Ὀφειλόμενη ἀπάντηση πρός ἐπικριτές

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010 10:56 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ὀφειλόμενη ἀπάντηση πρός ἐπικριτέςΤό ἡμέτερο blog, θέλουμε νά πιστεύουμε, ἀκολουθεῖ γραμμή ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξη. Ὅσοι δέ μᾶς ἐπικρίνουν τούς ἀκροαζόμαστε καλόπιστα καί προσπαθοῦμε νά βελτιωνόμαστε, χωρίς ὅμως νά μετακινούμεθα ἀπό τίς δογματικές ἀρχές μας. Σύν ταυτῷ κρίνουμε πώς θά πρέπει νά παρέχεται καί σέ μᾶς ἡ δυνατότης νά ἐξετάζουμε τά λεγόμενα τῶν ἐπικριτῶν μας• χάριν τῆς ἀληθείας καί μόνο.

Ὁ κρυπτόμενος πίσω ἀπό τό ὄνομα «Βασιλική», παρά τήν ἀντιφατικότητά του, εἶναι πολύ δόλιος. Μᾶς συνιστᾶ, πρίν ἀπορρίψουμε τόν «οἰκολόγο»καί «παγκόσμιο σωτῆρα» Rothschild νά μελετήσουμε περισσότερο καί τότε θά τόν ἀποδεχθοῦμε. Συμπεραίνουμε πώς αὐτός, πού ἔχει μελετήσει περισσότερο, ἔχει ἀποδεχθεῖ τόν «Μεσσία» Rothschild. Θά δοῦμε τί θά ἀπολογηθῆ ἐκείη τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως.

Ὁ «Γιῶργος Ἀντωνίου» βρίσκει ὅτι σπέρνουμε «μῖσος κατά τῶν λ/μω» καί μᾶς παραινεῖ : «Μή ἀνάβης φωτιές, ἄνθρωπέ μου!». Δέν θέλει φωτιές ὁ ἄκακος «Γιῶργος», τόσο πού θά έλεγχε καί τόν Χριστό μας, ὁ Ὁποῖος ἔλεγε : «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπί τήν γῆν...» (Λουκ. ιβ΄49). Εἶναι βέβαιο πώς θά μᾶς ἐπαινοῦσε, ἐάν ποτίζαμε ὄπιο....

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως