Περὶ «Χρυσῆς Αὐγῆς»

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012 6:34 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περὶ «Χρυσῆς Αὐγῆς»

(Ἀντώνιος, Μανόλης)

Ἀπάντηση : Πρὶν ἐκθέσω τὰ ἀφορῶντα τὴ «Χρυσῆ Αὐγή», διευκρινίζω πὼς ἐγὼ δὲν συντάσσομαι μὲ κανένα κόμμα καὶ δὲν εἶμαι ὀπαδὸς κόμματός τινος, ἀφοῦ θεωρῶ κάθε κομματικὸ σχηματισμὸ σύστημα ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν ἀόρατη πυραμιδικὴ ἐξουσία, ἡ ὁποία συντηρεῖ τὰ κόμματα, διότι γνωρίζει πὼς μὲ τὴν ἄμεση δημοκρατία, τοὐτέστιν τῆς ἐκλογῆς βουληφόρων μελῶν ἀνένταχτων κομματικῶς, αὐτὴ ἀναιρεῖται τὸ παράπαν.

Ἡ «Χρυσῆ  Αὐγὴ» εἶναι, καὶ αὐτή, ἕνα κόμμα. Ὅμως περισσότερο ἀναγνωρίζεται ὡς κίνημα, σαφῶς ἑλληνογενὲς καὶ πατριωτικό. Ἐκ τούτου τείνουμε συμπαθῶς πρὸς αὐτό, γιὰ δύο βασικοὺς λόγους:  α) ὅτι τὰ εἰδησεογραφικὰ δελτία ἐν Ἑλλάδι, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι καθόλου ἑλληνικά, τὶς εἰδήσεις περὶ «X.A.» παρουσιάζουν πάντοτε δυσμενῶς χρωματισμένες· γενικῶς τὰ ἀτιμοκάναλα καὶ τὰ ἰουδαιοεξαρτημένα κόμματα, ὅλοι τους, ἐκφράζονται μεροληπτικῶς γι’ αὐτήν· εἶναι δεδομένο: ὅποιον μάχονται αὐτοὶ οἱ σάπιοι ἀνθέλληνες, ἐκεῖνος δὲν εἶναι μὲ τὸ μέρος τους.  β) Ὅτι ὑπερασπίζονται τοὺς συμπατριῶτες μας ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες, τοὺς ὁποίους προστατεύει ἡ «Συρίζα». Ἐλᾶτε στὴ θέση ἐκείνου τοῦ ἀνυπεράσπιστου γεροντικοῦ ζεύγους, τὴν κατοικία τοῦ ὁποίου κατέλαβαν αὐθαίρετα πακιστανοί, καὶ τοὺς πέταξαν ἔξω οἱ Χρυσαυγῖτες....

Πρέπει ὅμως νὰ ἐξηγήσουμε ὅτι ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία τῆς Χ.Α. δὲν μᾶς βρίσκει σύμφωνους σὲ δύο καίρια σημεῖα: στὸ ἀποτρόπαιο, μυθῶδες καὶ τυραννικὸ «Ὁλοκαύτωμα» (σ’αὐτὸ οἱ Χρυσαυγῖτες ταυτίζονται μὲ τὴ θέση τοῦ Γάλλου ἐθνικιστοῦ Le Pen) καί, τὸ δεύτερο, δὲν εἶναι ἀντίθετοι μὲ τὴν ἵδρυση διαβολικοῦ τεμένους. Τοῦτες οἱ δύο θέσεις τῆς Χ.Α. μᾶς τοποθετοῦν κάθετα ἀντιθέτους. 

Περνᾶμε, τώρα, καὶ στὸ ἐσχατολογικὸ μέρος τῆς ὑπόθεσης. Οἱ καναλοκράτορες ἀχυράνθρωποι, καὶ ὄπισθεν αὐτῶν ὁ ἀφέντης Μάτσας, ἀντιμετωπίζουν μὲ σκανδαλώδη εὔνοια: τοὺς κουκουλικούς, τοὺς ἰσλαμιστές, τοὺς διαβολικοὺς ρυπαντὲς τῶν graffiti, τοὺς ἐμπρηστές, τοὺς λαθρομετανάστες, τὶς ὕαινες τοῦ Χρηματιστηρίου, τοὺς βλαβεροὺς ἀχυρανθρώπους, τοὺς προδότες πολιτικάντηδες! Ποιοὺς μάχονται οἱ ἀλαφουζοκαψῆδες; τοὺς ἐθνικιστές! Αὐτὸ ἂν δὲν εἶναι ρατσισμὸς καὶ φασισμὸς κεμαλοσταλινοχιτλερικοῦ τύπου.... Ἐθνικιστὲς δέ, ὅπως ἐπιβεβαιώνουν οἱ ἀντιδράσεις τους, εἶναι καὶ οἱ Χρυσαυγῖτες. 

Ἀσφαλῶς οἱ τελευταῖοι θὰ γνωρίζουν ὅτι στὸν βόθρο τοῦ μισελληνισμοῦ κυλίονται ὄχι μόνο οἱ χουντοκάναλοι, ἀλλ’ ὁ παγκόσμιος ἑσμὸς τοῦ ἰουδαιοκατευθυνομένου διεθνιστικοῦ ρατσισμοῦ. Τοὺς γνωρίζετε δά: CIA· Mossad· MIT· NATO· Mafia· Διεθνής τῶν ναρκωτικῶν, τῶν ὅπλων, τῆς πορνείας καὶ τῆς προστασίας• μασονία• μουσουλμάνοι «ἀδελφοί»• σέκτες• ἀναρχισμός• νεοναζισμός• τροτσκισμός• καπιταλισμός• σατανισμός• μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως...

Λοιπόν, μερικὲς ἑκατοντάδες Χρυσαυγιτῶν θὰ σταθοῦν ἀπέναντι σὲ τούτη τὴν ἀτσάλινη μηχανή, ποὺ ἀνάγει μέχρι τὰ ὕψη τοὺς οὓς θέλει καὶ κατάγει στὴν ἀφάνεια ὅσους ἀποστρέφεται; Πιστεύω νὰ γνωρίζουν, καὶ νὰ δυνηθοῦν νὰ διεξέλθουν τὰ εἴδη τοῦ πολέμου, ποὺ τοὺς ἑτοιμάζουν οἱ ἐχθροί. Ἴσως, καὶ τὸ εὔχομαι, νὰ ὑπερπηδήσουν ὅλες τὶς παγίδες ποὺ θὰ τοὺς ἐπιστρώννουν. Ἡ δολοφονία διὰ τοῦ κοβαλτίου εἶναι ἀποτελεσματικὴ ἐς ἄκρον, καὶ τὸ σημαντικό, δὲν ἀφήνει ἴχνη. Δὲν τὸ ἀποκλείω· πολλοὶ πατριῶτες νὰ θυσιάσουν καὶ τὴ ζωή τους, καὶ νὰ κερδίσουν τὴν αἰώνια δόξα ποὺ θὰ τοὺς ἀνταποδώσει ἡ Πατρίς. 

Ὅμως ἀπέναντι τῆς ἐξαγορᾶς οἱ Χρ. θὰ ἀντέξουν; θὰ σταθοῦν ὑπερφρονοῦντες; Ὅλοι; χωρὶς νὰ λυγίσει κανείς; Οἱ ἰουδαῖοι κεφαλαιοκράτες τῆς Wall Street, ἐπιφανεῖς ἀξιωματοῦχοι τῆς ροτσιλδίτικης δυναστείας, οἵτινες ἐλέγχουν οἰκονομικῶς τὸν πλανήτη, ἀποφαίνονται: «Καθετὶ ἐξαγοράζεται μὲ διπλασιαζόμενη τὴν προσφορά». Βάσει αὐτοῦ τοῦ δόγματος, μὲ τὸ χρῆμα ὅλοι ἐξαγοράζονται. Δὲν ἐξαγοράζονται μόνο ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἥρωας. Εὔχομαι ὁ κάθε χρυσαυγίτης νὰ φέρει μιὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς δύο ἰδιότητες. Ὅμως κάποιοι ἀναμφίβολα θὰ ἐξαγορασθοῦν· αὐτοὶ καὶ θὰ ἐκτρέψουν τὸ κίνημά τους. Ἐγὼ θεωρῶ πὼς ἤδη ὑπάρχουν τέτοιοι ἐξαγορασμένοι ἐντὸς τοῦ κινήματος τῆς Χ.Α. οἱ ὁποῖοι καὶ ἐνεργοῦν κατασκοπευτικὰ καὶ προβοκατόρικα.

Μὲ ὅσα παρέθεσα πιὸ πάνω, δηλώνω πὼς δὲν εἶχα πρόθεση νὰ ὑποδείξω νὰ μειωθῆ οὔτε στὸ ἐλάχιστον ἡ ἀγωνιστικότητα καὶ ὁ πατριωτικὸς ζῆλος τῶν χρ., ἀλλὰ νὰ μετεκεντρισθῆ. Θὰ γίνω σαφής. 

Ὅποιος πατριωτισμός, ὅσο φλογερὸς καὶ νὰ εἶναι, θὰ καμφθῆ καὶ θὰ ἡττηθῆ ἐνώπιον ὑπερισχύοντος ἐχθροῦ. Ὁ Ἰσπανὸς κατακτητὴς Fer. Cortés πάντα θὰ νικᾶ τοὺς Ἀζτέκους καὶ οἱ Yankees θὰ ὑπερισχύουν τῶν Mohicans, ἀσφαλῶς λόγῳ ὑπεροπλίας. Ἀκόμα, σὲ κάποια φάση ἐσχατική, πρὸ τῆς ὁλοσχεροῦς συντριβῆς του, τὸ Θηρίο, μὲ ὅλα τὰ δαιμονοπαθῆ συστήματα ποὺ τὸ ἀκολουθοῦν, θὰ νικήσει ἀκόμα καὶ τοὺς ἁγίους (Ἀπ. ιγ΄ 7 : «καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς»). Αὐτὰ πρὶν συγκρουσθῆ καὶ νικηθῆ μὲ καταισχύνη ἀπὸ τὸ Ἀρνίον (βλ. Ἀπ. ιζ΄ 14). Οἱ χρ. πράττουν ἐπαινετῶς ποὺ ὑπερασπίζονται τὰ θύματα τοῦ καναλοτραπεζοκομματικοῦ ρατσισμοῦ, τοὺς Ἕλληνες. Αὔριο ποὺ οἱ κρατοῦντες, διὰ τοῦ ροτσιλδίτη σιωνιστῆ Δένδια, ἐπικαλούμενοι τὴν εὐνομία, τοὺς κηρύξουν τὸν πόλεμο (ὁσονούπω καταφθάνει ἡ Europol καὶ ἡ Mossad, γι’ αὐτὸ τὸ λόγο), τότε αὐτοὶ τί θὰ πράξουν;

Προβλέπω τὴν ἀνελέητη καταδίωξη τῆς Χ.Α., τῶν «Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων» (τὰ δύο κόμματα ποὺ ἐκφράζουν καθαρῶς ἀντιμνημονιακὲς θέσεις καὶ εἶναι πατριωτικά· ἔχουν ὅμως ἐντός των καὶ πράκτορες) καὶ ὅλων τῶν πατριωτῶν Ἑλλήνων. Γι’ αὐτὸ καὶ γίνονται οἱ προβοκάτσιες μὲ τυφλὰ χτυπήματα κατὰ τῶν λαθρομεταναστῶν, ὥστε νὰ κατηγοροῦνται οἱ Ἕλληνες ὡς ρατσιστὲς καὶ οἱ ἐξουσιαστὲς νὰ ἀποκτοῦν ἔρεισμα ἑλληνοφθορίας. 

Προβλέπω, ἐπίσης, τὴν ἐξέγερση τοῦ Λαοῦ μας, σὰν κῦμα σαρωτικό, ποὺ θὰ διαλύσει τὶς μηχανὲς τῶν συστημάτων τῶν ἐχθρελλήνων. 

Εἶναι δυνατὸν νὰ συμβῆ αὐτὸ τὸ ἀπίθανο; Ναὶ μὲ ἕναν ὅρο τηρούμενο ἀπαρεγκλίτως καὶ ἀπροϋποθέτως: νὰ κηρύξουμε Ἀρχηγό μας, Στρατηγὸ ὑπέρμαχο καὶ ἀήττητο Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν!

Ἡμέρα «πανηγυρικὴ» σήμερα! Αὐτοτιμῶνται αὐτεγκωμιαζόμενοι οἱ «ἥρωες» τοῦ Πολυτεχνείου, ὁ Ἰωαννίδης, ἡ Δαμανάκη... (Ἂς φαίνονται ἀντίθετοι μεταξύ τους, εἶναι γιὰ τοὺς εὔπιστους, νὰ χάφτουν προπαγάνδα!). Ἀλλὰ τὶ «τιμοῦμε» σήμερα; Τὴν πτώση τῆς Δικτατορίας, θὰ ἀποκριθεῖ ὁ ἑτερόσκεπτος. Ὄχι! Σήμερα τὸ μεσανατολίτικο ποντικολόγι κατέλυσε μιὰ πολιτικὴ κυβέρνηση – τοῦ Σπ. Μαρκεζίνη – γιὰ νὰ τοποθετήσει μιὰ σκληρὴ χούντα ποὺ θὰ ἐνεργοῦσε ἐθνοπροδοτικῶς. Σήμερα, λοιπόν, «17 Νοέμβρη», συριζαῖα τσογλάνια, ποὺ δηλώνουν «καθηγητές», κουβαλοῦν τὰ ἑλληνόπουλα σὲ τοῦτο τὸ ἀποτρόπαιο ἄγος τῆς ἰουδαιοφρονίας, ποὺ βουλιάζει, τὸν ὅποιον τὸ πιστεύει, στὸν ἀντιπατριωτισμὸ καὶ τὴν ἀτιμία! Παράλληλα νὰ ὀλισθαίνουν – ὅσοι μωρόπιστοι, μαζὶ μὲ τοὺς μαθητές, ποὺ πηγαίνουν ἐκεῖ γιὰ μιαντικὸ προσκύνημα νὰ «τιμήσουν» τοὺς «ἥρωες» – στὴν ἀποδοχὴ τῆς συμμορίας τῶν καθαρμάτων ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, εἴτε ὡς συμπολίτευση εἴτε ὡς ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση. Ἂν ρωτήσετε ὅλα τοῦτα τὰ ἀλάνια, ποὺ ἐπικάθησαν σὰν σκόνη στὶς κορυφὲς τῆς πολυέδρου ἐξουσίας, θὰ σᾶς ποῦν μὲ κομπασμὸ ὅτι εἶναι ἡ γενιὰ τοῦ Πολυτεχνείου. Αὐτοὶ καὶ ξεπούλησαν τὴν Πατρίδα μας. Αὐτοὶ οἱ ἴδιοι μᾶς πείθουν γιὰ τὴν ποιότητα τῆς «ἐξεγέρσεως»: ἀφοῦ αὐτοὶ εἶναι ἄτιμοι, ἄτιμη εἶναι καὶ ἡ «ἐξέγερση»! Εὖγε στὴ Χ.Α. πού καταγγέλλει τὸ «Πολυτεχνεῖο» ὡς ἀπάτη. 

Ἐγκωμιάσαμε τὴ Χ.Α. μετρίως, διότι πιστεύουμε πὼς δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸν ἰουδαῖο ἐγκληματία Χίτλερ. Ἂν τὴν κατηγοροῦν ὡς «χιτλερική» πιστεύω πὼς τὸ κάνουν γιὰ νὰ τὴ δυσφημήσουν.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως