ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 1:31 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνος, ἐμφανίζει σημεῖα ἐκτροπῆς, ὀφειλόμενα πρωτίστως στὴν ἀβελτηρία καὶ τὴ συμβατικότητα τῶν ποιμένων της καὶ τῶν θεολόγων της. Ἀσφαλῶς πρόκειται περὶ νοθεύσεως τοῦ τυπικοῦ μέρους τῆς Πίστεως ποὺ ὅμως ἀγγίζει καὶ τὸ δογματικό, ἀφοῦ ἔχει ἀθετήσει μέρος τοῦ κανονικοῦ.

Θὰ παρακολουθήσουμε τροχάδην τὸν ὀλισθηρὸ δρόμο ποὺ κατασκεύασαν οἱ ἐχθροὶ τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας, ὑποχρεώνοντας τὴν Ἐκκλησία νὰ τὴν διαβῆ. Τὸ ἔτος σταθμός, στὴν ἔναρξη ἁλώσεως τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι τὸ 1923, ὅταν τρεῖς ἀρχιερεῖς ὅλοι κι ὅλοι - ὁ μασόνος πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος καὶ ὁ Ρουμάνος φαῦλος Κριστέα Μύρων – προβαίνουν σὲ ἀντικατάσταση τοῦ Ἰουλιανοῦ ἡμερολογίου διὰ τοῦ λεγομένου Νέου Γρηγοριανοῦ.

Ἔκτοτε καὶ μέχρι σήμερα ἐφαρμόζεται ἡ τακτικὴ τῆς σαρώσεως σειρὰ ὑπονομευτικῶν ἐνεργειῶν εἰς βάρος τῆς Πίστεως μας, μὲ βεβαία τὴν μακροπρόθεσμη εξασφάλιση ἐπιτυχίας, μὲ ἐπιδίωξη τὴν μετατροπὴ τοῦ ἅλατος σὲ ἄναλον οὐσίαν (βλ. Μαρ. θ' 50). Σπουδαῖο ἐπίτευγμα τῶν σκοτεινοβίων ἐξουσιαστῶν ἦταν ἡ ἔνταξη τῶν κληρικῶν ἁπάντων στὸ σῶμα τῶν ὑπὸ τὸ κράτος μισθοδοτουμένων καὶ ὁ ταπεινωτικὸς ὑποβιβασμὸς αὐτῶν ἀπὸ λειτουργῶν τοῦ Ὑψίστου στὴν τάξη τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου. Συνέπεια τούτου ἦταν οἱ κληρικοί, εὐτυχῶς ὄχι ὅλοι, νὰ ἀποκτήσουν τὴ νοοτροπία τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου. Μάλιστα κάποιες ἐκκλησιαστικὲς τελετές (γάμοι, βαπτίσεις, κηδεῖες, ἐθνικὲς ἑορτές)  προσιδιάζουν στὸ δημοσιοϋπαλληλικὸ ἢ κοινωνικὸ γεγονός. Τὸ χειρότερο δὲ εἶναι ὅτι οἱ ἐπίσκοποι, ὡς ἁδρὰ μισθοδοτούμενοι, προσαρμόστηκαν βαθμιαῖα πρὸς τὴ βουλὴ τοῦ καίσαρα καὶ κατήντησαν εὐπειθεῖς καὶ ἐνδοτικοί, ὅπως καταδεικνύεται ἀπὸ τὴν πρωτάκουστη ἐθελοδουλία τους ἀπέναντι στὸν τζουγκασβίλι.

Κάποια σημεῖα ἐκτροπῆς καὶ ἐκπτώσεως ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀκρίβεια εἶναι πλέον ὁρατά. Ἕνας δὲ χριστιανὸς ποὺ θὰ ἀναζητοῦσε τὴν ἀκρίβεια στὴν Ἐκκλησία θὰ ἀπογοητευόταν. Διαχέονται στοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς θεολογικὲς ἀπόψεις ἀπὸ ἄλλες ὁμολογίες δανεισμένες. Οὕτω ὅροι ἀρχαῖοι καὶ ἱεροπρεπεῖς ἀλλοιώθηκαν. Τώρα ἡ ἀρετὴ ἑρμηνεύεται ἠθικιστικῶς· ὁ ζῆλος, μετριοπαθῶς· ἡ ἀμαρτία, συμβατικῶς· ὁ λογισμός, φροϋδικῶς· ἡ ἐκκλ. σύναξη, εὐσεβιστικῶς· ὁ μοναχισμός, ὀργανωσιακῶς· τὸ δόγμα, φιλοσοφικῶς· ἡ ἐκκλησία, οἰκουμενιστικῶς. Ἐπίσης ἔχει ἐμπεδωθεῖ στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ταγοὺς ἡ αὐτόματη διάθεση ὑποταγῆς πρὸς τὴν ἐξουσιαστικὴ παρέμβαση, ἀπὸ τὴ ἐσωτερικὸ ἢ τὸ ἐξωτερικό, προερχόμενη. Παράδειγμα ἡ ἀπάτη τοῦ κορονοϊοῦ καὶ τῶν συμπαρομαρτούντων του, ποὺ ἔκλεισαν οἱ ἱεροὶ ναοὶ καὶ ἔγινε μετάθεση τῆς ἡμέρας τῆς Ἀναστάσεως. Ἢ ἡ ἀναγνώριση τῶν ἀναθεματισμένων ἐπισκόπων τῆς Οὐκρανίας, ἀκόμα καὶ ἀπὸ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἄρα δικαίως κάποιος βλέπει τὴ διοικοῦσα Ἐκκλησία νὰ πλανᾶται, σκεπτόμενος τὴν ἀποτείχισή του.

Σημειώνουμε ἐδῶ ἕνα παράδοξο. Ἡ Ἐκκλησία, ἤδη ἀπὸ ἑκατονταετίας - ἤδη ἀπὸ τὸ 1919, ὅταν τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἄρχισε τὶς ἐρωτοτροπίες μὲ τὴν ἀγγλικανικὴ αἵρεση, ὥστε τὸ 1922 νὰ ἀναγνωρίσει τὶς χειροτονίες της -,  εὑρισκόμενη δυνάμει σὲ μία σχισματικὴ κατάσταση, τὴν ὁποία ἔδειξαν νὰ ἀγνοοῦν ἀκόμα καὶ Ἅγιοι τοῦ καιροῦ μας, κατηγορεῖ ὡς σχισματικὴ τὴν Ἐκκλησία τῶν Παλαιοημερολογητῶν, ἐνῶ, φοβᾶμαι, τυγχάνει ἡ ἰδία σχισματική.

Ὅμως ἡ Ἐκκλησία τῶν παλαιοημερολογιτῶν δὲν προσαρμόστηκε στὸ νέο ἡμερολόγια· δὲν νόθευσε τὸ ἦθος της, μὲ εὐσεβιστικὲς θεολογήσεις· δὲν κοινωνεῖ μὲ καμιὰ αἵρεση, οὔτε μὲ τὸ ΠΣΕ· οἱ κληρικοί της δὲν μισθοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ κράτος, τηροῦντες Ἀποστολικὴ ἐντολή (βλ. Α' Κορ. θ' 13) οἱ γυναῖκες ἐκκλησιαζόμενες φέρουν κάλυμμα κεφαλῆς (Α' Κορ. ια' 13). Ἀκόμα τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου δὲν μετέθεσαν βλασφήμως τὸ Σάββατο, ἀλλὰ ἑώρτασαν καταπῶς ὁρίζουν τὰ τυπικά. Διαπιστώνει ἀβίαστα ὁ πᾶς ὅτι στὴν Ἐκκλησία τῶν παλαιοημερολογιτῶν ἀναβιώνει ἡ ἐκκλησία τῶν  κατακόμβων τῶν πρώτων αἰώνων χριστιανικοῦ βίου καὶ ἡ Ἐκκλησία τῶν Σπηλαίων τῆς Ρωσίας κατὰ τὸν παρελθόντα αἰῶνα.

Οἱ παραπάνω διαπιστώσεις ἀρθρώνουν καὶ ἀνάλογα ἐπιχειρήματα ποὺ θὰ πρότεινε ὁ πιστὸς τῆς ἐκκλησίας τοῦ πατρίου ἑρτολογίου: "Ἐμεῖς, θὰ ἔλεγε, δὲν δημιουργήσαμε τὸ σχίσμα· δὲν ἐπιβάλαμε καμιὰ ἡμερολογιακὴ μεταρρύθμιση· δὲν κοινωνοῦμε ἀκοινωνήτω· δὲν μισθοδοτούμεθα ἀπὸ τὸ κράτος· δὲν συμβιβαστήκαμε πρὸς τις ἐπιταγὲς τοῦ καίσαρα· δὲν προτρέπουμε κανένα νὰ δεχθῆ τὸ δαιμονικὸ καὶ θανατερὸ ἐμβόλιο. Μένουμε οἱ ἴδιοι, ὅπως καὶ πρὶν ἀπὸ τὸ 1923. Λοιπὸν νὰ ἐπανέλθουν στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας αὐτοὶ ποὺ ἀποσκίρτησαν". Δὲν βλέπω τὸν παλαιοημερολογίτη νὰ προτείνει κάτι παράλογο. Πιστεύω πὼς ὅταν ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸ ἱερωνυμικὸ ἄγος νὰ πραγματοποιήσουμε τὴν Ἕνωση τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν. Αὐτὴ ἡ Ἕνωση νὰ εἶναι ἡ ἐπιδιωκόμενη καὶ ὄχι ἡ ἄλλη τῆς καταπόσεως τοῦ ἅδη τοῦ Π.Σ.Ε. (παγκοσμίου συμβουλίου ἐκκλησιῶν)...

Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Πατρώου θὰ ζητούσαμε μόνο τὴν ἐπανόρθωση τῶν χειροτονιῶν καὶ τὴν ἐκρίζωση τῶν ἐπιχαιρεκάκων αἰσθημάτων ἐναντίον τῆς Νεοημερολογίτικης Ἐκκλησίας. Ἀπὸ αὐτὴ δὲν τὴν τελευταῖα θὰ ζητούσαμε ἠπιότητα καὶ ἔλεγχο τῆς ἐπιθετικῶν συμπεριφορᾶς της, καθὼς καὶ τοῦ συμπλέγματος ἀνωτερότητος ἀπέναντι τῶν παλαιοημερολογιτῶν. Ἂς ἐπιδείξουν τόση συμπάθεια ὅση καὶ πρὸς τοὺς παπικοὺς ἀπέναντι τῶν ὁποίων στέκουν εὐμενῶς διατεθειμένοι.

Ταῦτα ὡς ἀρχὴ τῆς ἐπιχειρήσεως τῆς ἑνώσεως τῶν δύο Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἥτις καὶ θὰ ἐπιφέρει μεγάλη ἀγαλλίαση στὸ πανορθόδοξο πλήρωμα.

 

 

Μὲ τὴ νίκη

14/8/21

δ.μ.

 

Ὑστερόγρ. Οἱ πρωτοφανεῖς ἐμπρησμοὶ κατὰ Ἑλλάδος τῶν ἀρχῶν τοῦ Αὐγούστου '21, κατέδειξαν ἐναργῶς ὅτι ὀργανώθηκε πόλεμος κατὰ τῆς Χώρας μας. Καὶ ἐνῶ οἱ πάντες ἀντιλαμβάνονται τὸν πρωταγωνιστή – εἶναι ὁ τζουγκασβίλι – καὶ τὸν δευτεραγωνιστή – εἶναι ὁ Κολοκούρης – , ὅμως δὲν κινοῦνται δραστικὰ ἐναντίον τους! Δὲν χρειάζεται ἄλλη ἀπόδειξξη τῆς πανεθνικῆς ραθυμίας ποὺ μᾶς κατέλαβε. Οἱ λίγοι Ἕλληνες ποὺ ἔμειναν ἀφανεῖς καὶ ἄσημοι, ὅμως ἐπιφανεῖς καὶ διάσημοι ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, νὰ κρατοῦν σφιγμένες τὶς γροθιές τους· ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς ἐκδικήσεως. Ὁ αὐτός.

 

Β' Ὡς πότε, ὦ μόσχοι τοῦ κοπαδιοῦ, ποὺ ποιμαίνει ὁ ἰουδαῖος φαρμακός, θὰ εἰσέρχεστε στὸν ἱ.Ναὸ μὲ φίμωτρο, παροργίζοντες τὸν Ἱδρυτὴ τῆς Ἐκκλησίας, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν; Ὁ αὐτός.

 

Γ' Κανεὶς Ἕλληνας, κανεὶς Ὀρθόδοξος, κανεὶς ἐχέφρων μὴ ἐμβολιαστεῖ. Ἂς ἀντέξει μέχρι τὸν Ὀκτώβριο, ποὺ θὰ ἔρθουν τὰ πάνω-κάτω. Τί, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπομείνει δύο μῆνες ἀκόμα;

Ὁ αὐτός.

"Ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι!" (Ρωμ. ιγ' 11).

Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 3:20 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 

1.           Ὁ πόλεμος τῆς ἰουδαιοκατευθυνομένης συμμορίας τῶν ἐξουσιαστῶν ἐναντίον μας τείνει πρὸς κορύφωση ἀπὸ τὸν προσεχῆ μῆνα, ὅταν θὰ ἀρχίσει, μὲ ἐντολὴ τοῦ ἐφιάλτη τζουγκασβίλι, ὁ ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμὸς τῆς νεολαίας τῆς Ἑλλάδος.

Τὰ πράγματα ἔχουν ἀποδείξει περίτρανα, ἄλλη ὑπόθεση ἐὰν οἱ ἐθελότυφλοι δὲν τὸ βλέπουν, ὅτι αἰχμὴ τοῦ δόρατος τῶν ροτσιλδιτῶν εἶναι τὸ ἐμβόλιο. Μὲ αὐτὸ τὸ διαβολικὸ κρᾶμα ἡ γυφτοδυναστεία τῶν Rothschilds ἀποβλέπει στὸ νὰ ξεκάνει κάποια δισεκατομμύρια ἀνθρώπων. Καὶ τὶ εἶναι αὐτὸ τὸ λύθρο; Μόνο ἐμβόλιο δὲν εἶναι, ἀφοῦ σ' αὐτὸ περιέχεται, ἐκτὸς ἐμβρυακῶν κυττάρων, μεγάλη ποσότης μεταλλικῶν νανοσωματιδίων, μὲ σκοπὸ τὴν ἀλλοίωση τοῦ ἀρχετύπου καὶ θεοκτίστου γονιδιώματος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴ μετατροπή του σὲ ἄλογο ὄν!

 

2.           Ὅμως ἡ θανάτωση ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων πὼς θὰ ἐπιτευχθεῖ; Ὁ ἄτιμος Rothschild ποὺ βρίσκεται στὴν κορυφὴ τῆς πυραμίδος, ἔχει ἀναθέσει στοὺς σιωνιστὲς ἀξιωματούχους του τὴν ὅλη ὀργάνωση. Βεβαίως αὐτὸ ὀργανώθηκε εὐθὺς μετὰ τὸ χτύπημα στοὺς Διδύμους πύργους τῆς Νέας Ὑόρκης, εἰκοσαετία πρίν. Λοιπόν, σὲ καθορισμένο χρονικὸ σημεῖο, ροτσιλδίτες πράκτορες θὰ ἀποσταλοῦν σὲ κάθε χώρα, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ περιτρέχουν κάθε πόλη καὶ χωριὸ δολοφονῶντας σωρηδόν. Θὰ φονεύουν μέσῳ ἑνὸς τηλεχειριστηρίου, διὰ τοῦ ὁποίου θὰ ἐκπέμπονται ὑπερηχητικὰ κύματα, σὲ ἀκτίνα 500 μέτρων. Μὲ τὴν ἀποστολὴ τῶν κυμάτων ἐκείνων πρὸς τοὺς ἐμβολιασμένους, ἀμέσως τὰ νανοσωματίδια, κάποιες δεκάδες τρισεκατομμύρια, ποὺ βρίσκονται στὸ σῶμα ἐκάστου ἀνθρώπου ἐμβολιασμένου, θὰ συσπειρώνονται καὶ ἀμέσως θὰ προξενεῖται θρόμβωση μὲ συνέπεια τὸν ἀκαριαῖο θάνατο. Ἂν οἱ Πατριῶτες συναντήσουν τοιούτους νὰ τοὺς πυροβολοῦν ἀδίστακτα!

 

3.           Γιὰ νὰ ἐπιτευχθῆ τὸ θανατικὸ θὰ πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐμβολιάζεται σὲ καθορισμένα χρονικὰ διαστήματα, ὥστε νὰ φέρει ἐντός του τὸν ἀπαραίτητο ἀριθμὸ νανοσωματιδίων. Διότι αὐτά, μετὰ παρέλευση καιροῦ, ἀποβάλλονται ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀντικαθίστανται. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ γίνοται ἑπτὰ ἐμβόλια, παράλληλα μὲ τὸν ἐμβολιασμὸ τοῦ κοπαδιοῦ τῶν ἠλιθίων. Τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ κοπαδιοῦ ἐξεστόμισε τὸ μέγα κάθαρμα ὁ Kissinger. Ὥστε τὸ σχέδιο τοῦ βδελύγματος Rothschild, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐμβολιασμῶν καὶ μέχρι τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ παγκοσμίου θανατικοῦ, εἶναι διάρκειας δύο ἐτῶν. Μετὰ ἀκολουθεῖ ἡ ἐρήμωση τῆς γῆς κατὰ 2/3!

 

4.           Τὶ τὸ δέον γενέσθαι; Οἱ μὲν ἐμβολιασμένοι, ὅσοι θέλουν νὰ ἀποφύγουν τὸ θανατικό, θὰ πρέπει νὰ προστρέξουν στὴν ἐκκλησία. Ἂς μὴ διστάζουν καὶ μὴ φοβοῦνται. Παρόλον ὅτι μὲ τὸ ἐμβόλιο ἔβαλαν μέσα τους τὸν διάβολο, ὅμως ἐὰν μετανοήσουν, λαμβάνουν κάθε μέρα ἀγιασμὸ καὶ ἀντίδωρο καὶ μεταλαμβάνουν συχνά, θὰ τύχουν συγγνώμης ἀπὸ τὸν φιλάνθρωπο καὶ πολυεύσπλαγνο Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Τὴν ὥρα δὲ τῆς ἀπειλῆς νὰ κρατοῦν στὸ στῆθος τους τὴν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, Αὐτὸν ποὺ ὑποτιμοῦσαν, περιφρονοῦσαν, ἢ καὶ ἔβριζαν. Ὅταν βροῦν εὐκαιρία νὰ ἐξομολογηθοῦν καὶ ὁ Θεὸς ἔσται μετ' αὐτῶν. Ὁ δὲ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τὸ γνωρίζουν καὶ τὸ γεύονται πάντες οἱ χριστιανοί, προστρέχει σὲ κάθε ἐπίκληση. Διαπιστώνεται τρανῶς: οἱ ἐμβολιασμένοι κατατάσσονται στὰ ἄτομα μειωμένης, θὰ ἔλεγα ἀνυποστάτου, πίστεως καὶ νοθευμένης πατριδοφιλίας. Προτάσσουν τὴ θεὰ Ἐπιστήμη καὶ παραγκωνίζουν τὸν ἀληθινὸ Θεό. Ὥρα νὰ ἀνανήψουν....

 

5.           Οἱ ἀνεμβολίαστοι: Ἄνθρωποι λεοντόθυμοι, μαχητικοί, ἡρωικοί. Σὲ σύγκριση μὲ τοὺς λαπάδες τῶν ἐμβολίων αὐτοὶ βρίσκονται ὑπερέχοντες· συγκρίνονται τὸ φῶς μὲ τὴ νύχτα.

Ἕλληνες ἀτόφιοι καὶ ἀνεπίμεικτοι, Ὀρθόδοξοι σταθεροὶ καὶ διάπυροι, οἱ Ἀνεμβολίαστοι καλοῦνται νὰ σώσουν τὴν Ἑλλάδα μας. Τοὺς ἐμπιστευόμαστε τὴν ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος. Γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικοὶ θὰ πρέπει νὰ ἀγρυπνοῦν, νὰ προσεύχονται καὶ νὰ κοιμοῦνται μὲ τὸ ὅπλο. Νὰ φέρουν Ἑλληνικὸ ἐθνόσημο, ἰσχυρὸ φακὸ καὶ ποδήλατο ὁπωσδήποτε. Νὰ ἐπαναφέρουν τρόπους ἐπικοινωνίας τοὺς ἀρχέγονους, διότι οἱ ἰουδαϊκὲς τηλεφωνικὲς ἑταιρεῖες θὰ διακόψουν τὴν παροχὴ ὑπηρεσιῶν. Τὰ κινητὰ ποὺ θὰ λειτουργοῦν θὰ εἶναι μόνο τῶν ἐξουσιαστῶν, τῶν μ.κ.ὀ., τῶν λαθρομεταναστῶν, τῶν μοσσαντικῶν πρακτόρων. Δὲν χρειάζεται νὰ τὸ ποῦμε, τῶν κινητῶν αὐτῶν θὰ γίνεται ἀμέσως κατάσχεση.

 

6.           Τὸ στρατόπεδο τῶν ἐχθρῶν μας, ἴσως πολλοὶ δὲν ὑποψιάζονται, ἐπέφερε στὴ Χώρα μας πολλὰ δεινά. Μᾶς στέλνουν αἱμοπότιστα τζιτζίκια, ἱπτάμενες κατσαρίδες, μαῦρες σαῦρες, ἁρπακτικὰ ὄρνεα, λαγόψαρα, σαρκοβόρους ψύλλους, δηλητηριώδη φίδια, κουνούπια φαρμακερά. Ἀπὸ τὶς βάσεις τοῦ HAARP τῆς Ἀλάσκα, καὶ τῆς Δεκελείας τῆς Κύπρου τῶν ἀγγλων, μᾶς στέλνουν σεισμικὲς δονήσεις πολλῶν σεισμομετρικῶν μονάδων. Μάλιστα, πρὸ ἡμερῶν, μᾶς ἑτοίμαζαν σεισμὸ 8,2 ρίχτερ. Ὅμως, ἀντὶ γιὰ Ἑλλάδα ὁ Χριστός μας τὸν ἔστρεψε ἐναντίον τῆς Ἀλάσκα, ὅπου χτύπησε καὶ τὴ βάση τοῦ HAARP! Ἂν τολμοῦν ἂς ἐπαναλάβουν...

Κατακλείουμε μὲ τὴν εὐχετικὴ ἰαχή:

Μὲ τὴ νίκη

4/8/2021

δ.μ.