Έν ὄψει τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως....

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010 6:58 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : α΄) Γιατί, ἐν ὄψει τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, μειώθηκαν οἱ μισθοί τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων; β) Γιατί ἡ σημερινή κυβέρνηση, παρόλο πού ἐπαγγελλόταν «κοινωνική δικαιοσύνη» ἔκοψε κεκτημένα δικαιώματα...;

(Βασιλική Μουρατίδου)

Ἀπάντηση : Διότι ἐφαρμόζεται σχέδιο! Ἡ περικοπή τῶν μισθῶν καί τά λοιπά μέτρα πού ἐπιβάλλουν οἱ ἐξουσιάζοντες –πιστεύω γιά λίγους μῆνες ἀκόμα, ὥσπου ὁ λαός νά τούς στείλει στό ἀνάθεμα– ἀποτελοῦν μέρος τῆς ἐντολῆς πού ἔλαβε ὁ ἀποτρόπαιος Jeffry, μέ τήν συνωμοτική ἐπίσκεψή του, προεκλογικῶς, στό ἰουδαιαριό τῆς Νέας Υόρκης. Τότε ὁ ἐν λόγῳ Ἀβάπτιστος (ὅπως ἀπέδειξε δι' ἐπιχειρημάτων ὁ δημοσιογράφος Σπῦρος Χατζάρας), ἔλαβε ἐντολή ὑλοποιήσεως τοῦ σχεδίου: «Χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος», πλήν «μέ πόνο ψυχής», ὅπως φαφλατίζει αὐτός παραπλανών, καθώς καί τά τσακάλια οἱ μισέλληνες ὑπουργοί του!

Ἴσως κάποιος νά ἤλπιζε πώς τά ἐπαχθῆή μέτρα, πού ἐφαρμόζουν τούτοι οἱ ἐντολοδόχοι τῆς ἀτιμίας εἶναι παροδικά, ὅμως, μετά τήν ὑπογραφή τοῦ ἐπαισχύντου «Μνημονίου», τά πάντα ἀποκαλύπτονται: ἐξουθένωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, μέσω ὠμῶν ρατσιστικῶν μεθόδων, ἰδιοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς γῆς, ἐπισκίαση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς Πατρίδος μας, παράδοση τῶν πολιτισμικῶν μνημείων, ἀπαξίωση τῶν ἀφθάρτων πολιτισμικῶν ἀξιῶν τοῦ φωτοφόρου Ἔθνους μας..! Δέν χρειάζεται νοητική βάσανος γιά νά συμπεράνετε ὅτι αὐτά τά καθάρματα πού μᾶς κυβερνοῦν παρέδωσαν τήν ὡραία Πατρίδα μας στόν κερατοϊουδαίο G. Soros καί τούς λοιπούς ροτσιλδίτες ἀξιωματούχους.

Ἑπομένως ἡ μείωση τῶν μισθῶν καί, εὐρύτερα, ἡ ἀθέτηση τῶν ἐργασιακῶν δεδομένων, πού πλήττουν τίς πλατειές μάζες –όχι καί τά λαμόγια τοῦ συστήματος πού λυμαίνονται τήν οἰκονομική ἰκμάδα τῆς Χώρας μας– ἀποτελεῖ μέρος τοῦ «Μνημονίου».

Ὅσο γιά τούς πολύτεκνους, πού γράφετε, ἀντιλαμβάνεστε, αὐτοί πού κάθησαν στούς ὥμους τῶν Ἑλλήνων, ἀπό τό 1833, ὅταν ἀκοῦν περί Ἑλληνικῆς πολύτεκνης οἰκογένειας, ἄν καί δαιμονῶντες, δαιμονίζονται. Θά θυμᾶστε, τό 1985 ἐτέθη θέμα ὑπογεννητικότητος. Τά στοιχεῖα καί οἱ ὑποδείξεις ἐπεδήθησαν στόν ἀφομοιωμένο ἰουδαῖο Ἀν. Παπανδρέου, ὄντα πρωθυπουργό. Τά πέταξε στόν κάλαθο καί ἀποσιωπήθηκε τό πρόβλημα. Εὐτυχῶς πού ἀνέλαβε ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἠθική ὑποστήριξη καί οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν.

Κάθε μέρα ἀναγγέλεται ἀπεργία, πού ζημιώνει τούς πολίτες καί ὄχι τά θηρία τῆς ἐξουσίας. Αὐτοκτονία! Ἕνα χρειάζεται: παθητική ἀντίσταση ὑφ' ὅλων καί ἐπί ὅλων...

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως