Οἱ ἀπεργίες ταλανίζουν τήν Ἀθήνα

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010 10:49 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Οἱ ἀπεργίες ταλανίζουν τήν Ἀθήνα 

(Ἀθηναῖος πάσχων)


Ἀπάντηση : Οἱ ἀπεργίες βουλάζουν τήν Ἀθήνα στό χάος. Ὁ δέ πληττόμενος ἀπ’ αὐτές εἶναι ὁ Λαός καί κανείς ἄλλος. Οἱ ἐξουσιαστές, ὄντες στίς πολυτελεῖς ἐπαύλεις τους, ἀπολαμβάνουν τά κλεψιμαίικά τους, προστατευόμενοι ἀπό διμοιρία ἀστυνομικῶν. Οἱ ἀπεργίες, κρινόμενες ἐπί τῇ βάσει τῆς δημοκρατικής λειτουργίας τοῦ κράτυς, ὑποδηλώνουν δεδομένες ἐλευθερίες και σεβασμό στά δικαιώματα τοῦ πολίτη. Ὅμως δέν εἶναι παρά ὁρατό τεκμήριο ἐκτροπῆς καί δυσλειτουργίας τῆς Δημοκρατίας, καθεστώς κακοφορμίσεως καί σήψεως, πού ἐπιβεβαιώνει τό αἴτημα ἀντικαταστάσεώς του μέ τόν Εὐαγγελικό νόμο, τό οὐράνιο πολίτευμα, πού ἀντιμετωπίζει τόν ἄνθρωπο μέ σεβασμό, ὡς θεοείκελο ὄν, θείας κλήσεως μέτοχο. Τοῦτο τό χριστόηθες πολίτευμα εἶναι πού ἔρχεται νά ἐπισφραγίσει τή διακαῆ καί ποθεινή ἀναζήτηση «τῶν πεινώντων καί διψώντων τήν δικαιοσύνην» (Ματ. ε΄6).

Δέν ἀμφισβητοῦμε τό γεγονός ὅτι οἱ ἀπεργίες ἀποτελοῦν φωνή διαμαρτυρίας τῶν μονίμως ἐκμεταλλευομένων ἐργατῶν, ἔκφραση ἀντιστάσεως πρός τήν ἐξουσιαστική πονηροκρατία, διεκδίκηση καταπατουμένων δικαιωμάτων• ὅμως δέν ἐπιτυγχάνουν τίποτε, ἀφοῦ οἱ ἀπεργίες κατευθύνονται ἀπό τούς συνδικαλιστές, τοῦτα τά τρωκτικά τῆς ἀτιμίας καί τῆς φαυλότητος, πού χρησιμεύουν ὡς προαγωγοί τῆς ἐξουσίας.

Ἡ ἀπεργία, γιά νά εἶναι ἀποτελεσματική, θά πρέπει νά στοχεύει σωστά, ὥστε νά πλήξει τούς ὑπαιτίους. Το ἀπεργιακό σῶμα νά χωριστθῆ σέ ὁμάδες• ἡ μία να σκηνώσει ἔξωθεν τῆς Βουλῆς, διότι αὐτοί πού ἐκδίδουν τούς ἀντεργατικούς νόμους καί ἐνεργοῦν ἀντεθνικά, ἔχουν τρυπώσει ἐδῶ• ἄλλη ὁμάδα νά κατευθυνθῆ στήν κατοικία τοῦ πρωθυπουργοῦ• ἄλλη νά στηθῆ ἔξωθεν τοῦ ὑπουργείου καί τῆς κατοικίας τοῦ ὑπουργοῦ• τέλος, μία ὁμάδα νά κυκλώσει τή χάβρα τῆς μισελληνικῆς «τρόικα»...

Ἴσως οἱ ἀπεργοί νά μή τό ὑποψιάζονται, ἀλλ’ ἡ κυβέρνηση τῶν ἐντολοδόχων Παπανδρέου-Ραγκούση σκοπεύει καί θά πραγματοποιήσει, μέ τήν πρόθυμη συνδρομή τῆς “Europol”, τήν κατάργηση τῶν ἀπεργιῶν.

Τί κατεβαίνουν στούς δρόμους οἱ ἀπεργοί, μέ συνέπεια νά δυσκολεύουν τή ζωή τῶν συμπολιτῶν; Εἶναι πολύ πιό ἀποτελεσματικό, νά ἀποδοκιμάζουν τούς ἐξουσιαστές, ὅπου τούς συναντοῦν• νά ἀρνοῦνται νά καταβάλλουν φόρους• νά ὀργανώσουν λαϊκά δικαστήρια πού θά δικάζουν τούς πρωταιτίους• νά ἐκδίδουν ἡμερήσια δισέλιδη ἐφημερίδα μέ τίς καταγγελίες τους καί ὄχι νά ἀφήνονται στά διαστρεβλωτικά κανάλια τοῦ ὑποδουλωτικοῦ συστήματος. Οἱ ταλαίπωροι αὐτοί ἀντί νά συσπειρώνονται νά ρίξουν καί κυβέρνηση, ἱκετεύουν νά δοῦν τόν ὑπουργό, πρός τόν ὁποῖο θά πρέπει νά ἐπιδεικνύουν τήν ἀποστροφή τους. Χάθηκε ἡ Ἑλληνικότης, ἐνῶ οἱ σαλίγγαροι τῆς ἐξουσίας θριαμβολογοῦν, ἀφοῦ καμιά ἀπεργία δέν δύναται νά τούς ταρακουνήσει!

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως