Νὰ καταβάλλουμε φόρους;

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012 11:09 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : «Νὰ καταβάλλουμε φόρους;» 

(πολλοὶ ἐκ τῶν συνελλήνων)

Ἀπάντηση : Εἶμαι βέβαιος πὼς κανεὶς ἐπὶ τοῦ ἐρωτήματος αὐτοῦ δύναται νὰ ἀπαντήσει μονολεκτικῶς, διότι τὸ νὰ καταβάλλη τις φόρους συναρτᾶται καὶ ἀπὸ ἄλλους παράγοντες, ὅπως τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα τοῦ φορολογουμένου, τὸ ἦθος τοῦ φορολογοῦντος, τὸ μέγεθος τοῦ φόρου, τὴν ἔρευνα καὶ διαπίστωση πρὸς τὰ ποῦ διοχετεύεται ὁ πακτωλὸς τῶν φόρων.

Ἐπειδὴ ὁμολογοῦμε καὶ ἐγκαυχώμεθα ποὺ εἴμαστε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀπευθυνόμενοι δὲ σὲ ὁμοπίστους καὶ ὁμαίμονες, ἄρα καὶ ὁμογλώσους καὶ ὁμόφρονες, θὰ πρέπει νὰ ξεκινήσουμε μὲ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου μας: «Ἀπόδοτε τὰ καίσαρος καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματ. κβ΄ 21/Μαρ. ιβ΄ 17/Λουκ κ΄ 25).

Ὑπάρχει μία κόκκινη γραμμὴ ποὺ νὰ διαχωρίζει τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ καίσαρος; Οἴκοθεν νοεῖται, γραμμὴ ποὺ νὰ χωρίζει στεγανὰ τὶς δύο περιοχὲς δὲν διαχαράσσεται. Ἐὰν ὁ «καῖσαρ» – ἐν προκειμένῳ ὄνομα περιεκτικὸ ἐξουσίας – ἐξουσιάζει κακῶς, φερόμενος πρὸς τὸν λαὸ καταδυναστευτικῶς, τότε ὁ λαὸς θὰ ὑπονομεύει τὴν ἀρχή του, ὥσπου νὰ τὸν καταργήσει, κατὰ τὴν κορύφωση τῆς ἀγανακτήσεώς του. Εἰδικὰ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ πορεύεται τὴν ὁδὸν Κυρίου, περιχαρακωμένος μὲ τὸ Ἀποστολικὸ λόγιο, «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πρ. ε΄ 29), θὰ ἀντιδράσει ἀναλόγως, παθητικῶς ἀλλὰ καὶ ἐνεργητικῶς.

Ἐννοεῖται οἱ ἀντιεξουσιαστικὲς ἐνέργειες τοῦ λαοῦ, ἐπιτελούμενες μὲ σκοπὸ τὴν ὑπονόμευση τοῦ καθεστῶτος, περιλαμβάνουν ὅλο τὸ φάσμα τῶν ἀντικαθεστωτικῶν δραστηριοτήτων, ἀσφαλῶς καὶ τὴν διὰ παντοίων τρόπων ἀποφυγὴ καταβολῆς φόρων. Ἀναμφίβολα ὁ λόγος τοῦτος, ἀπὸ «συνετοὺς» ἀνθρώπους, αὐτοὺς τοὺς «νομοταγεῖς» ποὺ τοὺς παρουσιάζει ἡ ἐξαρτημένη τηλεόραση πληθωρικῶς, θὰ ἀντιμετωπισθεῖ ὀργίλως. Ὠθοῦμε τὸ ἐνδεχόμενο στὴν πιὸ ἀκραία περίπτωση: Ἔχετε τὸ τελευταῖο χρηματικὸ ἀπόθεμα καὶ τὸ ἀπαιτεῖ ἡ ἐφορία, ἐνῶ ἡ οἰκογένειά σας ἀντιμετωπίζει, ἂν δὲν τὸ βιώνει, τὸ φάσμα τοῦ λιμοῦ. Τὶ θὰ εἶστε, ἐὰν τὸ ἀπόθεμα ἐκεῖνο «ἀκουμπήσετε» στὴν ἐφορία; Ἕνας βλάκας!

Ἡ Ἑλλὰς πολεμεῖται ἀπὸ μισέλληνες ἐχθρούς, μὲ ἀρχηγὸ ἕναν Μπενάκη, τὸν γνωστό σας Σαμαρᾶ. Αὐτοί, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ὁμοθρήσκους τους τοῦ «δ.ν.τ.», καὶ διακαιόμενοι ἀπὸ λυσσῶδες πάθος, φορολογοῦν ἀγρίως τοὺς Ἕλληνες, ὄχι ἐπειδὴ ἔχουν ἀνάγκη οἰκονομική, ὅπως ἔχουμε ξαναπεῖ, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τὸ δικαίωμα ξεπουλήματος τῆς Χώρας, καὶ ἐπίσης, νὰ ἀφήσουν, τὸν Ἕλληνα ἀπένταρο καὶ ἀνάργυρο· γι’ αὐτὸ μαζεύουν καὶ τὰ χρυσαφικὰ μέσω τῶν ὡς ἔγγιστα 7.000 ἐνεχυροδανειστηρίων!

Ἐπ’ αὐτοῦ δὲν γνωρίζουμε τὶς μυστικὲς διομολογήσεις ποὺ ἔγιναν μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἐκείνων. Ὅμως τὰ τεκμήρια βοοῦν.

Ἂν δὲν τὰ διακρίνετε νὰ σᾶς παραθέσουμε ἕνα δεῖγμα. Ἐγκύψατε στὸ λαβυρινθῶδες σύστημα τῶν φοροαπαλλαγῶν. Τοῦτο τὸ εὐνοϊκὸ μέτρο γιὰ ποιοὺς τὸ ἐπιφυλάσσει ἡ τῶν καθαρμάτων ἐξουσία; Μήπως γιὰ τὶς οἰκογένειες τῶν πολυτέκνων, μιὰ καὶ μᾶς ἀπειλεῖ ἡ ὑπογεννητικότης; Ὄχι, διότι τὶς οἰκογένειες αὐτὲς φορολογοῦν περισσότερο ἀπὸ τὶς ἄτεκνες! Μήπως τὴν Ἐκκλησία; Μήπως ἄλλες ἐθνωφελεῖς ὑπηρεσίες; Ὄχι! Ὄχι!

Φοροαπαλλαγῆς τυγχάνουν μόνο τὰ μισελληνικὰ κέντρα: ἡ συναγωγή, τὸ τζαμί, ἡ μασονικὴ στοὰ τῶν ἀνωμάλων, οἱ off-shore ἑταιρεῖες, τὸ μέγαρο μουσικῆς, τὸ «Μπενάκειο», οἱ μεγαλοεργολαβικὲς ἑταιρεῖες, οἱ τηλεοπτικοὶ σταθμοί, ἡ γιεχωβαδικὴ ἀντιεκκλησία, οἱ πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες, οἱ λαθρομετανάστες, τὸ Ἀεροδρόμιο, οἱ τούρκικες ἐπιχειρήσεις Θράκης....

Δὲν χρειάζεται νὰ τὸ ποῦμε, φοροαπαλλαγῆς, καὶ ἄλλων σκανδαλωδῶς εὐνοϊκῶν διευθετήσεων, τυγχάνουν οἱ τράπεζες. Κατὰ ἀπόφανση τοῦ μεγάλου συνταγματολόγου, μεγαλυτέρου δὲ λαοπλάνου καὶ φαφλατᾶ – τὸν Βενιζέλο, ἐννοῶ –, οἱ τράπεζες, τοῦτα τὰ τοκογλυφικὰ διαφθορεῖα, ποὺ δὲν διαφέρουν σὲ τίποτα ἀπὸ τὰ καζίνο, κρίνονται ἄξιες ἐνισχύσεως, ὅμως ἐξαιρουμένων τῶν ... τραπεζιτῶν. Ὅπως, ἀκριβῶς, τὸ εἶπε, καὶ εἶναι νωπὸ τὸ ἄκουσμά του: «Νὰ ἐπανακεφαλαιοποιηθοῦν οἱ τράπεζες, ὄχι οἱ τραπεζίτες»(28/11/2012). Ὁ Βενιζέλος συνεχῶς καὶ ἐκτραχύνεται στὴ δημαγωγία, ἀφοῦ ἔφτασε νὰ φθέγγεται σαχλαμάρες.

Ὅλα τοῦτα τὰ διαβολικὰ σπήλαια τοῦ τρόμου καὶ τοῦ φόνου μένουν ἀφορολόγητα! Καὶ ὄχι μόνο, ἀλλ’ ἐνισχύονται μὲ ἑνέσεις οἰκονομικῶν ἐνισχύσεων! Δεῖτε τὶς λεγόμενες ξένης σημαίας offshore ἑταιρεῖες. Τοῦτες ξεπερνοῦν τὶς 21.000 ὅμως οἱ μόνο 16.580 δηλώνουν ἐνεργές. Ὅλες τους ἀπέκτησαν ἰδιόκτητα, μετερχόμενες μισοπαράνομες ἐργασίες. Τὸ 2003 κατέβαλαν φόρο κοντὰ 5.000.000 euros. Ἔκτοτε, ἐνῶ αὐξάνουν (ἀπὸ 300 μέχρι καὶ 2.000 ἐτησίως) ὁ φόρος τους κατεβαίνει. Φέτος, μὲ τοὺς χειρισμοὺς τῶν φοροαπαλλαγῶν, συρρικνώθηκαν σὲ 965 ἐξωχώριες μὲ 300€ ἑκάστη ἐτήσιο φόρο! Δηλαδὴ ἀπὸ 5.000.000 φόρο κατέβηκαν στὶς 100.000 euros! Τοῦ χρόνου θὰ ἀπαλλαγοῦν καὶ ἀπὸ τοῦτον τὸν φόρο. Ἂν προλάβουν....

Τὸ «Μπενάκειο Φυτοπαθολογικὸ Ἰνστιτοῦτο», ὡς ἰδιοκτησία τῆς οἰκογενείας Μπενάκη, δέχεται οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις, ὡς ὑποκατάστημα τῆς συναγωγῆς. Οὕτω ἡ ἴδια ἡ οἰκογένεια, ἀφοῦ χειρίζεται τὸ χρῆμα τῆς Ἑλλάδος, ἐνέκρινε ὑπὲρ τοῦ «Ἰνστιτούτου» ἕνα κονδύλι, ἀπὸ τὰ φανερά, τῆς τάξεως τῶν 11,5 ἑκατομμυρίων. Μὲ ποιὸ μυστικὸ σκοπό; νὰ ἐφευρίσκει τρόπους μεταδόσεως ἀσθενειῶν στὴν Ἑλληνικὴ χλωρίδα! Γιὰ τὴν Μπενάκειο ἀράχνη ποὺ διεμβολίζει πειρατικῶς τὶς πολιτισμικὲς συλλογές, ἰδιωτῶν ἤ ἱδρυμάτων, παρατηροῦμε ἐμπλουτισμὸ τῶν συλλογῶν της, κατὰ τρόπο αὐθαίρετο καὶ ἁρπακτικό. Πολλὲς συλλογὲς ἀρχαιολογικῶν εὑρημάτων περιέρχονται ἀθόρυβα στὴν κτήση τοῦ Μπενακείου μὲ τρόπους αὐτόχρημα κλέφτικους. Ἐσχάτως ἡ μουσειακὴ συλλογὴ Τσολοσίδη περιῆλθε ὑπὸ τὴν κατοχὴ τοῦ Μπενάκη.

Ἡ Ἐκκλησία μας φορολογεῖται νομίμως, ἐνῶ ὅλα τὰ λοιπὰ θρησκευτικὰ ἱδρύματα ἔχουν ἀτέλεια σὲ ὅλα. Οἱ ἱεροὶ ναοὶ τοῦ ἡμετέρου Σεβασμιάματος ἔχουν κτισθεῖ καὶ συντηροῦνται διὰ καὶ ἐκ τῶν ἐνόντων. Ὅμως τὸ τζαμὶ στὴν Ἑλλάδα ἀντιμετωπίζεται μὲ χαρακτηριστικὴ μεροληψία, ὡσὰν σὲ ἰσλαμικὴ χώρα. Μὴ νομίζετε ὅτι τὰ προχριστιανικὰ μνημεῖα τῆς ἀρχαιότητός μας ἀντιμετωπίζονται εὐνοϊκότερα. Ἀρχαιότητές μας (Ἐλευσίνα, Θήβα, Πελάνα) μετατρέπονται σὲ σκουπιδότοπους, μὲ μουλωχτὴ προτροπὴ τῶν ἐξουσιαζόντων. Ὁ ναὸς τοῦ Διονύσου στὴ Μαρώνεια Θράκης ἀφήνεται νὰ καταρρέει, ἐνῶ στὸ τζαμὶ Διδυμοτείχου διετέθησαν 4.000.000 euros! Στὴ Ρόδο ἀνώρθωσαν τζαμὶ ἐγκαταλειμμένο, χωρὶς νὰ ὑπάρχει μουσουλμάνος! Πρὸς ἐκείνους, μουσουλμανολαγνία· πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία, λυσσομανία!

Τὰ ἴδια σὲ Ἀθήνα (Μοναστηράκι), Θνίκη καὶ Λάρισα (Ἀλκαζάρ), Κῶ....

Αὐτοὶ ὅλοι, οἱ ἐχθρικῶς διακείμενοι ἀπέναντι τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δὲν καταβάλλουν φόρους. Ζητοῦμε στοχαστικὸ νοῦ νὰ κρίνει ἀκριβοδίκαια, ἂν ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ποὺ καταβάλλουμε φόρους, αὐτοὶ δὲν μᾶς θεωροῦν βλάκες. Ὅμως ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Χριστιανοὶ δὲν εἴμαστε βλάκες καὶ πλανᾶται οἰκτρῶς, ὅποιος μᾶς ἀντιμετωπίζει ὡς τοιούτους. Ἐξίσου πλανᾶται καὶ ὁ χριστιανὸς ἐκεῖνος ποὺ νομίζει ὅτι ἡ βλακεία του θὰ ἐκληφθῆ ὡς ἀρετὴ καὶ ὁ ἴδιος θὰ δικαιωθῆ· ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι καταφύγιο βλακείας καὶ αὐτὸς εἰσῆλθε ὡς πρὸς οἰκεῖο τόπο. Βουλόμενος νὰ ἐκφέρω λόγο κεφαλαιώδους σημασίας, κατ’ ἀρχὰς κομίζω Ἀποστολικὸ λόγιο ποὺ τὸ νόημά του μεταβιβάζεται, ἀπὸ τὸ πλοῖο μεταγωγῆς τοῦ Παύλου, στὴν ἐθνικὴ ὁλκάδα, ὅτι ὅταν οἱ ναῦτες ἐγκαταλείπουν τὸ πλοῖο, οἱ λοιποὶ ἐπιβάτες τοῦ πλοίου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ σωθοῦν: «...ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε» (Πρ. κστ΄ 31). Μεταφέρω τὸ νόημα τοῦ χωρίου στὰ καθ’ ἡμᾶς: Ἐὰν στὸ πλοῖο «Ἑλλὰς» δὲν μείνουν αὐτοί, ποὺ τοὺς δωρήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ βλέπουν σὲ βάθος χρόνου, τότε οἱ λοιποὶ ἐμεῖς δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ μείνουμε σῶοι. Θὰ μᾶς πνίξουν τὰ κύματα, ἂν αὐτοὶ δὲν ἀναλάβουν τὴν οἰακοστρόφηση τοῦ πλοίου. Περιμένουμε τὸν προβλέπτη ποὺ βλέπει τὰ κύματα νὰ ἔρχονται καὶ εἰδοποιεῖ τοὺς ὑπναλέους καὶ συμβατικοὺς, γιὰ τὸν ἐπερχόμενο κατακλυσμό. Ἀποποιούμενος δὲ τὴν ἀπὸ Θεοῦ ἐντολή, τότε αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ αἴτιος τοῦ ναυαγίου, ὅπως ὁ οὐρανολέκτης Πατὴρ Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης στὴν οὐρανοδρόμο «Κλίμακά» του ἀποφθέγγεται: «Εἰ ἔλαβες ὅμματα προβλέπειν τὰ κύματα, πρόλεγε τοῖς ἐν τῷ πλοίῳ σαφῶς· εἰ δὲ μή, σὺ εὑρίσκῃ τοῦ ναυαγίου παραίτιος...» (ΛΑ΄ 21).

Ἐπανερχόμαστε στὸ περὶ φόρων θέμα. Στὴν Ἑλλάδα καταβάλλουν φόρους μόνο οἱ «βλάκες». Ἔχουμε νὰ ποῦμε ἀμέσως, πὼς ὅποιος βούλεται νὰ μὴ θεωρεῖται κορόϊδο θὰ πρέπει νὰ σταθῆ ἀρνητικὸς ἀπέναντι τῶν φοροεισπρακτόρων. Ἑπομένως, Μὴ Πληρώνετε Φόρους! Ὅμως ὄχι μὲ ἄγονη ἄρνηση, ἀλλὰ σὰν ἠλίθιοι καὶ νομοταγεῖς, προσπαθῶντας νὰ κερδίσετε χρόνο καὶ χρῆμα. Νὰ ξέρετε: ἔστω καὶ λίγα euros νὰ παρακρατήσετε καὶ λίγες ἡμέρες νὰ καθυστερήσετε, θὰ ἔχετε κάποιο κέρδος, ποὺ θὰ καθορίσει ἀκόμα καὶ τὴ μεταθανάτια ζωή σας. Σκεφθῆτε, ἐκεῖνα τὰ euros, ποὺ θὰ παρακρατήσετε ἀπὸ τοὺς καταραμένους φορομπῆκτες, τότε θὰ ἔχετε τὴν εὐκαιρία νὰ θρέψετε κάποιο ἑλληνόπουλο ποὺ λιποθυμᾶ νηστικό, λόγῳ πείνης. Κὶ ἄν, ὃ μὴ γένοιτο, τύχει νὰ πεθάνετε – νὰ πεθάνουν, νὰ ψοφήσουν μετ’ αἰσχύνης οἱ φορολογοῦντες καὶ ὄχι οἱ Ἕλληνες! –, τὰ χρήματα, ποὺ δὲν προλάβατε νὰ τοὺς τὰ «ἀκουμπήσετε», θὰ τὰ βροῦν ἐπάνω σας οἱ δικοί σας καὶ θὰ σᾶς μνημονεύουν εὐγνωμόνως. Μικρὲς πράξεις ποὺ ὅμως σᾶς ἐξασφαλίζουν θέση στὸν Παράδεισο, κατὰ τῆν ἐπαγγελία τοῦ φιλελεήμονος Κυρίου μας, ποὺ εἶπε ἀψευδῶς: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» (Μακ. ε΄ 7). Ἃν ἐπινοήσετε καὶ ἄλλους τρόπους ἀποφυγῆς τῆς καταβολῆς φόρου νὰ τοὺς ἐφαρμόσετε, καὶ θὰ εἶστε ἐπαινετοὶ ἀπὸ συνέλληνες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ Θεό. Μόνο σ’ αὐτὰ τὰ παλιόσκυλα ποὺ σᾶς ἀφαιματώνουν στραγγίζοντάς σας νὰ μὴ δεχθῆτε νὰ δώσετε λεπτό! Μέμνησθε, ὦ φορολογούμενοι, Μάμαντος, τοῦ Ἁγίου μάρτυρος (2 Σεπτεμβρίου), ποὺ ἀρνήθηκε νὰ καταβάλει φόρους.

Πρέπει ἐξάπαντος νὰ πετάξουμε ἀπὸ πάνω μας τὸ νόμισμα τῶν ἀτίμων τοκογλύφων καὶ τραπεζοκρατόρων, τὸ euro, καὶ νὰ ἐπαναφέρουμε τὸ πανάρχαιο Ἐθνικό μας νόμισμα, τὴν τετιμημένη Δραχμή! Δραχμή· τὶ ἀναμνήσεις πανεθνικὲς καὶ τὶ νοσταλγίες διαεθνικὲς δὲν ἀνεβάζει στὴν Ἐθνικὴ μνήμη τοῦτο τὸ νόμισμα. Δεῖτε πόσοι ἐπιφανεῖς συγγραφεῖς ἀναφέρουν τὴ δραχμή, γιὰ νὰ αἰσθανθῆτε ὑπερήφανοι:

Ἱστορικοὶ – Χρονογράφοι: Ἡρόδοτος, Ξενοφῶν, Θουκυδίδης, Φιλόχορος, Δίων Κάσσιος, Ἀρριανός, Πολύβιος, Δημήτριος, Ἰούλιος Ἀφρικανός, Εὐσέβιος ὁ Παμφίλου, Κοσμᾶς Ἰνδικοπλεύστης, Μιχαὴλ Γλυκᾶς, Νικηφόρος Γρηγορᾶς, Παπᾶ Συνοδινός.

Φιλόσοφοι: Πλάτων, Ἀναξαγόρας, Θεόφραστος, Διογένης, Ἀριστοτέλης, Ἀσπάσιος, Πλούταρχος, Ἀμμώνιος, Ἐπίκτητος, Πρόκλος, Πορφύριος, Λιβάνιος, Σιμπλίκιος, Ἰωάννης Φιλόπονος, Θεμίστιος, Ἀλέξανδρος, Γεώργιος Πλήθων.
Ποιητές: Ἀριστοφάνης, Μένανδρος, Κράτης, Δίφιλος, Νίκανδρος, Ἀντιφάνης, Νικόστρατος, Φιλίσκος.

Ρήτορες: Λυσίας, Αἰσχίνης, Δημοσθένης, Ἡρωδιανός.

Σοφιστές: Ἀθήναιος, Δίων Χρυσόστομος, Μάξιμος, Φλάβιος Φιλόστρατος, Λιβάνιος, Κλαύδιος Αἰλιανός, Εὐτέκνιος

Παροιμιογράφοι, Μυθολόγοι, Ἀνθολόγοι: Αἴσωπος, Ζηνόβιος, Μιχαὴλ Ἀποστόλιος, Ἰω. Στοβαῖος, Ἀρσένιος, Γρηγόριος Β΄ Πατριάρχης ΚΠόλεως.

Λεξικογράφοι, Φιλόλογοι: Ἡσύχιος, Ἐτυμολογικὸν Μέγα, Σουίδα, Στέφανος Βυζάντιος, Ἀνθολογία Ἑλληνική, Λεξικὸ Πάτμου, Θωμᾶς Μάγιστρος. Ὠρίων, Ἀμμώνιος, Ἁρποκρατίων, Γρηγόριος Πάρδος, Ἰούλιος, Φιλόξενος.

Ἰατροί: Ἱπποκράτης, Διοσκορίδης, Παῦλος, Ἀέτιος, Ἀρεταῖος, Γαληνός, Ὀρειβάσιος, Ροῦφος.

Γεωγράφοι, Ἐξερευνητές: Παυσανίας, Στράβων.

Μηχανικοί: Ἥρων.

Ἡ δραχμὴ ἀναφέρεται, ὅπως εἶναι ἑπόμενο, καὶ στὰ ἱερὰ κείμενα τῆς Πίστεώς μας, τὴν Καινὴ Διαθήκη (Λουκ. ιε΄ 8, 9), καθὼς καὶ τὴν Παλαιά: Ἐξ. λθ΄ 2/ Β΄ Ἔσδ. η΄ 27 («χαμινίμ»/Τωβ. ε΄ 15/ Β΄ Μακ δ΄ 19ἑ.· ι΄ 20· ιβ΄ 43/ Γ΄ Μακ. γ΄ 28. Ἀναφέρεται, ἐπίσης, καὶ ἀπὸ δύο ἐξωβιβλικοὺς ἑβραίους συγγραφεῖς, τὸν Φίλωνα καὶ τὸν Ἰώσηπο.

Σειρὰ καὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες καὶ ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς ὑπομιμνήσκουν τὴ δραχμή: Μ. Ἀθανάσιος, Μ. Βασίλειος, Γρηγόριος Θεολόγος, Ἰωάννης Χρυσόστομος, Γρηγόριος Νύσσης, Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος, Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ἱππόλυτος, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης, Ἀντίοχος Μοναχός, Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος, Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, Ἐφραὶμ ὁ Σύρος, Εἰρηναῖος, Μ. Φώτιος, Μεθόδιος, Γερμανός, Νικηφόρος, Κάλλιστος Ξανθόπουλος, Φιλόθεος Κόκκινος, Εὐστάθιος Θνίκης, Doctrina Patrum, Γρηγόριος Ἀντίοχος, Νικόλαος Καβάσιλας, Δαμασκηνὸς Στουδίτης, Μιχαὴλ Ψελλός, Γεώργιος Ἀκροπολίτης, Γεννάδιος Σχολάριος, Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις, Μιχαὴλ Χωνιάτης, Θεοδώρητος, Νεῖλος Ἀγκύρας, Ἀνδρέας Λιβαδεινός, Κοσμᾶς ὁ Βεστήτωρ, Προκόπιος, Μακάριος ὁ Χρυσοκέφαλος, Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Θεοδώρα Ράλαινα.

Σκεφθήκατε ποτὲ ὅτι τοῦτο τὸ ἱστορικότερο πάντων τῶν νομισμάτων, ἐπὶ εἴκοσι πέντε αἰῶνες λειτουργοῦσε ὡς κύριος συντελεστὴς εὐσταθείας τῆς οἰκονομίας; Ἀκόμα καὶ μέχρι τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς συνωμοτικῆς ἀντικαταστάσεώς του ἀπὸ τὸ ἰουδαιογερμανοτραπεζίτικο euro ἡ δραχμὴ κυκλοφοροῦσε σὲ πολλὲς χῶρες, ὡς ἰσάξιο νόμισμα μὲ τὰ ἐθνικὰ τοιαῦτα. Ἀκοῦστε ἰσοτιμία ἀσύλληπτη προπολεμικῶς: μία λίρα Ἀγγλίας ἴση μὲ μία δραχμή!

Νόμισμα ὑγιὲς ἡ Δραχμή, μὲ ἐξυγιαντικὲς δυνατότητες, γιὰ κάθε οἰκονομία, ὑποβάσταζε στιβαρὰ τὸν νομισματικὸ πολιτισμό, ὡς ὑπολογίσιμο κριτήριο τῆς ὅποιας οἰκονομικῆς πράξεως. Καί, μάλιστα, μὲ ἐγγύηση ὑψηλοτίμου συναλλακτικῆς ἀξίας. Μὲ 300 ἀργυρὲς δραχμὲς κατασκευάσθηκαν τριήρεις (Β΄ Μακ. δ΄ 20).

Στὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, ἡ δραχμὴ ἱεροποιεῖται, καὶ μὴ σᾶς ἠχῆ παράξενα. Δὲν ἀναφέρεται στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο τυχαίως ἡ «ἀπωλεσθεῖσα δραχμή». Ἄλλα δὲ κείμενα θεμελιακά, ὅπως οἱ Διαταγὲς Ἀποστόλων, ἤ ἡ Γ΄ Οἰκουμενικὴ ἐν Ἐφέσῳ Σύνοδος, ποιοῦνται μνείαν τῆς δραχμῆς, μάλιστα τοῦ «διδράχμου» (βλ. Ἰησ. Ν. ζ΄ 21).

Θὰ θέλαμε νὰ παραθέσουμε καὶ τὶς ὀνομασίες πολυδράχμων μονάδων, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ «δίδραχμον»: τὸ «τρί–», τὸ «τετρα–», τὸ «πεντα–», τὸ «ἑξά–», τὸ «ἑπτά–», τὸ Μακεδονικὸ «ὀκτάδραχμον», τὸ «δεκάδραχμον» καὶ «δωδεκάδραχμον».... Καὶ ταῦτα πάντα ἀναφέρονται ἀπὸ πολλούς, ὅμως δὲν θὰ παραθέσουμε τὰ ὀνόματά τους, ἀποφεύγοντες τὸν πληθωρισμό.

Ἀλλὰ τὴ δραχμὴ δὲν θὰ ἐπαναφέρουμε μόνο γιὰ ρομαντικοὺς λόγους. Τὰ σημιτικὰ καθάρματα, ποὺ ἀντικατέστησαν τὴ Δραχμὴ ἀπὸ τὸ euro, ἐνήργησαν βάσει σχεδίου, τῆς χρεωκοπίας δηλονότι. Χωρὶς ἄλλο λόγο, μόνο μὲ τὴν οἰκονομικὴ ἀφαίμαξη τῶν 12 δις euros τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῶν 15 τῶν offshore ἑταιρειῶν, δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου, δηλαδὴ τῆς βαθμιαίας ἐλλείψεως ρευστότητος, θὰ ἐπετυγχάνετο τὸ σχέδιο. Οὕτω ἡ ἔξοδος τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ euro, ἡ λεγόμενη «Grexit», δὲν θὰ γίνει ἐπειδὴ τὴν κραδαίνουν ἀπειλητικῶς τὰ μισητὰ τροϊκανά, ἀλλ’ ἐπειδὴ τὴν ἐπιζητοῦμε ἐμεῖς.
Ἀσφαλῶς τοῦτο συνεπάγεται καὶ τὴν τακτοποίηση τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων, ἀπὸ τὸ 1940 καὶ ἐντεῦθεν.

Οἱ μαφιόζοι ποὺ μᾶς καταδυναστεύουν μᾶς φορολογοῦν τοῦ θανατᾶ. Γνωρίζετε δά· τὸ 99,5% τῶν φόρων ποὺ συλλέγει ἡ μαφία τῶν ἐξουσιαστῶν προέρχεται  ἀπὸ τὴ φορολογία τῶν ἐπαγγελματιῶν, τῶν ἐργαζομένων, τῶν συνταξιούχων, καὶ μόνο τὸ 0,5% ἀπὸ τὶς ἀνώνυμες ἑταιρεῖες! Ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν τὸ ἀντίθετο! Ὅμως γιὰ νὰ μὴ ἀντιδρᾶτε δυναμικά, φαίνεται πὼς εἶστε τρομοκρατημένοι. Συσπειρωθῆτε πρὶν εἶναι ἀργά! Σᾶς ἐπισκέπτεται ἐφοριακὸς σὲ χωριό; σὲ γειτονιά; χυμῆξτε ἐπάνω του. Ἂν δὲν θέλετε νὰ ζήσετε στὸ ὄνειδος καὶ τὴν καταισχύνη, ψάχνοντας τοὺς κάδους.... Νὰ πῶ καὶ τοῦτο· ἂν ἕνας, ἀπὸ τοὺς 3.000; 4.000; ποὺ αὐτοκτόνησαν, σκότωνε ἕναν ἀπὸ τὰ καθάρματα τῆς ἐξουσίας, θὰ ἄλλαζαν πολλά....

Μὲ τὸν τηλεμαραθώνιο ἐχθὲς συγκεντρώθηκαν ἑκατοντάδες χιλιάδες €.. Ὅσοι δὲν εἶστε ἀνόητοι, μὴ δίνετε, σ’ αὐτοὺς τοὺς κλέφτες. Σὲ κανένα παιδάκι τῆς Ἀφρικῆς δὲν δίνουν οὔτε λεπτό! Πεινοῦν τὰ παιδάκια τῆς Ἑλλάδος, καὶ σεῖς τὰ δίνετε στοὺς κλέφτες; Θὰ τιμωρηθῆτε γι’ αὐτό!

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως