Ὅσον ἀφορᾶ τό «Ὁλοκαύτωμα»...

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 3:03 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ὅσον ἀφορᾶ τό «Ὁλοκαύτωμα» υπάρχουν στατιστικές, δοθέντος ότι ἄλλοι λαοί μέ μεγαλύτερες ἀπώλειες δέν προβάλουν τό θέμα τοῦτο;

(Ἕνας Ἀθηναῖος Πολίτης)