Θά ἔπρεπε νά δώσουν τή διαχείριση τοῦ κράτους στήν Ἐκκλησία;

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010 1:18 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Θά ἔπρεπε νά δώσουν τή διαχείριση τοῦ κράτους στήν Ἐκκλησία; 

(Ἀνώνυμος).

Ἀπάντηση: Ἡ Ἐκκλησία ἀσκεῖ ἔργο πνευματικό καί δέν διεκδικεῖ κρατική ἐξουσία· ὅταν δέ τῆς δόθηκε ἡ εὐκαιρία, ἀπεποιήθη τήν ἀνάληψη τοῦ κρατιστικοῦ ἐκτρόπου. Ἀλλ’ ἄς περιμένουμε λίγο ἀκόμα καί θά δοῦμε ὅλον τόν κόσμο, ἀνεπηρέαστο ἀπό θολές προπαγάνδες, νά προσέρχεται ἐλεύθερα στήν Ἐκκλησία μας, καί Αὐτή νά μεταπλάθη τά πλήθη σέ εὐλογημένες παλλαϊκές συγκροτήσεις. Τότε ὅλοι θά εἴμαστε ἐκκλησία, ἐνῶ ὁ Εὐαγγελικός λόγος θά διέπη τή ζωή μας. Τότε ἡ διαχείριση τῆς ἰδανικῆς, συνάμα ὑπαρκτῆς, Πολιτείας θά δοθῆ στήν ἐκκλησία. Τότε, ἀφοῦ ἐκλάμψει ἡ ἀλήθεια θά συλλαμπρυνθῆ καί ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων. Τό δέ πρότυπο τῆς μονῆς, πού γράφετε, θά ὑπολοποιηθῆ πρωτίστως στήν κοινοκτημοσύνη….

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως