Ποιοί κρύβονται ὄπισθεν τῆς τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης ‘Σέκτα ἐπαναστατῶν’;

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010 2:48 π.μ. Άπό marina

Ἐρώτηση : Ποιοί κρύβονται ὄπισθεν τῆς τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης ‘Σέκτα ἐπαναστατῶν’;

(Χρῆστος καθηγητής θεολογίας)

Ἀπάντηση : Ἐπειδή οἱ τρομοκρατικές καί ἀναρχικές συμμορίες ἀλλάζουν ὀνοματοθεσίες εὔκολα, κρίνω πώς ἡ Ἐρώτησή σας, καί ἡ Ἀπάντηση πού ἕπεται, θά πρέπει νά τεθῆ ἐπί καθολικῆς βάσεως: Ποιοί βρίσκονται ὄπισθεν τοῦ ἀναρχισμοῦ καί τῆς τρομοκρατίας;

Πρέπει νά τό ποῦμε ἀπερίστροφα, ἡ τρομοκρατία, ὅπως τά δολοφονικά συστήματα πάντα, εἶναι γεννήματα τῆς ἰουδαϊκῆς θηριομήτρας. Μόλις χρειάζεται νά ποῦμε πώς οἱ ὀργανώσεις αὐτές εἶναι μέν στελεχωμένες με “goim”, ὅμως οἱ ἀρχηγοί εἶναι ἰουδαῖοι. Στό East End τοῦ Λονδίνου, τό ἰουδαϊκό ghetto, παράγονται κατά δεκάδες οἱ ἀρχηγοί τῶν ἀναρχικῶν συμμοριῶν. Οἴκοθεν νοεῖται, κάθε ἀναρχική συμμορία συντίθεται ἀπό δύο κατηγορίες διπόδων : τούς ἀρχηγούς, ἡγέτες, θεωρητικούς, ἤ συντρόφους (leaders, masters, instructors, partners) καί τούς κομπάρσους. Οἱ πρῶτοι, «περιούσιοι» ἀφέντες• οἱ δεύτεροι, “goim” ἐκτελεστές. Τοῦτοι οἱ τελευταῖοι δέν εἶναι παρά ἑτερόβουλα, ἐξαρτημένα ὄντα, πού παρωθήθηκαν στό λοῦκι τοῦ ἀναρχισμοῦ ἀπό φιλοδοξία ἐκτελεστοῦ, καί, τώρα, ἀδυνατοῦν νά παραιτηθοῦν. Γνωρίζουν γάρ τί τούς περιμένει σέ περίπτωση πού θά διανοηθοῦν νά ἀπομακρυνθοῦν. Οἱ μισητοί τοῦτοι καί ἀπεχθεῖς κάνθαροι διατελοῦν ὑποταγμένοι κάτω ἀπό τόν ἀτσάλινο νόμο τῆς ἀναρχικῆς, μοσσαντικῆς Μαφία. Ἀποκομμένοι ἀπό κάθε συγγενικό ἤ κοινωνικό δεσμό, συνέρχονται ἐπί τό αὐτό, ποδηγετούμενοι ἀπό τόν ἰουδαῖο ἰνστρούχτορα. Ζωντόβολα ἰουδαιοδιάθετα, ἀσιατόφρονες τρισβάρβαροι, προσήλυτοι ξεχαρβαλωτές, πού ἡ ὑποταγή τους στόν ἰουδαῖο ἀφέντη προξενεῖ, σέ κάθε ἐλεύθερο πνεῦμα, αἴσθημα αἰσχύνης καί ὀνείδους. Τά πρότυπά τους, πρός τά ὁποῖα ὑποχρεώνονται νά στρέφονται, προσαρμόζοντας τήν ἄθλια ζωή τους, εἶναι ὅλα ἐκεῖνα τά βλαβερά στοιχεῖα τοῦ ἀναρχισμοῦ καί τοῦ ἐγκλήματος: Νετσάγιεφ, Ἔρ. Μύζαμ, Ρ. Ρόκερ, Γκ. Λαντάουερ, Μ. Γοθίτκοπ, Ἔμ. Γκόλντμαν, Ἄλ. Μπέργκμαν, Β. Μπένζαμιν, Χ. Μαρκοῦζε, Μ. Μπούκσιν, Μ. Περαχά....

Τοῦτος ὁ τελευταῖος κερασφόρος, πού ἀντικατέστησε τόν Μπενάκη στήν ἀρχηγία τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀναρχικῶν, εἶναι ὁ πρωταγωνιστής τῶν ἀναρχικῶν δραστηριοτήτων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος : στούς ἐμπρησμούς τῶν «Δεκεμβριανῶν» καί στήν πυρπόληση τῶν ὑπαλλήλων τῆς ἰουδαϊκῆς “Marfin”. Οἱ ἀρχές γνωρίζουν ὅτι αὐτό τό κάθαρμα εἶναι ὁ ἀρχιταραξίας, ὄμως δέν τόν συλλαμβάνουν! Τοῦτου ὁ ἐκ Βόλου λυκοπατέρας εἶναι πού πρωταγωνίστησε, μαζί μέ τόν Ed. Myers, στή δημιουργία τοῦ «’Αντάρτικου», ἀφοῦ εἶχε τεθῆ ἐπικεφαλῆς 500 ἰουδαίων συμμοριτῶν! Σόϊ πάει τό βασίλειο τῶν μισελλήνων...

Στούς παραπάνω ἀρχηγούς τοῦ ἀναρχισμοῦ καταλεκτέος καί ὁ Μπακοῦνιν, ὁ μόνος μή ἰουδαῖος. Ὅμως δέν ὑποδεικνύεται στά μοσχάρια τοῦ ἀναρχισμοῦ νά τόν μελετοῦν, διότι εἶχε ταχθεῖ κατά τοῦ ραμπί Κ. Μάρξ• ἔγραψε καί τό δυσεύρετο βιβλίο «Κατά ἑβραίων».
Ὁ ἀναρχισμός καί ἡ τρομοκρατία, εἴτε τῆς θεωρητικῆς εἴτε τῆς πρακτικῆς κατευθύνσεως, ὑπάρχουν καί λειτουργοῦν ἐπί σκοπόν, ὥστε νά προσκομίζονται ὑπογείως ὀφέλη ὑπέρ τοῦ συστήματος. Οἱ ἀναρχοτρομοκράτες συντελοῦν στήν ἐμπέδωση τρόμου μεταξύ τῶν πολιτῶν, αὐτό εἶναι τό πρῶτο καί κύριο ὄφελος. Ὅμως εῖναι καί ἄλλα, πού ἄν ἀπαριθμηθοῦν, θά δημιουργηθῆ ἔκπληξη. Τά καταραμένα τοῦτα σκυλιά δολοφονοῦν ὅσους καταγγέλλουν τήν Ἀράχνη, ὑπερασπιζομένους τήν Ἀλήθεια (Π. Μπακογιάννης, Σωκράτης Γκιόλιας, Σῶντερς, οἱ ἀστυνομικοί : Γεωργακόπουλος, Λουρίδας, Κοκίνης, Φιορεντής, Οἰκονόμου, Χατζηπαύλου κ.ἄ.π.). Ἄλλο ὄφελος. Παρατηρεῖται ἐπί ἔτη, νά ἀποκρύβονται τά ὀνόματα ὅσων κερδίζουν στά τυχερά παιχνίδια. Γιατί; Διότι ὑφέρπει ὁ φόβος, πώς οἱ ἀναρχικοί θά χτυπήσουν τόν νικητή καί θά τοῦ ἀποσπάσουν τό ποσόν πού κέρδισε. Ἔτσι ὅσοι κερδίζουν, κρύβονται στήν ἀφάνεια. Ὅμως τά πράγματα εἶναι πολύ διαφορετικά. Πρέπει νά τό ποῦμε εὐθύς : στά τυχερά παιχνίδια νικητές Ἕλληνες δέν ὑπάρχουν οὔτε γιά δεῖγμα! Οἱ ἀριθμοί τῶν παιχνιδιῶν μέ κληρωτίδα εἶναι προκαθορισμένοι• ὁ χειριστής τοῦ τηλεχειριστηρίου καλεῖ τούς ἀριθμοῦς πού ἐπιθυμεῖ, καί γίνεται. Κατά συνέπειαν τά κέρδη, ἀκόμα καί τά «ἀμορτί» περνοῦν σέ κείνους πού κατασκεύασαν τή «μπίλλια», τοποθετῶντας στό κέντρο της ἕνα “chip”, νά ἀνταποκρίνεται στήν κλήση τοῦ χειριστοῦ. Γνωρίζουμε δά ποιᾶς θρησκείας εἶναι οἱ νικητές. Ὅμως, ἄν κάθε φορά ἀναφέρονται τά ὀνόματα τῶν νικητῶν, τότε ὅλοι θά πονηρεύονταν. Οὕτω οἱ ἰουδαῖοι ἀρχηγοί ἀποφασίζουν νά προβοῦν, μέσῳ μιᾶς ὑποσπόνδου τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως, σέ ἕνα φονικό ἑνός νικητοῦ. Οἱ τρομοκράτες–φονιάδες ἀπάγουν ἕναν νικητή τοῦ «Στοιχήματος», μαζί καί τήν 13χρονη κόρη του, τήν ὁποία βασάνισαν τοῦ θανατᾶ. Ἡ κόρη ἐτάφη τήν 29/4/2002. Ἕκτοτε οὐδείς τῶν νικητῶν τολμᾶ νά παρρησιασθῆ! Καί κερδίχουν ἄνετα οἱ ἰουδαῖοι τηλεχειριστές, χάρη στόν μπαμπούλα τῶν τρομοκρατῶν...
Οἱ τρομοκράτες προβαίνουν σέ ἀφαιρέσεις πραγμάτων ἰδιαίτερης σημασίας. Τοῦτο παρατηρεῖται ὅταν τά μιάσματα αὐτά καταλαμβάνουν ἕνα πνευματικό Ἵδρυμα. Τότε ἀφαιροῦν αὐτά πού θέλουν : βιβλία, σκληρούς δίσκους, ἐργασίες ἐπιστημόνων. Γνωστός μου φοιτητής παρατηροῦσε καταληψίες, τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, νά φορτώνουν σέ αὐτοκίνητο ὅσα ὑπεξαίρεσαν. Ἀντιλαμβάνεστε, πῶς μερικοί, μέ ξένες ἐργασίες, γίνονται «δόκτορες». Καταστρέφουν ἐκτός ἀπό αὐτοκίνητα, κτίρια κ.ἄ., καθετί πού προάγει τόν πολιτισμό. Θυμόμαστε μέ ἀγχος τήν ὁλοκληρωτική καταστροφή πού ἐπέρεραν, τήν 6/9/1991, στό νεόκτιστο Γ΄καί Φ΄Λύκειο Κορυδαλλοῦ.

Τά μισελληνικά παλιόσκυλα προστατεύουν ἐναργῶς τούς λ/μς εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων. Θυμητῆτε τήν ἀφίσα, κατά τή δεκαετία τοῦ 1990: «Ξένοι, μή μᾶς ἀφήνετε μόνους μέ τούς ἕλληνες!». Οἱ κάτοικοι τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, Κυψέλης, Πλατείας Ἀττικῆς πάσχουν, καί αὐτά τά ἄθλια δίποδα προσθέτουν βάρος ἐπί βάρει στούς ὥμους τῶν Ἑλλήνων.

Προβαίνουν σέ καταλήψεις κτιρίων, τά ὁποῖα βρωμίζουν, ὥστε νά εἶναι ἀγνώριστα. Σέ περισσότερα ἀπό 80 ὑπολογίζονται τά κτίρια πού κατέλαβαν αὐτοί. Τό κτίριο τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Πολυτεχνείου ἔχει καταληφθεῖ ἀπό τούς κουρεμένους φονιάδες ἐδῶ καί 28 χρόνια! Βίλλα «Βαρβάρα», «Ἀμαλία», «Ὑφανέτ»...

Τό ἀναρχικό ξῦσμα, ἤγουν λέπρα, χρησιμεύει ὥς κύριος μοχλός γιά τή βαθμιαία ὑποβάθμιση περιοχῆς τινός. Μέ συνεχεῖς ὀργανωμένες ταραχές, οἱ μισητοί ἀγκιτάτορες προωθοῦν σχέδια μεταπλάσεως Ἀθηναϊκῶν περιοχῶν. Κατά τά «Δεκεμβριανά», ὅταν οἱ βδελυροί τοῦτοι μοσσανταῖοι πυρπόλησαν 402 καταστήματα, συνετέλεσαν ἀποφασιστικά, ἔκταση δύο τετραγωνικῶν χιλιομέτρων νά μειωθῆ στό 1/5 τῆς ἀξίας της. Θά τό προσέξατε, τό σχέδιο ἀνεγέρσεως δύο οὐρανοξυστῶν, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, ἄρχχισε νά ὑλοποιῆται! Βλέπετε, ἡ Εὐεργέτις τοῦ Κόσμου παντός μέ τό μυθικό ὑπέδαφός της, ἔχει μέλλον, ὄχι γιά τούς Ἕλληνες, ἀλλά γιά τό σιωνιστικό κατακάθι. Παρέλκει νά ποῦμε, γιά τήν Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη παράδοση, κάθε κτίσμα πού ὑπερβαίνει τά ἀνθρώπινα μέτρα καί διαθλάττει τό πνεῦμα τοῦ ἀνρθώπου, γίνεται αἴτιον πολιτισμικῆς καθιζήσεως. Στήν ἰουδαιόκτητη Λουάντα Λουμπούρ, ὅπου δέν ὑπάρχει ἴχνος πολιτισμικῆς πατίνας, οἱ ἀποικιοκράτες ἄς ἀνεγείρουν οὐρανοξύστες καί ὅ,τι ἄλλο.

Οἱ πολιτισμοφθόροι ταλμοῦδοι τῆς Ἐκάλης, πού ἀναταράσσονται στή θέα παντός Ἑλληνικοῦ, πυρπολοῦν βιβλιοπωλεῖα πού διαθέτουν ἀνάλογα βιβλία. Πόσες φορές δέν ἔκαψαν τούς ἐκδοτικούς οἴκους τοῦ Γιανάκενα καί τοῦ Γεωργιάδη. Ἀποβλέπουν νά τούς ὑποτάξουν, μετατρέποντάς τους σέ «πλασιέ» βιβλίων ἐκδοτιῶν οἴκων τῶν ἰουδαίων. Μποροῦμε νά ποῦμε πώς γιά τόν Γεωργιάδη, ἐν μέρει τό κατόρθωσαν. Παρατηροῦμε, ἐνῶ οἱ κάνθαροι τοῦ ἀναρχισμοῦ καῖνε βιβλία, κανείς ἀπό τή βλαβερή γκρούπα τῶν ὀπισθοδρομικῶν «προοδευτικῶν»δέν διαμαρτύρεται. Ὅμως γιά τό βλάσφημο καί πορνομήχανο βιβλίο τοῦ λυκοστρόφου Ἀνδρουλάκη, πού ἔκαψαν συμβολικῶς Ἕλληνες στή Θεσσαλονίκη, ἀκόμη γαυγίζουν οἱ σκερβελέδες τῆς ὀπισθοδρομικῆς "προόδου" Εἰσέρχονται στά γήπεδα ὡς «φίλαθλοι» καί ρίχνονται στήν καταστροφή. Θυμόμαστε, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, τήν ποδοσφαιρική συνάντηση, τῆς 9/1/2005, μεταξύ «Ὀλυμπιακοῦ» -«Πανιωνίου», πού εἰσῆλθαν 300 καθάρματα τοῦ ἀναρχισμοῦ, χωρίς νά πληρώσουν είσητήριο, προέβσησαν σέ ἐκτεταμένες καταστροφές, ἐντός καί ἐκτός γηπέδου, καταλύοντας τά πάντα.

Μέ κάθε χτύπημά τους οἱ τρομοκράτες ἀποβλέπουν σέ παράπλευρες ἀπώλειες. Στή δολοφονία τοῦ Ρόναλντ Στιούαρτ, ἡ βόμβα πού ἐξερράγη ῆταν τόσο μεγάλης ἰσχύος, ὥστε νά δημιουργηθῆ κρατῆρας βάθους ἐνάμισυ μέτρου καί νά ὑποστοῦν ζημιές τά πέριξ κτίσματα καί αὐτοκίνητα. Στή δολοφονική ἀπόπειρα, κατά τοῦ ἐπιχειρηματία Βαρδῆ Βαρδινογιάννη, στή Νέα Ἐρυθραία τό 1990, τά θραύσματα τῶν ρουκετῶν ἐκτοξεύθηκαν σέ μεγάλες ἀποστάσεις, προξενῶντας ἀνυπολόγιστες ζημίες. Εἶναι καί στόχοι πού «ἀποτυγχάνουν», ἀλλά μέ σκοπό. Τοποθετοῦν βόμβες στήν “AEG” καί τήν “Miele”, τήν 13/1/1992, ὅμως, ποῦ; ἔξω ἀπό τά κτίρια καί κάτω ἀπό σάκκους τσιμέντο! Τό ἴδιο κάνουν μέ τήν “Procter & Gamble”. Μόλις εἶναι ἀνάγκη νά ποῦμε, ὅταν οἱ ἀναρχοτρομοκράτες χτυποῦν ἰουδαϊκοῦς στόχους, μή ταράσσεται κανείς ἑβραιόφιλος. Δέν συμβαίνει τίποτα! Αὐτοτραυματισμοί παρονυχίδος πού ἀποβλέπουν σέ ἀνάλογα ὀφέλη.

Αὐτά, γιά τίς ἀπώλεις, πού προξενοῦν στήν Πατρίδα μας τά σκυλιά τῆς ἀτιμίας. Δολοφονίες, ἐμπρησμοί αὐτοκινήτων, κατοικιῶν καί καταστημάτων, ταραχές καί ἀνωμαλία, ὑπεξαιρέσεις λαχειοφόρων κερδῶν, ρυπάνσεις τοίχων, ληστεῖες, ψυχολογικές πεέσεις, παρεμπόδιση τῆς πολιτισμικῆς προόδου, καταλήψεις, σαμποτάζ, μολότοφ, δακρυγόνα και ἀστυνομικές ἐπιστρατεύσεις. Ἄν συμψηφίσουμε τίς ζημίες, πού προξενοῦν, σέ κόστος, τό κράτος ἐπιβαρύνεται μέ 10 -20 δισεκατομμύρια euros τό χρόνο. Ὅσο ὑπάρχουν αὐτά τά διαβόλια ἀποκλείεται νά δοῦμε κάποια πρόοδο.

Άνοίγουμε ἄλλη πτυχή. Ἐνῶ παραπλανητικῶς λεγόμενοι «ἀντεξουσιαστές» (μή πλανᾶται οὐδείς• οἱ κουκοῦλοι εἶναι ἡ ἐξουσία, σάν νά λέμε: Σημίτης, Ἔβερτ, Μάνος, Τσάτσος...) καταλύουν τή Χώρα μας, οἱ σιαλοχῶοι ὑπουργοί δημοσίας τάξεως ὄχι μόνο μένουν ἀπαθεῖς στη χηνώδη μακριότητά τους, ἀλλά καί ἐπικροτοῦν.

Ἡ ἐξουσία ἐνεργείᾳ, πολλές φορές φάνηκε ἀνίκανη νά ἀντιμετωπίση τούς κουκούλους. Κρίνοντας τό φαινόμενο τοῦτο, θά λέγαμε πώς ἡ ἐξουσία δυνάμει, αὐτή τῶν ἀναρχικῶν, ὑπερέχουν καί αὐτῆς τῆς ἐξουσίας ἐνεργείᾳ. Ἤ τό μετριώτερον, οἱ δύο ἐξουσίες, τό ὑπουργεῖο καί οἱ ἀναρχικοί, εἶναι ἰσότιμα ἐν τῇ ἀτριμίᾳ αὐτῶν. Παρατηροῦμε τά δύο καπετανάτα νά προβαίνουν σέ διομολογήσεις ἰσοτίμων ἑταίρων: οἱ ὑπουργοί κανακευουν τούς ἀναρχικούς καί οἱ ἀναρχικοί ὑπερασπίζονται τούς ὑπουργούς. Τά δύο ἐξουσιαστικά μέρη συνέχονται ἀπό κοινή συνιστῶσα• φορεῖς τοῦ πνευματικοῦ A.I.D.S. καί οἱ μέν καί οἱ δέ. Κοιτάξτε τό ἀνεκδιήγητο Χρυσοχοϊδη, τόν φίλο τῶν Μάτσας Βουλγαράκη, τόν ἀναρχικό Βαλυράκη καί τούς λοιπούς ὑπουργούς «δημόσιας τάξεως». Ἀπό δῶ ἀρχίζει τό στίγμα ἀλληλοπεριχωρήσεως κρατοαναρχίας -ἀναρχοκρατίας. Μετά ταῦτα ἀντιλαμβάνεστε γιατί δέν συλλαμβάνονται οἱ κουκου. Παρενείρουμε συμβάν παράλληλο, πρός σύγκριση. Νεαροί μανιώδεις τῆς ταχύτητος ἀσκοῦνται σέ δρόμους ταχύτητος, μέ τίς μηχανές τους, στή λεωφόρο Καβάλας Ἀθηνῶν, κατά τή νύχτα 22-23/10/2004. Μ΄ἕνα μπλόκο ἡ Άστυνομία, καί ἐντός ἐντός ὀλίγων λεπτῶν, τούς συλλαμβάνει ὅλους, συνολικά 25. Ὅμως ἀναρχικούς δέν συλλαμβάνει! Μάλλιστα, πολλάκις ἀκοῦμε ἀπό τά μέσα συσκοτίσεως νά ἀναγγέλλεται ἐπινικίως : «Δέν κατορθώθηκε νά γίνουν προσαγωγές»! Πολλές καί πειστικές οἱ ἐνδείξεις προστασίας τῆς Ἀστυνομίας πρός τούς κουκουλαναρχοτρομαντεξουσιαστές. Κάτι συνωμοτικό συντελεῖται ἐδῶ. Παντοῦ ἡ Ἀστυνομία δρᾶ κυκλοτερῶς κάι, ὅταν θέλει, συλλαμβάνει τούς διαδηλωσίες. Γιατί δέν πράττει τό ἴδιο καί μέ τά καθάρματα τῆς κουκούλας; ....Γιατί ἀπέναντι τῶν ἀναρχικῶν στέκει νανώδης καί ἄνευρη; Σκεφθῆτε τούτη τήν ἰσνώμαλη κατάσταση.

Σᾶς καλῶ νά σκεφθῆτε καί τοῦτο. Οἱ σταλινικοί κουκοῦλοι προβαίνουν σέ καταλήψεις πνευματικῶν ἱδρυμάτων καί οἱ τελχῖνες τῆς ἐξουσίας, σεβόμενοι τάχα τήν ἱερότητα τοῦ κακῶς ἐννοουμένου «Ἀσύλου», ἀντί νά τούς πετάξουν ἔξω καί νά τούς ὑποχρεώσουν στήν καταβολή ἀποζημιώσεως, τούς προστατεύουν πολυειδῶς. Προβάλλουν καί τό πνιγμένο ἐπιχείρημα, ὅτι «Εἶναι ἄσυλο, δέν μποροῦμε νά τό παραβιάσουμε....». Καί γιατί δέν τούς συλλαμβάνουν ὅταν ἐξέρχονται; γιατ΄δέν τούς κυκλώνουν στίς καφετέριες πού συχνάζουν; γιατί δέν τούς μαζεύουν ἕναν-ἕναν ἀπό τά κρεβάτια τους; Φαρισαῖοι, φαρισαῖοι....

Τά ὀνόματα τῶν ἀναρχοπατρώνων ἀποκρύπτονται ἐπιμελῶς. Καί, θαυμᾶστε, πῶς ὅλος ὁ ἐξουσιαστικός μηχανισμός : ἡ πολιτική ἐξουσία, οἱ δικαστκές καί ἀστυνομικές ἀρχές, τά m.m. τῶν γκαιμπελίσκων, οἱ ἴδιοι οἱ τρομοκράτες, συμφωνοῦν ἀπολύτως. Σᾶς θυμίζω, τήν ἐπίθεση πού πραγματοποίησαν ἀναρχικοί σέ ἀστυνομικό τμῆμα, τήν 25/12/2004, μέ σκοπό νά ἀπελευθερώσουν ἀφγανούς κακοποιούς. Συλλαμβάνεται ὁ 29χρονος ἀρχηγός τους, ὅμως ὁ μηχανισμός τῆς ἀθλιότητος ἀπέκρυψε τό ὄνομα ἐκείνου Ὁ Γιωτόπουλος ἐπεσκέπτετο τή γιάφκα τῶν μελῶν τῆς συμμορίας «17 Νοέμβρη», συνοδεύοντας ἕναν μακσοφόρο φονιά. Ρωτοῦσαν ὅλοι, Ποιός εἶναι αὐτός, καί ὁ Γιωτόπουλος ἠρνεῖτο νά ἀπαντήση!

Πολλά τα τεκμήρια, διά τῶν ὁποίων καί καταδεικνύεται ἡ μυστικοπάθεια πού συνέχει ὅλον τόν παρακμιακό συρφετό. Ἀφορᾶ τό μέρος τῶν πιό ἀξιοποιήσιμων πληροφοριῶν, τῶν ὁποίων ἡ κοινοποίηση θά ἀρκοῦσε γιά νά λυθῆ τό μυστηριο τῆς ἐν Ἑλλάδι τρομοκρατίας, ἀφοῦ θά γινόταν φανερή ἡ ταυτότης τοῦ ἀρχηγικοῦ κατεστημένου. Τήν 10ην Ἀπριλίου, τοῦ ἔτους πού διανύουμε, μεταδίδεται θριαμβολογικῶς ἡ εἴδηση ὅτι, μετά ἀπό παρακολούθηση μηνῶν ἡ Ἀστνομία κατόρθωσε νά ἐξαρθρώσει τήν ἀντιεξουσιαστική ὀργάνωση «Ἐπαναστατικός Ἀγώνας». Οἱ κρατοῦντες δέν διστάζουν νά ἀφήσουν νά διαρρεύσουν περιστατικά πού ἀφοροῦν περιφερειακές πτυχές τῆς ἐπιχειρήσεως, ἀφοῦ ἔχουν τή δυνατότητα, διά τῶν ἰουδαιοκτήτων καναλιῶν, νά κατευθύνουν ἀκόμα καί τά συμπεράσματα. Ἐμφανίζουν μία κυρία, γειτόνισσα τῶν καθαρμάτων τοῦ «Ἐπαναστατικοῦ Ἀγώνα», νά λέει πώς ἔξω ἀπό τήν οἰκία ἐκείνων «στάθμευαν ἀκριβά αὐτοκίνητα»! Γιατί τό ἐξουσιαστικό σύστημα δέν φανερώνει τούς κατόχους τῶν πολυτελῶν αὐτοκινήτων, ὥστε νά γίνει γνωστό ποιοί κατευθύνουν τίς λεγόμενες «ἀντιεξουσιαστικές» γκροῦπες; Ἀλλά τί λέμε• θά φανερώσει τά ἀφεντικά του;
Κατόπιν τῶν ανωτέρω θά ἔχετε ἀντιληφθεῖ ποιοί κρύβονται ὄπισθεν τῶν συμμοριῶν : ἡ ἐχιδνοτόκος συναγωγή! Ἄλλωστε καί οἱ διεθνεῖς τρομοκράτες (Carlos, Abu Nidal, Osama Bin Laden, Baader, Meinhof) εἶναι ἰουδαῖοι, γιατί ὄχι καί οἱ ἐν Ἑλλάδι;

1 σχόλια :

john είπε...

Δεν πιστευω να κυκλοφορει ελληνικο ........αιμα στις φλεβες των ...πασης φυσεως τρομοκρατων.Το εννοω αυτο που λεω.Ας Ξυπνηςουν ...τελος παντων ....οι κοιμισμενες ...ελληνικες συνειδησεις.

28 Νοεμβρίου 2010 - 11:03 π.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως