Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (IV)

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011 11:35 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (IV)

(Ἕνας Πολίτης)


Ἀπάντηση : 

IV

56. Φτάσαμε στό ἐρώτημα περί τοῦ πρακτέου. Νά συλλογιστοῦμε περί τῶν τρόπων τελεσφόρου ἀντιδράσεως καί ἀποπομπῆς ἀπό τή Χώρα μας τοῦ ἐξουσιαστικοῦ μιάσματος.

Οἱ Ἀγανακτισμένοι, φανεροί καί ἀφανεῖς, ἐνταγμένοι καί ἀνένταχτοι, ἐνεργοί καί ἀνενεργοί ἀποτελοῦν τήν ἐλπίδα τοῦ Ἔθνους, τή μόνη ὑγιᾶ καί ἀναπλαστική δύναμη∙ τούς φρυκτωρούς τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας καί ἐγρηγόρσεως. Ἑπομένως τό ἔργο τους κρίνεται τιτάνιο, καί ἡ ἔκβαση, ἀπό τήν πολεμική σύγκρουση, μέ τίς δυνάμεις τοῦ σκότους προβλέπεται θριαμβευτική ὑπέρ ἡμῶν. Ὅθεν δέν ἐπιτρέπεται νά εἴμαστε ἐνδοτικοί καί συμβατικοί, ἀλλά μαχητικοί καί ἑτοιμοπόλεμοι μετά συνέσεως, καθέτως δέ ἀντίθετοι πρός πᾶν τό ἐκφαντικῶς ἤ λεληθότως ἐπιβαλλόμενο κατά τοῦ Γένους μας. Ἄν κάποιος δείλαιος προεξοφλεῖ τή νίκη ὑπέρ τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, αὐτός νά σταθῆ μακριά. Ὅμως νά γνωρίζει ὅτι θά στερηθῆ ἀφθάρτου καί ἀκηράτου δόξης, πού δωρίζει ὁ Θεός ἡμῶν πρός τούς ἀγωνιζομένους ὑπέρ ἀληθείας (βλ. Ματ. ιστ΄27/Ρωμ β΄5/ἐξ. Β΄Τιμ. β΄5∙ δ΄8/Ἰακ. α΄12/Α΄Πέτρ ε΄4/Ἀπ. β΄10∙ κβ΄12 /Σοφ. Σειρ δ΄25 -28).

Οἱ Ἀγανακτισμένοι πολίτες εἶναι ἡ ἀνερχόμενη δύναμη, μόνο ἐάν τηρήσουν μέ σταθερό λογισμό καί χωρίς παρέκκλιση τούς ὅρους τοῦ διεξαγομένου πολέμου.

Ἀπευθυνόμενοι πρός αὐτούς ἔχουμε νά τούς ποῦμε : Οἱ Ἀγανακτισμένοι ἀγωνίζεσθε γιά τήν κατίσχυση τῆς ἀληθείας, ἀφοῦ ἡ ἐπικράτηση αὐτῆς ἀποκαθιστᾶ τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, κατά τόν ἄμεσο λόγο τοῦ Κυρίου ; «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»(Ἰω η΄32)∙ ἀξιώσατε τήν παλινόρθωση τῶν καταπατουμένων δικαίων, ἡ διεκδίκηση τῶν ὁποίων ὑψώνει τόν ἀγωνιζόμενο στό βάθρο τοῦ φιλοδικαίου πατριώτου, τοῦ φιλοσόφου ἡγεμόνος, τοῦ σωτῆρος τῆς Ἑλλάδος∙ καταδιῶξτε ἀπηνῶς τά τρωκτικά πού λυμαίνονται τούς οἰκονομικούς πόρους τῆς Χώρας.... Ὁ ἀγῶνας σας εἶναι ἱερός καί θεόθεν δικαιωμένος. Θά ἐγκαταλείψετε τόν ὡραῖο ἀγῶνα, φορτώνοντας στό ὄνομά σας τό αἰώνιο στῖγμα τοῦ συμβιβασμένου; Θά ἐγκαταλείψετε τό φρούριο καί τήν ὁπλική σκευή σας (πραγματικῶς καί μεταφορικῶς) καί θά παραδοθῆτε ἀμαχητί στόν ἐπίβουλο ἐχθρό ;

Πολλά θά μπορούσατε νά κάνετε, νά ρίξετε καί τήν κυβέρνηση τῶν ἀρλεκίνων, ἄν ἐνεργούσατε σωστά. Νά ἐξερεθίσω τό πνεῦμα σας;

57. Εἶναι πολυμέτωπος ὁ πόλεμος ἐναντίον τοῦ Ἔθνους μας, ἐνῶ παραμένει ἀπροσδιόριστος ὁ τρόπος ἀμύνης. Ἀπέναντι τῶν πολεμικῶν μετώπων ἐμεῖς θά πρέπει νά σταθοῦμε ὅπως Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας ἀπέναντι τοῦ Γορδίου δεσμοῦ : ὅ,τι δέν λύνεται (ἀπο)κόπτεται. Ὑποδείξαμε ἤδη ὁρισμένους τρόπους.

Θά σταθοῦμε, τώρα, σέ κάτι πού ἀπειλεῖ τήν σωματική καί ψυχική σύσταση τῶν ἀνθρώπων: τούς σπόρους. Ἔχουμε ἀναφερθεῖ στόν κίνδυνο πού συνεπιφέρει ἡ χρήση τους κα΄ἡ ἀκάθεκτη διάδοσή τους, πού ὑποστηρίζεται ἀπό τήν ἐξουσία. Θέλετε τεκμηρίωση τοῦ ἰσχυρισμοῦ; Στήν Κρήτη πρό μηνός τό μικρόβιο «Ε Coli» προξένησε ζημία σέ καλλιέργειες πού στοίχισε 40 ἑκατομμύρια euros. Ἦρθαν κοέν ἀπό τήν ΕΕ καί ἀπεφάνθησαν, γιά νά χορηγηθοῦν ἀποζημιώσεις στούς πληγέντες, θά πρέπει αὐτοί νά προσκομίσουον τίς ἀποδείξεις ἀγορᾶς σπόρων ἀπό τήν ἑταιρεία ! Ἔτσι σπόρος φυσικός, μή κλωνοποιημένος, ἀπορρίπτεται ἀπό τό ἱερατεῖο! Ἀνάγκη νά γίνουν τράπεζες σπερμάτων γῆς καί νά ἀπορριφθοῦν τά κακοσπέρματα τῆς “Monsato” (ὁμοηχία μέ τήν “Mossad” !). Δέν βλέπετε πώς οἱ ἄνθρωπι ἐξαρτῶνται ἀπό τίς ἑταιρεῖες σπερμάτων, ἄρα εἶναι ὑπόδουλοι;

Λοιπόν πρίν οἱ Ἀγανακτισμένοι μεταπέσετε σέ Ἀπελπισμένους, προλάβετε τίς ἑταιρεῖες ! Ὅλοι περιμένουν κάποια ἀπάντηση ἀπό τό ὑπουργεῖο καταστροφῆς τῆς καλλιεργείας («γεωργίας»), ὅσον ἀφορᾶ τούς σπόρους τῶν «ὑβριδίων»(ἀπό τό ἀρχαῖο «ὕβρις»!). Οἱ σπόροι πού ἀγοράζονται πανάκριβα ἀπό τούς Ἕλληνες ἀγρότες, εἶναι εὐνουχισμένοι∙ μεγαλώνει μέν τό φυτό ὅμως ἀφύσικα, χωρίς νά προσφέρει καρπό, ἀφοῦ τοῦ ἔχουν ἀφαιρεθεῖ ἀπό τή γονιδιακή δομή του σημαντικά συστατικά στοιχεῖα, ὥστε νά μή δύναται νά προσφέρει καρπό. Καλλιεργητής φύτεψε 300 ρίζες τομάτας καί δέν τοῦ ἀπέδοσαν τίποτε! Τοῦτο ἄρχισε νά παρατηρεῖται κατά τά τελευταῖα ἔτη ὀγκούμενο ἀπειλητικά. Εἶναι βέβαιο πώς τοῦ χρόνου, ὅσοι φυτέψουν ὑβρίδια, θά μείνουν νηστικοί. Ὅθεν ἀναζητῆστε τού φυσικούς σπόρους τοῦ Θεοῦ, καί ὄχι τούς σπόρους τῆς ὕβρεως.

58. Ἡ ἰουδαιοποίηση τῶν ὑπουργείων καί τινῶν εὐαισθήτων ὑπῆρεσιῶν εἶναι γεγονός. Δῆτε πῶς κατάντησαν ἄντρα πάσης μισελληνικῆς μηχανῆς. Γνωρίζουμε, πώς ὅταν ἰουδαῖος καταλάβει ὑψηλό ἀξίωμα, ἀμέσως προβαίνει στή στελέχωση τῶν θέσεων μέ προσωπικό ἀπό ὁμοθρήσκους του. Πρόκειται περί παγκοσμίου φαινομένου καί ὄχι μόνο ἐνδοελληνικοῦ. Ἐδῶ δέν ὑπάρχει τομέας πού νά μήν ἔχει τόν ἰουδαῖο του. Σέ ὅλες τίς ὑπηρεσίες θά συναντήσετε τόν ἰουδαῖο. Αἴφνης, στούς τρεῖς, ὑποτίθεται, κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ἐργάζονται πάνω ἀπό 110 ἰουδαῖοι!

Ἐπισημαίνονται ὑπουργεῖα πού ἔχουν καταλειφθεῖ ἀπό ἰουδαίους, καί ἐκεῖ ἐπιτελεῖται ἡ ὑποδούλωση τοῦ Ἔθνους μας. Τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἔνθα χαράσσεται ἡ ἐξωτερική πολιτική τῆς Χώρας μας καί θά ἔπρεπε νά τηρεῖται ἀπόλυτη μυστικότης, ὅπως σέ κάθε χώρα, ἄλλωστε, εἶναι ἕνα μαγαζί ξέσκεπο. Ἀπό τούς γενικούς διευθυντές μέχρι τούς κλητῆρες, εἶναι ὅλοι ἀλλοδαποί! Τοῦτο ἐπεσήμανε πρίν πολλά-πολλά χρόνια, ὁ ἐκδότης Ἰω. Μάστορας, καθώς καί ὁ ἀρχιπασόκος Θ. Πάγαλος, πρίν λίγα χρόνια. Ἴδια καί χειρότερα συμβαίνουν στό ὑπουργεῖο Ἀπαιδευσίας, ὅπου συνήχθη ὅλο τό μισελληνικό κατακάθι, νά ἀπεργάζεται τήν καταφθορά τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας. Τά τελευταῖα καταλυτικά χτυπήματα τά δίνει ἡ λυσσάρα σκυλοεβραία Hanna, πού ὅμως εἶναι πρώτη-πρώτη στόν κατάλογο τῶν καταζητουμένων!

Γνωρίζετε καί τό ΕΛΙΑΜΕΠ («Ἑλληνικό Ἵδρυμα Ἀμυντικῆς καί Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς), ὅπου σχεδιάζεται ἡ ἐξωτερική πολιτική . Δέν θά ἀσχολούσαμε ἐάν τό χαρακτηρίζαμε ὡς χάβρα καί ὡς τζαμί !

Ποῦ νά ἀναφέρουμε τό «Ἰνστιτοῦτο Ἀμυντικῶν Ἀναλύσεων», ἕνα ἰουδαϊκό παραμάγαζο.

Ἐκεῖ θά βρῆτε ἀρκετοτούς ἰουδαίους, ὅλους σέ θέσεις ἀρχηγικές, ἐνῶ τούς ἰουδαιόδουλους σέ δευτερεύουσες θέσεις, ὡς ἀπαρίτητους νά καλύπτουν τούς πρώτους. Αὕτω τό «Μνημόνιο»ὑπέγραψαν δύο ἰουδαιόδουλοι, ὁ Παπακωνσταντίνου καί ὁ Προβόπουλος, ὥστε, μετά τήν κατίσχυση του ὁ λαός νά ὁδηγήσει στό ἱκρίμωα αὐτούς τούς δύο αὐτουργούς καί νά μείνουν ἀκατηγόρητοι οἱ αἴτιοι.

59. Καί τί ὀνομασίες ἐντυπωσιακές δίδουν στά μαφιόζικα ὑπουργεῖα τους : «Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης»∙ «Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης»∙ «Ἀνάπτυξης καί Ναυτιλίας»∙ «Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ»∙ «Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης» «Περιβάλλοντος, Ἐνέργειας καί κλιματικῆς ἀλλαγῆς»....Εἶναι ὅμως καί ἄλλα πού ὁ «πατριώτης» Jeffry καί ἡ σύν αὐτῷ συμφορά τῶν ἄλλων «πατριωτῶν», κατήργησε, ὅπως Μακεδονίας –Θράκης, Αἰγαίου, Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας....

Τό ἴδιο παρατηρεῖται κα΄μέ ἄλλες ὀργανώσεις, πού ὀνομαστκῶς ἠχοῦν φιλικά, ὅμως ἐργάζονται ὑπονομευτικά ἐναντίον μας, ὅπως ὁ «Συνήγορος τοῦ πολίτη», πού μάχεαι φανερά τή Χώρα, ἤ τό μισελληνικό «Πρατηρητήριο τοῦ Ἐλσίνκι», ἤ ἡ μετροληπτική «Διεθνής Ἀμνηστία» κ.τ.τ. .

60. Ἡ διακαιοσύνη στή Χώρα μας, οὖσα σαπρά, ἐκπέμπει ἀναθυμιάσεις σήψεως. Οἱ δέ ἐλάχιστοι τίμιοι θεράποντες αὐτῆς ἀδυνατοῦν νά μεταστρέψουν τήν κατηφορική πορεία τῆς δικαιοσύνης. Ἄς μή ἀπατᾶται ο ρωμαντικός μέ φροῦδες ἐλπίδες, ὅτι ἡ πολυχρόνιος (ἀπό τό 1832) σαθρά δομική κατασκευή τῆς ἑλληνικῆς δικαοσύνης θά καλλωπισθεῖ καί θά γίνει εὐπρόσωπη μέ τήν ἀντικατάσταση λειτουργῶν της. Πρέπει ἐν τῷ συνόλῳ της νά ἀπορριφθῆ ὡς μιασματική. Μᾶς παρεδόθη ὁ θεοπαράδοτος λόγος, ἡ Καινή Διαθήκη, τήν ὁποίαν οἱ ὑπερασπιστές τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀδικίας τηροῦν ἐκτοπισμένη ἐπί 2000 ἔτη, ὥστε νά ἔχουν τόν ἄνθρωπο ὑποχείριό τους. Τήν περιόρισαν στήν Ἐκκλησία νά μήν ἐλέγχει τή διάχυτη ἀδικία τῶν ἰσχυρῶν. Δέν βλέπετε πόσο ἀπαξιωτικῶς, μέχρι καί ἐχθρικῶς, ἀντιμετωπίζεται ἡ ΚαινήΔιαθήκη ἀπό τίς ποικίλες ἰουδαϊζουσες αἱρέσεις; Σειρά ὅλη «ἀλαθήτων» παπῶν ἀπαγορεύουν στό ἐθελότυφλο ποίμνιό τους τή μελέτη τῆς Καινῆς Διαθήκης∙ οἱ πάστορες τοῦ προτεσταντισμοῦ τήν ἀντικατέστησαν διά τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης∙ οἱ βοσκοί τοῦ γιεχωβιτισμοῦ ἀκύρωσαν αὐτήν διά τῆς διαστρβλώσεως...

Γνωρίζετε δά τά τρωτά σημεῖα τῆς ἀδικητικῆς καί ἀδικοπραγοῦς δικαιοσύνης.

Ποιός νά καταγγείλει τή σφηκοφωλιά τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας; Τί νομίζετε πώς εἶναι ; Μία τεκτονική στοά μοσονικῶν καθαρμάτων, πού ἀντί νά ἀκυρώνει παράνομες διοικητικές πράξεις, τίς ἐπικυρώνει∙ θυμηθῆτε πού πρότρυνε γιά τόν «Μνημόνιο». Δέν εἶμαι εἰδικός, ἀλλά δέν γνωρίζω ἄλλες χῶρες νά συντηροῦν στούς κόλπους τους τέτοια σηπεδόνα.

Οἱ λειτουργοί τῆς δικαιοσύνης, πού φαίνονται βλοσυροί, τάχα ἀνεξάρτητοι και ἀδέσμευτοι, ὑπηρετοῦν τήν ἐξουσία. Ἐξουσία δέν εἶναι παρά ἡ μαύρη τρύπα τῆς κεφαλαιοκρατίας. Οἱ ἄλλες ἐξουσίες (ἡ νομοθετική, ἡ ἐκτελεστική, ἡ δικαστική, ἀσφαλῶς καί ὁ τύπος – τά m.m. γενικῶς, – πού ὀνομάζεται ἡ τέταρτη ἐξουσία) συστοιχοῦν μεταξύ τους, κατά παράταση, ἄλλοτε ὡς συναιρούμενες καί ἄλλοτε ὡς ἀλληλοαναιρούμενες. Ὅμως πάντοτε ὑποταγμένες στήν ὑπερεξουσία τῆς κεφαλαιοκρατίας. Θέλετε παραδείγματα ; Οἱ off shore ἑταιρεῖες, κατά τό πλεῖστον «κυπριακές», δηλαδή τῆς ἰουδαϊκῆς “Popular bank”, ποτέ δέν ἐνοχλήθηκαν ἀπό καμιά ἐξουσία, ποτέ δέν τούς ἔγινε φορολογικός ἔλεγχος! Λέγεται πώς ὅλες τους πού δροῦν στήν Ἑλλάδα ἀνέρχονται σέ 5.000. Καί ἀπομυζοῦν χρῆμα, καί δέν βρίσκεται ἕνας εἰσαγγελέας, νά ἐλέγξει τούς ἀχυρανθρώπους αὐτῶν. Τά καζίνο εἶναι κλεφτομάγαζα τῆς χειρότερης στάθμης. Ἐδῶ χάνονται ἑκατομμύρια καί σφάζονται ἄνθρωποι καθημερινά. Πόσοι αὐτοκτόνησαν καί πόσοι δολοφονήθηκαν! Θά θυμᾶστε τόν Κοέν (καζινάρχης δημοσιογράφος καί ὅ,τι ἄλλο), ὁ ὁποῖος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς δολοφονίας τοῦ ζεύγους τῶν ἐργαζομένων στό «καζίνο Λουτρακίου», βγῆκε στά κανάλια τῶν συνθρήσκων του καί εἶπε πώς πέθανε ἀπό ἀναθυμιάσεις ὑγραερίου. Καί κανείς ὑπεύθυνος δέν κάλεσε σέ ἀνάκριση τόν δολοφόνο κοέν! Ἀλλά, τί τά θέλετε, ἀπό τότε πού ἡ χάβρα τῶν Βρυξελλῶν (1/4/11) ἀνεκήρυξε μονοπώλιο τά τυχερά παιχνίδια, ἔχουμε πολλά νά δοῦμε. Γιά νά μή γίνομαι φορτικός θά καταπαυσω τοῦ λόγου μέ τήν παράθεση δύο κρουστῶν περιπτώσεων : ἡ σεισμική πτώση τῆς “Ρικομέξ» (7/9/99) καί τό ναυάγιο τοῦ «Σαμίνα», μέ ἑκατοντάδες θύματα, ἄφησαν ἀσυγκίνητους τούς δικαστικούς λειτουργούς πού δέν διέταξαν τή σύλληψη τοῦ ἐνόχου Μάτσα «Μισῶ δικαστήν προσέχοντα προσώποις» (Ἁγ. Κασσιανή)....

61. Οἱ συνεχεῖς ἀποδομήσεις τῶν μαφιόζων ἐξουσιαστῶν ἐπέφεραν κατάσταση χαοτική : ἀποδιοργάνωση τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος καί τή μεταφορά τοῦ πλούτου στούς κοέν τῆς οἰκονομίας∙ ἀνωμαλία καί σύγχιση, μέσῳ τῶν «καλλικρατικῶν»πειραματισμῶν∙ ἀποξήλωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων, μέσῳ ἀλλοπρόσαλλων μεταρρυθμίσεων∙ ἀποσάθρωση τοῦ συστήματος νοσοκομειακῆς καί ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως ὑπέρ τῶν μεσανατολικῶν κλινικῶν∙ ἐκτοπισμός τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καί εἰσβολή τῆς καναλικῆς εὐτελείας∙ ἡ βαράθρωση στή βαρβαρότητα καί τόν ξεπεσμό∙ τό βούλιαγμα σέ πυθμένα κακῶν....

Οἱ «καλλικρατικοί»πειραματισμοί, γιά τά καθάρματα πού μὰς κυβερνοῦν, δέν εἶναι καθόλου πειραματισμοί, ἀλλά ἕνα ἀπό τά σχέδια ἐξοντώσεως τοῦ ἕλληνος Λαοῦ. Μέ τόν πειρατικό «νόμο» - κακῶς λέγεται «νόμος»∙ νόμοι δέν ψηφίζονται στό θερινό τμῆμα τῆς βουλῆς - , οἱ δῆμοι παραδίδονται στίς ἑταιρεῖες, γιά νά ξετινάξουν τά χρέη τους, χάνοντας, ὅμως τήν αὐτονομία τους. Ἀποβλέπει καί ἀλλοῦ: στήν τουρκοποίηση τῆς Θράκης, πού ἤδη μεταποιήθηκε σέ τουρκοδύναμο κρατίδιο.

62. Παρατηροῦμε τήν τακτική τῶν σταλινικῶν μέσων ἐνημέρωσης, πῶς ἐπί τῆς Βατοπεδίου κοάζουν, ἐνῶ γιά τά ἄλλα πολυεκατομμυριοῦχα σκάνδαλα βγάζουν τό σκασμό. Παρακαλῶ, ἐμμένετε εἰς τοῦτο καί μή τό ἀντιπαρέρχεσθε! Κοιτάξετε πῶς οἱ ἀχυράνθρωποι, τοῦτα τά ἀπεχθῆ καθίκια τῆς συνθρήσκου ἀράχνης, μετέρχονται μέσα μαφιόζικα. Χιλιάδες δίποδα ποταπά πού γαύγιζαν ἐπί μῆνες, ὅμως στά ἰουδαϊκά συμφέροντα τηροῦσαν omerta. Τούς περιέγραψε μέ ἕνα λόγο Του ὁ Κύριος ἡμῶν, ὅτι «διυλίζοντες τόν κώνωπα, τήν δέ κάμηλον καταπίνοντες» (Ματ. κγ΄24).

Δέν γνωρίζουμε τόν λόγο, ὅμως τόν ἀναφέρουμε, ἐπειδή ὄπισθεν αὐτοῦ ὑπεκρύπτετο κάποιος κρύφιος σκοπός, Οἱ ἰδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ¨Mega, Alter, Ant-1, A, Σκάι, Star, m, ἀπό τήν 5/9/07 καί ἐπί ἡμέρες, εἰκόνιζαν, ἐπάνω στό δεξιό μέρος τῆς ὀθόνης, τό ρατσιστικό ἐξάγωνο ! Ἤθελαν νά ἐπιβεβαιώσουν τήν ἰουδαϊκότητά τους ; ἤθελαν νά δείξουν ὅτι ἀντιμάχονται τόν Τίμιο Σταυρό, πού ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας ὕστερα ἀπό ἐννέα ἡμέρες θά πανηγύριζε τήν ὕψωση Αὐτοῦ; Πάντως μέ τήν ἐπίδειξη τοῦ ρατσιστικοῦ συμβόλου ἔδωσαν ἐνδόσιμο τοῦ τί ἑτοιμάζουν ἐσχατικῶς.

Ἐγκύψατε ἐπιμόνως στό θέμα τῆς τηλεοράσεως. Δεῖτε, τά καθάρματα πού μᾶς κυβερνοῦν πῶς ἐπιδιώκουν παθιασμένα νά ἀντλοῦμε ἀπό πηγή μεσανατολίτικη, νά πίνουμε τά βρωμόνερα μονοειδοῦς πληροφόρησης καί μόρφωσης. Ἔτσι ἐξηγεῖται πού ἁπλώνουν τά ξερά τους καί στή δημόσια τηλεόραση. Ἐπιδίωξη μεταξύ ἄλλων, νά ὑποτάξουν τά ἀθῶα παιδικά προγράμματα στά διαβολικά σχέδιά τους, νά ἀντικαταστήσουν τά ἄκακα ζωάκια μέ τά διαβολάκια τῶν ἰδιωτικῶν τηλεοράσεων. Ἀκούσατε τόν μισέλληνα Μόσιαλο νά ἀναγγέλλει, τήν 19/8/11, τό σχέδιο καταργήσεως τῆς κρατικῆς τηλεόρασης και μεταλλαγῆς σέ «δημόσια». Καί νά ἀποκαλύπτει, αὐτό πού ἐπιδιώκουν : «Τό παιδικό πρόγραμμα θά ἀναβαθμιστεῖ». Καίγονται τά παλιόσκυλα, πού προβάλλονται ἁγνές παιδικές ἐκπομπές, ὅπως «Οὐράνιο Τόξο», «Τά Πρωινάκια», «Ὁ Φωτούλης»(πού ἤδη τήν ἐξοβέλισαν μέ συκοφαντική δυσφήμιση). Γι’αὐτό καί ἐπεμβαίνουν.

63. Ἡ Ἑλληνική ἀστυνομία εἶναι σχετικῶς καλή, ἀπό τήν ἄποψη τοῦ νά διαλευκαίνει ἐγκλήματα, ὅσα δέν προστατεύουν οἱ δύο ἑταιρεῖες τοῦ διεθνοῦς ἐγκλήματος καί τοῦ μεταφυσικοῦ τρόμου : ἡ “Mossasd” καί ἡ θυγατρική της “C.I.A.”. Παρόλον ὅτι ἔχει ἀνάμεσά της μπάτσους πού εἶναι μαφιόζοι, ὅμως τό σῶμα, γενικῶς, στέκει στό ὕψοςτου καί προσφέρει τά μέγιστα στήν ἀσφάλεια τοῦ Τόπου. Δέν ἔχουμε τήν πρόθεση νά ἀξιολογήσουμε τήν Ἀστυνομία. Ἀλλά κρίνουμε ἐπάναγκες νά σταθοῦμε σέ ἔνα σημεῖο τό ὁποῖο καί ἀποτελεῖ τόν γόρδιο δεσμό! Πρόκειτα γιά τίς συνεχεῖς καί ἀλλοπρόσαλλες μεταπλάσεις τοῦ σώματος, στίς ὁποῖες προβαίνει ὁ ἑκάστοτε τοποθετούμενος ὑπουργίσκος.

Ὅμως αὐτά γίνονται ἐπί σκοπόν∙ ἀπό τή μία ἀλλαγή στήν ἄλλη, ὅλο καί κάτι χωλό θά προστίθεται. Παρομοιάζει μέ τήν εἰκόνα τῆς μεταγγίσεως ποσότητος ἄμμου ἀπό τή μιά φοῦχτα στήν ἄλλη. Μικρόν κατά μικρόν μειώνεται ἡ ποσότης. Τί, δέν τό βλέπετε ὅτι τά καθάρματα τῆς ἐξουσίας σ’αὐτό ἀποβλέπουν;

Στήν Ἀστυνομία ἕνα ἀπομένει : νά ἀμύνεται ἐπιτιθέμενη∙ ΄θέλει νά τήν ἐκτρέψει ὁ τάδε ὑπουργός; Νά ἀποσύρει ἀπ αὐτόν τή φρούρησή του!

64. Οἱ μ.κ.ὀ («μή κυβερνητικές ὀργανώσεις») καί διεθνῶς γνωστές ὡς “N.G.O.” εἶναι κάποιες ὁμάδες σφραγίδας, πού ὅμως προστατεύονται ἀπό τό κράτος καί ἐνισχύονται ἀπ’αὐτό. Ἀπαρτίζονται ἀπό 2-3 ἄτομα, περιβάλλόμενα καί ἀπό ἕνα κύκλο ἐθελοντῶν, ἀνθρώπων ἀγαθῶν πού δέν ὑποψιάζονται τό παραμικρό. Ὑπάρχουν μ.κ.ὀ. πού χρηματοδοτοῦνται μέ ἑκατομμύρια, δέν εἶναι ὅμως στελεχωμένες μέ Ἑλληνες ∙ ἄλλες, πού εἶναι στελεχωμένες μέ Ἕλληνες ὄμως δέν ἐνισχύονται οὔτε με ἕνα euro.

Οἱ «Ὑδροναῦτες»εἶναι ἐθελοντές δύτες πού καθαρίζουν τίς ἀκτές ἀπό τά ἀπορρίματα. Ὅμως ποτέ ἡ κυβερνῶσα συμμορία δέν τούς ἐνίσχυσε οἰκονομικῶς.

65. Ἐπέστη ἡ ὥρα νά ἀνασύρουμε ἀπό τό σκότος μία συμμορία καθέτως ἐχθρική, μισητή ἐς ἄκρον. Εἶναι τά τῆς κουκούλας ἀποτρόπαια μιάσματα∙ τό ἐργαλεῖο τοῦ μισελληνικοῦ στρατοπέδου∙ ὁ βραχίων τῶν ἐν Ἑλλάδι ροτσιλδιτῶν ἀξιωματούχων∙ ἡ τῆς Ἑλλάδος ἐπιφαινόμενη ὑπερεξουσία∙ τό κατακάθι τοῦ διαβολικοῦ συρφετοτοῦ. Παρακολουθῶντας τή δράση τούτων τῶν διεστραμμένων διαβόλων, διαπιστώνουμε ὅτι δροῦν βάσει ὀργανωμένου σχεδίου : νά φθείρουν τήν Ἑλλάδα μας μέ χτυπήματα καίρια, χωρίς νά πλήττουν ποτέ τά συμφέρονται τῶν ὁμοθρήσκων τους. Παρατηρῆστε πῶς δέν ἀφήνουν τίποτα ἀλώβητο οἱ κατσαρίδες τοῦ Περαχά. Οἱ κατευθυντήριες γραμμές τους εἶναι : συνεχῆ χτυπήματα στίς οἰκονομικές, πολιτισμικές, ἐπιστημονικές καί κοινωνικές δομές τῆς Χώρας. Πλήττουν τήν οἰκονομία, πυρπολῶντας ἐπιχειρήσεις Ἑλλήων∙ καταλύουν τόν πολιτισμό οἱ σκοταδιστές, καταστρέφοντας κάθε μαρτύριο πού φθέγγεται μεγαλοδόξως ∙ σβύνουν τήν ἐπιστημονική δᾶδα, κάνοντας σκόνη ἐπιστημονικά ἐργαστήρια καί ἐπιστημονικές ἐργασίες∙ ἐκταράσσουν τήν κοινωνία προξενῶντας κλῖμα περιρρέον καί ἀσταθές.

Θά ἦταν εὔκολο νά τό ἐπιβεβαιώσουμε μέ τήν παράθεση ἀναλόγων πράξεων ἀπό αὐτούς τούς διαβόλους. Ὁρῖστε ! Οἰκονομία : πυρπολοῦν ἐπιχειρήσεις ὥστε νά ἁρπάξουν τίς περιουσίες τους, ὑπέρ τρίτων, καί ναποβαθμίσουν τήν περιοχή! Ἐναργές παράδειγμα ἔστωσαν τά «Δεκεμβριανά» τοῦ 2008 ὅταν πυρπολήθηκαν 402 καταστήματα καί τό ἐμπόρευμά τους παραχωρήθηκε «εὐγενῶς» σέ ἀλβανούς βοηθούς τους, πού τά πουλοῦσαν ἐπί ἑβδομάδες σέ ξενοδοχεῖα τῶν Τιράνων. Ἐνῶ ἡ περιοχή, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, ἀγοράζεται φθηνά ἀπό «ἀμερικάνικο» πρακτορεῖο “ real estate” !

Πολιτισμός : Ὄντες βάρβαροι μεσανατολίτες οἱ κούκουλοι ἔτσι καί συναντήσουν στό καταστροφικό τους διάβα τεκμήριο Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἐπιτίθενται ἀκάθεκτοι. Στό περικλεές Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν, πού ἀπήλαυε μεγάλου σεβασμοῦ ἀπό τήν παγκόσμια ἐπιστημονική κοινότητα, ὅταν τό πυρπόλησαν καί τό κατέστρεψαν ὁλοσχερῶς, οἱ τρισαναθεματισμένοι ζοχαριστές, πρῶτα ρίχτηκαν μέ μανία στούς μεγάλης ἀξίας ζωγραφικούς πίνακες (Παπαλουκᾶ, Λύτρα κ.ἄ.), πού κατέστρεψαν μέ λοστούς! Τότε (ἦταν τό 1995) δήλωναν στά κανάλια πολλοί φοιτητές, ὅτι οἱ βάρβαροι χαλαστῆδες μιλοῦσαν μία γλῶσσα πού ἦταν ἄγνωστη σ’αὐτούς (ποῦ νά γνωρίζουν οἱ φοιτητές “yidis” ἤ “ladino” …). Πολιτισμικά μνημεῖα εἶναι καί οἱ ἱεροί ναοί μας, τούς ὁποίους φθείρουν καί βεβηλώνουν τοῦτα τά ξεράσματα τοῦ ἄδου.

Ἐπιστήμη : Οἴδατε σκοταδισμός καί ἐπιστήμη εἶναι πάντη ἀντίθετα καί ἀλληλοαναιρούμενα. Ὅθεν οἱ ἐξ Ἑκάλης προερχόμενοι φωτοσβέστες στέκουν ἀπέναντι τῆς ἐπιστήμης, ὅση δέν μποροῦν νά χειραγωγήσουν, ἐχθρικῶς, ἐνεργοῦντες καταστροφικῶς, ὡς πρότυποι ταλιμπάν, προστάτες τοῦ σκοταδισμοῦ. Διευκρινίζουμε, «ἐνεργοῦν καταστροφικῶς», ἀφοῦ πρῶτα προβοῦν στή συλλογή ὅλων τῶν ἐργαστηριακῶν πορισμάτων καί τῶν ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν. Μέ ἕνα «ντού» πού ἔκαναν στό Πολυτεχνεῖο, πρό τριετίας ἀφαίρεσαν 18 ἐργασίες ὁλοκληρωμένες∙ ἔστειλαν στήν Ἀμερική καί ἀλλοῦ, νά δημοσιευθοῦν στό ὄνομα παρακατιανῶν «ἐπιστημόνων», τύπου Einstein ! Τό αὐτό συμβαίνει καί σέ ἄλλα ἐπιστημονικά ἱδρύματα ἄλλων χωρῶν, ὅμως σέ πολύ μικρότερη κλίμακα, ἀπ ὅ,τι στήν ἰουδαιόπληκτη Ἑλλάδα. Ἡ ἐπιστημονική ἐργασία, βοηθοῦ καθηγητοῦ τῆς φυσικῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δημοσιεύθηκε, ἕνα μῆνα μετά τήν ἁρπαγή αὐτῆς ἀπό τούς καταραμένους κουκουλικούς, μέ μόνη ἀλλαγή τοῦ ὀνίματος τοῦ συγγραφέως! Τά χτυπήματα τῶν καθαρμάτων τῆς κουκούλας, κατά τῆς ἐπιστήμης, ἄν καί φαίνονται ἀλλὀπρόσαλλα, ὅμως εἶναι ἀπολύτως ἐλεγχόμενα. Ἐρευνητικό ἐργαστήριο, ἐπί τῆς φυτολογίας, στό Χαλάνδρι, οἱ κούκου τό κατέστρεψαν ὁλοσχερῶς! Τήν 3/5/08 εἰσῆλθαν στή Γεωπονική Ἀθηνῶν καί κατέστρεψαν ὅλα τά ἐργαστήρια, ἐπιτεύγματα πολυετῆ, γιατί; διότι καταστρέφονται παγκοσμίως ὅλα τά φυτολογικά ἰνστιτοῦτα, γιά νά προστατευθῆ ἡ ἀποκλειστικότης τῆς “Monsato”.

Κοινωνία : Οἱ βλαβερές ἐπιπτώσεις τῆς συμμορίας ἐπί τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου εἶναι ὁρατές. Αὐτή εἶναι ὑπεύθυνη γιά τό κλῖμα ἀστάθειας καί τό ρευστότητος∙ γιά τήν κατάσταση τοῦ πολιτικοῦ ἀρριβισμοῦ∙ γιά τήν οἰκονομική δυσπραγία∙ γιά τή δυσφήμηση τῆς Χώρας στό ἐξωτερικό. Ἡ συμμορία, ἀκόμα, συντελεῖ στή συρρίκνωση τοῦ πατριωτικοῦ αἰσθήματος μεταξύ τῶν νεών, μέ τό νά προβαίνει στήν καύση τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας καί στή βεβήλωση τοῦ Μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, καί κανείς νά μή τά πυροβολεί τά παλιόσκυλα!

Ἀναλογιζόμενοι ταῦτα πάντα, κρίνουμε πώς ἡ συμμορία τῶν κουκουλιῶν δέν εἶναι «ἀντιεξουσιαστική», ὅπως ἰσχυρίζεται παραπλανητικά, ἀλλά εἶναι αὐτή αὕτη ἡ ὑπερεξουσία. Ἀναφερόμαστε στούς ἀρχικουκούλους, πού τοποθετήθηκαν στό ἀξίωμα τοῦτο ἀπό τήν Β΄nai B΄rith ἀνεγνωρισμένοι, καί ἀπό τούς ἐξουσιάζοντες τή Χώρα, ὡς ἡ ὑπερεξουσία, πρός τήν ὁποία καί λογοδοτοῦν. Ἔτσι ἐξηγεῖται καί ἡ εὔνοια πού ἐπιδεικνύουν οἱ ἑκάστοτε ὑπουργοί, ἀφοῦ οἱ κουκοῦλοι βοηθοῦν στή στερέωση τῆς ἐξουσίας τους. Ἄν θέλετε νά δῆτε λουκοῦμι εὐχαριστίας νά προσφέρουν οἱ ἐξουσιαστές στούς «ἀντιεξουσιαστές», δῆτε τήν περίπτωση τῆς Αντιτρομοκρατικῆς, πού τήν κατήργησαν ἐπί τούτῳ, ὥστε ἡ συμμορία τῶν κουκουλοφόρων νά δρᾶ ἀκωλύτως! Τό εἰδικό τμῆμα παρακολουθήσεως ὀργανώσεων, τῆς ΕΥΠ, τό κατήργησε ὁ Βαλλυράκης, παλιά ἀναρχική κατσαρίδα, πού ἐπί ὑπουργίας του οἱ ἀναρχικοί ξεσάλωσαν.

Κυριολεκτοῦμε∙ ἡ συμμορία δρᾶ ἀκωλύτως, προστατευόμενη ἀπό τό σύνολο σχεδόν τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ. Δῆτε τή στάση τῆς Ἀστυνομίας καί θά κατανοήσετε τό μυστήριο τῶν ἀρχῶν ἀπέναντι τοῦ κουκουλικοῦ φαινομένου. Εἶναι κάποιος που παρορᾶ τό μυστήριο τοῦτο;

Ὅλες οἱ ἀστυνομίες τοῦ κόσμου, ὅταν ἀντιμετωπίζουν κατάσταση ἐσωτερικοῦ πολέμου, πού ἀπειλεῖ μέ κατάλυση τό τυχόν πολίτευμα, καί τήν ἀντικατάστασή του μέ ἄλλο πολύ βιαιότερο, πού οἱ καθ’ἑκάστην πρακτικές του ἐπιβεβαιώνουν τή μονιστική καί δικτατορική δομή του, πῶς θά ἀντιδροῦσαν; Εἶναι μαθηματικῶς βέβαιο ὅτι θά προέβαιναν στίς δέουσες κινήσεις, πού εἶναι, κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον, γνωστές : α) θά κατήγγειλλαν σέ ὅλους τούς τόννους καί, μάλιστα, ἐμφαντικῶς, ὅτι διά τῶν κουκουμασκαράδων ἀπειλεῖται τό πολίτευμα, ὥστε νά καταστοῦν, μισητοί στήν κοινωνία∙ β) κατά τήν ὥρα πού οἱ προσωπιδοφόροι ἐπιδίδονται στό καταστροφικό τους ὄργιο, θά τούς κύκλωναν, θά τούς συνελάμβαναν, καί τό party τῆς καταστροφῆς θά ἔπαυε ὁριστικά∙ γ) Θά τούς προσήγαγαν ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης, πού θά τούς ὑποχρέωνε να καταβάλουν τίς νόμιμες ἀποζημιώσεις∙ δ) θά ἔδιναν τά ὀνόματα αὐτῶν στή δημοσιότητα, ὥστε νά γνωρίζει ἡ κοινωνία ποιοί εἶναι. Ἔτσι θά ἔπραττε ἡ ἀστυνομία ὁποιουδήποτε κράτους αὐτοσεβάστου.

Κοιτάξτε, τώρα, πῶς λειτουργεῖ ἡ ἐν Ἑλλάδι ἀστυνομία. Ὁ ἐντολοδόχος διοικητής τῆς μονάδος παρατάσσει τούς ἄνδρες του ἔναντι τῶν καμπάλων, πού τούς βρίζουν ἀδεῶς, ἐνῷ συγχρόνως, προετοιμάζονται γιά τή σύγκρουση : ξηλώνουν πλακάκια πεζοδρομίων, πυρπολοῦν κάδους καί καταστήματα, ἐκτινάσσουν «μολότοφ».... Οἱ ὥρες παρέρχονται, οἱ κούκουλοι προξενοῦν φθορές καί ἀκαταστασία, ἐνῶ οἱ ἀστυνομικοί διατελοῦν σέ ἀναμονή ὑπουργικῆς ἐντολῆς! Μόλις πρόσφατα 29-30/6/11 οἱ κούκουλοι ἐπί πέντε (5) ὧρες κατέστρεφαν καί λήστευαν καταστήματα, στήν Πλατεῖα Συντάγματος, καί οἱ ἀστυνομικοί, ὅταν ἐδέησε νά τούς ἀποκρούσουν ἔριξαν ἑκατοντάδες βόμβες, σάν νά γινόταν χημικός πόλεμος! Τό ὅτι ἄδειαζαν τίς προθῆκες καταστημάτων εἶναι γεγονός∙ τεκμήριο ὅτι εἶχαν μαζί τους καί λαθρομετανάστες!

Ἄν καί μιλήσαμε σαφῶς περί τῆς ἐθνικότητος καί τοῦ θρησκεύματος τῶν καταραμένων προστατῶν τοῦ κουκουλικοῦ ἐγκλήματος, ὅμως τά κόμματα, κυρίως τά ἀριστερίζοντα (δυσκολεύομαι νά διακρίνω τήν ἀριστερά ἀπό τήν δεξιά πολιτική), ἀσκοῦν, καί ἐδῶ, παρελκυστική πολιτική. Συγκεκριμένα, ἀναφέρουν γιά τούς ἑλληνοφθόρους ἀλάστορες ὅτι εἶναι στελέχη ἀκροδεξιῶν ὀργανώσεων. Εἶναι θαυμαστό, πῶς συμπίπτουν σ’αὐτό ὅλοι οἱ ἐντολοδόχοι (κόμματα, καναλάρχες, δημοσιογράφοι). Συνταυτίζονται διότι θέλουν νά συγκαλύψουν τήν ἰουδαϊκότητα τῶνκαθαρμάτων ἐκείνων! Μέ τήν πυρπόληση τοῦ ἀστυνομικοῦ τμήματος Ἐξαρχείων (14/5/11) ὁ παπαγάλος τοῦ «κ.κ.Ἑ.»ἀνεκοίνωσε ὅτι : «ἀκροδεξιές ὀργανώσεις ....», καί “carbon” ἡ συνέχεια. Τά ἴδια, ἐπί ἔτη, ἰσχυρίζεται καί ἡ «συ.ριζ.α».

Παίζουν μέ τή νοημοσύνη μας οἱ ἐξαγορασμένοι ἐγκάθετοι τῆς κεφαλαιοκρατίας. Εἴτε εἶναι «ἀκροδεξιοί» οἱ κουκουλαῖοι εἶτε εἶναι «ἀκροαριστεροί» (λές καί ὁ ἰουδαῖος βρίσκεται σέ δίλημμα ἐπιλογῆς ἀνάμεσα στά δύο), ἐπιφέρουν τό ἴδιο μέγεθος φθορᾶς. Διατείνονται, ἀκόμα, τά τσιράκια τῆς κεφαλαιοκρατικῆς ἀλητείας, ὅτι πίσω ἀπό τήν κουκούλα κρύβονται «ἀσυνομικοί».

Ἐξετάζοντας τίς τρεῖς ἐκδοχές («ἀκροδεξιοί», «ἀκροαριστεροί», «ἀστυνομικοί») συμπεραίνουμε πώς οἱ τρεῖς ἐκδοχές συμπτύσσονται σέ δύο καί, ἐν τέλει, σέ μία. Ἀστυνομικός, ἤ ὅποιας ἄλλης ἰδιότητος κουκουλόσκεπος, θά συγκλίνει πρός τή μία ἤ τήν ἄλλη ἰδεοληψία τῆς ἀνοησίας : «δεξιός», ἤ «ἀριστερός»θά γίνει. Ἐπειδή δέ οἱ «ἀκροαριστεροί» ἀπαλλάσσονται τῆς ὅποιας κατηγορίας – εἶναι καλά καθάρματα! – οἱ ἔνοχές φορτώνονται στούς «ἀκροδεξιούς», ὥστε νά δυσφημίζονται, διά τεθλασμένης, οἱ Ἕλληνες πατριῶτες!

Δέν εἶναι οἱ «ἀκροδεξιοί» λιγότερο ἰουδαιοκατευθυνόμενι ἀπό τούς «ἀκροαριστερούς» - τά ἄκρα τῶν δαιμόνων ἐστι», εἶπε ὁ Ἀββᾶς - . Ὁ φονιάς τοῦ Ὄσλο, πού σκότωσε 70 νέους ἀνθρώπους ἦταν μέν «ἀκροδεξιός», ὅμως «καθοδηγητής αὐτοῦ ἦταν ἕνας ἀπό τή Μέση Ἀνατολή», ὅπως εἶπε μάρτυς πού τόν γνώριζε....

Θά παρατηρήσατε, μετά ἀπό κάθε κουκουλικό ἐπεισόδιο, οἱ ἀχυράνθρωποι, στή Βουλή, στά μέσα ἐνημέρωσης, σκούζουν μαινόμεοιν, ὅτι οἱ χαλαστῆδες μέ τίς κουκοῦλες εἶναι «ἀστυνομικοί». Νά τό δεχθοῦμε. Ὅμως δέν ζητοῦν ν΄αἀποκαλυφθοῦν τά ὀνόματα ὅσων συλλαμβάνονται, γιατί; Ἡ «συ.ρίζ.α», που παθιάζεται στό ἄκουσμα τῆς λέξεως «Ἀστυνομία» (ὅμως ἀστυνομικούς καλεῖ στή φύλαξη τῶν γραφείων τῆς καί τῶν βουλευτῶν της) τηρεῖ ἔνοχη σιγή: δέν ζήτησε ποτέ νά κοινοποιηθοῦν τά ὀνόματα ὅσων συλλαμβάνονται. Τότε θά μάθαιναν, καί αὐτοί καί ὅλος ὁ κόσμος ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού φοροῦν τά προσωπεῖα. Ἄν ἀπαιτήσουν τήν δημοσίευση τῶν ὀνομάτων ἐκείνων, τότε ὁ λόγος αὐτῶν θά ἔχει ἀποδεικτική ἰσχύ.

Θά γνωρίζετε, στούς ἐξουσιαζομένους μεγαλύτερη σημασία ἔχουν ὄχι αὐτά πού ἀποκαλύπτονται, ἀλλά ἐκεῖνα πού συγκαλύπτονται.

Κατά τήνκουκουλοχαλασιά τῶν Ἀθηνῶνλ τή νύχτα τῆς 29-30/6 τοῦ ἔτους πού διανύουμε, συνελήφθησαν 19 ταραξίες μασκοφόροι, ἀπό τούς ὁποίους οἱ 2 ἦταν σνδικαλιστές τῆς ΕΘΕΛ. Τούτων τῶν δύο γινόταν ἐκτενής ἀναφορά ἀπό τά σταλινικά ἰουδαιοκάναλα καί τίς χιτλερικές ἰουδαιοφυλλάδες. Ἔγιναν γνωστά τά ὀνόματά τους, τό σενάριο (ναί!) τῶν κινήσεῶν τους, τά πάντα! Ὅμως γιά τά ἄλλα 17 καθάρματα τῆς “Mossad”, κανείς δέν εἶπε λέξη! Πιστεύω νά ἀντιλαμβάνεστε ὅτι τά σταλινοχιτλερικά μέσα καί οἱ ἐξαγορασμένοι πολιτικάντηδες, φερόμενοι φαρισαϊκῶς, «διυλίζοντες τόν κώνωπα, τήν δε κάμηλον καταπίνοντες» (Ματ. κγ΄24), ἔχουν μάθει καλά τό μάθημά τους, τί νά προβάλλουν φορτικῶς καί τί νά ἀποκρύβουν ἐπιμελῶς. Λοιπόν, ἐνῳ τό εἰκοσιτετράωρο ἐκεῖνο οἱ μεσανατολίτες τελχῖνες χαλοῦσαν καί ἀπορρύθμιζαν τό πολυπαθές Ἄστυ, ἡ ἄτιμη «συρίζα»ἀπαιτοῦσε τήν ἀπομάκρυνση ποιῶν; τῶν ἀστυνομικῶν : «Ζητοῦμε τήν ἄμεση ἀπόσυρση τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων ἀπό τήν Πλατεῖα Συντάγματος...»(30/6/11)! Νά τρελαίνεται κανείς. ...

Ἡ λύση μέ τά σκυλιά τῆς κουκούλας εἶναι μία. Αὐτήν καί θά ἐφαρμόσει ἡ ἤδη στόν ὁρίζοντα ὁρατή Πολιτεία τῶν Πραέων: Πᾶς κουκοῦλος νά πυροβολεῖται ἀνενδοίαστα! Ἐπειδή δέ αὐτοί εἶναι κοτοῦλες πεντάδειλες –θά τό γνωρίζετε, σέ κάθε καταστροφική ἐπιχείρηση πού ὀργανώνουν φοροῦν pampers – δέν θά τολμήσουν ποτέ πλέον νά ἐπιτεθοῦν! Στό στόχαστρο νά εἶναι καί ὅσοι ἀχυρένιοι τούς ὑποστηρίζουν. Μόνο ἔτσι εἶναι δυνατόν νά ἀπαλλαγεῖ ἡ κοινωνία ἀπό τούτη τήν ταλμουδικη σκουριά.

66. Ἡ περίπτωση τοῦ σκανδάλου τῆς ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου, πέρα ἀπό τίς σοβαρές ἐπιπτώσεις πού εἶχε, ἦταν καί ἕνα test τοῦ πόσο οἱ Ἕλληνες εἶναι μωρόπιστοι, τοῦ πόσο δύνανται νά καταπιοῦν ἕνα δυσθεώρατο ψεῦδος. Ἀπεδείχθη ὅτι οἱ πολλοί, οἱ 9 στούς 10, εἶναι ἠλίθιοι μέ δίπλωμα καί χάφτουν ἀνεξέταστα τό ὅποιο βλαβερό ψεῦδος. Στόν Τόπο πού γεννήθηκε ἡ ἐπιστήμη καί ἡ λογική, ἡ φιλοσοφία καί ὁ σκεπτικισμός∙ στό Ἔθνος πού ἀνεδείχθησαν τά μεγαλύτερα φιλέρευνα πνεύματα τοῦ διανοεῖσθαι καί τοῦ σκέπτεσθαι (ἕνας Πλάτων, ἕνας Ἀριστοτέλης, ἕνας Μέγας Βασίλειος, ἕνας Ἅγιος Μάξιομος Ὁμολογητής, ἕνας Εὐγένιος Βούλγαρης, ἕνας Θεόφιλος Βορέας , ἕνας Κων. Γεωργούλης) ἐκραταιοῦτο καί ἔχαιρε τό ψεῦδος καί ἡ δυσφημία, ἐπί μῆνες, ἐνῶ οἱ φιλαλήθεις πάντες ἔστεκαν ἀνήμποροι καί ἐπτοημένοι. Ποῦ νά κυκλοφορήσει στό δρόμο ρασοφόρος ἀμώμητος καί ἀπρόσκοπτος.... Ὅλοι, οἱ 9 στούς 10, ὅπως προεδηλώθη, ἑτεροενεγούμενοι μωμηταί, ἐξεδήλωναν τήν ἐχθρότητά τους ἀπέναντι τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἐκπροσώπων Της. Ἔβλεπες ὑπερθετικῶς πονηρευομένους τούς παπαγάλους τοῦ πολιτικοῦ και δημοσιογραφικοῦ φάσματος τῶν ἐξαρτήσεων, πού μόλις ἔκρυβαν τή διαβολική χαρά τους, νά θριαμβολογοῦν, ἐκδηλώνοντας, συνάμα, ἀποστροφή καί ἀηδία ἀπέναντι τοῦ «σκανδάλου», ἀναμάρτητοι γάρ.

Οἱ δέ λογικόφρονες παρατηροῦσαν ὅλα ἐκεῖνα τά ἑρπετά νά ἑλίσσονται, καί διαποροῦσαν ἄν πρέπει νά γελάσουν ἤ νά κλάψουν.

Ἕνας ἑλιγμός τῶν ἑρπετῶν δηκτικός στρεφόταν ἐναντίον πολλῶν ἄλλων προσκυνημάτων. Ὑποψιαζόμενα τά ἑρπετά ὅτι ἡ ἱερά Μονή Ὁσίου Ἐφραίμ Νέας Μάκρης ἀποκρύβει ἔσοδα, προβαίνουν σέ ἐξονυχιστικούς οἰκονομικούς ἐλέγχους, τρεῖς τόν ἀριθμό, ὅπως τότε οἱ τοῦρκοι πού τυραννοῦσαν τόν Ὅσιο γιά τόν ἴδιο σκοπό. Ἔρχεται ὁ Σ.Δ.Ο.Ε., ἡ Ε.Κ.Υ.Ο. καί ἡ Ὑπηρεσία Ἐπιθεωρήσεων τοῦ ὑπουργείου οἰκονομικῶν! Καί στούς τρεῖς ἐλέγχους τῶν καθαρμάτων, πού τά ἔκαναν ὅλα φύλλο καί φτερό, ἡ Μονή βρέθηκε ἀκέραια, χωρίς εὔνοιες καί φοροδιαφυγές. Ἄς ψάξουν, κατά παρόμοιο τρόπο καί τή συναγωγή καί θά βροῦν βαθυρρόους ὑπογείους ποταμούς χρημάτων, πού οὔτε φαντάζεται κανείς – πάνω ἀπό 1 δις τήν ἡμέρα!

Ἐπειδή ἕνα πέπλο συσκοτίσεως τῆς ὑποθέσεως κεῖται ἁπλωμένο καί δέν ἐπιτρέπει τή διείσδυση οὐδέ μιᾶς ἀκτίνας φωτός, ἀναμένουμε κάποια ἡγετική καί πρωτόβουλη προσωπικότητα νά προβῆ στήν ἐκδίπλωση ὅλων τῶν ἀποκρύφων πτυχῶν τῆς συνωμοσίας εἰς βάρος τοῦ σωτηρίου τῆς Πίστεώς μας.

Τό κεφάλαιο τοῦ ἀνοιχτοῦ πολέμου πού ἀσκοῦν τά εἰδησεογραφικά μέσα ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας, εἰδικά ἐναντίον τῆς ἱερᾶς Μονῆς, εἶχε ὡς ἀφορμή τήν ἀνταλλαγή ἀκινήτων μεταξύ τοῦ δημοσίου καί τῆς Μονῆς. Τό φαινόμενο εἶναι συνηθισμένο μεταξύ τοῦ δημοσίου καί πολλῶν νομικῶν προσώπων καί ποτέ δέν ἐτέθη θέμα δημοσιότητος, ἀκόμα καί ὅταν οἱ δύο ἀρχές προέβαιναν σέ διαδικαστικές διεκδικήσεις.

Στήν ὑπό ἐξέτασιν ὑπόθεσή μας ἀκολουθήθηκε ἡ ἴδια διαδικασία : τό δημόσιο πρότεινε στή Μονή τήν προσφορά κάποιων ἀκινήτων, ἔναντι τῆς λίμνης Βιστωνίδος, στή Θράκη, πού θά παραχωροῦσε ἡ Μονή. Ἔναντι τῆς λίμνης, τό δημόσιο πρότεινε στή Μονή κάποια Ὀλυμπιακά ἀκίνητα, πού ὅμως βρίσκονταν ἔκθετα στήν ἀποξήλωση, τήν ἁρπαγή καί τήν ἰδιοκατοίκηση. Ἀπό πασόκα δημοσιογράφο, παρά τή μεροληπτική κρίση της, γίνεται γνωστό ὅτι : “160 ἀκίνητα τοῦ Δημοσίου ἀντηλλάγησαν μέ μία λίμνη» (Κ. Μακρῆ, 28/6/10, “Alter”). Φαίνεται νά ἐκφράζεται ὑποτιμητικῶς γιά τή λίμνη, ὅμως αὐτή ἦταν ἀνεκτίμητης ἀξίας, ἀφοῦ ἐπί τρία χρόνια πρίν νά ξεσπάσει τό σκάνδαλο, ἡ σημιτική ταξιαρχία τῆς ἀτιμίας ἀπέκρυβε ὅτι ἡ Βιστωνίδα εἶχε ἀνακηρυχθεῖ θαλάσσιο πάρκο.

Στήν ταξιαρχία τῶν ἀτίμων συγκαταριθμοῦνται καί κάποιοι δικαστικοί, καθάρματα μεγαλυτέρου διαμετρήματος ἀπ ‘ὅτι ὁ κύριός τους Σημίτης. Αὐτοί, τό 1998, προέβησαν στόν ἀποχαρακτηρισμό τῆς λίμνης ὡς ὑδροβιότοπου καί τό 2005 πρότειναν στούς τρεῖς ὑπουργούς τῆς «ν.δ.» νά ὑπογράψουν τήν ἀνταλλαγή τῶν ἀκινήτων μέ τή λίμνη. Πρέπει ἐδῶ νά ποῦμε τήν ἀλήθεια ὅτι οἱ ὑπουργοί τῆς «ν.δ.»πού ἐνεπλάκησαν τά ὀνόματα εἶναι πάντη ἀθῶοι! Οἱ τρεῖς καταραμένοι προδότες δικαστικοί φταῖνε γιά ὅλα, καί θά κληθοῦν, μαζί μέ τόν ἀρχικερατοσημίτη τους, νά λογοδοτήσουν.

Ὅμως καί τά ἀκίνητα πού πρότεινε τό ἰουδαιόφρον κλιμάκιο τῶν καθαρμάτων – πολιτικῶν, δικαστικῶν, ἐκτιμητῶν – εἶχαν ὁρισμένα πουληθεῖ σέ off-shore ἑταιρεῖες (ἔνθα κρύβεται πολλή σαπίλα), καθώς καί σέ ἄλλους ἰδιῶτες. Ἕνας Ἑλληνοαμερικανός, μέ ἀγαθές, φιλοδοξίες καί πατριωτικές, ἦρθε ἐδῶ νά ἱδρύσει σειρά μεγάλων κλινικῶν μονάδων -- ἤδη θεμελίωσε τρεῖς, τήν «Ἀθηνᾶ», τήν «Γαληνός», τήν»Ἱπποκράτης»--, ἀγόρασε ἕνα ἀπό ἐκεῖνα τά ἀκίνητα. Μέ ἐπέμβαση τῆς σημιτικῆς μαφίας, ὁ ἄνθρωπος κατακρίνεται ὡς παράνομος, οἱ κλινικές του δημεύονται καί παραδίδονται σέ τινα ἀλισγάκη σαφῶς, ἐνῶ ὁ ἴδιος βρίσκεται χωρίς τά ναῦλα ἐπιστροφῆς! Τό ἀναφέραμε ἤδη πῶς μεθοδεύεται τό σχέδιο ἰουδαιοκαταλήψεως καί ἰουδαιοτσαρλατανισμοῦ τῆς ἰατρικῆς θεραπείας ἐν Ἑλλάδι.

Πρίν ἀναφερθοῦμε στά κανάλια, πού βατοπεδολογοῦσαν ἐπί μῆνες, ἀσφαλῶς μέ πονηρό σκοπό, πρέπει νά ποῦμε πώς σκάνδαλο, κατά τήν τρέχουσα σημασία τοῦ ὅρου, δέν νοεῖται χωρίς χρηματική συναλλαγή (ὁμοίως χρωματίσθηκε καί ἡ λέξη «ἀτασθαλία»). Ἑπομένως, στήν περίπτωση τῆς Βατοπεδίου, πού δέν σημειώθηκε χρηματική συναλλαγή, καταχρησικῶς χαρακτηρίζεται «σκάνδαλο». Σκάνδαλα ὁλκῆς, μέ καταχρήσεις ἀστρονομικές, ἦταν τά 105 τρισεκατομμύρια δραχμές πού ἰδιοποιήθηκαν οἱ «εἰσηγμένες»στό Χρηματιστήριο, ἦταν τά «Δομημένα», ἦταν τά «Ὀλυμπιακά ἔργα» τῶν κατασκευαστικῶν ἑταιρειῶν, (πού κοστολογοῦσαν τά ἔργα τους στό δεκαπλάσιο τῆς τιμῆς καί χρησιμοποιοῦσαν λαθρομετανάστες, πού ὅταν πέθαιναν τούς ἔθαβαν στό σκυρόδερμα∙ ὅμως ἐπ’ αὐτοῦ οἱ λαθρομεταναστολάγνοι ἔβγαλαν τό σκασμό...), ἦταν καί εἶναι οἱ χρηματοδοτήσεις τραπεζῶν (τί εἶναι καί τοῦτο μέ τά δισεκατομμύρια πού δίδονται σ’αὐτές!) ἦταν καί εἶναι οἱ ἐξευτελιστικές συμβάσεις τοῦ δημοσίου μέ τίς off-shore…. Εἶναι 100 ἑκατομμύρια euros πού ἔδωσε ὁ ἀχρεῖος Jeffry ὑπέρ τοῦ Εἰρηνικοῦ. Αὐτά δέν τά στιγματίσατε ἀνόητοι, ἐθελότυφλοι, ἐτεροκίνητοι χαπάκηδες...

Ὅλη ἡ ἱστορία μέ τό Βατοπέδι, ἀπό τήν ἄποψη τῆς οίκονομικῆς ἐξετάσεως, ὅλη ἡ business, ἀνέρχεται στά 50 ἑκατομμύρια, τινές δέ τό ἀνέβασαν στά 65 ἑκατομμύρια. Πού, ἐπαναλαμβάνουμε, εἶναι μία πράξη περιορισμένη στήν ἀνταλλαγή ἀκινήτων καί ὄχι χρηματικό δοῦναι καί λαβεῖν. Καί σχετικῶς ποσό ἀμελητέο, ἄν συγκριθεῖ μέ κάποιες μαῦρες τρύπες πού βλάπτουν τό δημόσιο μέ μυστικές ἀφαιμάξεις. Σκεφθῆτε, τά 50 ἤ 65 ἑκατομμύρια εἶναι τό ποσό πού ἀντιστοιχεῖ : στήν οἰκονομική ἐνίσχυση μιᾶς ἡμέρας., ἀπό τό δημόσιο πρός τίς ἰουδαιόκτητες τράπεζες Ἑλλάδος∙ στή συνηθισμένη συναλλαγή εὐνοίας μέ μία off-shore ἑταιρεία∙ στό «δωράκι»ἑνός ὑπουργοῦ πρός μία μ.κ.ὀ. (μή κυβερνητική ὀργάνωση)∙ στά ἔξοδα γιά τόν καλλωπισμό τῶν ὑπουργείων (θυμηθῆτε τό δημόσιο χρῆμα πού σούφρωσε ἡ ἀνεκδιήγητη Hanna, τάχα γιά τίς κουρτίνες τοῦ ὑπουργείου της!)∙ στήν ὑπουργική μίζα∙ στά αὐτοκίνητα καί τίς συνεδριάσεις τῶν βουλευτῶν. Ἡ «Δέλτα» ἐνισχύθηκε ἀπό τό κράτος μέ 2 δις, γιά νά ἀλλάξει τή συσκευασία τοῦ σοκολατούχου γάλακτος της, στό ἀεροδρόμιο! Τά ναυπηγεῖα Σκαραμαγκᾶ ἐκτιμήθηκαν σέ 1 τρις δραχμές καί ὁ Σημίτης τό ἔδωσε σέ θρησκευτική πανούκλα ἔναντι 2,5 δις!

Νά σᾶς προσκομίσουμε καί ἄλλο σκάνδαλο, πού ἀπέναντί του αὐτό τῆς Βατοπεδίου φαντάζει παιδικό διήγημα; Εἶναι τό ἀπεριχώρητο σκάνδαλο τοῦ ἰουδαιοκτήτου «Μεγάρου Μουσικῆς», στή Λεωφόρο Βασιλίσσης Ὄλγας Ἀθηνῶν. Ἡ χάβρα τούτη χτίσθηκε, ὅπως ὀφείλετε νά γνωρίζετε, μέ χρήματα τοῦ δημοσίου -50 δις δραχμές σπαταλήθηκαν ! -, μέ ὁρατό κονδυλιολήπτη τόν βαθειά διεφθαρμένο ἀχυράνθρωπο Λαμπράκη. Τοῦτο τό βλαβερό κτίριο, μέ διευθυντή ἕναν ἀπό τούς Μάνο, χρηματοδοτεῖται μέ 90 ἑκατ. € ἐτησίως! Ἡ δέ προσφορά του στή μουσική τέχνη; Μηδενική, μᾶλλον ἀρνητική! Καλοῦν κάτι μουσικά σύνολα δωματίου ἀπό τό ἱσραήλ, τῆς κακιᾶς ὥρας.

Τό «Μέγαρο Μουσικῆς» ἀπολαμβάνει φοροαπαλλαγῶν, δέν πληρώνει οὔτε ἠλεκτρικό ρεῦμα, ὅπως καί πᾶν ἰουδαϊκό κτῆμα, ἄλλωστε! Γιατί, δαιμονισμένοι ἐκκλησιομάχοι ἐδῶ ἐθελοτυφλεῖτε;

Ὁ ὑπουργός «(διαλύσεως τῆς Ἑλληνικῆς) οἰκονομίας» Βενιζέλος ἐνίσχυσε τήν “Proton Bank” τοῦ ἀχυρανθρώπου Λαυρεντιάδη μέ 100 ἑκτ. € («Ἐλευθεροτυπία»4/8/11)! Αὐτό δέν εἶναι σκάνδαλο;

Τά σταλινικά χουντοκάναλα δέν καταβάλλουν φόρο συχνότητος! Γι’αὐτό τί λέτε;

Καί τώρα καλοῦμε, ὅσους αἰσθάνονται νά ἐμφωλεύει ἐντός τῆς διανοίας τους κάποια σπίθα ὀξυνοίας, ὕστερα ἀπό τούς ἐπαναλαμβανόμενους δι’ἀεροπλάνων ραντισμούς τῶν παγκοσμιοποιητῶν, νά κρίνουν μεταξύ τοῦ «σκανδάλου»τῆς Βατοπεδίου καί τῶν ἄλλων «νομίμων»πράξεων. Δεῖτε τό Χρηματιστήριο, ὅπου σημιτικά καθάρματα (Τσάτσος, Μάτσας, Νατάν, Μπενρουμπή, Κωνσταντίνης, Φάις, ἀλλά καί Soroς καί Mantof) καταχράστηκαν, τό 1999, 105 τρισεκατομμύρια δραχμές (ἥτοι 315 δις €) καί ὑπέστησαν οίκονομική πανωλεθρία 1,5 ἑκατομμύριο Ἕλληνες, μεταξύ τῶν ὁποίων 400 αὐτοκτόνησαν , καί ἄνοιξε ὁ δρόμος γιά τή χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος! Δεῖτε μία παρόμοια περίπτωση, μέ αὐτήν τῆς Βατοπεδίου, πού ὅμως μένει στή σκιά. Ἡ «Ἑλληνική» κυβέρνηση, παράλληλα μέ τό «σκάνδαλο»τῆς Βατοπεδίου προέβη σέ ἄλλο σκάνδαλο, πραγματικό : δώρισε στό διαβολικό τζαμί τό οἰκόπεδο, χρηματοδοτεῖ καί τήν ἀνέγερση του! Ἐνῶ ὅλες οἱ χῶρες πωλοῦν στούς κανθάρους τοῦ κορανίου τό οἰκόπεδο καί φορολογοῦν νομίμως τά τζαμιά!

Νά ἐπισημάνουμε μία λεπτομέρεια, βεβαίως ἐντελῶς ἀποσιωπημένη. Τό ὄντως σκάνδαλο στήν ὑπόθεση τῆς Βατοπεδίου δέν ἔγκειται στήν ἀνταλλαγή μεταξύ τοῦ δημοσίου καί τῆς Μονῆς, ἀλλά σέ τοῦτο : στίς καταθέσεις τῆς Μονῆς στήν τράπεζα Πειραιῶς. Μόλις ἡ συνωμοσία εἰς βάρος τῆς Μονῆς καταστρώθηκε καί ξέσπασε τό σκάνδαλο, ἡ Ἀράχνη προέβη στή φραγή τῶν καταθέσεων τῆς Μονῆς. Ἐντελῶς ἀδικαιολόγητα, χωρίς δηλαδή νά ἔχει προηγηθεῖ δικαστική ἀπόφαση, ἡ τράπεζα Πειραιῶς, ὅπου ἡ Μονή εἶχε τίς καταθέσεις της, «μπλοκάρει»τό λογαριασμό καί τά κεφάλαιά της ἐξηφανίσθησαν. Καί οἱ Βατοπεδινοί, τόση ἀφροσύνη τούς κατέλαβε, νά καταθέτουν τίς οἰκονομίες τους σέ μία τράπεζα κατ’ἐπίφασιν ἑλληνική;

Ἐν κατακλεῖδι, ἡ Μονή ἀπώλεσε τά κεφάλαιά της, τά Ὀλυμπιακά ἀκίνητα, τή λίμνη, τή φήμη. Ἐπειδή ἡ Πίστη μας διέπεται ἀπό πνεῦμα δικαιοσύνης, θά διεκδικήσουμε τήν ἀναγνώριση τῶν δικαίων τῆς Μονῆς. Ἀλλά καί θά καθίσουμε στό ἑδώλιο τούς διαστρεβλωτές ἀχυρανθρώπους, βεβαίως καί τούς κυρίους τους: «Πᾶσα παράβασις καί παρακοή λήψεται ἔνδικον μισθαποδοσίαν»(Ἑβρ. β΄2)....

Πρέπει νά σημειώσουμε καί νά καταγράψουμε στό ἐνεργητικό τῶν σκοταδιστικῶν δυνάμεων, ὅτι μέ τό «σκάνδαλο»τῆς Βατοπεδίου κατόρθωσαν κινούμενοι συνωμοτικῶς νά μετακινήσουν πολλούς ἀνοήτους καί ὀλιγόπιστους ἀπό τήν ὑποτυπώδη πίστη τους στήν αὐτοκομπαζόμενη ἀπιστία. Ἐάσατε τούς ἀνοήτους κομπορρημονεῖν∙ νομίζουν πώς εἶναι ξύπνιοι καί ἀτενίζουν τούς ταγούς τῆς Ἐκκλησίας ὑποτιμητικῶς, ὅμως αὐτοί εἶναι τά ἠλιθιότερα ὄντα πού φύτρωσαν στή γῆ! Καί ἠλίθιος γάρ καί ἀπολλύμενος εἶναι αὐτός πού δίνει πίστη στά λεγόμενα καί πραττόμενα τῶν χιτλερικῶν καναλιῶν.

Δέν τίθεται θέμα∙ ἡ ἁγία Ἐκκλησία εἶναι ἡ λατρευτή Μάνα μας καί Τήν ἀγαποῦμε ἐπειδή ὁ Ἰησοῦς Χριστός Τήν ἀγαπησε μέχρι θανάτου (βλ. Ἰω ιγ΄1∙ ιε΄9/Ρωμ η΄37/Ἐφ ε΄25/Β΄Θεσ β΄16/Α΄Ἰω δ΄10-11, 19/Ἀπ α∙ γ΄9), καί θά τήν τηροῦμε ἔνδοξη, χρυσόστολη, ὑπέρπλουτη καί ἔνθρονη στόν θρόνο τῶν ψυχῶν μας. Κατά δέ τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης, δέν ἀγαποῦμε τόσο τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὅσο ἀγαποῦμε ὅ,τι Αὐτός ἀγαπᾶ. Ὅμως ἡ ἁγία Ἐκκλησία ὑπατιμάζεται ἀπό τού πολεμίους Της, ἐπειδή παρέχουν ἐρείσματα οἱ πιστοί ἀκουσίως, καί οἱ ἄπιστοι ἑκουσίως. Πρόσφατα γεγονότα (23/9) σέ Ἠλεία καί Ἁχαϊα, κατέδειξαν ὅτι δωρεές 5 ἑκτομμυρίων € διετέθησαν πρός τήν τοπική ἐκκλησία, σέ ἱ. Μονές καί ἱ. Ναούς, μέ σκοπό τήν ἔκπτωση τοῦ φορολογητέου ποσοῦ τινός φορολογουμένου. Τοῦτο συμβαίνει πρός πᾶν ἄλλο ἵδρυμα ἤ νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ὅμως, φεῦ, οἱ δωρεές ἐκεῖνες, πού ἀνακάλυψαν ἐφοριακοί τῶν δύο νομῶν, μέ δεκάδες καί ἑκατοντάδες χιλιάδες €, ἦταν εἰκονικές : ἐμφανίζονταν ἱερά καθιδρύματα νά ἔχουν λάβει δωρεές, ἐνῶ δέν ἔλαβαν οὔτε λεπτό! Γι’αὐτό, προσέχετε οἱ πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας, διότι ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ...

Γιά τό «σκάνδαλο τῆς Βατοπεδίου, ὅσοι μίλησαν συνετελεσαν στό νά ἀποκαλυφθεῖ μαζί μέ τόν φανατικό καί σκοταδιστικό ἀφρό τους καί ἡ παχυλή ἄγνοιά τους. Μωραίνει γάρ Κύριος ὅν βούλεται ἀπολέσαι. Στίς τόσες προκλητικά καταίσχυντες περιπτώσεις, προσετέθησαν ἄλλες δύο : τοῦ καθηγητοῦ Μ. Σταθόπουλου (ὁ Σταθόπουλος «καθηγητής»! Καλέ, αὐτός ὁ ἀνελλήνιστος δέν μπορεῖ νά ἀρθρώσει μία πρόταση!) καί τῆς Βυζαντινολόγου Ἀρβελέρ (Ἔλεος! Αὐτή δέν εἶναι παρά τό ἀπολιθωμένο Πολιτμπυρώ ἐν ἀπαρτία!). Τούτη ἡ τελευταία εἶναι πού δήλωσε (11/10) μέ ὕφος θριαμβολογικό, κουτοπόνηρο, ὅτι Βυζαντινοί αὐτοκράτορες προέβαιναν σέ δήμευση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Μάλιστα ὁ Μανουήλ Παλαιολόγος, εἶπε ἡ ἐν λόγῳ, δήμευσε τήν περιουσία τῆς Βατοπεδίου. Ἀλίμονο στή Σορβόννη, μέ τίς διαστρεβλώσεις τῆς Βυζαντινολόγου. Καί ἄγνοια, συνάμα. Ξέρετε, τά ἔγγραφα τοῦ Ἁγίου Ὄρους – τά Acta - ἐκδίδονται στή Γαλλία, ὡς ἐκδόσεις διπλωματικές, γνωστή σειρά “Archives de l’ Athos”. Ἐκεῖ φάινεται τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον τοῦ ἀειμνήστου φιλομονάχου Μανουήλ ὑπέρ πάντων τῶν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει. Ὅμως ἐάσατε τήν ἰουδαία μαίνεσθαι, μαζί μέ τόν ὁμόθρησκό της Σταθόπουλο....

67. Δεῖτε ἄλλη περίπτωση ὅμοια μέ τῆς Βατοπεδίου, μόνο στά ἐξωτερικά χαρακτηριστικά, διότι ἐσωτερικῶς ἡ διαφορά εἶναι τεράστια. Τήν ὥρα πού χιλιάδες κάνθαροι κατατρίβονταν μέ τήν ὑπόθεση τῆς Μονῆς, μία ἄλλη ὑπόθεση περνοῦσε ἀθόρυβα στή βουλή τῶν «Ἑλλήνων». Εἶναι δέ τούτη: Ἡ ἐν Ἑλλάδι συναγωγή, κατά τόν Σεπτέμβριον 2008, προβάλλει τήν ἀξίωση, καί βεβαίως ἐπιτυγχάνει, νά τήν ἀποζημιώσουν γιά τά ἑβραίικα νεκροταφεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, ἐκεῖ ὅπου τώρα κεῖται μέρος τῆς Πανεπιστημιούπολης.

Ἡ συναγωγή ἔλαβε ἁδρή ἀποζημίωση 150 ἑκατομμύρια euros, καί ἡ ὑπόθεση ἔκλεισε, χωρίς νά γίνει εὐρύτερα ἀντιληπτή. Θά πῆτε, ἔλαβε τήν ἀποζημίωση δικαίως : Ἀφοῦ τό Πανεπιστήμιο ἰδιοποιήθηκε «ξένη»γῆ, ὀφείλει νά καταβάλη τή νόμιμη ἀποζημίωση! Ὅμως ἀπό ποῦ καί ὡς ποῦ ἡ περιοχή ἐκείνη ἀνῆκε στή συναγωγή; Δοθέντος ὅτι οἱ ἰουδαῖοι στή Θεσσαλονίκη ἀφίχθησαν τό 1500 καί οἱ τοῦρκοι τό 1430, ἡ γῆ πρίν τήν κατακτήσουν αὐτοί, ἀνῆκε προαιωνίαως στούς Ἕλληνες, καθότι ἀνέκαθεν γῆ ἑλληνίς. Ἄλλωστε τά σωζόμενα ἀρχαιολογικά μνημεῖα (ἀνατολικά τῆς Νομικῆς, βορείως τῆς Θεολογικῆς, γύρω ἀπό τή Μετεωρολογική, δυτικά τοῦ νοσοκομείου Α.Η.Ε.Ρ.Α.) μαρτυροῦν Ἑλληνική κτήση.

Τό 1912, μέ τήν ἀνακατάληψη τῶν Ἑληνικῶν ἐδαφῶν, ἀπό τόν Στρατό μας, οἱ περιοχές ἐκεῖνες, καί ἡ Θεσσαλονίκη μας περιῆλθαν ocupatio bellica στούς δικαιούχους τους, μετά ἀπό μάχες πολυαίμακτες μέ ἐχθρούς λυσσώδεις ἀντίχριστους. Θά γνωρίζεε ὅτι ἐχθροί μας δέν ἦταν τόσο οἱ τοῦρκοι, ὅσο οἱ ἑβραῖοι! Ἐάν μελετήσετε τό ἐξαφανισμένο σύγγραμμα τοῦ ἐκλεκτοῦ τέκνου τῆς Ἑλλάδος Φιλίππου Δραγούμη (υἱός Στεφάνου), «Ἡμερολόγιο», θά τό διαπιστώσετε. Μέχρι καί τούς εὐζώνους μας δηλητηρίαζαν οἱ ἰουδαῖοι στά ἑστιατόρια καί τά ζαχαροπλαστεῖα τους, ἐκφράζοντας ἐναργῶς τή λυσσάρικη ἀντίδρασή τους γιά τήν ἐπανελληνοποίηση τῆς Θεσσαλονίκης, Εὐτυχῶς προστάτευε τόν Ἑλληνισμό ὁ πολιοῦχος τῆς πόλεως Ἅγιος Δημήτριος, ἀλλιῶς, ποιός ξέρει τί ἐπιδημίες θά προξενοῦσαν, ἀντίστοιχες μέ ἐκεῖνες τῶν ἰουδαϊκῶν ἐντύπων, πού λυσσομανοῦσαν ἐναντίον Ἑλλήνων.

Κανείς δέν ἀμφισβητεῖ ὅτι βάσει τοῦ διεθνοῦς δικαίου ἐπανακαταληφθεῖσες περιοχές δέν τίθενται ὑπό διαπραγμάτευση, ἐάν προβάλει veto ὁ κατακτητής. Ἔτσι δέν πράττει καί ὁ ἱσραήλ, ἄν καί εἰσολέας ἀδικαιολόγητος; Παρά ταῦτα οἱ ἐν Ἑλλάδι κυβερνήσεις, τοῦ Ἐλ. Βενιζέοου καί Π. Τσαλδάρη, στο ἀμέριστο ἐνδιαφέρον τους καί τή δουλικότητά τους πρός τούς ἑβραίου, διεπραγματεύοντο μέ τή συναγωγή ὑπέρ τοῦ ἑβραίικου νεκροταφείου. Νά ποῦμε ἡ ἔκταση ἐκείνη, ἐμβαδοῦ 20 (εἴκοσι) στρεμμάτων, ἔκειτο νοτιοανατολικῶς τοῦ κοιμητηρίου τῆς «Εὐαγγελιστρίας», στά ὅρια μεταξύ παλαιᾶς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, Φυσικομαθηματικῆς καί Νεκροτομείου. Ἡ παλαιά Φιλοσοφική ( «Μούσαις χάρισι θῦε») καί ὄπισθεν αὐτῆς τό γήπεδο τοῦ «Ἡρακλέους», κτίσματα παλαιότερα τῶν διαπραγματεύσεων τῶν ἐν Ἑλλάδι κυβερνήσεων καί τῆς συναγωγῆς, ἔστωσαν ὡς τεκμήρια τοῦ περιορισμένου χώρου τοῦ νεκροταφείου. Ταῦτα ἐπειδή ἰουδαῖοι μυθοποιοί γράφουν ἄρες –μάρες. Ὅπως : «πάνω ἀπό 300.000 τετραγωνικά μέτρα, μέ περισσότερους ἀπό 400.000 τάφους...»ἦταν τά ἑβραίικα νεκροταφεῖα, δηλαδή 4 τάφοι σέ 3 τετραγωνικά μέτρα (Στοχεῖα Ἱστορίας..., σ. 25 καί γαλλική μετάφραση)! Ἄλλος φανατικός ἰουδαιοπαρμένος χασικλῆς καί σφοδρα δαιμονισμένος, ὁ Ἠλ. Πετρόπουλος, ὀμιλεῖ γιά 400 στρέμματα (περ. «Σχολιαστής», τχ 38, Μάιος 1986, σ. 35)!

Τότε ἡ συναγωγή, μέ τίς διαπραγματεύσεις πού ἔγιναν ἔλαβε μεγάλο χρηματικό ποσό καί δύο ἐκτάσεις, «δύο γήπεδα», τῆς προτιμήσεώς της, ἀνάλογα σέ ἔκταση μέ ἐκείνην τοῦ νεκροταφείου. Πρός τοῦτο ἐξεδόθησαν τό ν.δ. τῆς 4/8/1930, μέ τό ὁποῖο ἀπαλλοτριώθηκε ὁ χῶρος τοῦ νεκροταφείου καί τό ν.δ. τῆς 21/3/1934, διά τοῦ ὁποίου ἐπικυρώθηκε ἡ ἀπαλλοτρίωση (βλ. “ In memoriam”, ἔκδ. ἱσραηλ. Κοιν. Θνίκης, 1974, σ. 415).

Πέρασαν τά χρόνια, ἡ πρώτη ἀποζημίωση, τοῦ 1930, λησμονήθηκε, ἀλλά καί ἡ δεύτερη, ὕστερα ἀπό δυό –τρεῖς δεκαετίες θά λησμονηθῆ καί ἕπεται ἡ Τρίτη, ἡ τέταρτη.... Ὅμοια περίπτωση εἴδατε καί στόν Μαραθῶνα...

Ἡ Ἑλλάδα μας, ὅση δέν ἀγοράζεται ἐξευτελιστικά, μεταπωλεῖται στό δημόσιο πανάκριβα....

Τά «δύο γήπεδα»κεῖνται στήν Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, τό ἕνα ὡς ἑβραίκικο νεκροταφεῖο καί τό ἄλλο ὡς ἐργοστασιακή μονάδα παρασκευῆς δηλητηρίων. Τούτη ἡ μονάδα ἔκλεισε, ὅμως τά δηλητήριά της, φυλασσόμενα σέ παλαιά βαρέλια καί ἔκθετα στίς καιρικές συνθῆκες, ἀπειλοῦν τή Μακεδονία ὅλη μέ οἰκολογική καταστροφή. Ἐδῶ οἱ παπαγάλοι μένουν μουγγοί....

Ἀσφαλῶς ὁ διερευνητικός νοῦς θά διερωτᾶται : Γιά 20 στρέμματα γῆς ἄγονης, στίς παρυφές τῆς πόλεως, κατέβαλε τό δημόσιο 160 ἑκατομμύρια; Ὑπεγράφη συμφωνητικό πού ἐπικύρωσαν οἱ ὑφυπουργοί Δούκας καί Φώλιας, τήν 4/7/06, συγχρόνως μέ τή συμφωνία τῆς Βατοπεδίου (7/7/06). Ἡ τιμή τῶν 20 στρεμμάτων ἐκτιμήθηκε, ὑπέρογκα, βεβαίως, στά 10 ἑκατ., πού ὅμως θά ἐδίδοντο ἐντόκως ὕστερα ἀπό 4 ἔτη. Τόκος ὅμως σαϋλοκικός, ἀναδιπλασιαζόμενος! Ἔτσι τό ἔτος ’10 ἔφτασε τά 160 ἑκατ.! Τοῦτο ἀπεκάλυψε ὁ βουλευτής τῆς «ν.δ.»Ν. Νικολόπουλος, ὁ ὁποῖος καί στηλίτευσε τήν ἐκτροπή : «Φτάνουμε στό σημεῖο νά ἀντικαθιστᾶ δικαστήρια, δικηγόρους καί συμβούλους τοῦ κράτους, μία ὀλιγομελής ἐπιτροπή στήν ὁποία συμμετέχει ὁ πρόεδρος τῆς ἱσραηλιτικῆς κοινότητος Θνίκης» (ἐφ. «’Ελεύθερη Ὥρα 31/3/11)!

68. Δῆτε καί ἄλλο σκάνδαλο καραμπινάτο, πού ὅμως τά θρασίμια τῆς δημοσιογραφίας προσπέρασαν σιωπηρῶς. Σέ ἀμφιθεατρική πλαγιά τοῦ Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, ὁ σύνδεσμος πολιτικῶν μηχανικῶν τῆς πόλεως ἀποκτᾶ νομίμως, κατά τό 1990, μεγάλο οἰκόπεδο, γιά τήν ἀνέγερση μικρᾶς προτύπου πόλεως, κατά τό κλασικό Ἱπποδάμειο σύστημα. Κατασκευάζουν πρῶτα τά ὑπό τήν γῆν συστήματα (διανομές νεροῦ καί ἠλεκτρικοῦ καί ἀποχετεύσεις), βάσει αὐστηροῦ σχεδιαγράμματος, ἀντίθετα μέ τόν κάθε ἀλμπάνη ὑπουργό, πού χτίζει πόλη στό ἅρπα-κόλλα. Τήν ἐπαύριο τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ συστήματος ὑποδομῶν καί τῆς ἐνάρξεως τῶν ἔργων ἐπιφανείας, κατά τή χάραξη τῆς ρυμοτομίας τῆς πόλεως, ὅπου προεβλέπετο καί μεγαλοπρεπής ἱερός ναός, οἱ ἐχθροί ἀρχίζουν νά συσκέπτονται, πῶς νά ἰδιοποιηθοῦν τήν ἐπίφθονη πόλη. Καταφθάνει διμοιρία τῶν Μ.Α.Τ. (Μονάδες ἀποκαταστάσεως τῆς τάξεως) πού συλλαμβάνει μηχανικούς καί ἐργάτες, προσάγοντάς τους στό ἀστυνομικό τμῆμα. Τί εἶχε συμβῆ; Ἡ ἐξουσία ὑποκίνησε τούς Οἰκολόγους καί τό Δασαρχεῖο, πού ἐπενέβησαν μέ τήν κατηγορία ὅτι καταπατεῖται δασική ἔκταση! Τό ἔργο παύει καί ἡ ἐξουσία θριαμβολογοῦσα ἀνακοινώνει στή συναγωγή, πού ὑποκινοῦσε τήν ὑπόθεση, ὅτι πέτυχε ἡ πρώτη κρούση γιά τήν ἑβραιοποίηση τῆς πόλεως. Τότε ἀπεκαλύφθη ὅτι ἡ συναγωγή ἐπιβουλευόταν τήν περίζηλη πόλη, μέ σκοπό νά ἐγκαταστήσει ἐκεῖ τούς ἐκ Ρωσίας προερχομένους ἑβραίους. Τό δέ σωματεῖο μηχανικῶν πού βλέπει νά χάνονται ἐλπίδες, κόποι καί χρῆμα, προσπαθεῖ νά κάνει γνωστή στό κοινό τήν ἰουδαιοαρπαγή, ὅμως παντοῦ συναντᾶ ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή! Δικαιοσύνη; κανάλια; ἔντυπα; ὅλα ὑπακοῦν στόν ἀφέντη τους Μάτσα, πού ἔδωσε γραμμή ἀποσιωπήσεως! Τελευταία ἐλπίδα ἡ ἐφημερίδα «Ἀγγελιοφόρος» καί τό κανάλι “m” (“makedonija”!), ὅμως ἀγνοοῦσαν πώς ἡ χρηματοφόρα φυλλάδα καί τό μαυλιστικό κανάλι ἀνήκουν σέ δύο «ἐκλεκτούς» ἀχυρανθρώπους: τόν Λαμπράκη καί τόν Κυριακοῦ ! Ἐκείνη τή στιγμή τῆς ἀπογνώσεως συμβαίνει κάτι ἀνέλπιστο∙ οἱ Οἰκολόγοι καί τό Δασαρχεῖο μουλαρώνουν καί ἀπαιτοῦν νά τηρηθῆ ἡ ἀπόφαση ἀπαρεγκλίτως : νά ἀπαγορευθῆ στή συναγωγή νά οἰκοδομήση τήν ἑβραιόπολη, ὅπως καί στούς μηχανικούς ἀπηγορεύθη. Ἡ ἔκταση εἶναι δασική καί δέν ἐπιτρέπεται ἐπ’οὐδενί νά ἀποχαρακτηρισθῆ! Ἔτσι τό ἰουδαϊκό τρίο - ἐξουσία, συναγωγή, ἑβραῖοι ἐκ Ρωσίας -ἔμειναν μετέωροι, μέ ἀτελέσφορα τά σχέδιά τους. Εἶδαν ἀποεῖδαν ὅτι δέν κατορθώνουν τίποτε, καί ἀποφασίζουν νά χτυπήσουν ἀλλοῦ∙ στήν ἀπαίτηση ἀποζημιώσεως : 13,5 ἑκατομ. € ἀπό τούς Οἰκολόγους καί 10 ἑκατ. ἀπό τό Δασαρχεῖο (Ὀκτ. ’04). 23,5 ἐκ. ἦταν πολύ λίγα γιά τήν ἰουδαϊκή πλεονεξία. Τά ἄφησαν νά αὐγαταίνουν διά τῆς οἰκείας τοκογλυφίας. Σέ 4-5 χρόνια θά εἶναι δεκαπλάσια, τό δέ κράτος θά τούς ἀποζημιώση ἁδρά, ὅπως συμβαίνει συνήθως. Τό σκάνδαλο τοῦτο ἀπέφυγαν νά ἐρευνήσουν οἱ ψυχεδελικοί τῆς δημοσιογραφίας.

69. Ὅποια συναλλαγή μέ τράπεζα εἶναι συνέργεια στόκαθοσιώσεως ἔγκλημα, τοὐτέστιν τῆς προδοσίας κατά Ἑλλάδος. Γνωρίζουμε, ἀπό τόν νέο ὑπουργό Χρεωκοπίας («Οἰκονομίας», τό λένε αὐτοί) ὅτι 5 ἐν Ἑλλάδι τράπεζες ἐλέγχουν τό 95% τῆς οἰκονομίας τῆς Χώρας καί αὐτές διατελοῦν ὑπό ἰουδαϊκή διαχείριση. Ἐμεῖς, τώρα πού τό μάθαμε δέν θά πρέπει νά θυμηθοῦμε τήν ἐντολή τοῦ μεγίστου τῆς Ρωμιοσύνης ἐθνοϊερομάρτυρος Πατροκοσμᾶ, πού εἶπε ὅτι δέν θά πρέπει νά ἐρχόμαστε σέ καμιά συνάφεια μέ ἰουδαίους;

Παρατηρεῖται τούς τελευταίους μῆνες τά γκαιμπελικά μέσα σκοταδισμοῦ («ἐνημέρωσης»τά λένε οἱ ἴδιοι) νά στρέφουν τούς ἀνθρώπους πρός οἰκονομικίστικους τρόπους σκέψεως, ἐμφυτεύοντας στή διάνοιά τους εἶδος ἀγωνίας μέ τό τί θά ἀποφασίσουν οἱ κοέν τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας. Πρόκειται γιά ἐπικίνδυνη ἐκτροπή πού ἄγει στήν ἀπώλεια. Διότι ὅσο καί νά προσέχετε στά λεγόμενα τῶν εἰδικῶν τῆς οἰκονομίας, τοῦ Dom Rossi, τοῦ G. Magnus, τοῦ B. Gross, θά εἶστε πάντοτε ὁ τῆς ἐξωπεριφεριακῆς νομισματικῆς δορυφορίας, πολύ μακριά ἀπό τόν ροτσιλδικό πυρῆνα πού καταστρώνει τά σχέδια. Καί θά εἶστε οἱ μονίμως χαμένοι.

Ἡ θέση μας ἀπένταντι τούτης τῆς βλαβερῆς καί ψυχοφθόρου μανίας εἶναι κάθετη. Ἀπευθυνόμενοι δέ σέ ὅσους Ἀγανακτισμένους, δίνουν πίστη σ’αὐτές τίς σαθρότητες, τούς λέμε νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τοῦτα τά νομισματικά τερτίπια. Ὅσοι θέλουν τήν ἀσφάλεια καί ἀκεραιότητά τους, ἄς ἐπαναφέρουν τόν ἀρχέγονο, ὅμως ἀσφαλῆ, τρόπο ἀνταλλαγῆς προϊόντων.

Βλέπετε, τώρα, καί ὀργιάζουν οἱ τραπεζοκράτες καί προβαίνουν, μαζί μέ τή δορυφορία τους, σέ καταχρήσεις ἀστρονομικῶν ποσῶν. Ὅμως ἔρχεται ὥρα πού θά ἀπαιτήσουμε, διά τῆς «ἀγραφίου γραφῆς», τῶν ἀρχαίων μας, τήν ἀποκάλυψη τῶν ὀνομάτων, ὅσων καταχράσθηκαν τό δημόσιο, ἤ ἀτίμασαν τίς Ἑλληνικές ἀξίες.

Ἡ ἐξουσία προστατεύει τίς τράπεζες, ἐπί τῇ βάσει τῆς ἀντιδόσεως, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ. Αὐτό καί μόνο ἀρκεῖ νά μᾶς δώσει τήν ἀφορμή γιά τήν ἐξαγωγή συμπρασμάτων σχετικά μέ τήν ὑποταγή τῆς πρώτης σ’αὐτές. Δεῖτε τή δογματική ἀπόφανση τοῦ ὑπουργοῦ οἰκονομίας Βενιζέλου : «Ὅσοι ἐπενδύουν στή μαζική κρατικοποίηση τῶν τραπεζῶν (...) νά εἶναι βέβαιοι ὅτι αὐτό δέν θά τό δοῦν»(11/10)! Πρστατέψτε τίς τράπεζες καί τούς τραπεζίτες, οὐτιδανοί! Μαζί θά ἀποπεμφθεῖτε στόν ἅδη...

70. Ἀναφέραμε πρίν ὅτι τό σοφό, ὅμως ἀνεγκέφαλο poor little thing Jeffry, μιλοῦσε πρό ἐτῶν γιά γλάστρες, στίς ὁποῖες οἱ Ἕλληνες νά καλιεργοῦσαν κάνναβι. Τώρα, μέ τό ἐπιτελεῖο τῶν ἐκλεκτῶν κοκαϊνοχρήστων πού τόν περιβάλλει, ἀποποινικοποίησε πλήρως τή χρήση ναρκωτικῶν (3/8/11). Ἡ χειρονομία τούτη δέν ξεκινᾶ ἀπό τή μέριμνα πού θά ὑπέθετε κανείς, ἐκδηλώνει ἡ τῶν ἐξουσιαστῶν συμφορά ὑπέρ τῶν παιδιῶν πού πάσχουν ἀπό τήν τοξικομανία, ἀλλά νά μή μένει στή φυλακή κανείς ἔμπορος ναρκωτικῶν ! Συσχετίσατε τήν προστατευτική ἀντιμετώπιση τοῦ κοκαϊνομανοῦς κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἀπέναντι τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν. Ὅλοι οἱ τοιοῦτοι «βαρόνοι», μεγάλα καθάρματα τοῦ διεθνοῦς ὑποκόσμου, διασυνδεόμενοι μέ «Mossad”, “C.i.a.”, “M.i.t.” , “ Mafia”, τυγχάνουν ὑψηλῆς προστασίας – μέχρι καί πρωθυπουργοί ἐνδιαφέρονται γι’αὐτούς – καί γι’αὐτό τό λόγο ἀφήνονται ἐλεύθεροι. Κανείς τους δέν μένει ἔγκλειστος στίς φυλακές, ἀφοῦ τούς προστατεύει ἡ διεθνής διπλωματία. Τό πειστικό ἐπιχείρημα πού θά παραθέσουμε εἶναι μία ἀξιοπρόσεκτη λεπτομέρεια διά τῆς ὁποίας καί ἐξηγεῖται τό «μυστήριο». Στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργοῦσε ἐργαστήριο τοξικολογίας πού ἐξακρίβωνε τήν ἀλήθεια τοῦ ἰσχυρισμοῦ, ἐάν ἕνας ἔμπορος ναρκωτικῶν ἰσχυριζόταν πώς εἶναι χρήστης. Οὕτω ἀπεκάλυψε πολλούς ἐμπόρους πού παραπλανοῦσαν τίς ἀρχές, ὡς ἀναξιοπαθοῦντες χρῆστες. Ἡ ἐξουσία ἀντιλαμβάνεται ὅτι οἱ ἐπιστήμονες τοῦ ἐργαστηρίου τῆς ἀνατρέπουν τά σχέδια. Ἀποφασίζει νά παύσει πᾶσα χρηματοδότηση πρός αὐτούς τήν 11/2/08. Ἔκτοτε οἱ ἔμποροι δηλώνουν χρῆστες καί τό ὑπουργεῖο ἀδικίας σφυρίζει ἀδιάφορα.

71. Βαρύ νόσημα μωροπιστίας συνέχει τούς πολλούς μέ τίς σφυγμομετρήσεις, πού τίς προσέχουν οἱ ἀνόητοι σάν Δελφικό θέσφατο. Ὅμως ἐπειδή οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων διατελοῦν ὑπό καθεστώς ἰδιοκτησίας μεσανατολίτη, εἶναι ἑπόμενο νά προωθοῦν τά ὁμόθρησκα σχέδια, ὅ,τι εὐνοεῖ τή συμμορία τῶν αἱμοποτῶν. Ὑποβοηθοῦν τούς μηχανισμούς ἀπάτης, καί δημαγωγίας, ἀφοῦ ξέρουν καλά πότε νά ἀληθεύουν καί πότε νά περνοῦν χονδροκομμένα ψεύδη. Αἴφνης στά “exit pools” ἀληθεύουν, διότι τήν ἑπόμενη ἡμέρα θά τούς ἐπιβεβαιώσουν τά ἀποτελέσματα. Ὅμως ὅταν ἡ χρονική ἀπόσταση ἀπό τίς ἐκλογές εἶναι μακρινή, τότε θάβουν ὅσα ἀπωθητικά καί ξεθάβουν ὅσα συμφερτικά. Θυμηθῆτε τό ὑποτυπῶδες κόμμα τοῦ λουδοβίκειου ἀπατεῶνα Δ. Ἀβραμόπουλου, πού οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων τοῦ ἔδιναν ποσοστά 20%! Οἱ «πράσινοι», μιά μικρή μισελληνική gang, εὐθύς ἅμα τῇ συστάσει της, τό 1998, ἐμφανίζεται μέ ποσοστά 3%, ὄχι μέ 0,1%.

Φτάνουμε πρός τό τέλος τῆς ἀπαντήσεως. Ὅμως ὅλο καί προσίθενται νέα γεγονότα, πού συντελοῦν στή διαμόρφωση τοῦ ἐσχατικοῦ ὁρίζοντος.

Μπεγλίτης ὁ πανάθλιος, ὑπουργός Πολέμου κατά Ἑλλάδος ( «Ἀμύνης» τό λένε αὐτοί), δύο ἡμέρες μετά τήν ἐπίσκεψή του στό ἰσραήλ, νομοθέτησε, Ὁ κάθε στρατιώτης νά ἀναφέρεται στό ὑπουργικό γραφεῖο καί ὄχι στόν διοικητή τῆς μονάδος του (29/9/11). Θά πρέπει νά γνωρίζετε, τό ἰσραήλ καί ἡ τουρκία εἶναι σύμμαχοι ἐν πᾶσι, ὥστε ὅταν λέμε τουρκία νά ἐννοοῦμε ἰσραήλ –μή σᾶς παραπείθουν οἱ πρός τό θεαθῆναι ἐξωτερικές διενέξεις -. Ποιό τό συμπέρασμα; Οἱ σιωνιστές διέταξαν στό ἀνθρωπάκι Μπεγλίτη νά προβῆ σέ κάποιες ἐκθεμελιωτικές πράξεις, ὥσε μέ τήν ὑπογείως παρασκευαζόμενη πολεμική σύγκρουση Ἑλλάδος –τουρκίας, ὁ Στρατός μας νά στερεῖται πειθαρχίας καί συνοχῆς. Πρός τόν ἴδιο σκοπό τείνει καί ἡ ἄλλη συνωμοτική πράξη του, τῆς 1/11 πού ξήλωσε τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Τί εἶναι αὐτό τό τιποτένιο δίποδο πού προβαίνει σέ κατεδάφιση θεσμικῶν ἐρεισμάτων; Εἶμαι βέβαιος πώς αὔριο, αὐτός, ὁ σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία ἀχυράνθρωπος, θά καταργήσει καί τόν Στρατό!

Ὁ μηχανισμός τῶν καθαρμάτων τῆς ἐξουσίας εἰσπράττει φόρους μέσῳ τῶν λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ. Ὅμως οἱ ἐργαζόμενοι στή ΔΕΗ πατριῶτες ὑπερασπίζονται τούς φορολογουμένους. Ἀντίσταση σπουδαία πού ἡ πάσχουσα Ἑλλάς ταμιεύει στή μνήμη της, γιά νά τήν ἐξάρει καί τήν τιμήσει, ὅταν λάβει τήν ἐξουσία.

Τό ἴδιο ἔχουμε νά ποῦμε καί γιά τούς μαθητές Πολυγύρου, οἱ ὁποῖοι, κατά τήν εὔσημον ἡμέρα τῆς 28/10, κατά τήν παρέλαση, ἔστρεψαν τά νῶτα τους πρός τούς ἐπισήμους. Ἐκφράσεις ἑλληνικότητος καί ἡρωισμοῦ πού ἡ Πατρίδα δέν θά λησμονήσει ποτέ.

Θέλουμε νά κατακλείσουμε τό κεφάλαιο μέ ἀναφορά στήν ἁγία μας Ἐκκλησία. Γνωρίζουμε ἄσφαλτα καί πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ὁ τελευταῖος λόγος ἀπόκειται στήν Ἐκκλησία. Αὐτή θά ὑπερασπισθεῖ ἀποτελεσματικά τό Ἔθνος μας, γι’αὐτό καί τήν πολεμοῦν οἱ σκοταδιστές, ἔχοντάς την ὑπό στενή παρακολούθηση ἀπό δορυφόρο, τηλεόραση, τηλέφωνα, κοριούς, ἀλλά καί ἀπό πράκτορες. Ἕνας πράκτορας ἀνεγνωρισμένος, δηλαδή ἐν γνώσει τῆς Ἱ. Συνόδου, εἶναι ὁ ἐπίσκοπος Γαβριήλ Παπάνικολάου, γραμματεύς τῆς Συνόδου, τσιράκι τῆς Διαμαντοπούλου!

72. Παρατηρεῖται οἱ πολλοί νά εἶναι ναρκωμένοι καί ἀφιονισμένοι ἀπό τή διάχυτη προπαγάνδα πού διοχετεύει ὁ ἔντυπος καί ἠλεκτρονικός προπαγανδιστικός λόγος τῶν χιτλεροσταλινικῶν μέσων. Ὁ Λαός, ἐξαρτημένος ἀπό τούς ἐκμαυλιστές του, ἄγεται καί φέρεται ἀπ’αὐτούς, μέ τελικό σκοπό νά ἐξαθλιωθῆ ἐντελῶς καί νά ἱκετεύει τούς μεσανατολίτες ἀφέντες του νῆστις ὑπέρ ἐλέους. Ἀδυνατῶ νά διανοηθῶ Ἕλληνα Ὀρθόδοξο Χριστιανό νά βρίσκεται σέ τέτοια ταπεινωτική κατάσταση.

Τό μέλλον διαγράφεται ζοφερό γιά τούς προσκυνημένους, ἀφοῦ δέν θά ἔχουν ποῦ ν΄ασταθοῦν. Γιά τούς ἀντιχρίστους αὐτοί θά εἶναι ἄξιοι περιφρονήσεως∙ γιά τούς πιστούς δέ, ἀποτρόπαιοι. Λοιπόν, θά συνταχθῆτε, μέ τούς ἀποτρόπαιους; Θά ἐπιτρέψετε στόν ἑαυτό σας νά συμπεριφέρεται δουλικῶς πρός τούς φτωχοδιαβόλους; Ἀφοῦ σᾶς ἐπεξεργάζονται ἀπό Ἀγανακτισμένους σέ Ἀπελπισμένους, ὀργανωθῆτε καί συντονισθῆτε. Ἀρνηθῆτε, μέχρι τέλους, νά καταβάλετε φόρους∙ κυνηγῆστε τούς ἐξουσιαστές∙ ἀμφισβητῆστε τήν Ἀράχνη∙ στραφῆτε πρός τόν Σωτῆρά μας Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἡ φυσική στάση ἑνός χριστιανοῦ, ἀπέναντι τοῦ ἐρχομένου καί ἐπί πλέον καί πλέον ἐπιφαινομένου μεγάλου πειρασμοῦ, εἶναι τοῦ φρονίμου ὄφεως καί τῆς ἀκεραίας περιστερᾶς (βλ. Ματ. ι΄16). Βεβαίως ὄχι μόνο αὐτοῦ ἀλλά καί τῶν τέκνων αὐτοῦ.

Ἀναφερόμενι στούς γόνους τῶν χριστιανῶν, θά πρέπει νά συστήσουμε στούς γονεῖς νά ἀγρυπνοῦν για τήν ἀκεραιότητα τῶν παιδιῶν τους. Ἀδυνατῶ νά διανοηθῶ χριστιανό νά ἐπιτρέπει στό παιδί του νά ἀναλώνει τά μαγαρισμένα προϊόντα τοῦ κυλικείου τοῦ σχολείου. Ἔρχεται ὥρα πού θά καλέσουμε τόν ἰουδαῖο φούρναρη Βενέτη κα΄τόν λοιπό σύνθρησκο ἑσμό, νά ἀπολογηθοῦν γιά τήν ποιότητα τῶν προϊόντων πού διαθέτουν στά σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος. Ὑγειονομική ἐξέταση τῶν ἀρτοποιητικῶν παρασκευασμάτων πού διατίθενται στά σχολεῖα, ἀπέδειξε ὅτι αὐτά περιέχουν ἀλάτι αὐξημένο, τάλκ, ζωικό λίπος, ἐνῶ ἐκπέμπουν ὀσμή βαρειά πού συσχετίζεται μέ τινα οὐσία βεβηλωτική. Τό δέ ἄκρως ἐξοργιστικό πού συνιστᾶ ἀνοιχτό πόλεμο κατά ἑληνοπαίδων, εἶναι τά ἀποτελέσματα τῶν ἐλέγχων της Ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας παραδίδονται, πότε νομίζετε; Στό τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς ! Αὐτό γίνεται ἀπό χρόνια. Φαντάζεστε δέ τώρα πού στό ὑπουργεῖο Ἀπαιδείας καί διά βίου ἀφελληνίσεως κάθισαν δύο λυσσάδες ἰουδαῖες, ἡ Διαμαντοπούλου καί ἡ Χριστοφιλοπούλου, τί θά προσφέρουν στά ἑλληνόπουλά μας.

Πρίν λίγα χρόνια, ἡ ἑταιρεία «Ἐπεξεργασία Κρεάτων», αὐτόχρημα ἄτιμη καί ἀδίστακτα κερδοσκοπική, σέρβιρε σάπια κρέατα τήν ἀγορά, ἀποκλειστικῶς δέ σέ ἱδρύματα καί σέ σχολεῖα! Δεν γνωρίζουμε τόν τρισκεκατηραμένο ἰδιοκτήτη τῆς ἑταιρείας ὅμως γνωρίζουμε τόν βασικό προμηθευτή του, ὅπως ἀπεκάλυψε μάρτυρας : «Τά αὐτοκίνητά του (τοῦ ἰδιοκτήτη τῆς ἑταιρείας «Ἐπεξεργασία Κρεάτων») πήγαιναν στό ἱσραήλ καί φόρτωναν σάπια κρέατα» (κανάλι «Α»22/12/05!) Προβλέπω πολλοί νά εἶναι οἱ κεκλημένοι στό ἱκρίωμα....

Κατακλείουμε μέ μία εἴδηση ἄκρως παρηγορητική καί θαρραλέα. Οἱ ἐργαζόμενοι στή Δ.Ε.Η. δήλωσαν σήμερα τήν 12/9/11 ὅτι ἀρνοῦνται νά ὑπακούσουν στήν ἀπάνθρωπη ἐντολή τῶν μισελλήων ἐξουσιαστῶν, γιά μή παροχή ρεύματος σέ ὅποιους δέν πληρώνουν φόρους ! Εὖγε σας, εὐλογημένοι πατριῶτες τῆς Δ.Ε.Η. Οἱ πάσχοντες Ἕλληνες σᾶς εὐγνωμονοῦν. Τήν ἡμέρα ὅταν ἡ Ἑλλάς ἀποτινάξει τόν βαρύ ζυγό τῆς σκλαβιᾶς τοῦ δ.ν.τ. καί τῶν ἐντολοδόχων της, ἡ στάσις σας αὐτή θά τήν ὑψώσει σέ κεφαλαιῶδες σύμβολο τῶν πράξεων κατά τῆς τυραννίας.

Οἱ προσκυνημένοι, μεγαλοσχήμονες ἀλλά καί ταπεινοί ἐπισίτιοι (μεροκαματιάρηδες) θά διαπιστώσουν ὅτι εἶναι δεμένοι μέ ἄλυτα δεσμά, ἀνήμποροι νά τά ἀποτινάξουν. Τότε θά περνάει ἀπό τήν ἀπελπισμένη σκέψη τους τό πανόραμα τῆς τυραννικῆς ὑποδουλώσεως τῆς ἀνθρωπότητος, πού παρεσκεύαζαν συνωμοτί, ἐπί δύο χιλιάδες ἔτη οἱ κερδαλεόφρονες ταλμουδοπίθηκοι. Θά θεωρεῖ τα «μεγάλα καί ὑψηλά τείχη»

Καί θά μονολογεῖ ὀδυρόμενος :

“Ἄ, ὅταν ἔκτιζαν τά τείχη, πῶς νά μή προσέξω! Ἀλλά δέ ἤκουσα ποτέ κρότον κτιστῶν ἤ ἦχον»

(Κ. Καβάφη, Τά Τείχη)

Λοιπόν οἱ Ἀγνακτισμένοι, κεντρῆστε τήν ἀγανάκτησή σας μέ ἐνσυνείδητη γνώση τοῦ Ἀηττήτου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καί «Γίνεσθε ἕτοιμοι ...»(Ματ κδ΄44).

Ἄν εἶναι νά ἀπολογηθῶ γιά τίς ἐκφράσεις πού χρησιμοποιῶ, ἔχω νά πῶ, ἐγώ ὑπερέβην τήν κατηγορία τῶν Ἀγανακτισμένων, κατατασσόμενος μεταξύ τῶν Ἐξαγριωμένων. Ἑπομένως ἐπιβάλλεται καθέτως ἐχθρική τοποθέτηση καί δυνατό ὑβρεολόγιο ἐναντίον τῶν μισελλήνων, καθώς μᾶς συνιστᾶ ὁ Προμηθεύς : «ὑβρίζειν τούς ὑβρίζοντας χρεών»

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως