ΤΙ ΚΑΘΕΣΤΕ;

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 2:11 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός


1.         Ἡ Πατρίδα μας, κατὰ τὸν τελευταῖο αἰῶνα, βρίσκεται σὲ συνεχῆ πόλεμο, ἐλάχιστα φανερό, ἀπὸ κάποιες συγκυρίες μόνο, ἐνῶ παραμένει μυστικὸς καὶ μουλωχτός. Θέλουμε νὰ παραθέσουμε τὰ μέτωπα ταῦτα, διότι τινὲς οὔτε κἂν τὰ ὑποψιάζονται. Ἰδοὺ τὰ ὅσα διέπρααν οἱ ἐχθροί μας, εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ἐχθροὺς ἐννοῶ τὸν συμβιβασμένο ἑσμὸ τῶν μισελλήνων προδοτῶν ποὺ δηλώνουν Ἕλληνες, ἀλλ' εἶναι μεσανατολίτες.

 

2.         Ὀργάνωσαν, μὲ συνεργία Γαλλίας, Ἀγγλίας, Ἰταλίας, Γερμανίας, Σοβιετίας, τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή· συνετέλεσαν στὴν ἀποπομπὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀπὸ Κωνσταντινούπολη, Πόντο, Καππαδοκία, Ἰωνία, Θράκη, Ἴμβρο καὶ Τένεδο· παρέδωσαν Κυπριακὰ ἐδάφη στοὺς τούρκους καὶ προέτρεπαν τὸ "Ναί" στὴν ψήφιση τοῦ σχεδίου προδοσίας τοῦ Ἀνάν· ἐγκατέλειψαν τὴ Βόρειο Ἤπειρο στοὺς ἀλβανούς· ἐπιτρέπουν στοὺς ἰταλοὺς νὰ ἁλιεύουν στὰ Ἑλληνικὰ ὕδατα· πρόδωσαν τὴ Μακεδονία ὑπὲρ τῶν βαρδαρέων· ἀποποιοῦνται τὴν ἑλληνικότητα τοῦ Αἰγαίου Πελάγους καὶ τῆς νησιωτικῆς συστάδος τῆς Μεγίστης· μετέτρεψαν τὴν Ἑλλάδα σὲ ἀμερικανικὸ προτεκτοράτο πολλῶν βάσεων· ἀπώλεσαν τὰ Ἴμια· δημιούργησαν τὸ κρὰχ τοῦ Χρηματιστηρίου καὶτ ὴν ἀπώλεια 100 καὶ πέον τρισεκατομυρίων δραχμῶν τῶν καταθετῶν· ἐμφάνισαν ἐντελῶς ξαφνικὰ ἕνα ὑπέρογκο ἐξωτερικὸ χρέος ποὺ σήμερα, ὑπερόγκως τοκιζόμενο, ἔφτασε τὰ 390 δις· εἰσήγαγαν τοὺς Ἕλληνες στὰ "Μνημόνια"· ἐπέβαλαν τὰ "Capital Controls"· κατήργησαν τὰ ἀριστεῖα στὴν παιδεία καὶ εἰσήγαγαν νηπίων σεξουαλικὴ ἀγωγή· κατήργησαν τὶς παρελάσεις· ἀλλοίωσαν τὴ Γλῶσσά μας· ἀπήλειψαν ἀπὸ τὶς ἀστυνομικὲς ταυτότητες τὴν ἔνδειξη "Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος"· προέβησαν σὲ ἐκποίηση τῶν τιμαλφῶν μας.

Πλήρωσαν τὴ Χώρα μας παρασίτων τοῦ βεβηλωτικοῦ ἰσλάμ, τοὐτέστιν λαθρομεταναστῶν, ὑπὲρ τῶν ὁποίων κατασκεύασαν πολυτελῆ καταλύμματα, ὅπως τὸ στρατόπεδο Ζερβοῦ, κοντὰ στὸ χωριὸ Μυτιληνιοὶ τῆς ἀνατολικῆς Σάμου, εἰδικὰ γιὰ τὴν ἐγκατάσταση 10.000 τζιχαντιστῶν! Περιόρισαν τὰ ἁλιευτικὰ οἰκόπεδα· τώρα τὰ ἁλιεύματα ποὺ διατίθενται στὶς ἰχθυόσκαλες Αἰγαίου καὶ Κρητικοῦ πελάγους, εἶναι τουρκικῶν ἁλιευτικῶν! Ἀνακηρύττουν ἀγροτικὲς ἐκτάσεις σὲ δασικές, τάχα γιὰ τὴν προστασία τῶν δασῶν, ἐνῶ ἀποβλέπουν στὴ συρρίκνωση τῶν γαιῶν! Ἐπιτρέπουν τὴν εἰσαγωγή, σὺν τοῖς ἄλλοις, γεωργικῶν προϊόντων, ἐκτοπίζοντας τὰ ἐντόπια! Ὑποχρεώνουν τοὺς καλλιεργητὲς νὰ προμηθεύονται σπόρους θνησιγενεῖς ἀπὸ ἰουδαϊκὲς ἑταιρεῖες, ὅπως τῆς "Monsanto", ποὺ ἀπὸ τὸ 1999 πέρασε στὴν κατοχὴ τοῦ Rothschild!

Εὐνοοῦν στὴ Χώρα μας τὴ λειτουργία τῶν μ.κ.ο. (μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις), ποὺ δροῦν ἀνεξέλεγκτες, εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων! Συνεχῶς ἐκθεμελιώνουν μὲ καταλυτικὴ μανία παλαιὰ νεοκλασικὰ κτίρια, τὰ ὁποῖα τσιμεντώνουν ἐξαφανίζοντάς τα· ἔτσι κατέστρεψαν τὸ Πολυτεχνεῖο καὶ τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, ἀκόμα καὶ τὴν Ἀκρόπολη τσιμέντωσαν, τάχα ὑπὲρ τῶν ΑΜΕΑ!

Ἔκλεισαν εὔρωστες βιομηχανίες διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως: Ἰζόλα, Πίτσος, Μαλκότσης, Χρωπεί, Πειραϊκή-Πατραϊκή, Αἰγαίου, Goodyear, Teocar, Πετζετάκης, Diana, Ἀθηναϊκὴ Χαρτοποιία, Κεράνης, Ἅρμα, ΑΒΕΖ, Πάπυρος, Μινιόν, Κατράντζος.... καὶ ἄλλες μικρότερες ἑταιρεῖες ἑκατοντάδες. Ἀνάλογα φέρονται καὶ πρὸς τὶς κρατικὲς ἐπιχειρήσεις. Τὰ ΕΛ.ΤΑ, τὶς ξενοδοχιακὲς μονάδες "Ξενία· τὶς φορολογικὲς καὶ εἰσπρακτικὲς ὑπηρεσίες, τὸν ΟΤΕ, τὴ ΔΕΗ, τὶς πηγὲς τῶν ὑδάτων, τὰ ἀεροδρόμια ἔχουν παραδώσει σὲ μεσανατολίτες ἐμπόρους ἐθνῶν. Πολλὰ ἑκατομμύρια κάπου μισὸ δις κερδίζει ἡ συμμορια τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὰ καύσιμα. Τὸ ἀπεκάλυψε στὴ Βουλὴ τῶν "Ἑλλήνων" ὁ γραμματεὺς διαφάνειας Γ. Σούρλας. Ἂν αὐτὸ τὸ χρῆμα μετεκυλίστο στὸ ἐθνικὸ ταμεῖο, θὰ διετίθετο τὸ πετρέλαιο φθηνότερα, πρὸς ὄφελος τοῦ Λαοῦ.

 

3.         Οἱ πυρκαϊὲς στὴν Ἑλλάδα μας ἐνεργοῦν ὡς ἡ μεγάλη μάστιγα. Πρόκειται περὶ ἐμπρησμῶν, σὲ ποσοστὸ 98%, ὥστε νὰ φθίνει σταθερὰ ἡ Χώρα μας καὶ σὲ προοπτικὴ βάθους χρόνου νὰ καταντήσει, ὡς τόπος πυρίκαυστος, ἄγονος καὶ ἀπάνθρωπος. Μεγάλες καταστροφὲς ἐπέφεραν οἱ τέσσερις μεγάλες φωτιές: Πελοπόννησος (2007:77 νεκροὶ σὺν 1.500 οἰκίες πυρίκαυστες), Μάτι (2018:102 νεκροὶ καὶ ἀμέτρητες οἰκίες), Εὔβοια καὶ Ἀττική (Αὔγουστος 2021: 2 νεκροὶ σὺν 1.500.000 στρέμματα καμμένα). Ὑπεύθυνοι αὐτῶν τῶν καταστροφῶν εἶναι οἱ δύο τελευταῖοι πρωθυπουργοὶ Ἑλλάδος, δύο θλιβερὰ καθάρματα ἰουδαϊκῆς συγγενείας καὶ νοοτροπίας, καθὼς καὶ οἱ δύο ἀρχηγοὶ τῆς Πυροσβεστικῆς, ὁ Κόης καὶ ὁ Κολοκούρης, προστατευόμενοι τῶν δύο προαναφερθέντων πρωθυπουργῶν. Ἀλλὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ θὰ ἀσχοληθοῦμε προσεχῶς.

 

4.         Οἱ τελευταῖες ἐμπρηστικὲς δραστηριότητες τῆς συμμορίας τῶν μισελλήνων κατὰ τῆς Χώρας μας συνδυάζουν τὸ τερπνόν (καταστροφή, ἄρα χαροποίηση γι' αὐτούς) μετὰ τοῦ ὠφελίμου (ἐγκατάσταση ἠλεκτροπαραγώγων ἀνεμογεννητριῶν, ἄρα κέρδος). Τοιουτοτρόπως παρθενικὲς δασικὲς ἐκτάσεις, ὅπως τῆς Εὐβοίας πού, κατὰ τὴν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Αὐγούστου κάηκαν 800.000 στρέμματα, μετατρέπονται σὲ πεδία ἀνεμογεννητριῶν! Πρόκειται γιὰ κάποια μηχανικὰ τέρατα, ὕψουν 100 καὶ πλέον μέτρων, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν ὁποίων ἀπαιτεῖται τσιμέντωση, γιὰ τὸ καθένα ὅσο ἕνα γήπεδο, καὶ σὲ βάθος. Ἔχει δὲ ἀποκαλυφθεῖ, τὸ ρεῦμα ποὺ θὰ παράγεται ἀπὸ τὰ φουρφούρια ταῦτα, δυνάμεως ὅσο ἕξη Ἑλλάδες, θὰ διοχετεύεται στὴ Γερμανία! Οἱ ἑταιρεῖες ποὺ χειρίζονται τὶς ἀνεμογεννήτριες ἐν Ἑλλάδι εἶναι τῶν ἀχυρανθρώπων: "Τέρνα", "Ἄκτωρ", Μυτιληναῖος, Περιστέρης. Ὁπωσδήποτε ἀχυρανθρώπων, μάλιστα συγγενῶν τοῦ παναχρείου τζουγκασβίλι. Μετεδόθη ὅτι τὰ παλιοτόμαρα τοῦτα, ἐνῶ καιγόταν ἡ Εὔβοια αὐτοὶ ξεφόρτωναν ἀπὸ πλοῖο ἀνεμογεννήτριες γερμανικῆς προελεύσεως! Εὐβοεῖς καὶ Τήνιοι, οἱ ἀμέσως πληττόμενοι ἀπὸ ἐγκατάσταση ἀνεμογεννητριῶν, ἐπιτρέπεται νὰ δράσετε μὲ κάθε τρόπο.

 

5.         Τελευταία μεγάλη καὶ πιὸ καταστροφικὴ πολεμικὴ δράση ποὺ ἀνέλαβε ἡ ἐξουσιαστικὴ μαφία ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, εἶναι τοῦ κορονοϊοῦ καὶ ὅσων αὐτὸν συνοδεύουν. Στὴ Χώρα μας ἡ συμμορία τοῦ τζουγκασβίλι ἐφαρμόζει μέτρα πολὺ αὐστηρότερα ἀπὸ ὅποια ἄλλη χώρα. Σκεφθῆτε ὅτι ὑποχρεώνει τὶς οἰκογένειες σὲ ἐγκλεισμὸ καὶ τὰ νήπια σὲ μασκοφορία! Ἀλλὰ καὶ σὲ ἐμβολιασμό, στειρωτικὸ καὶ θανατηφόρο. Μὲ τὴν εὐκαιρία νὰ ποῦμε ὅτι ὅσοι γονεῖς, τοῦ ἐξαρτημένου πολτοῦ, ἐμβολιάσουν τὰ παιδιά τους θὰ κριθοῦν ὡς παιδοφόνοι!

 

6.         Τὸν πόλεμο αὐτὸν κατὰ Ἑλλήνων κατευθύνουν τὰ δύο μοιραῖα ἀνθρωποειδῆ, ὁ Τζουγκασβίλι καὶ ἡ Κρούπσκαγια. Τοὺς ἀκολουθοῦν οἱ βουλευτές (ν.δ., συρίζα, κινάλ, κ.κ., ἑλληνικὴ λύση, μέρα, σακελλαρώ) καὶ οἱ ἀχυράνθρωποι (βασιλακόπουλοι, σύψες, τσιόρδες, μαγιορκίνες, μόσιαλοι, λινές, παγῶνες). Στὸν πόλεμο ποὺ μᾶς ἄνοιξαν ἀσφαλίζονται, οἱ μὲν βουλευτὲς μὲ τὴν "ἀσυλία", οἱ δὲ ἀχυράνθρωποι μὲ τὸ "ἀκαταδίωκτο"! Δὲν ρωτᾶμε, ἐὰν αὐτοὶ ποὺ κυνηγοῦν τοὺς ἀνεμβολίαστους, ἐμβολιάστηκαν. Ἀσφαλῶς καὶ ναί, ὅμως μὲ placebo! Φαντάζονται πὼς πέρασαν στὴν ἀθανασία· θὰ δοῦμε ὅταν ἀντιμετωπίσουν τὴν ὀργὴ τοῦ Λαοῦ. Καὶ τὶ νομίζετε ἔχουν κάποια ἀξία τοῦτα τὰ μιάσματα, οἱ χρηματιζόμενοι προδότες, οἱ ἀχυράνθρωποι, οἱ σατανιστές, οἱ ἀντιναέϊτιβ, οἱ μασόνοι καὶ ἄλλοι παράξενοι; Εἶναι μηδαμινοί, τιποτένιοι.... Εἰκάζω πὼς ὁ καιρὸς γιὰ τὴν τιμωρία τῶν μισελλήνων ἐγγίζει καὶ θὰ πρέπει οἱ πάντες νὰ ἑτοιμάζουμε τοὺς ἑαυτούς μας γιὰ τὴ μεγάλη καὶ τελεσφόρα σύγκρουση. Ὥς τότε οἱ πατριῶτες ἐπιβάλλεται νὰ καλλιεργοῦν στὰ μύχιά τους τὴν ἀνάδευση τῆς διαιωνίου ἑλληνικότητος, μένοντες ἐλεύθεροι καὶ ἀγέρωχοι, φορτισμένοι μὲ ἐκδικητικὸ μένος ἐναντίον τῶν παντοίων διαστροφέων. Ἱστάμενοι στὸ πανόραμα τῆς ροῆς τοῦ κορονοϊοῦ, βλέπουμε ὅτι ἡ ροτσιλδικὴ πυραμίδα τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς σατανοκρατίας, ἀπέτυχε νὰ ὁλοκληρώσει τὸν θανατηφόρο ἐμβολιασμὸ σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο. Οὕτω ἀρχίζει ἐφαρμογὴ καὶ ἄλλων μέσων (test, ἐμπρησμοί, δολοφονίες, ψευδεῖς εἰδήσεις, δολιοφθορές, σεισμοὶ ποὺ ὅμως ἐπιστρέφουν σ' αὐτούς). Λίγο ἀκόμα καὶ ἔρχεται ἡ θεαματικὴ ἀνατροπή....

 

Μὲ τὴ Νίκη

δ.μ.

25 Σεπτεμβίου 2021

 

Ὑστερόγραφο 1ο

Οἱ γονεῖς νὰ προσέξουν πολύ, μὴ προβοῦν σὲ ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιῶν τους. Νὰ σταθοῦν ἀπέναντι στὸν ὅποιο σταλινίσκο, νὰ σκοτώσουν ἢ νὰ πεθάνουν. Ὅμως, ἂν θέλουν νὰ παραδώσουν τὰ παιδιά τους πρὸς ἐμβολιασμό, ἂς σκεφθοῦν, ὅτι μὲ τὸν covit 19 ἡ ὑγεία τῶν παιδιῶν τους θὰ ἀποκατασταθεῖ σὲ 3-4 ἡμέρες, ἐνῶ μὲ τὸ ἐμβόλιο, τὸ πρῶτο ποὺ θὰ ὑποστοῦν, κατὰ 100% θὰ εἶναι ἡ στείρωση, ἀλλὰ καὶ θρόμβωση καὶ ἄλλα καὶ θάνατος. Προσοχὴ καὶ στὸ test, ὄχι στὴ μύτη!

 

Ὑστερόγραφο 2ο

Ἡ Αὐστραλία στέλνει μηνύματα ἀντίστασης, ὅμως ὄχι σωστά. Γιὰ τὸν λαὸ ποὺ τείνουν οἱ ροτσιλδίτες νὰ τὸν ὑποτάξουν ἀπολύτως ἡ λύση εἶναι μία: κύκλωση ἑκάστης οἰκίας βουλευτοῦ συνεχῶς καὶ ἄνευ διακοπῆς. Ἀλλιῶς μὴ περιμένετε ἐλευθερία. Ἀντιλαμβάνεστε, γιὰ τὴ φρούρηση τῶν 301 παρασιτικῶν θὰ χρειαστοῦν ἀντίστοιχες διμοιρίες τῶν ΜΑΤ καθὼς καὶ ἀντίστοιχα κανονάκια ἐκπομπῆς μικροκυμμάτων, πράγμα ἀσύμφορο. Δακρυγόνα δὲν θὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν.

 

Ὑστερόγραφο 3ο

Ἡ Δ.Ε.Η., τὴν ὁποία ὁ τζουγκασβίλι, πρὸ ἡμερῶν παρέδωσε σὲ μεσανατολίτες κεφαλαιούχους, ἀνεβάζει τὴν τιμὴ τοῦ ρεύματος κατὰ 5 φορές. Ὅμως στὶς ἐπιχειρήσεις τῶν ἀχυρανθρώπων τὸ ρεῦμα συνεχίζει νὰ παρέχεται ἐντελῶς δωρεὰν Σημειώνετε τοῦτες τὶς ἀρπακτικὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες ἀπομυζοῦν τὴν οἰκονομία μας, διότι θὰ ὑποχρεώσουμε τὸν ἀπώτατο κυρίαρχο αὐτῶν τῶν ἑταιρειῶν, ἐννοῶ τὸν Ρότσιλντ, νὰ καταβάλει τὰ χρεωστούμενα.

Ὁ ἴδιος

 

Ὑστερόγραφο 4ο

Θεοδωρικᾶκος, ὁ τάχα κομμουνιστής, κνίτης, πασόκος, νεοδημοκράτης, ὀπορτουνιστὴς καὶ κηφήνας, ἀπειλεῖ νὰ στείλει σὲ γκουλὰκ ἢ σὲ μπούτοβο τοὺς Ἕλληνες ἀντιτιθεμένους. Ἂς μάθει πρῶτα τὴ γλῶσσα μας ὁ σόλοικος kamenev! Ἐπιτιθέμενος κατὰ τῶν ἀνεμβολιάστων, γράφει: "διάφορες ὁμάδες ποὺ καθοδηγοῦνται ἀπὸ τὴν ἀνευθυνότητα, τὴν ὀπισθοδρομικὴ στάση καὶ τὸν παραλογισμό, ἢ κάθε εἴδους ἰδιοτέλεια...". Ἄκου ἡ "ἀνευθυνότητα", ἡ "στάση..." καὶ οἱ ἄλλες ἔννοιες νὰ "καθοδηγοῦν τὶς ὁμάδες". Ἄλλο: "Ὅλες οἱ σχετικὲς ὑποθέσεις πρέπει νὰ πᾶνε ἀμέσως στὴ δικαιοσύνη". Οἱ ὑποθέσεις δὲν "πᾶνε", ἀλλὰ ἐπιδίδονται ἢ διαβιβάζονται, ὦ σταλινίσκε!

 

Ὑστερόγραφο 5ο

"Οἱ ἐπιστήμονες λένε: Ἡλιακὴ καταιγίδα θὰ καταστρέψει τὸ internet...". Ὡραῖα! Ὁ Bill Gates, ὁ ἰουδαῖος ὡς συνισταμένη τῆς ἐπιστήμης, ὑποκινεῖ τὴ συνωμοσία. Θέλει γὰρ νὰ ἀποκλείσει τοὺς φιλαλήθεις ἀπὸ κάθε βῆμα καὶ βρῆκε μιὰ ψεύτικη δικαιολογία. Θὰ προσφύγουμε στὸ ρώσικο internet κ ὅλα καλά...

Ὁ ἴδιος.