονται ἔξω ἀπό τήν οἰκία τοῦ δικαστικοῦ λειτουργοῦ πού ἀνέλαβε τήν ὑπόθεση τοῦ καθάρματος τῆς κουκούλας, γιά νά τρομοκρατήσουν τόν δικαστή, μέ σκοπό νά ἀποσπάσουν ἐπιεικῆ δικαστική καταδίκη.

Πρέπει νά πῶ, πώς οἱ ἐπιτροπές διαχειρίσεως τῶν κινήσεων τῶν Ἀγανακτισμένων πολιτῶν, πού ρυθμίζουν τό πότε καί ποῦ θά πραγματοποιοῦνται διαδηλώσεις, ὑποδεικνύουν ὅ,τι συμφέρει τήν ἐξουσία.

Πολλοί οἱ ἐγκάθετοι στό Κίνημα, τῶν ὁποίων ἡ διείσδυση, μεταξύ τῶν ἐλευθεροφρόνων πολιτῶν, προεξοφλεῖ τή διάλυση αὐτοῦ. Τοῦτο ἀποδεικνύει ἐνεργῶς ὅτι τό Κίνημα ἀποτελεῖ ἀπειλή γιά τήν ὕπαρξη τῶν κομμάτων, πού αἰσθανόμενα τό φάσμα τῆς παντελοῦς ἀνυποληψίας καί ἀπορρίψεως, δέν ἀποκρύβουν τήν ἀνησυχία τους.

Ἡ Ἀλ. Παπαρήγα, γιά νά φυλάξει τό ποιμνιοστάσιο τοῦ ἀπηρχαιωμένου κόμματός της ἀπό διαρροές ὀπαδῶν ἀποφαίνεται: «Ἡ μάχη πρέπει νά δίνεται στούς τόπους δουλειᾶς καί ὄχι στίς πλατεῖες...»(16/6/2011). Εἶπε προσέτι ὅτι οἱ ἀπεργίες γίνονται στά χωράφια! Ὅθεν ξεσηκωθῆτε ἀγρότες, ἐπιτεθῆτε ἐναντίον τῶν φυτῶν ντομάτας, πιπεριᾶς, μελιτζάνας. Ἔλα Μιγκέλ Θερβάντες, μέ τόν Δόν Κιχώτη σου, νά ἱλαρύνεις τήν ἀτμόσφαιρα... Ἄν εἶναι νά σκιαμαχοῦν στά χωράφια καί στά ἐργοστάσια οἱ ἐργάτες, καλλίτερα νά κατεβαίνουν στίς πλατεῖες.

4. Τό Κίνημα, ὅπως διαπιστοῦται, εἶναι ἀκέφαλο. Ἄρα κινδυνεύει νά αὐτοδιαλυθεῖ.

Τάσεις ἀρχηγικές ἐκπορεύονται ἀπό τόν μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Δέν ἔχουμε ἀντίρρηση. Ὅμως ἐάν ἀποβλέπει στήν ἀνεπιφύλακτη ἀποδοχή, ἄς ἐπιβεβαιώσει τόν φιλελληνισμό του, πρωτίστως: νά ἐπιστρέψει τό ἑβραιοτούρκικο «βραβεῖο Ἰπεκτσί», σέ κείνους τούς φαυλοτάτους πού τοῦ τό ἀπένειμαν. Ὅπως εἶχε πράξει μέ τόν ὕμνο τῶν Παλαιστινίων. Ἐπίσης νά ἀποκαταστήσει τή φήμη τοῦ περιδόξου πατριώτου Γρίβα-Διγενῆ, πού κάποτε μίλησε σκαιῶς ἐναντίον του. Τέλος, νά διευκρινίσει σέ ποιόν ἀνήκει τό Αἰγαῖον. Γνωρίζουμε ἐμπειρικά, πού ὅμως ἀπαληθεύεται ἐξ ὑστέρου, πώς πρίν ἀπό κάθε καθοριστικῆς σημασίας κίνηση προηγεῖται συνάντηση τῶν ἐνδιαφερομένων. Στήν καλά περιφρουρούμενη οἰκία τοῦ Θεοδωράκη πραγματοποιήθηκε συνάντηση τῶνδύο μισελλήνων ἰουδαίων συνωμοτῶν Jeffry καί Ἐρντογκάν. Δέν μάθαμε τί εἰπώθηκε ἐκεῖ, ὅμως μετά ταῦτα ἐμφανίστηκε ἡ «Σπίθα»!

Ἄν ὁ προαλειφόμενος ὡς ἀρχηγός τῆς νέας κινήσεως φέρεται συμπαθῶς πρός τούς ἐχθρούς μας, ἡ ἔκβαση θά εἶναι μοιραία εἰς βάρος τοῦ Κινήματος.

Μέ βάση τήνπαράθεση τῶν παραπάνω στοιχείων, σέ ἀναφορά καί μέ τό πολιτικό του παρελθόν, θά λέγαμε πώς ὁ Μίκης δέν εἶναι ἐντελῶς ἀδέσμευτος. Ἡ περιουσία του, λένε, ἀνέρχεται σέ κάποια ἑκατομμύρια euros. Καλῶς! Ὅμως, ὅταν αὐτός, κατατασσόμενος μεταξύ τῶν κεφαλαιοκρατῶν, ἐπιμένει νά δημευτεῖ ἡ Ἐκκλησιαστική περιουσία (2/6/10), μά ἡ δική του νά μείνει ἄθικτη—πού στό κάτω-κάτω ἡ προσφορά του εἶναι ψυχαγωγική, ἔστω καί παιδευτική, μιά καί μελοποιεῖ ποιήματα μεγάλων Ἑλλήνων ποιητῶν∙ ἐνῶ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας τό ἔργο, σύν τούτοις, εἶναι καί ἐξαγιαστικό καί λυτρωτικό καί σωτηριακό--, θά πιστεύατε πώς εἶναι ἀκέραιος Ἑλληνορθόδοξος πατριώτης; Ἀλλ’ἀφοῦ προτείνει δήμευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, γιατί δέν εἰσηγεῖται τό ἴδιο καί γιά τήν ἀστρονομική περιουσία τῆς συναγωγῆς, πού κατέχει 100.000 ἀκίνητα ἐν Ἑλλάδι καί προμηθεύεται τά πάντα ἀφορολόγητα, γιά τούς, ὡς ἔγγιστα, 8.000 ἑβραίους της;

5. Μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Κινήματος, οἱ ἐξουσιάζοντες ξαφνιάστηκαν. Καί ὕστερα ἀπό τήν πρώτη ἔκπληξή τους ἔστειλαν τούς καταραμένους ἀγκιτάτορες τῆς κουκούλας. Οἱ δέ θρασύτεροι, ἄρα καί πιό δειλοί, ἐξέπεμπαν κορῶνες πολεμικῆς ἀνακρούσεως. Τί λέει ὁ ὑπουργός Νόσου, Ἐπιδημίας καί Θανάτου, ὁ Ἀν. Λοβέρδος; «Δέν φοβόμαστε κανέναν!», ἤ «Δέν φοβήθηκα ποτέ μου ἐκλογές», ἐνῶ ἐνθαρρύνει κάποιους ψοφοδεεῖς: «Νά σταθοῦμε ὄρθιοι!» (2 καί 14/6/2011). Δέν φοβᾶται ὁ ἐκ τραπεζιτῶν Λοβέρδος, τόν προστατεύει γάρ, γιά τήν ὥρα, ἡ μοσσαντική ταξιαρχία, νά ὑφαίνει μέ ἄνεση τό ὑφάδι τοῦ μισελληνισμοῦ καί τοῦ ρατσισμοῦ. Προστατεύει καί τούς τόπους τῶν συνωμοτῶν ἡ “ Mossad”∙ ἡ βιβλιοθήκη «Λοβέρδoυ», στήν Κηφισιά, μέ τήν βιβλιοθηκάριο, πού φέρει, στόν σακουλιασμένο λαιμό της, τό ρατσιστικό «ἑξάγωνο», εἶναι ἀπρόσιτη σέ κάθε “goim”.

6. Ἑλπίζουμε οἱ συγκεντρωμένοι στίς πλατεῖες νά γνωρίζουν σέ βάθος τόν σκοπό, γιά τόν ὁποῖο προσέρχονται. Αὐτοί δέν εἶναι κομματικοί ὀπαδοί, πολλῷ μᾶλλον δέν εἶναι ὄχλος∙ ὁ ὄχλος δέν γνωρίζει τούς λόγους τῆς διαμαρτυρήσεως : «οἱ πλείους οὐκ ἤδεισαν τίνος ἕνεκεν συνεληλύθεισαν»(Πρ. ιθ΄32). Αὐτοί εἶναι Ἕλληνες πατριῶτες, μαχόμενοι ἐναντίον τοῦ ψεύδους, ὑπερασπιζόμενοι τήν ἀλήθει. Πλήν ἡ συγκέντρωσή τους στίς πλατεῖες προεξοφλεῖ τήν αὐτοδιάλυσή τους. Συγκεντρώνονται στίς πλατεῖες, καταναλώνουν σουβλάκια ἀπό σάπια κρέατα, δροσίζονται μέ τά βρώμικα ἀναψυκτικά τῆς «3 Ε», κάθονται ἐπί τῆς ἀγρώστιδος (νεοελληνιστί : «γκαζόν») ὅπου καί καταντοῦν φορεῖς διαφόρων μεταδιδομένων νοσημάτων, χτυποῦν τίς χύτρες τους, καί αὐτό εἶναι ὅλο. Κάπου-κάπου προσέρχεται καί κανείς τραγουδιστής καί τό δρᾶμα τους μετατρέπεται σέ μία ἀκίνδυνη φιέστα.

Ἀσφαλῶς θά διερωτᾶσθε, Τί ἄλλο θά μποροῦσαν νά πράξουν; Πολλά καί ἀποφασιστικά....

Τό δέ νῦν ἔχον οἱ Ἐλευθερόφρονες πολίτες, πού συνέρχονται στίς πλατεῖες, γιά νά ἐκφράσουν τή δικαία ὀργή τους, κρίνονται ὡς οἱ μόνοι σωτῆρες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τοποθετούμενοι ἀπέναντι τῶν καταστροφέων αὐτοῦ (: «σωτῆρες ἀλλά μή λυμεῶνες τῶν Ἑλλήνων», Ἰσοκράτους 187Β), δηλαδή τούς μισητούς τῆς ἐξουσίας διαβόλους.

Νά στραφοῦμε πρός αὐτούς, ἀπευθυνόμενοι σέ πρῶτο πρόσωπο: Τί κάθεστε, ἀγαπητοί μου συνέλληνες, στίς πλατεῖες, ὡς πρόβατα ἐπί σφαγήν; Γιατί δέν κυκλώνετε τίς κατοικίες τῶν προδοτῶν; Δέν τό βλέπετε ὅτι οἱ ἰουδαῖοι βυθίζουν τό μαχαῖρι στό ἱερό σῶμα τῆς Ἑλλάδος; Στεῖλτε ἀγωγές στούς προδότες, κυνηγῆστέ τους. Ἔχετε νόμιμο δικαίωμα νά τούς περάσετε ἀπό λαϊκό δικαστήριο καί νά τούς καταδικάσετε στήν ἐσχάτη τῶν ποινῶν. Βάσει τῆς Ἑλληνικῆς παραδόσεως πού τιμωρεῖ παραδειγματικά τούς προδότες, ἔχετε δικαίωμα νά κάνετε σ’αὐτούς ὅ,τι ἔπραξαν οἱ ἑταῖροι τοῦ Ὀδυσσέως στό Μελάνθιο (Ὁμήρου χ 474-478) καί τά παλληκάρια τοῦ Κολοκοτρώνη στόν Νενέκο.

7. Ἐλπίζω νά μή γίνομαι κουραστικός, ἐπαναφέροντας στή μνήμη σας, τό πανόραμα τῆς ἐθνοπροδοσίας, πού διέπραξαν τά καταραμένα σκυλιά πού μᾶς κυβερνοῦν. Νά ἀρχίσουμε μέ τά κόμματα, τίς μηχανές τῆς προδοσίας καί τῆς ἀτιμίας. Τά κόμματα, ὅπως ἀποδεικνύει ἡ σύσταση καί δομή τους, εἶναι φυτώρια κονφορμισμοῦ καί ὀπορτουνισμοῦ. Τά μέλη τους, διδαγμένα τήν ἠθική ἐλαστικότητα, συμφωνοῦν στό νά ξεπουλήσουν τήν Πατρίδα μας, ἀρκεῖ νά κερδίσουν χρῆμα καί εὐφημία ἀπό τούς ἐχθρέλληνες. Ἡ δέ Βουλή, ἔνθα συνέρχονται τά βλαβερά ζωϋφια, οἱ βο(υ)λευτές, ἀποτελεῖ σπήλαιο ληστῶν. Τά ἄτομα αὐτά, ἀκόμα καί καθέτως ἀντίθετοι νά εἶναι μεταξύ τους, ὅμως, ἀπό τή στιγμή πού θά εἰσέλθουν στό μασονικό ἄντρο τῆς Βουλῆς, ἐγγράφονται στίς δέλτους τῆς κάστας, προστατευμένοι ἀπό κατοχυρωμένα συνταγματικῶς νομοθετήματα, ὥστε νά μή ἐκτίθενται σέ ὅποια ἀπειλή. Αἴφνης τό ἄρθρο 86 τοῦ τσατσικοῦ Συντάγματος, Περί εὐθύνης ὑπουργῶν, μέ τή νέα περιχαράκωση πού ἐπέφεραν τά ἀλάνια τοῦ «πα.σό.κ»(5/8/10), ἀναγνωρίζεται ὡς τό κάστρο τῆς ἀσφαλείας τῶν ἀτίμων! Κανείς τους δέν πρόκειται νά διωχθεῖ∙ οἱ ἐνοχές παραγράφονται ἐπισήμως!

Τέτοιο σύστημα, βο(υ)λευτής νά κολυμπάει σέ λίμνη κλεψιμαίϊκου θησαυροῦ, νά βαρύνεται μέ κρουστές παρανομίες καί, παρά ταῦτα, νά προστατεύεται ἀπό τόν μηχανισμό τῆς ἀτιμίας, ὁ κόσμος δέν ματαεῖδε! Ἀλλά, τί λέω βο(υ)λευτής. Ὅποιος καί νά εἶναι, ἀρκεῖ νά τυγχάνει ἐξάρτημα τοῦ συστήματος τῆς ἰουδαιόφρονος ἀτιμίας. Μετά τό ἔγκλημα ἀκολουθεῖ ἡ «παραγραφή» καί ὁ ἄτιμος ἀποκαθίσταται∙ ὑποχρεούμεθα νά τοῦ ὑποβάλουμε τή συγγνώμη μας, ἀποκαθιστῶντας τήν τρωθεῖσα «τιμή» του!

Θυμηθῆτε, ὅταν ἡ ἰουδαϊκή καταβόθρα τοῦ Χρηματιστηρίου ρούφηξε τά 105 (;) τρίς δραχμές, γιά νά μή διωχθῆ κανείς, ὑπουργός, βουλευτής, ἤ πρόεδρος ὀργανισμοῦ, τό δίποδο τσόλι ὁ Σημίτης ἐξασφάλισε ἀπό κάθε δίωξη ὅλους ἐκείνους τούς ἀλιτηρίους. Ἀπηλλάγησαν ἀκόμα καί ἐκεῖνοι οἱ «πρόεδροι»(ποσῶς πρόεδροι, ἀφοῦ δέν ἐκλέγονται∙ γλύφτες τῆς κομματοκρατικῆς σαπίλας εἶναι οἱ οὐτιδανοί!) τῶν ΔΕΚΟ, πού κατέθεσαν τά κεφάλαια τῶν ὑπ’αὐτῶν ὀργανισμῶν στό Χρηματιστήριο!

Τά κόμματα ἀποτελοῦν δεξαμενές εἰσροῆς χρημάτων καί ἀξιῶν. Ὅλα τά κόμματα καί τά ἐπί μέρους κομματικά στελέχη συνεργάζονται ἀγαστῶς. Καί πῶς ἀλληλοβολεύονται! Ὁ γιός τῆς Μπακογιάννη διορίστηκε, διά τοῦ Σημίτη, σύμβουλος στό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, μέ μισθό 14.000 € μηνιαίως (Ν. Σαρρῆς, καν. “High” 30/11/07). Ἄλλα τέτοια παραδείγματα γνωρίζονται ἄπειρα. Ὄσοι βουλευτές ἀποτυγχάνουν στίς ἐκλογικές ἀναμετρήσεις, τό ἀντίπαλο, κατά τίς ἐκλογές κόμμα, θά τούς βολέψει σέ κάποια θέση τοῦ δημοσίου μέ μισθό παχυλό καί ἀμέριμνη διαβίωση. Μασονική στοά ἡ βουλή τῶν «Ἑλλήνων»πού ἁπλώνει προστατευτική χεῖρα πρός τά μασονίδια της, μή τύχει καί μείνουν ἔκθετα πρός πᾶν τό ἀντίξοο.

Κρίνουμε ὑπεράνω τῶν ὅποιων κατηγοριῶν καί μομφῶν τόν βουλευτή τοῦ «Λα.ό.σ» Ἠλία Πολατίδη. Ἴσως καί τρεῖς-τέσσερις ἄλλους, πού ὅμως τούς ἔχουν θάψει στήν ἀφάνεια οἱ βουλιμιακές τῆς ἐξουσίας ἀκρίδες....

Μεταξύ τους μοιράζονται ὅλες τίς προνομίες καί ἐφορμοῦν ἀκόρεστοι στό δημόσιο ταμεῖο. Ἄν οἱ ἴδιοι δέν ἔχουν πρόσβαση σ’αὐτό, κάποιος «ἀδελφός» τῆς μασονικῆς κάστας θά τό ἀναλάβη. Κανείς δέν πρόκειται νά άποκαλύψει τό παραμικρό. Στή χώρα τῆς ὕβρεως, τήν Ἑλλάδα μας, περίπου 40.000 ὑβρισταί δουλεύουν συνεχῶς ἀποτειχίζοντες. Ζοῦν μετά ἀνατολίτικης χλιδῆς πλουσιοπάροχα, νεμόμενοι τό 90% τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου καί οἱ λοιποί τῶν Ἑλλήνων φυτοζωοῦν μέ τό ὑπόλοιπο 10%! Καλυμμένοι κάτω ἀπό τήν ὀμπρέλλα τῆς κρατικῆς προστασίας, ἀλληλοδιανέμονται τίς δημόσιες ταμιεύσεις. «Πάρτε λεφτά», λέει ὁ ἕνας κλέφτης στόν ἄλλο.

Στό ἐρώτημα, Ποῦ θά κατασκευασθοῦν τά ὑποβρύχια; πού παρήγγειλε ἡ «Ἑλληνική» κυβέρνηση, μέ σχέδιο νά γέρνουν : - «Στά ναυπηγεῖα τοῦ Σκαραμαγκᾶ!», προτείνει ἕνας ἀμπελουργός (ἀμπελουργός δηλώνει ὁ φονιᾶς Ναζιουτζίκ ὁ Ροῦσσος καί ὁ τουρκολάγνος Μπουτάρης) – «Μπράβο!» τοῦ λέει τό ὑπουργικό συμβούλιο∙ - «Πάρε δῶρο 30.000.000 euros»καί τοῦ ἐγχειρίζει τήν ἐπιταγή!

8. Μιλῶντας γιά «μίζες», νά ποῦμε πώς πρόκειται γιά κάτι «νόμιμο» καί «ἠθικό» — «Τό νόμιμο εἶναι καί ἠθικό», ἔλεγε ἀδαῶς ὁ τότε ὑπουργός Βουλγαράκης— . Συνεπῶς ἐπιτρέπεται νά κάνουν βουτιά στή λίμνη τῶν χρημάτων καί νά πάρουν ὅσα τό ἀκόρεστο πάθος τούς ὑπαγορεύει. Νά προσκομίσουμε ἕνα παράδειγμα εὐγλωττότατο.

Τήν 14/4/2000 κερδίζει τίς ἐκλογές ὁ μισέλλην καλπονοθευτής Σημίτης. Ἀμέσως στελεχώθηκε ἀπό μία ἀληταρία, ἀπό ἐκλεκτά κουμάσια τῆς ἀσύστολης παρανομίας. Λοιπόν 5 ἡμέρες μετά τίς ἐκλογές, ἥτοι τήν 19/4, ὁ ἀριχαφιόζος «καθηγητής» (χωρίς φοιτητικό ἀκροατήριο) ἀναθέτει στόν σύζυγο ἰουδαίας Τσοχατζόπουλο νά προβῆ στήν ἀγορά ἑνός ὅπλου, τσέχικης κατασκευῆς, «Σουζάνα»τό ὄνομα. Πόσο στοίχισε; 1,5 τρίς δραχμές (1.500.000.000.000!) ἤ 4,5 δίς euros (4.500.000.000!). Τόσο εἶπαν ὅτι κόστισε! Ὅμως δέν κόστισε παρά 1,5 δίς δραχμές. Οἰκονόμησε πολύ ρευστό ἡ σημιτική gang, ὅμως δέν εὐχαριστήθηκε πλήρως∙ λυπόταν πού τῆς διέφυγε τό ἑνα τοῖς χιλίοις, ἐκεῖνο τό 1,5 δίς δραχμές. Αὐτό ἦταν μία γυμνασία, τό ἤξεραν∙ ἦταν μία prova generale, γιά τό Χρηματιστήριο πού σχεδιαζόταν.

Μέ τό 1,5 τρις ἡ συμμορία καί, κατ’ἐπέκτασιν, ὅλο τό εὐρύτερο σύστημα, ἐλιπάνθη ἀρκούντως. Τό δέ βοθρικό σκουλῆκι, ὁ Σημίτης, ἐπειδή σχεδίαζε ἀπανωτές «μίζες» φρόντισε νά ρίξει πέπλο συγκαλύψεως γιά ὅλες τίς ἐπακόλουθες πράξεις. Γιά νά μή ὑπάρχει ἐνδεχόμενο διαρροῆς περιέκλεισε ὅλες τίς πλουτοφόρες ἀγορές ὑπό τόν ὅρο «Ἀπόρρητο». Τό συμπόσιο τώρα εἶναι καλά φυλαγμένο καί τά ἑκατομμύρια γλυστροῦν στά θυλάκια τῶν ἐξουσιαστῶν χωρίς ἐνδοιασμό.

Γενικά τά κόμματα ἔτσι λειτουργοῦν. Ὅλα τά στελέχη – πρωθυπουργός, ὑπουργοί, βουλευτές, διευθυντές, προϊστάμενοι καί ὑφιστάμενοι, διαπραγματευτές, συνοδοί, λοιποί παρατρεχάμενοι – κλέβουν χωρίς τόν κίνδυνο ἀποκαλύψεως. Ἀπό τά κονδύλια πού καταφθάνουν στό γραφεῖο τους, ὁ κάθε ὑπεύθυνος λαμβάνει τή «δεκάτη», ὥστε, στό τέλος, νά μένουν ψιχία.

Καί δῆτε πῶς μετακινεῖται ὅλη αὐτή ἡ σκουπιδαρία. Τούς διατίθεται τό ἀεροπλάνο τῆς «Ἑλληνικῆς»Δημοκρατίας, πού στοιχίζει 22.000 € τήν ὥρα (Κ. Ἀϊβαλιώτης 24/3/09).

9. Τά κόμματα, εἶναι γνωστόν τοῖς πάσι, δανειοδοτοῦνται∙ ἀκόμα καί τό ἐκτός βουλῆς ἑλληνοπροδοτικό κόμμα «Οὐράνιο Τόξο» ἔχει δανειστεῖ ἑκατομμύρια. Δανείζονται δέ, δανεικά κι ἀγύριστα, ὄχι ἀπό καμιά τράπεζα τῆς χρηματολατρικῆς συναγωγῆς, ἀλλά ἀπό τήν «Ἀγροτική»! Λέγεται ὅτι ἔχουν προεισπράξει οἰκονομικές ἐνισχύσεις, μέχρι τό 2018, συνολικά 15 δίς euros! Ἐπισημαίνονται καί ἄλλες ἐκτροπές στίς ὁποῖες αὐτά προβαίνουν, χωρίς ποτέ κάποια ἀρχή νά τά ἐλέγξει, ὅπως, αἴφνης, τά χρέη τους πρός ὅλες τίς ΔΕΚΟ. Κάθε κόμμα χρωστᾶ στόν Ο.Τ.Ε. ἑκατομμύρια∙ ὑπάρχουν ὑπουργοί πού χρεώνουν τόν Ὀργανισμό, μέ τόν λογαριασμό τοῦ κινητοῦ τους, μέχρι καί 150.000 € μηνιαίως! Κάθε κόμμα εἶναι ἐπιρρεπές στήν ἐξαγορά∙ ὅλοι οἱ βολευτές κρέμονται ἀπό τήν κρίση τῶν ἀχυρανθρώπων τῶν m.m.. Καί ἀναλόγως σωπαίνουν ἤ κοάζουν, συμμετέχουν ἤ ἀπέχουν. Τά δέ κανάλια ἤ θά τούς προβάλλουν ἐπίμονα, ἤ θά τούς συγκαλύπτουν συνένοχα. Κάθε κόμμα μετέρχεται συστηματικά τή «μίζα», ἑπομένως ὁ κάθε βολευτής ἐντός τοῦ κόμματος ἐκπαιδεύεται στό νά γίνεται «μιζαδόρος», πῶς νά ἐξασφαλίσει γιά τά τρισέγγονά του βίον «ἔντιμον» καί «ἀξιοπρεπῆ».

Ἀναλογισθῆτε πόσες χιλιάδες euros στοιχίζουν τοῦτα τά βλαβερά κοράκια ἡμερησίως καί ἀπαιτῆστε τήν παραπομπή τους στά δικαστήρια.

Μεριμνοῦν μεγαθύμως καί γιά τό δορυφορικό περίκοσμό τους, τά κομματόσκυλά τους, ἀφοῦ χωρίς αὐτά καταργεῖται ἡ ἐλαχιστότητά τους. Μέ μιά ρύθμιση ποσόστοσης μεταξύ τους, οἱ κομματικοί ἀρχηγοί ὑπέδειξαν 300.000 ὀπαδούς τους ὡς «ἀντιστασιακούς», τούς ὁποίους καί ἐνέκριναν ὡς συνταξιοδοτουμένους. Ὅμως κανείς ἀπ’ αὐτούς τούς πιθηκίζοντες δέν ἔκανε ἀντίσταση – τί, οἱ ἀριστεροί κατσαπλιάδες ἔκαναν ἀντίσταση, ἤ οἱ δεξιοί ράλληδες δοσίλογοι; – Συνταξιοδοτήθηκε ὡς «ἀντιστασιακός» καί ὁ ... Σημίτης! Ὅμως συγγενεῖς μου, πραγματικοί ἀντιστασιακοί, δέν συνταξιοδοτήθηκαν.

Τά κομματόσκυλα ποτέ δέν διώκονται, ἀκόμα καί ὅταν καταλάβει τήν ἐξουσία τό ἀντίπαλο συμπλεκές κόμμα. Ὁ Μαυράκης, διοικητής Δ.Ε.Η., πού ὑπεξαίρεσε 500 ἑκατ, καί πού εἶπε ὁ Ἀν. Παπανδρέου : «Εἴπαμε νά πάρει ἕνα δῶρο, ἔ, ὄχι καί 500 ἑκατομμύρια», δέν ἐδιώχθη δικαστικῶς!...

Τά κόμματα, νομίζουν οἱ πολλοί ὅτι ἀποτελοῦν μία ἀκαδημαϊκοῦ χαρακτῆρος σύνοδο ἐκλεκτῶν πολιτευτῶν, τήν ἀφρόκρεμα τῆς διανοήσεως, τό ἐκλεκτό κομμάτι τοῦ Λαοῦ, τούς ἐπαϊοντες ἐπί πάντων, τούς ἀδιαφθόρους διά πάντων, τούς ἐντίμους περί πάντων. Ἴσως κατά τό προβουλευτικό παρελθόν τους νά ἀνεγνωρίζοντο πρότυπα ἤθους. Πλήν ἡ φοίτησή τους στό κομματικό διαφθορεῖο τούς ἀνάγκασε νά ἀποτινάξουν ἀπό τήν ψυχή τους τά ὅποια ἔφεραν ὡραῖα στοιχεῖα καί νά υἱοθετήσουν ἐκεῖνα πού τούς ἐντυπώνει ἡ κομματική σχολή. Χρησιμοποιεῖ δοκιμασμένους τρόπους ὁ κομματικός μηχανισμός, διά τῶν ὁποίων ἐλέγχει τά ὁμόσταυλα στελέχη στήν κομματική πειθαρχία.

Ἐπ’αὐτοῦ θά προσκομίζαμε δύο παραδείγματα, τά τελευταῖα, ἀπό τά ἄπειρα πού προσφέρονται. Ὁ βουλευτής Ἀθανασόπουλος (πα.σό.κ.) ἀντιτίθεται στό «Μεσοπρόθεσμο». Ἀρκοῦσε μία κοφτή ἀπειλή, ὅπως ἐκμυστερεύθηκε :

– «Θά σέ βροῦν σφαγμένο σέ χαντάκι, ἄν ἀρνηθεῖς νά ψηφίσεις τό Μεσοπρόθεσμο!»Μετά τό ρῖγος του, ἀπεφάσισε νά γίνει ὑπάκουος καί νά δηλώσει στή βουλή : «Πάνω ἀπό τήν προσωπική μου ἀξιοπρέπεια θέτω τό συμφέρον τῆς Πατρίδος μου. Ψηφίζω Ναί στό Μεσοπρόθεσμο»! Ἄλλη περίπτωση∙ τά καθάρματα πού ψηφίσατε ἐπαναφέρουν συνεχῶς καί νέα φορομπηχτικά μέτρα. Ἦταν ἑπόμενο, ὁρισμένοι βουλευτές, πού μόλις τούς ἀνέχεται ἡ ἐκλογική τους περιφέρεια, νά ἀρχίσουν τίς διαμαρτυρίες καί ἀπειλές, ὅτι δέν θά ψηφίσουν ἄλλο νομοσχέδιο συναφές. Λοιπόν, τήν 27/9 τοῦ διανυομένου ἔτους, ὅλοι, οἱ πασόκοι, 14 ἐν συνόλῳ, παρά τή δυσφορία καί τήν ἀντίθεσή τους, ψήφισαν Ναί στά νέα φορολογικά μέτρα. Ποῦ ὀφείλετο αὐτό; στήν τρομοκρατία! Δεῖτε καί ἕνα ἄλλο τρίτο παράδειγμα. Τό κόμμα «λα.ό.σ.» ἐξέπεμπε πατριωτικές κορῶνες καί οἱ βουλευτές, πού ἐνετάχθησαν σ’αὐτό, ἦταν, ἀναμφισβήτητα, πατριῶτες. Καί ποῦ κατέληξαν μέ τήν ἐπιβολή τῆς κομματικῆς πειθαρχίας; Να ψηφίζουν, καί νά ὑποστηρίζουν ἐκθύμως, ὅπως ὁ Ἄδ. Γεωργιάδης, τό «δ.ν.τ.», τό «Μεσοπρόθεσμο» καί ὅλα τά ἀνθελληνικά μέτρα!

10. Τά κόμματα δροῦν δημαγωγικά, ὅμως καί οἱ ὀπαδοί τους, λίγο-πολύ, ετσι τά προτιμοῦν∙ «Ἐληά καί Κῶτσο βασιλιᾶ», ἔλεγαν οἱ βασιλόφρονες, ἐνῶ οἱ βενιζελικοί τοποθέτησαν τό κάδρο τοῦ ἰνδάλματός τους στό εἰκονοστάσι! Τέτοια τύφλωση! Οἱ ὀπαδοί, δίποδα ἀνόητα καί ἑτεροκαθοριζόμενα, ὡς «κνηθόμενοι τήν ἀκοήν» (Β΄Τιμ δ΄3), θέλγονται στό νά ἀκοῦν μυθεύματα, ἐν γνώσει τους ὅτι οἱ λαοπλάνοι καί δημεγέρτες τῶν μπαλκονιῶν τους παραπλανοῦν. Μεγαλύτερη ἠλιθιότητα, ἀπό αὐτήν τῶν κομματικῶν ὀπαδῶν, δέν γνώρισε ὁ κόσμος ἄλλη. Καί, βεβαίως ἡ ἐπιλογή τους αὐτή θά ἔχει σοβαρές ἐπιπτώσεις ἐπί τοῦ συνόλου, πού θά τοῦ φορτωθεῖ ἡ ὑποχρέωση νά μισθοδοτεῖ καί νά ἀνέχεται τόν ὅποιο βλαβερό Σημίτη, Jeffry, Σαμαρᾶ, Τζέκη, Ἀλαβάνο, Ἀλογοσκούφη, Ραγκούση, Ψαρριανό, Παπακωνσταντίνου, Ἀβραμόπουλο, Βαρδίκο, Ἀποστολᾶτο, Μερεντίτη, Μπουτάρη, Νταράλα (εἶναι ἡ κακάσχημη ἰουδαία Νταλάρα), «Οἰκολόγους Πράσινους», «Δημοκρατική συμμαχία», «Ἑξαπτέρυγα».

Ὁ λαός πραμένει στήν πλειονότητά του ἀνώριμος καί οἱ διεκδικήσεις του εἶναι ἑτεροπροσδιοριζόμενες καί εὐτελεῖς. Γιατί, νομίζετε, ψήφισαν ἐκ δευτέρου τόν Σημίτη; (ἀφήνω τήν καλπονοθεία πού ἔγινε!). Ἐπειδή ἤλπιζαν νά πάρουν πίσω τίς ὁριστικά χαμένες καταθέσεις τοῦ Χρηματιστηρίου! Γιατί ψήφισαν τόν Jeffry; Ἐπειδή μέ τό παραπλανητικό σύνθημά του «Λεφτά ὑπάρχουν» προσδοκοῦσαν νά γίνουν βασικοί μέτοχοι στήν «Τράπεζα Κρήτης»! Γιατί σκέφτονται νά αὐτοκτονήσουν ἐκ νέου, ψηφίζοντας Σαμαρᾱ; Διότι τούς ὑπνωτίζει μέ ἀπιθανολογίες τοῦ τύπου «Ἔχουμε τή λύση»! Καί αὐτοί οἱ ταλαίπωροι : βλέπουν νά ἐξανεμίζονται οἱ καταθέσεις τους ∙ διαπιστώνουν τούς βαρβάρους νά ἰδιοποιοῦνται τόν πολιτισμό τους ∙ πληροφοροῦνται πρισματικῶς ὅτι, στρέμμα τό στρέμμα, ἡ γῆ τους ἐνεχυριάζεται σέ νέας ἐκδόσεως τσιφλικάδες∙ ἀντιλαμβάνονται ὅτι οἱ ἐν Ἑλλάδι ἐντολοδόχοι διαπραγματεύονται τήν ὑποδούλωσή τους στά ἀπάνθρωπα τέρατα τοῦ ταλμούδ... Καί παραμένουν, χωρίς νά τό μαρτυροῦν, ὀπαδοί.

Ὀπαδοί : ἄτομα εὐώνητα, ἀνάξια νά τούς ἐμπιστευθοῦμε τά τιμαλφῆ τῆς Φυλῆς.

11. Δέν ἔχουμε τήν πρόθεση νά ὑπεισέλθουμε στά ἐνδότερα τῶν κομμάτων, διότι οἱ ἀναθυμιάσεις τους εἶναι πνιγηρές. Μόνο νά ἀναφέρουμε τινά σχετικά μέ τούς ἡγέτες καί τούς πρωταγωνιστές αὐτῶν, μιά καί ὁρισμένους ἀπό αὐτούς τούς ποταπούς μᾶς τούς φορτώθηκαν ὡς «ἐθνάρχες», ὑπενθυμίζοντάς μας τή ἄχαρι παρουσία τους μέςῳ ἀνδριάντων καί μετωνυμουμένων ὁδῶν. Ἐπί τριάντα πέντε ἔτη αὐτούς συνεχῶς ἀναδύουν καί μᾶς τούς προπαγανδίζουν ὡς ἐθνοσωτῆρες, ἀφοῦ ἔχουν ἀμβλύνει τή μνήμη τῶν πολλῶν, ὅσον ἀφορᾶ τίς ὀξύτομες γωνίες τῶν ἀνεκδιηγήτων συμβάσεών τους.

Ποιός δέ τούς γνωρίζει! Κων. Καραμανλῆς : ὁ ἀγροῖκος καί ἀπολίτιστος δικηγορίσκος πού, ἐλέῳ CIA, τοποθετήθηκε πρωθυπουργός, ἐκτοπίζοντας Στεφανόπουλο καί Κανελλόπουλους. Καί ποιό τό ἔργο του, ἄξιο νά μνημονευθεῖ; ὅτι τσιμέντωσε τίς πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί παρέδωσε τήν Κύπρο μας στούς ἐχθρούς! Πλάι του στέκει Ἀβέρωφ ὁ «εὐπατρίδης», ἀνεκηρυγμένος ἀπό τό Μπροῦκλιν, πιστεύω. Ἀν. Παπανδρέου, ὁ «χαρισματικός», ἡ «πολυεδρική προσωπικότης»κ.τ.τ.. Κοινῶς ὁ άδίστακτος μαφιόζος, τό μεγάλο μοῦτρο, ὁ τῆς ἰουδαίας γιός, ἀπόλυτος ἀμοραλιστης. Γι’αυτό τό ἀλάνι ἔχουμε νά ποῦμε πώς σύλησε τόν πολυτιμότερο θησαυρό τοῦ Ἔθνους, τή γλῶσσα, λέγω. Καί, βεβαίως, διά τεθλασμένης κτύπησε τήν κόρη ὀφθαλμοῦ τῆς Φυλῆς μας, τήν ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Ἐπειδή χρησιμοποιοῦσε κατά κόρον τόμόριο «θά»πρέπει νά τοῦ ἀλλάξουμε το ψευδώνυμο «Παπανδρέου»σέ «Θά».

Ὁ «Θάθα» λόγῳ πού ἐθεωρεῖτο «ἀφομοιωμένος» ἰουδαῖος, οἱ ἴδιοι οἱ ὁμόθρησκοί του δέν τόν ἐμπιστεύονταν. Ἔτσι τόν ὑποχρέωναν, βάσει μυστικῆς συμφωνίας, νά τούς ὑπογράφει, κάθε χρόνο, κατά τά 11 ἔτη τῆς πρωθυπουργίας του, εἰδικό ἔγγραφο, τό ὁποῖο κατέθετε σέ συμβολαιογραφεῖο, ὅτι διάδοχο στήν ἄρχηγία τοῦ προσωποπαγοῦς κόμματός του, ἀναγνωρίζει τόν Σημίτη! Βλέπετε, ἡ συναγωγή ἑτοίμαζε ἀπό χρόνια νά παραδώσει τήν ἀρχηγία τοῦ «θα σό.κ.» σέ ἐκλεκτό ἑρπετό της! Καί ἰδού ὁ Σημίτης κατεβαίνει στίς ἐκλογές τῆς 18/1/1996 καί 9/4/2000, καί κερδίζει! Ἀπεκαλύφθη πώς ὑπερίσχυσε χάρη σέ 200.000 διπλοψηφίσαντες, στή δεύτερη ἐκλογική ἀναμέτρηση. Ὅμως εἶναι κι ἄλλη πτυχή: Τά ἀποτελέσματα μετεδίδοντο ἀπό τό ὑπουργεῖο ἐσωτερικῶν, μέσῳ ποιᾶς χώρας; Τοῦ ἱσραήλ!

12. Τό «πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα», ἐνταγμένο στήν ὁμάδα τῶν ὄντως ληστρικῶν κομμάτων, φέρει ἁδρά τά χαρακτηριστικά συγγενείας ἐκείνων : πόλεμος κατά τῆς κοινωνίας καί ἀπροσχημάτιστη ὑπεράσπιση τοῦ κεφαλαίου∙ λαϊκισμός καί παραπληροφόρηση, ἀντιευρωπαϊσμός καί ἀντιαμερικανισμός. Θά θυμᾶστε, «ΕΟΚ καί ΝΑΤΟ τό ἴδιο συνδικάτο». Καί ὁ «ἀντιαμερικανισμός» τούτων τῶν φαρισαίων εἶναι ἀκριβῶς τό ἀντίθετο ἀπ’ αὐτό πού δηλώνει. Στό φυτώριο τοῦτο τῆς ἀμερικανικῆς ὑποτέλειας καλλιεργήθηκαν τά πιό ἀμερικανόφιλα σαπρόφυτα : οἰκογένεια Παπανδρέου (ἑβραιο-αμερικάνικη), Σημίτης, Κουλουμπῆς, Χρυσοχοίδης... Τέτοιο φιλοαμερικανισμό οὔτε στή σεσηπνῖα «ν.δ.» δέν θά βρῆτε.

Τό κόμμα μεταβαίνει ἀπό τή μιά ἀτιμία στήν ἄλλη, μετερχόμενο τόν ἀμοραλισμό καί τόν ἑλληνοκαπηλισμό συστηματικά. Παράδειγμα ὁ Jeffry. Αὐτός, πού μόλις ἀντιληφθεῖ κάποιον μισέλληνα τόν προσλαμβάνει ἀμέσως στή δορυφορία του, ἐνῶ ὅταν ἀκούσει γιά Ἕλληνα, φεύγει ὅπως ὁ διάβολος τό λιβάνι! Ἔσι ἐξηγεῖται καί τό μισελληνικό team τῆς καμαρίλας πού τόν περιβάλλει. Ἐπειδή τό μπάλαλο τοῦτο εἶναι περιορισμένης ἀντιληπτικότητος καί ἀφοῦ ἐξαρτᾶται ἀπό τήν κρίση τῶν ἄλλων, δέχεται μέ προθυμία τίς ὑποδείξεις τῶν ἄλλων, ἰουδαιόφρονος ἐμπνεύσεως σαφῶς. Ἐξετάστε τίς προσλήψεις του καί θά πεισθῆτε. Δῆτε ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι καί ποιοί τούς προτείνουν : ἡ προσήλυτη στό ἰουδαϊσμό Δαμανάκη τοῦ προτείνει τήν τουρκομανιακή Καραχασάν∙ ὁ ΟΟΣΑ, τόν ὑπάνθρωπο Παπακωνσταντίνου∙ ἡ “Goldman Sacks” , τόν ὕπουλο Χριστοδούλου∙ τό «δ.ν.τ.», τήν προσήλυτη ἰουδαία Παναρίτη∙ ἡ “Coca Colla”, τόν ὑπάνθρωπο Ραγκούση∙ ἡ συναγωγή, τόν μέγιστο των μισελληνικῶν καθαρμάτων Νακρατζᾶ καί τή διαολισμένη Κοππᾶ! Οὕτω πορεύεται ὁ ἐφιάλτης τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος, περιβαλλόμενος ἀπό μία grossa μισελληνικῶν καθαρμάτων....

Παράλληλα καί ὁ Jeffry ἀνθυποδεικνύει προσφέροντας ἀντίδωρο. Ὑποδεικνύει στόν μακαριστό πρ. Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο τό ὁμόθρησκο συγκάθαρμά του, τόν Βαβύλη. Μέχρι τά τώρα θριαμβολογεῖ τό ἰουδαιαριό ἀπό τήν πρωτοβουλία τοῦ κρετίνου Jeffry. Τό ἀπεκάλυψε ὁ Μ. Δημητρίου (κανάλι “Alter”, 5/4/2006).

13. Ἐκεῖνο πού στόν Jeffry προξενεῖ κατάπληξη εἶναι τό ἀνεπτυγμένο «πατριωτικό»του αἴσθημα. Ὁ Jeffry, παρά τήν ἰουδαιοπαθῆ καί μισελληνική στελέχωση τοῦ γραφείου του, καθώς καί ὅλων τῶν ὑπουργείων, παραμένει βράχος ἀκλόνητος «πατριδοφιλίας». Μάλιστα, ψέγει ὅλυς ὅσους παρουσιάζονται ὡς ὑπερπατριῶτες καί τούς συνιστᾶ νά παύσουν τήν πατριδοκαπηλία. Εἶπε : «Κάποιοι παριστάνουν τούς ὑπερπατριῶτες (...). Φτάνει πιά μέ τήν πατριδοκαπηλία» (12/6/11). Ποιός θά ἀμφισητήσει τό πάθος τοῦ Jeffry γιά τήν «Πατρίδα» πού μάχεται ὑπέρ αὐτῆς; Ἰδού φράση ἀπό τό «Διάγγελμά» του: «Ἔχω μάθει στή ζωή μου νά δίνω μάχες, γιά τήν Πατρίδα...»(15/6/11). Αὐτός καί οἱ ἄλλοι της συμμορίας του εἶναι οἱ τιτάνες πού σηκώνουν στούς ὤμους τους τήν Ἑλλάδα: «Καταβάλλουμε τιτάνιες προσπάθειες νά (μή) χρεωκοπήσει ἡ Ἑλλάδα...» (5/6/11)∙ «Θέλω νά σώσω τήν Πατρίδα» (21/5/11).

Ἤ αὐτός ὁ ἀχρεῖος, ὡς ἔχων τό ἀκαταλόγιστο, δέν ξέρει τί λέει, ἤ βαθειά μυημένος στόν σιωνισμό, ἐννοεῖ τά ἀντίθετα ἀπ’ὅ,τι λέει. Μή παιδευόμαστε νά ἑρμηνεύσουμε τίς διαθέσεις του. Ἀνατρέχουμε στούς συντάκτες τῶν λόγων του, τούς “speek writers”, καί ἀποκτοῦμε τή δυνατότητα ἑρμηνείας τῶν νοήσεων καί λόγων ὅλων τούτων τῶν ταλμουδομανήτων∙ παράλληλα ἀποκτοῦμε τό νόμιμο δικαίωμα νά καταπτύσουμε τίς πονηρογόνες φάτσες τους.

Ἕνα ἄλλο ἐρώτημα, πού ἀπασχολεῖ τή διάνοια τῶν λογικοφρόνων εἶναι ὅταν ἀγορεύει ὁ Jeffry καί χρωματίζει ὑψώνοντας τή φωνή του, οἱ χάνοι βουλευτές του χειροκροτοῦν. Εἶναι ἀνόητοι, ἀνοητότεροι αὐτοῦ; Ὄχι! Εἶναι πονηροί, πονηρότεροι αὐτοῦ, ἀσφαλῶς, ἀλλ’ Ἄν μ’ὠφελεῖ ἡ βλακεία, τή γνώση τί τήν θέλω, λέει ἡ παροιμία. Ὅταν, αἴφνης, ὁ Jeffry λέει παραπειστικά : «Νά φτωχύνουμε, γιά νά γίνουμε ἀνταγωνιστικότεροι» (21/6//11), αὐτοί προβαίνουν προθύμως σέ ἑκούσια περικοπή τῶν παχυλῶν μισθῶν τους; Μή ἀνοηταίνουμε! Δέν εἴδατε, μόλις οἱ ἀρχιπασόκοι ζήτησαν ἀπό τά μέλη τοῦ προδοτικοῦ κόμματος τή συνδρομή τους, αὐτά ἄρχισαν νά διαγράφονται;

Jeffry : τό θλιβερό τῆς πονηροκρατίας ἔκτρωμα, τό κουνοῦπι τῆς μεταδόσεως θανατηφόρων νόσων, παρουσιάζει ἐνδιαφέρον καί ἀπό γλωσσικῆς ἀπόψεως∙ πρόκειται γιά ἕνα θλιβερό ἀνελλήνιστο ἄκαρι, πού τά λεκτικά του μαργαριτάρια στόν καιρό τῆς πανελληνίο κατηφείας, προσφέρονται γιά τήν πρόκληση γέλωτος. Καταπαύω τοῦ λόγου, διότι ἡ ἐνασχόληση μέ ἀνάξια λόγου πράγματα, τί προσπορίζει στό πνεῦμα μας; «Μηδέν εἰς τό πηλήκιον»(sic) προσπορίζει. Ἄλλωστε ἀσχολοῦνται ἄλλοι μέ τό φαινόμενο τῆς ἥσσονος ἕλληνομαθείας τοῦ Jeffry.

Ποῦ νά ἀναφέρουμε ὅλα τά μαργαριτάρια πού κατά καιρούς ἒκστομίζουν τά ἀνελλήνιστα κολλητήρια τῆς ἐξουσίας. Τά θυμόμαστε, γιά νά φαιδρύνεται ἡ ἀτμόσφαιρα. Θυμᾶστε τήν «πιότητα» τοῦ Σημίτη, θυμᾶστε καί τό ἀχτύπητο «ἐπί κυβέρνηση Μητσοτάκη...» τοῦ Λοβέρδου (4/11/04). Ποῦ νά ἀναφέρουμε Χρυσοχοϊδη, Πρωτόπαπα, Ραγκούση....

14. Θά ἤθελα ἀμέσως νά μεταβοῦμε στίς ληστρικές τράπεζες, ὅμως ἐπανερχόμεθα στό θέμα πού μᾶς ἀπασχολεῖ, τά κόμματα δηλονότι. Λέγαμε γιά τόν ἀνεκδιήγητο Jeffry καί τίς «πατριωτικές» κορῶνες πού κυκάει. Θεωρεῖ κανείς πώς εἶναι πατριώτης ὁ λελές τοῦτος; Ὅταν τό καλυμμένο μέ τό «κιπά» πιλοφόρο κρανίο του ὁμιλεῖ περί «πατριωτισμοῦ», καί δέν ἐξεγείρονται οἱ ποταποί παπαγάλοι τῶν m.m., δέν ὑποψιάζεσε ὅτι πατρίδα αὐτός θεωρεῖ τή φυλή τῆς mother καί τῆς grandmother, τοῦ father καί τῶν brothers του; Ἄν ὁ «πατριωτισμός» του, καθώς καί ἄλλων ἐξουσιαστῶν, πού πλήττει ἐσχάτως τίς ἀκοές μας, ἦταν γνήσιος, θά γαύγιζαν ὅλα τά σκυλιά τοῦ διαθεσίμου κυνοτροφείου (Δήμου, Δραγώνα, Λιάκος, Σωμερίτης, Χρυσόγελως∙ δέν ρυπαίνω ἄλλο τό χαρτί μέ παραθέσεις καταισχύντων ὀνομάτων...). Ὁ «πατριωτισμός»τοῦ μισελληνάρχου τούτου εἶναι ἐσωτερικῆς προπαγάνδας, ἀφοῦ στό ἐξωτερικό λέει τά ἀντίθετα. Ἀπό τίς 10 συνεντεύξεις του στό ἐξωτερικό ὅλες εἶναι δυσφημιστικές τῆς Ἑλλάδος (ἐφ. «Ἐλεύθερος Τύπος»12/10/10). Σᾶς θυμίζω, ἐπίσης, ὅτι στό συνέδριο του “Economist” (28/4/10) μίλησε ὑπέρ τῆς παγκοσμίου κυβερνήσεως, πετῶντας στόν σκουπιδοτενεκέ τήν Πατρίδα!

Ὁ «πατριωτισμός»τοῦ τζεφρούλη συνίσταται στό ξεπούλημα τῆς Ἑλλάδος, καθ’ὁλοκληρίαν! Ἂπεκαλύφθη ὅτι, κατά τήν ἐπίσκεψή του στίς Η.Π.Α., ὁ ἄθλιος «πατριώτης»προέβη σέ συναλλαγή μέ τούς ἰουδαιοαμερικανούς, νά τούς παραδώσει ἔναντι τοῦ «Χρέους»ἑλληνικά ἐδάφη (20-21/9/2010)! Ἄλλωστε τό ἔχειδηλώσει πλειστάκις : «Ἔχουμε ἐκχωρήσει μέρος τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας».

Ἄν ἡ εὐτελειά του ἔφερε πολλοστημόριο πατριωτικῆς εὐαισθησίας δέν θά προέβαινε στόν μαρασμό τῆς Ναυτιλίας μας, καταργῶντας τό ὁμώνυμο ὑπουργεῖο, ὅπως, ἄλλωστε, καί μέ ἄλλα εὐαίσθητα ὑπουργεῖα. Διά τῆς Ναυτιλίας μας, ὅπου ἀπασχολοῦνται 250.000 ἐργαζόμενοι, εἰσάγονται στήν Ἑλλάδα 20-25 δις € ἐτησίως.

Εἶναι πλέον ὁρατό∙ οἱ βάρβαροι τῆς Ἑλλάδος ἐξουσιαστές ξεπουλοῦν σέ ὁμοβαρβάρους ταλμουδιστές τήν ἑλληνίδα γῆ, ὅπου ὡσάν σέ σίμβλο μελισουργήθηκε ἡ ἀρχέγονος γῦρι τῆς γνώσεως σέ μέλι τοῦ παγκοσμίου ἐπιβολῆς πολιτισμοῦ. Ὥς πότε θά ἀνεχόμαστε τίς ἀσέλγειές τους καί δέν χυμοῦμε ἐναντίον τους, νά τούς κάνουμε σκόνη;

15. Τό «πασόκ»κρίνεται, κατά κρίση μετριοπαθῆ καί ὄχι αὐστηρή, κόμμα ἐθνοποροδοτικό. Πρόκειται γιά μία χάβρα, στελεχωμένη μέ ἰουδαίους καί ἰουδαιοπαθεῖς, βαρυνομένους μέ ἐνοχές τοῦ Ποινικοῦ κώδικος. Ἡ σκιαγράφηση τινῶν ἀτόμων τοῦ βαθέος «πασόκ», αὐτῶν πού ἡ δράση εἶναι πλέον προκλητική τῶν ἄλλων, θά μᾶς τό ἐπιβεβαιώσει.

Δεῖτε τήν Ἄννα (τό ἑβραίικο ὄνομά της εἶναι Hanna) τούτη τή θλιβερή λυσσάρα, πού φέρει στήν ἀναιδῆ φάτσα της ἀποτυπωμένη τήν μετά μαχλωσύνης κακότητα, ὑπουργός ἀμαθείας καί διά βίου σκοταδισμοῦ («παιδείας καί διά βίου μάθησης», τό λένε αὐτοί οἱ σκοταδιστές). Τί ἀπύθμενο μῖσος ἀνθελληνικό τρέφει μέσα της αὐτή ἡ δαιμονισμένη! Ποιός ὑπουργός παιδείας, ποιᾶς χώρας, θά ἐξέδιδε νόμους νά διδάσκονται τά νήπια τήν ἀγγλική καί τήν τουρκική, μέ σκοπό νά ἐμποδισθεῖ ἡ διδασκαλία τῆς ἐθνικῆς γλώσσας; Μόλις πληρφοφορηθεῖ ὅτι κάπου στήν ξένη λειτουργεῖ πρότυπο ἑλληνικό σχολεῖο, ἐπεμβαίνει ἡ σκυλοεβραία καί τό κλείνει! Τό «Ὁμηρος», ἕνα πρότυπο ἑλληνικό ἐκπαιδευτήριο στήν Κορυτσᾶ, πρόσφερε ἑλληνική γνώση στούς ἑλληνόπαιδες ὅσο καί στούς ἀλβανόπαιδες. Μόλις ἡ ἰουδαία πληροφορήθηκε τά ἐπιτεύγματα αὐτοῦ, προβαίνει ἀμέσως, σέ συνεννόηση μέ τήν ἀλβανική κυβέρνηση τῶν χοτζάδων, στήν παύση χρηματοδοτήσεως τοῦ ἱδρύματος! Μέ τό μέτρο αὐτό ἡ μέγαιρα σπρώχνει τούς μαθητές νά προσέλθουν στό τουρκικό σχολεῖο! Ξέρει τί κάνει αὐτή. Τό Πειραματικό Θ/νίκης ἡ Οὐνέσκο ἀνεκήρυξε ἕνα ἀπό τά τρία σημαντικά τῆς Εὐρώπης. Ὅμως οἱ ἰουδαῖοι τό ἔκλεισαν!

Τή Hanna συσχετίζω ἀπροσπαθῶς μέ τήν ἄλλη ἰουδαία, τήν Ἄν. Ψαρούδα-Μπενάκη κάθε κόμμα, φαίνεται, πρέπει νά ἔχει τήν κακόψυχη μέγαιρά του--, πού μίλησε ἀναφανδόν γιά τήν παράδοση τῆς Ἑλλάδος «χάριν τῆς εἰρήνης»! Μᾶς προξενεῖ ἀπέχθεια αὐτή ἡ χολέρα καί γιά κάτι πολύ ἄδικο πού ἔπραξε εἰς βάρος τοῦ Παναγίου Τάφου: ἀξίωσε, ὑπέρ τοῦ ἱσραήλ, 2.000.000 δολλάρια, γιά τόν ἐκτελωνισμό κάποιων ψηφιδωτῶν πού παρήγγειλε στήν Ἑλλάδα ἡ Ἀδελφότης τοῦ Παναγίου Τάφου. Ὑστερα ἀπό 15 ἡμέρες ἔπεσε καί ἡ κυβέρνηση (Σεπτ. ’09).\

Κατά τήν ἡμέρα τῆς ὁρκωμοσίας τῆς νέας βουλῆς, μέ τή νέα ἀνασύνθεσή της (Ἰούνιος ’11), ὅπως βλέπαμε καθισμένο τόν θίασο, τοῦ νέου ὑπουργικοῦ συμβουλίου, τόν συσχετίσαμε μέ ὁμάδα κατηγορουμένων ἐνώπιον δικαστηρίου. Ἡ φάτσα ἑκάστου αὐτό ἔδειχνε.

Τό ξέρουν ὅτι θά καθίσουν στό σκαμνί....

16. Ὁ Σαμαρᾶς, πρόεδρος τῆς «ν.δ.», εἶναι ἄλλο νούμερο. «Σοβαρότερος» τοῦ Jeffry, ἄρα ἐπικινδυνότερος ἐκείνου. «Σοβαρός», ἀλλά «Τρελλαντώνης» ὅπως συμπεραίνεται ἀπό τήν πρότερη πολιτική του δραστηριότητα. Ὁ ἰουδαῖος εἶναι ὁ αἴτιος πολλῶν δεινῶν. Καί πῶς ὁ ἀχρεῖος δέν συστέλλεται! Αὐτός, μέ τήν ὑπονομευτική καί δόλια πολιτική του, ἔγινε ὑπαίτιος τῆς διαλύσεως τῆς κυβερνήσεως Μητσοτάκη (13/10/1993). Μέ τήν πράξη του ἐκείνη, προσχεδιασμένη στήν ἐντέλεια, συνετέλεσε στήν ἄνοδο τοῦ «πα.σο.κ.». Φορτώθηκε ὁ Λαός τή γαϊδάρα πασοκιάδα ἐπί ἐνδεκαετία. Μέ τή συμμορία τοῦ Παπανδρέου (μέχρι τό ’96) καί τοῦ Σημίτη (μέχρι τό ‘04) νά δημιουργοῦν καθεστώς κλεπτοκρατίας καί ξεπουλήματος. Προέβη καί σέ μία ἄλλη ἐθνοπροδοτική πράξη, κι αὐτή προσχεδιασμένη: Ἀνοιξε τά βόρεια σύνορά μας καί ἀπό ἐκεῖ εἰσῆλθαν στη Χώρα μας πολλά κακά! Ἐπειδή δέ παλαιόν κακόν νέον καλόν δέν γίνεται, αὐτός συνεχίζει τό ἔργο τῶν μηχανουργιῶν του, ὅμως μέ πιό ἐκλεπτυσμένο τρόπο. Ποιός, ἀπό τούς ὀπαδούς του θά ἀντιληφθεῖ τό μέγεθος τῆς δημαγωγίας του, καί νά τόν φτύση κατάμουτρα!

Ἡ δημαγωγική ἐπιστήμη τούτης τῆς πονηρῆς ἀλεποῦς εἶναι ἀπύθμενη. Δέν δέχεται τό «Μνημόνιο», δέν δέχεται οὔτε τό «Μεσοπρόθεσμο», λέει! Ὅμως, γιά τό πρῶτο προτείνει ἐπαναδιαπραγμάτευση, ἄρα τό δέχεται∙ γιά τό δεύτερο, εἰσηγεῖται τήν ὑπερψήφισή του κατ’ἄρθρον, ἄρα τό δέχεται! Ἄλλα λέει στήν Ἑλλάδα καί ἄλλα στήν Εὐρώπη, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἀναντιστοιχία τῶν ἑκατέρωθεν δηλώσεων του.

Τό πάθος του κατά τοῦ βουλευτοῦ Χρ. Μαρκογιαννάκη δίνει καί τό στῖγμα τοῦ μισελληνισμοῦ του. Ὁ Σαμαρᾶς διαγράφει ἀπό τό κόμμα τόν Μαρκογιαννάκη, γιατί; Διότι ὅταν τοῦ ἀνετέθη τό ὑφυπουργεῖο δημοσίας τάξεως, σέ ἀντικατάσταση τοῦ κομπλεξικοῦ Φαυλόπουλου τοῦ προδότη, τόν Ἰανουάριο τοῦ ’09, ἔπαυσε ἀποφασιστικά τούς ἐμπρησμούς καί τίς ταραχές, πού προξενοῦσε ἡ κουκουλοφόρα συμμορία τοῦ Περαχά. Λυσσομανοῦσε ὁ τῆς ἰουδαίας Δέλτα ἀνηψιός καί, οὕτω, προέβη στή διαγραφή τοῦ βουλευτοῦ. Τό ἀπεκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Μαρκογιαννάκης, τήν 20/8/10.

Ἀνεκδιήγητη καί ἀπροσχημάτιστη ἡ μανία τοῦ κατά τοῦ βουλευτοῦ Π. Καμμένου, πού ἀπεκάλυψε τή μίζα τῶν 18 δις € πού ἔλαβε ὁ Jeffry ἀπό τό ἰουδαϊκό σκυλολόϊ νά τούς παραδώσει τήν Ἑλλάδα μας!

Πλάι στόν Σαμαρᾶ τοποθετεῖται ὁ Μ. Ἔβερτ, τό γέννημα ἐκείνου τοῦ προδότη πού κατέδωσε στόν ἰταλό κατακτητή τόν γενναῖο Ἕλληνα ἀντιστασιακό Ἰωάννη Τσιγάντε καί τήν ἡρωϊδα Ἡρώ Κωνσταντοπούλου, ἀλλά καί αἴτιο τοῦ ἑλληνοφθόρου Ἐμφυλίου, τόν κατάρατο λέγω Ἄγ. Ἔβερτ. Ὁ ἀντάξιος τοῦ πατέρα του στή ἑλληνοφθορία λεγόμενος, ἐπαινετικῶς, βεβαίως, «μπουλντόζας», ἦταν ἐξοργιστικό νά ἐμφανίζεται ὑπερασπιστής τῶν δικαίων τοῦ «λαοῦ», ὅπως καθόλον τόν Ἰανουάριο τοῦ 2005. Ποιός; ὀ βασικός μέτοχος σέ τράπεζες καί ἄλλες κερδοσκοπικές ἐπιχειρήσεις καί ἰδιοκτήτης τῆς «Πήγασος». Ἀναλογισθῆτε, γιατί κανείς ἀπό τούς χιλιάδες ἐν Ἑλλάδι σοσιαλίζοντες δέν θίγει τό παρελθόν αὐτοῦ τοῦ μισητοῦ καθάρματος, πού, ὄντας φοιτητοπατέρας, ὑπῆρχε ἀρχηγός τῆς Ε.Κ.Ο.Φ. (ἐθνικη κοινωνική ὀργάνωση φοιτητῶν) μιᾶς ναζιστικῆς ἰουδαιοσύνθετης ὀργάνωσης πού στήριζε τόν «Ἐθνάρχη». Τά βδελύγματα οἱ «ἰκοφίτες», μοσσαντικοί fearmakers, εἶναι οἱ πρόδρομοι τῶν κουκουλοφόρων!

Στήν πινακοθήκη τῶν ἀθλίων τῆς «ν.δ.» θεᾶται καί ὁ Δ. Ἀβραμόπουλος, ὁμόθρησκος καί ὁμόφρων τῶν δύο προηγουμένων. Ἄτομο ἀμοραλιστικό, μακιαβελλικό, ἀναίσθητο ἐντελῶς, μηδενικῆς ἀξίας ἴσης μέ τοῦ Ἔβερτ. Μονίμως ἐπιπλέων ἐπί ἀφροῦ, ὁ ἰουδαῖος τοῦτος – τήν ἰουδαϊκότητα του ἀπεκάλυψε ἡ σκυλοϊουδαία Μ. Ὀλμπράϊτ, ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. – ὑποδύθηκε ὅλα τά ἀξιώματα τοῦ σεσηπότος κράτους, μέχρι καί κόμμα ἵδρυσε, τό 2000 ὅμως γιά νά τά οἰκονομήσει ἀπό τή Siemens – τό ἀπεκάλυψε ὁ Σίχατσεκ, τήν 31/5/10--. Ἐμφανιζόμενος ὡς σωτῆρας τῆς Ἑλλάδος (οἱ μεγάλοι ἀπατεῶνες ὑποδύονται καί μεγάλους ρόλους!) κατόρθωσε νά ἀποσπάσει ἀπό τούς ὁμογενεῖς τῆς Αὐστραλίας κάποια ἑκατομμύρια δολλάρια, πού συγκέντρωσαν μέςῳ ἐράνων ὑπέρ Ἑλλάδος. Τοῦτο ἀπεκάλυψε ὁ πολιτικός, πρ. Δημοσιογράφος Γ. Δημαρᾶς.

Δέν παραλείπουμε τήν ἰουδαία Ντ. Μπακογιάννη, τῆς ὁποίας ὁ μισελληνισμός ξεχείλισε, καί ὁποιος ἀδιαφορεῖ καταστρέφει τήν ὑγεία του. Μετέβαινε συχνά στήν ἀλβανία, ὡς ὑπουργός Ἐξωτερικῶν. Μία ἔστω, φορά δέν δέχτηκε νά συναντήσει τόν δήμαρχο Χειμάρρας Βασ. Μπολᾶνο, ὁ ὁποῖος ἐπί 5 ἔτη τήν ἐκλιπαροῦσε, νά τῆς ἐκδιηγηθεῖ τά πάθη τῶν Βοριεοηπειρωτῶν.

Ἐξετάζοντας τίς δημαγωγικές τακτικές τῆς γεγηρακυίας στά πάθη «ν.δ.», κρίνουμε πώς εἶναι πιό ὕπουλη καί πιό ἄτιμη ἀπό τό ὁμομήτριο καί ὁμογάλακτο ἀδελφό της κόμμα! Δέν θά τό γνωρίζετε, τά δύο σαπρώνυμα κόμματα ἔχουν προστάτη τους («νοννό»τους, γιά νά ἀκριβολογοῦμε), ἀπό ἕνα ἰουδαῖο: τό «πα.σο.κ», τόν Μάτσα∙ ἡ «ν.δ.», τόν Δαβίδ. Ὁ Μάτσας, ὡς διαχειριστής τῶν ἐν Ἑλλάδι κομμάτων, ὅπως καί ὁ Rockfeller στήν Ἀμερική, ἔχει τοποθετήσει τόν Κόκκαλη προστάτη τῶν ἀριστερῶν κομμάτων, τόν δέ Λασκαρίδη, τῶν δεξιῶν τοιούτων.

17. Τό «κ.κ.Ἑ.»(κομμουνιστικό κόμμα Ἑλλάδος», ἀπολίθωμα τῆς πάλαι ποτέ τυραννικῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου, τάσσεται κατά τοῦ «κεφαλαίου», ὅμως ἀόριστα, ἀφοῦ καί τό ἴδιο μετέρχεται καπιταλιστικούς τρόπους αὐξήσεως τῶν κεφαλαίων του (ἐργατική ἐκμετάλλευση, δανειοληψίες, ἐπανατοκισμός κεφαλαίων, ἑταιρικές συμβάσεις, κομματική καμαρίλα, κοινοβουλευτικές ἐπιλογές). Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ἡ κομμουνιστική ἰδεολογία αὐτοῦ ταυτίζεται μέ ἐκείνη τῶν καπιταλιστῶν τῆς Wall Street. Ὑποστηρίζει τήν «ἐργατική τάξη», ἀλλ’ ἀπεμπολεῖ τά δίκαιά της, ὑποστηρίζοντας τούς λαθρομετανάστες∙ τάσσεται κατά τῆς θρησκείας, ὅμως ὑποστηρίζει τήν ἀνέγερση μωχαμετεμένους, καί ἄλλα τέτοια «παράδοξα». Τό «κ.κ.Ἑ.» προπαγανδίζει, ἔστω καί χλωμά, τή δικτατορία τοῦ προλεταριάτου, ὅμως, ὥς τότε, θά ἀπολαμβάνει τά καλά τοῦ «καπιταλισμοῦ».

Τό «κ.κ.Ἑ.», δασκαλεμένο ἀπό τούς κατασκευαστές του, νά μετέρχεται ὅλα τά μέσα, γιά νά ἐπιτύχει τοῦ σκοποῦ, γίνεται εὐέλικτο σάν τό λάστιχο καί σκληρό σάν τήν πέτρα. Εἶναι ἡ διττή μορφή τοῦ δογματισμοῦ, ἐπί τῇ βάσει τῶν συγκοινωνούντων ἀγγείων : ὅταν ἀδειάζει τό ἕνα νά γεμίζει τό ἄλλο.

Θά ἤθελα νά στρέψω τή μαχητικότητα τῶν «συντρόφων» πρός συγκεκριμένους στόχους καπιταλιστικῶν προκλήσεων, πρός τούς ὁποίους αὐτοί ἐθελοτυφλοῦν. Νά στρέψουν τά πυρά τους πρός κάποιους καπιταλιστές πού τυγχάνουν ὁρατοί καταχραστές, μιζαδόροι καί ἐκμεταλλευτές τῆς ἐργατιᾶς. Τόν Σ. Μάνο, πού καλύπτει ὅλο τό φάσμα τῶν καπιταλιστικῶν «ἀρετῶν»∙ αὐτός εἶναι πού ἐπέμενε, πρίν πολλά χρόνια, Νά καταργηθῆ τό βασικό ἡμερομίσθιο. Τόν πολυκτήμονα Σ. Σημίτη, τόν ἑταιριάρχη Μάτσα καί αὐτή τή συναγωγή μέ τά ἀμύθητα πλούτη.

Οἱ κομμουνιστές, ξέρετε, κατά πάγια ἀρχή, δέν ἀποκαλύπτουν ὀνόματα ἰουδαίων μεγαλοκαπιταλιστῶν– τί, θά ξεμπροστιάσουν τά ἀφεντικά τους; – , ὅμως ὁ ἄθλιος βουλευτής τους Ἄγ. Τζέκης κατήγγειλε, ἀπό τό βῆμα τῆς βουλῆς (21/10)04), ποιόν νομίζετε, ὡς πρωταγωνιστή τῆς διαπλοκῆς; τόν Ἐμφιετζόγλου! Τόν θερμό Ἕλληνα εὐπατρίδη καί ἐθνικό εὐεργέτη, ἐναντίον τοῦ ὁποίου ἡ “Mossad” ἔκανε πολλές δολοφονικές ἀπόπειρες∙ δολοφόνησε καί τούς μηχανικούς του, σέ ἀεροπορικό «δυστύχημα»!

18. Τό κόμμα τῆς «συρίζα», μᾶς εἰσάγει στόν ἐπιστημονικό ὀπορτουνισμό, στή διατεταγμένη ἀντίδραση, στή θρησκεία τῆς ἐπιλεκτικῆς ἀθεϊας. Πρόκειται γιά μεγάλη χρηματοποριστική μαφία, ἐκμεταλλευόμενη καταστάσεις. Θυμηθῆτε τόν ἀνεκδιήγητο Ἀλαβάνο, τόν ἀσυγκρίτως ὑπερέχοντα σέ κτήσεις μεταξύ ὅλων τῶν βο(υ)λευτῶν.

Μία πλειοδοτική προσφορά του δίνει καί τό μέτρο τῆς διαχειρίσεως τῶν ἀπεριορίστων κεφαλαιικῶν ἀποθεμάτων τοῦ κόμματός του. Βρισκόμενος στήν Οὐρανούπολη, ὅπου ἐπωλοῦντο ἐκτάσεις τῆς ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου, λόγῳ τοῦ κατευθυνομένου «σκανδάλου», ἔναντι τῆς εὐτελοῦς τιμῆς τῶν 21 € τό στρέμμα, αὐτός «χτύπησε» μέ προσφορά πενταπλάσια: «Ἐμεῖς, ὡς Συνασπισμός τά ἀγοράζουμε πρός 150 € τό στρέμμα» (3/10/08)! Εἶναι βέβαιο πώς ἄν βρισκόταν ἄλλος διεκδικητης, ὁ Ἀλαβάνος θά πενταπλασίαζε (Χ500) τή νέα προσφορά! Τρῶνε καλά τά τσιράκια τοῦ Μάτσα...!

Ἐκεῖ, δυό-τρία χιλιόμετρα ἀπό τά σύνορα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀνέφερε μέ προσποιητό θαυμασμό, ὅτι στόν Ἄθωνα ὑπάρχουν μαφίες. Καλά, τό ἄτομο ἔχει τό ἀκαταλόγιστο. Ἐκστομίζοντας αὐτἀ, δέν ἀναλογίστηκε τήν ἐξαγορά στελεχῶν τοῦ κόμματός του, πώς ὅλοι ἔχουν λάβει, ἀπό τήν ἄκρως ἰσλαμιστική Σαουδαραβία, τό βαλιτσάκι μέ τά dollars. Γι’αὐτό καί σχεδιάζουν νά κυκλοφοροῦν μέ κελεμπίες! Ἀκόμα, μέλη τούτης τῆς ἀνθελληνικῆς συμμορίας βρίσκονται πίσω ἀπό τά σίδερα τῶν φυλακῶν, ὅπως οἱ ἀρχιμαφιόζοι «καθηγητές»τοῦ Παντείου, ἤ ἐκεῖνος ὁ γιός κομματικοῦ στελέχους πού λήστευε τράπεζες (ζήλωσε γάρ τήν δόξαν τοῦ «Πατερούλη»του Στάλιν), καθώς καί οἱ ἀπαγωγεῖς τοῦ βιομηχάνου Μυλωνᾶ, πού ἦταν στελέχη τῆς «συ.ρίζ.α.». Τέλος οἱ μασκοφόροι, πού πυρπολοῦν τήν Ἑλλάδα μας, συνεργάζονται μέ τή συριζαία πόρνη∙ ἄν καί αὐτή ἡ τελευταία τό ἀρνεῖται, πλήν τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα, ὅπου στά «ἀριστοκρατικά»προάστια κερδίζει ὑψηλά ποσοστά, ἐπιβεβαιώνει τό τοιοῦτον.

19. Γ. Καρατζαφέρης∙ εἶναι ὁ ἀρχηγός ἑνός κόμματος πατριωτικοῦ καί φιλορθόδοξου. Ὥς ἐδῶ καμιά ἀντίρρηση, προτροπή, μᾶλλον, καί ἐπικρότηση. Ὅμως ὁ Καρατζαφέρης εἶναι ἀλειμμένος μέ τό ἰουδαϊκό μίασμα. Αὐτό καί μόνο ἀναιρεῖ καί ἐδαφίζει τή χριστιανικότητά του. Ὁ ἴδιος ἀπεκάλυψε στό κανάλι του: «Τό 1988 ἔκανα τό ἐπίσημό μου ταξίδι στό ἰσραήλ...» Ἐκεῖ συναντήθηκε μέ ἱσραηλινούς παράγοντες, καθώς ὁ ἴδιος τό ὁμολογεῖ, ὅτι ἀνέπτυξε φιλίες μέ ἰουδαίους: «Ἕνας ἀπό τούς καλλίτερους φίλους μου εἶναι ὁ κ. Γιακοέλ...» (Τηλεάστυ 10/11/05). Ἀργότερα, θά ἀποκαλύψει ὅτ συνέφαγε, κάποτε, μέ τόν πατέρα τῆς μαϊμοῦς τῆς Γαλλίας, τοῦ Sarkozy. Ἄλλοτε : «Μ’ ἐπισκέφθηκε ἱσραηλινός ἐπίσημος στό γραφεῖο μου... (Τ/άστυ 25/4/05).

Ποιός ἀφιβάλλει ὅτι ἡ συναναστροφή μέ ἰουδαίους ἰουδαιοποιεῖ ἀκόμα καί τόν πιό σταθερό χριστιανό; Θυμηθῆτε ἐκεῖνον τόν προδότη Ν. Γεωργιάδη, βουλευτή Κερκύρας, ὁ ὁποῖος κατήντησε ἑλληνοκάπηλος, λόγῳ πού προαγωγός του ὑπῆρχε ὁ Μάνο(ς)! Ὅπως καί ἐκεῖνο τόν ταρταρῖνο Ἀλογοσκούφη, πού προσέβλεπε στόν Ἔβερτ, σά σέ θεό του. Ἄσχετα ἄν τόν ἀπεκάλεσε «ἄθλιο». Δέν ἔκανε λάθος...

20. Ὥστε τά κόμματα, ὡς καταφύγια ἀρριβιστῶν καί ἐθελοδούλων, ἀποτελοῦν προστατευμένες μηχανές πλουτισμοῦ. Θά ἔλεγα πώς τά πλούτη ἑνός κόμματος, ὅσο καί πιό πολλά εἶναι, τόσο καί ἐναργέστερα τήν ἐνυπότακτη ἐξάρτηση του ἐμφαίνει. Δῆτε, γιά νά πεισθῆτε, ὄχι κόμματα ἀστικά καί φιλοκαπιταλιστικά, ἀλλά «φιλολαϊκά»: τό ἐν Ἑλλάδι «κ.κ.»καί τό ἐν Κύπρῳ «α.κ.ε.λ.». Κυριολεκτικά, δέν ξέρουν τί ἔχουν!

Γιά τό Θεό σας, βλακίστατοι ὀπαδοί: πιστεύετε πώς ὁ κομματικός σαπροφυτισμός ἀσκεῖται κατά τρόπο ἔντιμο; Γιά τή λατρευτή μάνα μας Ἐκκλησία εἶστε μονίμως στήν πρίζα τῆς πονηρίας καί ἐρευντᾶτε, μέ σύστημα σερβομηχανισμοῦ, θά ἔλεγα, συγγνωστά παραπτώματα κληρικῶν. Τό ὅτι ὁ Jeffry , στίς ἐκλογές τῆς 4/10/09, ἐξελέγη μέ ψήφους 9.800.000, ἐπί 8,5 ἑκατομ. ψηφισάντων, δέν σᾶς ἐρεθίζει καθόλου;

21. Οἱ προδότες καί ἐπίβουλοι, οἱ ἀπόβλητοι τῆς κοινωνίας ποντικοί κέρδισαν τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ Λαοῦ, πού τούς ἐξέλεξε, καί αὐτοί τόν μαχαίρωσαν πισώπλατα. Συμφώνησαν μέ ἀλλογενεῖς ἐχθρούς, ἀπό τούς ὁποίους ἔλαβαν ἀργύρια καί ἐγγύηση προστασίας, τῆς προδοσίας τό τίμημα. Ἀκούστηκε πώς οἱ ἐντολεῖς ἐνεχείρισαν στόν Jeffry καί τή διαολισμένη οἰκογένειά του – τή mamma καί τά παιντιά της – τό ποσό τῶν 18 δισεκατομμυρίων εὐρώ, γιά νά παραδώσει τήν περήφανη Πατρίδα μας βορά στά λυσσασμένα σκυλιά. Τό ἴδιο ἔπραξε καί ὁ daddy του: ἔλαβε 100.000.000 δρχ. ἀπό Jase Manhatan Bank τοῦ Rockefeller, τό 1974, νά κατέβει στήν Ἑλλάδα ὑποψήφιος.

Ἡ ἐχθρική πράξη τῶν προδοτῶν, νά ἀτιμάσουν τόν Λαό πού τούς ἐμπιστεύθηκε, ἔχει τήν ἑρμηνεία της, πού ὅμως δένἐξασφαλίζει συγγνώμη. Ξένης ἐθνικοτητος καί ἄλλης εἰδεχθοῦς θρησκείας λάτρεις, τά γεννήματα τῆς ὄχεντρας Margaret, δέν βίωσαν οὔτε θέλησαν νά γνωρίσουν τά μεγαλεῖα τοῦ περικλεοῦς Γένους ἡμῶν. Θά παραμένουν φρικιά τῆς κατευθυνομένης γνώσεως, «κατά τήν ὁμοίωσιν τοῦ ὄφεως»∙ «ὡσεί ἀσπίδος κωφῆς καί βυούσης τά ὧτα αὐτῆς» (Ψαλ νζ΄5)∙ ποτέ δέν θα δεχθοῦν νά εἰσέλθει ἀκτίνα φωτός στίς ἀραχνιαμένες ψυχές τους.

Μετά ταῦτα ὁ διανοητικῶς ἐξαρτημένος καί κομματοποιημένος ὀπαδός θά ἐξαγάγει τό συμπέρασμα πώς θά πρέπει νά συνταχθῆ μέ κάποιο ἀπό τά, τάχα, ἀντίπαλα κόμματα. Ὅμως ἡ μετάθεση ἀπό ἕνα κόμμα σέ ἄλλο δέν ἀπαλλάσσει τῆς βλακείας καί τῆς ἐξαρτήσεως τόν ὀπαδό. Δοθέντος ὅτι ὅλα τοῦτα τά σχήματα φέρουν ὑποδορίως τά ἴδια χαρακτηριστικά, εἶναι ἑπόμενο, ἡ μετάβαση ἀπό ἕνα κόμμα σέ ἄλλο νά συνεπάγεται τή στατική καί ἀμετακίνητη στροφή, μέ ἀλλαγές ἀνεπαίσθητες, μόνο ἐξωτερικῶς. Στό καθεστώς τοῦτο κατατάσσονται ὅλοι οἱ ὀπαδοί καί ὅλα τά κόμματα, πολλῷ μᾶλλον ἐκεῖνα πού ἐπαγγέλλονται τήν ἐπικράτηση τῆς μονοκομματικῆς ἐξουσίας, ὅπως τά κομμουνιστικά, τά μουσουλμανικά κ.τ.τ.

Συχνά ἀκούγονται ἀλληλοτοξευόμενες διαπιστώσεις : “ Αὐτά τά ἔλεγε τό κόμμα μας καί ἡ κυβέρνηση τά δέχτηκε μετά ἕνα χρόνο...»∙ «Ἐμεῖς ἀπό χρόνια μιλούσαμε γιά ἀποκρατικοποιήσεις, ἀλλά ἡ κυβέρνηση τό δέχθηκε πολύ ἀργά...». Προπομποί πού ἐπιβεβαιώνουν τήν κοινή συνισταμένη τῶν ἐξωτερικῶς διαφωνούντων κομματικῶν μηχανισμῶν : «Αὐτά τά λέγαμε ἐμεῖς ἀπό χρόνια καί τώρα τά ἐφαρμόζετε ἐσεῖς...».

Παρατηρεῖ κανείς καί ἐκπλήσσεται γιά τήν μεταξύ τους συνταύτιση, πῶς τό κόμμα, πού τώρα εἶναι στήν ἐξουσία, πράττει ἐκεῖνα πού ἔλεγχε ὡς ἀντιπολιτευόμενο! Νά σᾶς θυμίσω εἰδικῶς τήν περίπτωση τῆς «Ὀλυμπιακῆς», πῶς τά δύο ἐξουσιαστικά κόμματα μεθόδευαν ἐπί ἔτη τό ξεπούλημα τῆς «Ὀλυμπιακῆς», μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι εἶναι ζημιογόνος καί, ἑπομένως, πρέπει νά πουληθεῖ. Τά παραπάνω ὑποστήριζε ἡ «ν.δ.», ὡς κυβέρνηση, ἐνῶ τό «πασόκ»πρέσβευε τά ἀντίθετα. Ἔγιναν οἱ ἐκλογές καί τό καθεστώς ὑποτίθεται πώς ἀνετράπη : τό «πασόκ»ἔγινε κυβέρνηση καί ἡ «ν.δ.» ὠθήθηκε στήν ἀντιπολίτευση. Καί τί ἔγινε; ἁπλῶς ἀντέστρεψαν τούς ρόλους. Τώρα τό «πασόκ»ἀνατρέπει τήν προηγούμενη ἐπιχειρηματολογία του καί υἱοθετεῖ αὐτήν τῆς «ν.δ.» ἡ δέ «ν.δ.» ξαναζεσταίνει καί σερβίρει τή σούπα τῆς πασοκικῆς κουζίνας! Χειροκροτῆστε, ἠλίθιοι ὀπαδοί...

Τά δύο κάμματα ἐνεργοῦν ἀλληλοσυμπληρωματικά, ἐνῶ ἐμπαίζουν τόν Λαό. Ἀνασύρουμε ἕνα παράδειγμα ἐνδεικτικῶς. Τό 1957 ὁ Καραμανλῆς καί τό 1994 ὁ Παπανδρέου πολοτοποιοῦν τά ἀρχεῖα τοῦ κράτους. Μέ σκοπό νά ἐξαφανίσουν, ὁ πρῶτος τίς ἑλληνοποιήσιες χιλίων ἰουδαίων, καθώς καί τά ὀνόματα τῶν δοσιλόγων∙ ὁ δεύτερος, τίς θηριωδίες τῶν μισελλήνων ἀνταρτῶν καί τή λεπτομερῆ ἀρχειοθέτηση τῶν μισελλήνων πάντων! Πουθενά δέν συνέβη αὐτό, πλήν Ἑλλάδος!!

Θέτουμε ἐρώτημα ρητορικό : Ἀπό αὐτά τά κόμματα πού ἀναδύονται ἀπό τήν ἀνυπαρξία, μεταπλασσόμενα κατά τή βουλή τοῦ κυρίου τους – κύριος τοῦ κόμματος δέν εἶναι ὁ ὅποιος κομματάρχης, ἀλλά ὁ πίσω ἀπ’αὐτόν μέγας ἀφέντης! – , καί διαλύονται κατά πως βούλεται τό παλιόσκυλο ὁ ἀφέντης, πιστεύει κανείς ὅτι εἶναι ἀμιγῶς πατριωτικά; Ἄν ἦταν – αὐτό μόνο σκεφθῆτε – θά μποροῦσαν νά ἀνατρέψουν τό πολιτικό σκηνικό μόνο μέ τίς καταγγελίες τους.

Κοιτάξτε τό «Μνημόνιο», διά τοῦ ὁποίου ἡ Πατρίδα μας ἔχασε τήν ἐλευθερία της: αὐτοί πού τό ψήφισαν : ἐθνοκάπηλοι καί δημαγωγοί. Τοῦτοι ὅλοι πῶς διφορίστηκαν! Ἄλλοι ψήφισαν «Ναί «στό «Μνημόνιο», «Ναί» καί στό «Μεσοπρόθεσμο». Ἄλλοι, «Ὄχι» στό Μνημόνιο, «Ὄχι» καί στό «Μεσοπρόθεσμο», ὅμως «Ναί» στά κατ’ἄρθρον! Πάντα νά τηρῆται ἡ γραμμή ἀσφαλείας. Τοῦτες οἱ λαοπλάνες μανοῦβρες μᾶς θυμίζουν τή δίκη τοῦ ἀλητάμπουρα Ἀν. Παπανδρέου στό εἰδικό δικαστήριο, ὅπου 12 ἔνοιρκοι ψήφισαν «Ἀθῶος»καί 11 ψήφισαν «Ἔνοχος»...

22. Ἀνεφέρθη πλειστάκις ἡ λέξη «ἀχυράνθρωπος»καί θά πρέπει νά ἐξηγήσουμε τί ἐννοοῦμε, μιά καί ὁ ὅρος τοῦτος εἶναι βέβαιο πώς θά χρησιμοποιηθῆ στήν πορεία τῆς ὅποιας χώρας προς τήν ἰουδαιοποίηση. Πρόκειται περί ἀτόμου εὐτελοῦς, ἀναξιοπρεποῦς, ἐθελόδουλου καί ἐξαγοράσιμου, τό ὁποῖο προσλαμβάνεται ἀπό τόν ἰουδαῖο ἀφέντη του ὡς «συνεργάτης» του. Ἔτσι τόν ὀνομάζει ὁ ἀφέντης του, ἐπειδή, πρίν τόν προσλάβει στήν ἀχυροϋπηρεσία του, τόν χαιρετᾶ δι’ έρωτήσεως, ἀκόμα καί γιά χρόνια : «Πότε θά συνεργασθοῦμε;»∙ «Θά κάνουμε καμιά συνεργασία;». Ἐν τέλει, μετά τήν πρόσληψή του, ὁ ἄθλιος ἐκεῖνος ἀχυράνθρωπος, ἀπό τήν πρώτη κιόλας ἡμέρα τῆς ἀναθέσεως τῆς ὑπηρεσίας του, μυεῖται στόν μισελληνισμό, τόν ἀμοραλισμό, τήν ἐξαπάτηση. Τόσο δέ φανατίζεται πού καταντᾶ φανατικότερος τοῦ κυρίου του : «υἱός γεέννης, διπλότερος» ἐκείνου (Ματ. κγ΄15).

Οἱ ἀχυράνθρωποι, ὄντες ἐξαγορασμένοι, χρησιμοποιοῦνται γιά ὅλες τίς δουλειές, ὅπου κρίνεται πώς ὁ ἀφέντης δέν θά πρέπει νά γίνεται ὁρατός : σέ ἑταιρεία, σέ ἐφημερίδα, σέ κανάλι, ἀκόμα καί στό ἔγκλημα.

Ὅλοι τους ἀποτελοῦν τό ἄβουλο κοπάδι τῶν μηρυκαστικῶν πού κατευθύνεται κατά τή βουλή τοῦ κτηνοτρόφου του. Πῶς συντάσσονται οἱ ποταποί και εὐτελεῖς στό κάλεσμα τοῦ νοννοῦ τους! Τέτοια συνταύτιση καί ὁμοφροσύνη δέν πρόκειται νά βρῆτε πουθενά : «Ναί στήν εἴσοδο της τουρκίας στήν ΕΕ!», «Ναί στό σχέδιο Ἀνάν!», «Ναί στή Μακεδονία!», «Ναί στούς λαθρομετανάστες!», «Ναί στό τζαμί!», «Ναί στό Μνημόνιο, τό Μεσοπρόθεσμο»... Τούς γνωρίζετε δά. Εἶναι οἱ παρ’ἀξίαν προβαλλόμενοι κάνθαροι, τά τρισάθλια καί ἄτιμα ζωντόβολα τῆς ἀντίδρασης καί τῆς ἐξαχρείωσης : Π. Κουναλάκης, Γ. Λοβέρδος, Ν. Δήμου, Ρ. Σωμερίτης, ΄Α. Ἡρακλείδης, Ἀ. Λιάκος, Ἀ. Φραγκουδάκη....

Ἄλλη περίπτωση εἶναι οἱ ἀχυράνθρωποι ἐπί τοῦ οἰκονομικοῦ. Εἶναι ὅσοι τοποθετοῦνται «ἰδιοκτῆτες» ἑταιρειῶν ὁρκιζόμενοι, μασονικῷ τῷ τρόπω, νά λαμβάνουν ποσοστά 5% ἀπό τά καθαρά κέρδη, ὅμως νά δέχονται ὅλους τούς κραδασμούς ἀπό τίς παρανομίες τῆς ἑταιρείας. Τοῦτο ἐνδέχεται νά συνεπάγεται τραγικό τέλος γιά τόν ἀχυράνθρωπο. Θυμηθῆτε τόν Σφηνιᾶ πού τήν ἐπομένη τοῦ ναυαγίου τοῦ «Σαμίνα» τόν ἐπεσκέφθη στό γραφεῖο του ὁ Μάτσας, ὅστις καί τοῦ ὑπέδειξε, βάσει τῆς μαφιακῆς συμφωνίας, νά ἀναλάβει ὅλες τίς εὐθύνες τοῦ ἀχυρανθρώπου. Ὁ Σφηνιᾶς, ἀναλογιζόμενος τίς ὀδυνηρές συνέπειες, πηδάει στό κενό ἀπό τόν πέμπτο ὄροφο, ὅπου τό γραφεῖο τῆς ἑταιρείας «του», τή στιγμή πού ὁ ἀφέντης Μάτσας κατέβαινε μέ τόν ἀνελκυστῆρα. Καί ἀνεχώρησε ἐκεῖθεν σάν νά μή συνέβαινε τίποτα! Ἡ εἴδηση δημοσιεύτηκε στήν ἐφημερίδα «Αὐριανή», πόσοι ὅμως ἀγχίνοες θά προέβησαν σέ σύνδεση τῶν γεγονότων; Ἐκεῖ, ἐπίσης, ἐγράφη, ὅτι ὁ Μάτσας μετέβη ἐκεῖ, λόγῳ ἐνδιαφέροντος : «ἦταν μέτοχος τοῦ 1% (!) στήν Ἑταιρεία». Ἀντί νά γράψει 100% ....

Τινές τῶν ἀχυρανθρώπων ὑπέστησαν παρόμοια δοδιμασία, μέ δραματικό τόνο, ὅπως φυλάκιση κττ. Βλ περίπτωση Κοσκωτᾶ, Ψωμιάδη καί κάποιων τοκογλύφων. Ὁ ἀχυράνθρωπος Β. Χρηστίδης, ἄν καί εἰσέφερε πολύ χρῆμα στά ταμεῖα τῶν ἀφεντικῶν του, μέσω τοῦ τηλεφώνου 090, ὅμως τοῦ φόρτωσαν ὅλες τίς ἐνοχές, μέχρι πού τόν ἐκμηδένισαν (3-11/10/05), καί ἐπειδή δέν ὑποχωροῦσε, τρεῖς μπράβοι τόν σάπισαν στό ξύλο (νύχτα τῆς 20/12/05).

Ἐπανερχόμεθα στή ναυτιλία. Εἶναι πολύ λυπηρό καί προξενεῖ ἀθυμία ὅτι ἡ ναυτιλιακή βιομηχανία διατελεῖ ὑπό ἰουδαϊκή κατάληψη. Στούς Ἕλληνες ἔμειναν μόνο οἱ βάρκες! Οἱ ὑπό ἰουδαϊκή κατοχή ναυτιλιακές ἑταιρεῖες, πλήν μιᾶς. ( «Μάτσας»), φέουν συγκαλυμμένα ὀνόματα : “Minoan Lines”, “Hellenic Seaways”, “Saos Ferries”, “Lane”. Ἡ “Saos Ferries” ἔχει ἐπικεφαλῆς τόν Μανούση, πρώην καναλάρχη, μέχρι τό ’04, ὁπότε εὐθύς έμφανίστηκε ἐφοπλιστής!

Θέλω νά στραφοῦμε πρός τήν “Hellenic Seaways”. Πρόκειται περί αὐτόχρημα αὐταρχικῆς καί διαβολικῆς ἑταιρείας. Γιά διαδρομή 1.30 ‘ διαθέτει εἰσιτήριο πρός 25 Ευρώ! Ὑπολογίσαμε ὅτι γιά διαδρομή μιάμισυ ὥρας τά πλοῖα τῆς ἰουδαιοεταιρείας κερδίζουν 7.500 euros (θέσεις 337) . Διαπιστώσαμε, ἄν καί ἀντιμετωπίζουν τούς ἐπιβάτες σάν τραγιά, ὅμως τό Λιμενικό τούς συγκαλύπτει σκανδαλωδῶς! Τί νά ποῦμε καί γιά τή “Minoan” ; Μέ κάτι γιαλάκια, καθρεφτάκια ὑποδέχεται τούς ἐπιβάτες, σάν νά εἶναι ἰθαγενεῖς. Προσφέρει δέ φαγητό ἐντελῶς πλαστικό καί ποτά βλαβερά τῆς “3E”, τοῦ Δαβίδ.

23. Ἄν καί ἀναφερόμαστε ἀλλοῦ στούς τοκογλύφους, ἐδῶ προσεγγίζουμε τό καυτό θέμα ἀκροθιγῶς, ἀπό τοῦ ἄν αὐτοί ἔχουν προβεῖ σέ ἐγκλήματα. Πάντως ὁ ἰουδαῖος τοκογλύφος Νεγρίν στά Ἰωάννινα, πυροβόλησε στήν πλάτη ἕναν ὀφειλέτη του.

Συναφῶς βλέπουμε καί τή δολοφονία τοῦ τοκογλύφου Νικολαϊδη καί τῆς Καλαθάκη, τούς ὁποίους δολοφόνησε ὁ Κράμπης, ὁ ὁποῖος καί κατέφυγε στή Βρετανία. Ἡ ἑλληνική δικαιοσύνη ζήτησε τήν ἔκδοσή του πεντάκις, ὅμως οἱ ἀγγλικές ἀρχές ἀπορρίπτουν τό αἴτημα. (Εἰδήσεις 25/2/00). Ἡ ἄρνηση τῶν ἄγγλων νά παραδώσουν τόν φονιά δημιουργεῖ ὑπόνοιες ὅτι ὁ Νικολαίδης καταχράσθηκε χρήματα τοῦ τραπεζίτη ἀφεντικοῦ του, καί αὐτός ἀνέθεσε στό φονιά τήν ἐκτέλεσή του.

Τό πόσο καθάρματα, ὅμοιοι μέ τούς νταβατζῆδες τους, γίνονται οἱ ἀχυράνθρωποι, τό διαπιστώνουμε μελετῶντας τή βουλιαγμένη στή φαυλότητα καί τή σύμβαση ἀναστροφή τους. Εἶναι τόσο βαθειά ἡ ἰουδαϊκή ἐπίδραση στόν ἐσώψυχο χαρακτῆρα τους, ὥστε νά παρατηροῦνται μεταβάσεις ἀταβιστικῶν ἰδιοτήτων ἀτιμίας ἀπό τόν πατέρα στόν γιό. Ἀπό τόν πατέρα Δημ. Λαμπράκη, στόν γιό Χρ. ἀπό τόν πατέρα Χριστοφοράκη (ἀχυράνθρωπο, δοσίλογο συνεργάτη τῶν ναζί), στό γιό Νικ., σύζυγο ἰουδαιοτουρκάλας ∙ ἀπό τόν Πέτρο στόν Σωκρ. Κόκκαλη καί ἐκεῖθεν στόν tale quale γιό του... Ὁ Πέτρος τοῦτος ὑπῆρξε «ὑπουργός παιδομαζώματος»(Θεέ μου!)

Γνωρίζουμε καί ἄλλα μπουμπούκια τοῦ τάγματος καταισχύντων ἀχυρανθρώπων. Ὁ Γ. Ραπτόπουλος, ὁ «ἰδιοκτήτης» τῆς «Express Service” χαρακτηρίζεται ὡς ὁ μεγαλύτερος καταχραστής τοῦ δημοσίου (ἐφ. «Πρῶτο Θέμα» 27/3/11)∙ ὁ Π. Ψωμιάδης, «ἰδιοκτήτης» τῆς «Ἀσπίς Πρόνοια» καί τῆς «Commercial Value» καταχράστηκε δύο δις euros ἀπό 1.300.000 Ἑλληνες καί οἱ ἐξουσιαστές τόν ἔχουν ἐλεύθερο ἔναντι ἐγγυήσεως 100.000 € (Σεπτ. 09). ἄν ἦταν Ἑλληνας (οἱ ἀχυράνθρωποι, ὡς ἀρνησιπάτριδεες, ἀπώλεσαν τήν τετιμημένη ἑλληνικότητα∙ δέν εἶναι πλέον, Ἕλληνες!), θά σάπιζε στή φυλακή! Παρέλκει νά ποῦμε πώς τά 2 δις τῶν καταθετῶν, ὁ κόπανος Ψωμιάδης τά μοιράστηκε ἀνισομερῶς μέ τά ἀφεντικά του : 1 πρός 20. Τοῦ δώσανε 100 ἑκατομμύρια (φοβοῦμαι ὅτι καί αὐτά τοῦ τά περιέκοψαν, κρίνοντας ὅτι τοῦ εἶναι πολλά!) καί τά ὑπόλοιπα 1.900.000.000 € τά κράτησαν ἐκεῖνοι!

Γράψαμε λίγο πρίν ὅτι οἱ ἀχυράνθρωποι προσλαμβάνονται καί ὡς ἐγκληματίες, καί γιά ὅποια ἄλλη ἀποστολή. Νά σᾶς παραθέσω μία περίπτωση καί κρίνετε ἐσεῖς ποῦ θά πρέπει νά τήν κατατάξουμε. Τόν Ἰούλιο τοῦ 1999 ὁδηγός νταλίκας, πού τά λοιπά στοιχεῖα του τά ἀποκρύβουν ἐπιμελῶς, φόνευσε 7 στρατιῶτες στήν ὁδό Θεσσαλονίκης! Κατά τήν δίκη, πού διεξήχθη τήν 6-7/12/05—μετά ἑξήμισυ χρόνια!--, καί ἐνῶ ὁ πατέρας ἑνός στρατιώτη προσκόμιζε στοιχεῖα τῶν παραβάσεων τοῦ ἀνελέητα καταραμένου νταλικέρη, οἱ πανάθλιοι δικαστές τόν ἀθώωσαν παντελῶς!

Νά ἀναφέρουμε παρεκβατικῶς τινάς; Τ. Χριστοδούλου, Ν. Νανόπουλος, Δ. Τσιτσιρίγκος, Λιακουνάκος καί Δούκας (ἐξ ἀγχιστείας συγγενεῖς τοῦ Ἔβερτ), Μ. Καραμπέρης, Λασκαρίδης, Κολιοπάνος, Κοπελοῦζος, Μυτιληναῖος, Σαλαγκούδης, Κωστόπουλος, Σαχπασίδης, Μελισσανίδης, Προβόπουλος, Σάλλας, Ταγματάρχης, Χριστοφοράκος, Λάτσης, Λεβεντογιάννης, Βασιλάκης, Βίος....

Μιλῶντας γιά ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες λέμε πώς ὅλες τους εἶναι ἄτιμες, ἀνταγωνιζόμενες ἡ μία τήν ἄλλη∙ σ’αὐτο τόν τομέα ἐργάζεται μέ «εὐσυνειδησία» ὁ «πρόεδρος» τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀσφαλιστικῶν ἑταιρειῶν Μίνως Μωυσῆς. Ἡ “Interamerican”, ἀπό τότε πού στήθηκε ροκανίζει τό χρῆμα τῶν καταθετῶν της. Ἀναφέρουμε αὐτή τήν πανώλεθρο ἑταιρεία τῆς κλοπῆς ἐπειδή ἐπικεφαλῆς εἶχε τοποθετηθεῖ ἐπιφανής ἀχυράνθρωπος, ὁ Ἀλαφοῦζος.

Κάτι σάν ἀσφαλιστικό καί τραπεζικό καταθετήριο ἦταν τό παλιομάγαζο «SOE” τοῦ Ροχανᾶ. Σ’αὐτόν τόν ἀχυρένιο ἡ ποδοσφαιρική ὁμάδα Α.Ε.Κ. ἐμπιστεύθηκε, τό 1994, ὅλα τά κεφάλαιά της, ἐν γνώσει τῶν ἀθλίων παραγόντων της ὅτι θά τά ἔχανε. Μετά ταῦτα ἐπῆλθε, μαζί μέ τήν ἀπώλεια τῶν ἑκατομμυρίων της, καί ὁ ἐμπαιγμός ἀπό ὅλες τίς κατευθύνσεις τῆς ἀχυροβίου ἀράχνης. Οἱ δέ «ἀεκτζῆδες» ἀγανακτοῦσαν καί ἔβραζαν ἀπό ὀργή, χωρίς ὅμως νά μποροῦν νά ἀντιμετωπίσουν τήν ξεφτίλα...

Πολλή καί προκλητική ἀτιμία παρατηρεῖται στά καναλομάγαζα, μεγαλύτερη κατά πολύ τοῦ Murdoch. Ἄν ταῦτα χαρακτηρίζαμε ὑπερχιτλερικά καί ὑπερσταλινικά δέν θά ἀστοχούσαμε. Ἐδῶ ἔχει συγκεντρωθεῖ ἡ elite τῆς ὑποκουλτούρας καί τῆς ἀνομίας, τό πιό ἀπεχθές ἀληταριό τῆς ἰουδαιόλειχης ἐξαρτήσεως, τό κατακάθι τοῦ ἰουδαιοεξαρτήτου βούρκου. Ἕνας ἀπ’αὐτούς τούς μεγαλοκαναλάρχες καταδικάστηκε σέ ἀμετάκλητη τετραετῆ εἱρκτή, ὅμως εἶναι ἐλεύθερος! Ἄλλος κατηγορεῖται γιά 7 ἐγκλήματα, ὅμως μέ 300.000 € ἐγγύηση μένει ἐκτός φυλακῆς!

Οἱ ἐργαζόμενοι σέ ἑταιρεία ἰουδαϊκῶν συμφερόντων ὑποχρεοῦνται νά ὑποκύπτουν σέ παράλογες ἀπαιτήσεις. Μία περίπτωση πού εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητος (ΕΤ καί ΝΕΤ 16/5/05) ἦταν τῆς ἑταιρείας τηλεμάρκετινγκ “Alpha”, στο Μοσχάτο, ὅπου ὁ ἀχυράνθρωπος «ἰδιοκτήτης»Κ. Ἀθανασίου ὑπεχρέωνε τούς ἐργαζομένους νά ὑπογράφουν «λευκά μηχανογραφημένα χαρτιά» καί νά ἄδουν τόν ὕμνο τῆς ἑταιρείας! Τά ἴδια ἐφάρμοσε στήν κομμουνιστική Μόσχα ὁ ἱουδαῖος καπιταλιστής Ar. Hammer, ἀλλά καί «ἀλυσίδες» (Flocafe, Starbucks, McDonald’s, Multirama, Expert, Μπέζα, Forthnet, Singular, Hondos.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως