Οἱ σταθμοί διοδίων συνεχῶς καί φυτρώνουν ὡσάν τά μανιτάρια.

Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 7:46 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση:Οἱ σταθμοί διοδίων συνεχῶς καί φυτρώνουν ὡσάν τά μανιτάρια. Τί γίνεται μ’ αὐτούς; 

 (Ἰωάννα, Καρπενῆσι)

Ἐγκυμονεῖται ὁ Ἀντίχριστος ἤ ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου παρουσία;

7:26 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση: Ἡ ἐποχή μας παρουσιάζει ἐναργῶς σημεῖα πρωτοφανοῦς καί ἀνηκέστου φθορᾶς. Ἐγκυμονεῖται ὁ Ἀντίχριστος ἤ ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου παρουσία;

(Νεκταρία, Θεσσαλονίκη)

'Ή Ἐκκλησία μας πρέπει νά φορολογεῖται, ἤ ὄχι;

7:22 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση: Ή Ἐκκλησία μας πρέπει νά φορολογεῖται, ἤ ὄχι; 

(Χρῆστος, Θεολόγος).