Τόν τελευταίο καιρό ἔχω άκούσει άπό γνωστούς ότι γέροντες ...

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010 10:27 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση  : Τόν τελευταίο καιρό ἔχω άκούσει άπό γνωστούς ότι γέροντες στό Άγιον Όρος είπανε να περιμένουμε μεγάλο κακό στην Έλλάδα! Ίσχύει κάτι τέτοιο; Άν ναί, τί είδους κακό; Οἰκονομικού ἤ στρατιωτικού περιεχομένου; 

(Γιώργου)

Ἀπάντηση : Ἐγώ, ὡς στερούμενος προφητικοῦ χαρίσματος, στεροῦμαι καί τῆς δυνατότητος νά ἀποφανθῶ ἀσφαλῶς περί τῶν ἐσομένων. Ὅμως ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ὁ λόγος τῶν ἁγίων Πατέρων τοῦ Ἄθωνος εἶναι ἀληθινός. Ἀναμφίβολα καί περιμένουμε τραγικές ἐξελίξεις, ὅπως συμπεραίνεται ἀπό τή μελέτη τῶν φαινομένων. Πιστεύω δέ, παρακολουθῶντας τίς ἐκβάσεις τοῦ πνευματικοῦ νόμου, ὅτι θά πρέπει νά κατρακυλήσουμε στόν πυθμένα τῶν κακῶν, γιά νά ἀποκτήσουμε τή συναίσθηση τῆς ἀπωλείας μας καί τότε νά ἐπικαλεσθοῦμε τήν ἄβυσσο τοῦ θείου ἐλέους, κατά τό «Ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται» (Ψαλ. μα’ 8). Ἐκεῖνο πού γνωρίζουμε ἄσφαλτα εἶναι πώς, στόν πόλεμο πού διεξάγουν ἐναντίον τῆς ὀρθῆς φρονήσεως οἱ βάρβαροι ἐξ Ἀσίας ταλμοῦδοι, νικητές δέν εἶναι ἐκεῖνοι ἀλλά ἐμεῖς. Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ νικητές! Ὅθεν θά πρέπει νά σφίξουμε τά δόντια, νά σφίξουμε καί τίς γροθιές, εὑρισκόμενοι σέ συνεχῆ ἀγρυπνοῦσα ἐγρήγορση – «Μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὕς ἐλθών ὁ Κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας» (Λουκ. ιβ’ 37)–. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ηὐδόκησε νά ἀποδώση τά νικητήρια στούς πιστούς Του· νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά ὑποδεχθοῦμε τήν εὐδοκία τοῦ Θεοῦ μας.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως