ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ…

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 5:09 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

     Οἱ Πατριῶτες, ὅσοι ἀγαποῦν τὸν Ἑλληνισμό, μὲ τὶς ἀναπαλλοτρίωτες ἀξίες του, τὶς εὐγενεῖς παραδόσεις του καὶ τὰ ὅσα εὔπλεκτα θέσμιά του, ἂς συσπειρώνονται. Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἔθνους μας, μὲ πρῶτο τὸν κήρυκα τοῦ θανάτου τζουγκασβίλι, τοὺτο τὸ μισητὸ κάθαρμα τοῦ μισελληνικοῦ τόξου, θὰ προσπαθήσουν νὰ ἐπιφέρουν παντὶ τρόπῳ μεγάλη ἀναστάτωση καὶ ἀρρυθμία στὴ λειτουργία τῶν κοινωνικῶν δομῶν. Θέλουμε, ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦτο, νὰ συστήσουμε στὸν κάθε πατριώτη νὰ προπαρασκευάζεται γιὰ τὴ μεγάλη καὶ ἐπιβλητικὴ σύγκρουση. Μποροῦμε νὰ βλέπουμε πανοραμικῶς, τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου ποὺ καταστρώνουν οἱ ροτσιλδῖτες ἐπὶ τῇ βάσει τῆς δημιουργίας κρίσεων: οἰκονομικῆς, ὑγειονομικῆς, ἐνεργειακῆς, κλιματικῆς(Κων. Βαθιώτης), ἀλλὰ καὶ ἐπισκοπικῆς, δικαστικῆς, δημοσιογραφικῆς.

Μὲ τὸ ἐπιχείρημα τάχα ὅτι προστατεύει τὸ περιβάλλον – τὸ ὁποῖο δὲν κινδυνεύει καθόλου, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Δ. Φώσκολος – ἡ Ἀράχνη θὰ ἀπαιτήσει τὴ σφαγὴ ὅλων τῶν ζώων. Γι’ αὐτό, τῶν φρονίμων τὰ παιδιὰ θὰ ἁλατίσουν ἢ θὰ κονσερβάρουν κρέας, τώρα ποὺ διατίθεται πλεοναστικῶς, γιὰ νὰ ἔχουν κατὰ τὸ κρίσιμο τετράμηνο ποὺ μᾶς ἔρχεται.

Μὲ ἄλλο ψεύτικο ἐπιχείρημα χρεωκοπίας οἱ ἐν Ἑλλάδι τηλεφωνικὲς ἑταιρεῖες θὰ ἀποκλείσουν τὴ λειτουργία τῶν τηλεφώνων, ἑπομένως τὰ κινητὰ θὰ μένουν ἀνενεργά. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, οἱ Πατριῶτες, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα τῆς ἐξεγέρσεως τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δὲν εἶναι μακριά, θὰ πρέπει ἀπὸ τώρα, νὰ προσδιορίσουν τὰ σημεῖα συναντήσεως τῶν Ἐξηγερμένων. Ἂς προμηθευθοῦν, ὅσο εἶναι νωρίς, ἰσχυρὲς ντουντοῦκες· μὲ τὴν ἐκφώνηση τοῦ συνθήματος· «Πατριῶτες, ἐγερθῆτε!» θὰ ὀργανωθεῖ τρομακτικὴ συσπείρωση ποὺ ὡσὰν κῦμα δυνατὸ θὰ παρασύρει ἅπαν τὸ σκουπιδαριό.

Ἡ ἀξία τοῦ euro ἐκμειώνεται, τείνει δὲ πρὸς τὴν ἐκμηδένιση. Ἀσφαλῶς σὲ λίγους μῆνες, τὸ νόμισμα τοῦτο, τῆς ὑστεροβουλίας τῶν τραπεζιτῶν, λόγῳ τῆς μηδενικῆς ὀνομαστικὴς ἀξίας του, θὰ γίνει αἴτιο λιμοῦ. Ὅθεν ἂς φροντίσει ὁ Πατριῶτης νὰ τὸ ξεφορτωθεῖ, ἐπενδύοντας σὲ κάτι χρήσιμο καὶ ἐπωφελές.

Ἡ παγκόσμια ροτσιλδικῆς ὑφάνσεως ἀράχνη ἄρχισε ὁρατὰ νὰ περισφίγγει τὰ ἔθνη, καὶ φαίνεται γιὰ τὴν ὥρα πὼς κυριαρχεῖ νικηφόρως. Ἡ διὰ τῆς ἀτιμίας πορεία, πρὸς τὴ νίκη, εἶχε γιὰ αἴτιο νὰ ξεθαρρέψει ὁ ἰουδαϊκός φυρμὸς καὶ νὰ μὴ διστάζει νὰ δημοσιεύει προκλητικὰ ὅλες τὶς ἐκτροπές του: τὴν περιβαλλοντικὴ ἐπιβολή (τὸ ἰουδαιόκτητο super market «Βασιλόπουλος» προβάλλει τὸ σύνθημα: «allazoumesinithies»· τὴν ὑλοποιούμενη φυλακὴ τοῦ ἐσχάτου(μέσῳ τοῦ lock down)· τὰ σατανοτέλεστα ἐμβόλια (ἀνακραμμένα μὲ μαγνητιζόμενα μέταλλα καὶ κάποια δόση δηλητηρίου κόμπρας)· τὸν φόνο μικρῶν παιδιῶν γιὰ τὴν ἀφαίρεση τοῦ ἀδρενοχρώματος (πῶς ἐξαφανίστηκαν τὰ «ἀσυνόδευτα» λαθρόπαιδα;)· τὴ διαφθορὰ μικρῶν κοριτσιῶν (ἀπὸ τριετοῦς καὶ ἄνω, καθὼς γράφει τὸ ταλμούδ)· τὴν αἱμομιξία (περὶ αὐτῆς ἐξετάσατε τοὺς 58 γάμους ποὺ συνῆψε ἡ δυναστεία Ρότσιλντ, καὶ εἶναι ὅλοι α’ καὶ β’ βαθμοῦ κατιόντος καὶ πλαγίου· ἀκούσατε καὶ τὴν ὁμολογία τῆς κόρης τοῦ προέδρου τῆς γιούσα Biden, ποὺ λουτρίζεται μαζὶ μὲ τὸν πατέρα της!)· τὸν «μετανθρωπισμό» καὶ τὴν «παγκόσμια κυβέρνηση» (προπαγανδιστὲς αὐτῶν εἶναι οἱ δύο ἰουδαῖοι, ὁ Σβάμπ καὶ ὁ Χαράρι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν Ἑλλάδι πολιτικοί). Αὐτὰ θὰ σημάνουν καὶ τὸ τέλος τους.

Τοῦ πολυμετώπου πολέμου, ποὺ διεξάγουν οἱ κάνθαροι τοῦ Ρότσιλντ, ἔχουμε τεκμήρια. Λοιπὸν ἂς προετοιμαζόμαστε, μελετῶντας ἐπισταμένως τὶς περιστάσεις, καθὼς ὁ Ἀποστολικὸς Πατὴρ συνιστᾶ «Τοὺς καιρούς καταμάνθανε».

                                             Μὲ τὴ νίκη

                                                   δ.μ.

                                             24/10/2022