Κακῶν γὰρ ὄντων μυρίων καθ’ Ἑλλάδα…» (Εὐριπίδης ἀπ. 282)

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024 12:48 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἡ Ἑλλάς, χώρα μὲ ἱστορία ἐπιβλητικὴ καὶ ὑπερέχουσα, κατευθύνεται πρὸς τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν ἐκμηδένιση. Διαβλέπουμε πὼς οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ἡ Πατρίδα μας, ἐντὸς εἰκοσαετίας, ,θὰ βρεθῆ ὑπὸ ξένη κυριαρχία.

Ὁ ξένος ἐπικυρίαρχος, ὅσοι συμβιβαστικοί, μὴ περιμένετε νὰ εἶναι διαλλακτικός, προσηνὴς καὶ εὐγνώμων πρὸς τοὺς αὐτόχθονες. Τὸ ἀντίθετο: προβλέπεται νὰ εἶναι σκληρὸς καὶ ἀπάνθρωπος, χωρὶς νὰ ἀναγνωρίζει χάρη πρὸς αὐτοὺς ποὺ τὸν ὑπεδέχθησαν.

Πιστεύω οἱ ἔχοντες νοῦ ἀνύστακτο νὰ ἀντιλαμβάνονται ποιὸς εἶναι ὁ ἐπικυρίαρχος. Τὰ μέχρι στιγμῆς δεδομένα δείχνουν ὅτι αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ γιουσαῖος. Γίνεται φανερὸ αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος ποὺ ἀσκεῖ στὴν Ἑλλάδα τὴν τακτικὴ τῆς ὑποτάξεως μὲ τρόπο ἀποτελεσματικό: ἀμερικανοποίηση ὅμοια μὲ τῆς Χαβάης. Στὸ τέλος, γιὰ ἀποσιώπηση κάποιων πατριωτικῶν φωνῶν, θὰ ὀργανώσει ἕνα σύστημα εὐρέος ἐμπρησμοῦ, ὅπως ἀκριβῶς στὴ Χαβάη, καὶ ὅλα θὰ πάρουν τὸν δρόμο τους.

Συντελεστικὸς παράγων σ’ αὐτὴ τὴν ἐφιαλτικὴ ὑπόθεση θὰ εἶναι οἱ ἐν Ἑλλάδι μισέλληνες, προδότες διαβολισμένοι, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς «Ἕλληνες», ὅμως εἶναι ἄριζοι, σχετικῶς μὲ ἀπώτερη ἑλληνικὴ καταγωγή. Εἶναι γνωστοὶ καὶ στιγματισμένοι: ἀρριβίστες μασόνοι, δημαγωγοὶ κομμουνιστές, ἐπίβουλοι βαλκάνιοι, ἀφέντες ἰουδαῖοι. Εἶναι καὶ οἱ μωχαμέτες ποὺ εἰσβάλλουν στὴ Χώρα κατὰ λόχους, εὑρισκόμενοι σὲ ἑτοιμότητα, ὥστε μόλις τοὺς δοθῆ τὸ σύνθημα, μὲ ξεχυθοῦν κατὰ Ἑλλήνων, ἐφαρμόζοντες τὴν οἰκεία τους ὠμότητα.

«Ἀθῆναι! Τιμιωτάτη Πόλις!» (πρβ. Σοφοκλέους Οἰδ. Κολ. 108). Διερχόμενος τὰς ὁδούς σου ὁ καθεὶς διαπιστώνει ὅτι ἔχεις ὑποστεῖ γερὴ σήψη καί, φοβᾶμαι ἀνεπανόρθωτη, ἐὰν δὲν μᾶς ἐπισκεφθεῖ ἕνα τράνταγμα. Παρατηροῦμε τοὺς πολίτες σου. Κινοῦνται, ὀλίγου δεῖν, σέρνονται, πρεσβύτες καὶ πρεσβύτιδες, μὲ βῆμα ἀσταθὲς καὶ βλέμμα ἀπελπισμένο. Κινοῦνται, ἔχοντας μέσα τους ἀρκετὸ μόλυβδο, καὶ τὰ παιδιὰ τῆς μαθητίωσης νεολαίας. Ἀποτυπώνεται στὰ πρόσωπά τους ἡ ἀμφισβήτηση, τὸ booling, ἡ βιαιότητα. Τῆς μέσης ἡλικίας, ἀπὸ 18-40 ἐτῶν, συναντοῦμε ἐλάχιστους· εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐγκατέλειψαν τὴ Χώρα μας, «γιὰ καλύτερη τύχη».

Ἐπὶ τῶν ὁδῶν τῆς Πόλεώς μας διαπιστώνεις χωρὶς προσπάθεια ὅτι τὰ πάντα εἶναι γηρασμένα, πορευόμενα πρὸς ἀφανισμό. Ἐναργὲς σημεῖο μετακενώσεως τῆς Πρωτευούσης ἀπὸ ἑλληνικὴ σὲ πακιστανικὴ εἶναι τὰ κλειστὰ καταστήματα, τὰ ὁποῖα βαθμιαῖα περνοῦν στὴν ἀλλοδαπὴ ἐξαχρείωση. Παντοῦ, κυρίως στὸ κέντρο τῆς Πόλεως, θεῶνται τὰ εἰδοποιητήρια "Ἐνοικιάζεται". Δὲν ἀνησυχοῦν οἱ συμβιβασμένοι καὶ φιλοχρήματοι νοικάρηδες· γνωρίζουν ὅτι σύντομα τὰ ἔρημα καταστήματά τους θὰ τὰ ἀναλάβη νέος μισθωτής. Δὲν μᾶς διαφεύγει, χιλιάδες καταστήματα Ἑλλήνων ἐνοικιαστῶν ἔχουν ἤδη περιέλθει σὲ ξένη κυριότητα. Παρατηροῦμε τὰ πρὸς ἐνοικίασιν καταστήματα· ἔχουν ὄψη φρικτή, ἀπὸ τὰ ἀποκρουστικὰ graffiti καὶ τὰ συσσωρευμένα ἀπορρίματα.

Ἐξίσου ἀποκρουστικὴ εἶναι καὶ ἡ κατάσταση τῶν ἀσφαλτοστρώσεων: λακκοῦβες καὶ μπαλώματα καὶ διαγραμμίσεις μισοσβυσμένες. Ὁμοίως καὶ τὰ πεζοδρόμια, μὲ τὰ ρυπαρὰ καὶ θραυσμένα πλακάκια. Δικαίως ψηφίστηκε ἡ Ἀθήνα ὡς ἡ πλέον ρυπαρὴ πόλη.

 

Οὐαὶ στοὺς ἐχθροὺς τοῦ Ἑλληνισμοῦ

δ.μ.

27 Δεκεμβρίου 2024


Ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι (Ρωμ. α’ 27).

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 11:21 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 1.         Οἱ κίναιδοι ἐπανεστάτησαν καὶ ἐπέβαλαν τὴ θέλησή τους, βοηθούσης τῆς πρωθυπουργικῆς ἐπεμβάσεως καὶ ὑποστηρίξεως τῆς παγκοσμίου ἀράχνης. Δηλαδὴ τὸ «10%», ὅπως παραδέχονται οἱ ἴδιοι, μὲ ὀνομασία περιοδικοῦ τους, κυριαρχεῖ ἐπὶ τοῦ 90%! Προβάλλουν «δικαιώματα», ὅμως στὰ παιδιὰ ποὺ προσλαμβάνουν καὶ τὰ κάνουν ὅμοιά τους δὲν σέβονται τὰ δικαιώματά τους….

2.         Πολλὰ παράξενα συμβαίνουν στὸν Τόπο μας, ἀλλὰ καὶ στὸν κόσμον ὅλον. Θέλουμε νὰ τὰ ἐπισημάνουμε.

3.         Πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων λένε ὅτι δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει, τὶ δύο ἄνθρωποι κάνουν στὸ κρεβάτι τους. Ὅμως τὴν ἐκκλησία ἐνδιαφέρει. «Τίμιος ὁ γάμος, συνιστᾶ, ἐν πᾳσι καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος· πόρνους δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός» καὶ συμβουλεύει: «Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν ἀκαθαρσίαν, πάθος…» (Ἑβρ. Ιγ’ 4/ Κολ. γ’ 5). Ἀπὸ τὴν ἠθικὴ πορεία ἑκάστου ἀνθρώπου κρίνεται καὶ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Τὶ νομίζει κανείς· ἐὰν κάποιος παρωθεῖ στὴν πορνεία ἕνα παιδί, δὲν ἀσκεῖ σατανικὸ ἔργο; Καὶ ἀντίθετα· ἐὰν κάποιος ἀποτρέψει ἕνα παιδί ἀπὸ τοῦ νὰ καταβαθρωθεῖ στὴ σοδομικὴ ὑπόταξη δὲν εἶναι νίκη ἀγγελική;

4.         Νὰ εἰσέλθουμε στὴν πιὸ ἐξοργιστικὴ φάση τῆς βοθρικῆς προπαγάνδας ὑπὲρ τῶν ὁμοφυλοφίλων - οἱ ἀπατεῶνες τῆς ἀνωμαλίας τους καλοῦν «ὁμοφύλους»· τοῦτο ἐφαρμόστηκε ἐν μιᾷ νυκτί -: τὴν υἱοθέτηση ἑνὸς ἀγοριοῦ ἀπὸ ζεῦγος σοδομιτῶν, εἴσοδο στὴν κολασμένη ὁμοφυλοφιλία. Ἐρωτοῦμε ἔντονα, τὸ ἀγόρι τὶ θὰ τὸ κάνουν οἱ δύο κίναιδοι; Θὰ τὸ κάνουν ὅμοιο μὲ τὴ βοθρομανιακὴ βρωμομούρη τους!

5.         Ἤδη ἐνεφανίσθησαν ἐνήλικες ποὺ δηλώνουν ὅτι υἱοθετήθησαν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια καὶ ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν ἕξι ἐτῶν ὑφίσταντο τὸν ἡμερούσιο βιασμό.

6.         Ἀλλὰ τὸ παιδί, ἀκόμα κυοφορούμενο, σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, διδάσκεται ἐναργῶς τὴν πορεία τῆς ζωῆς του ἐν κόσμῳ. Ὁλοκληρωμένη, χορταστικὴ ὑποδοχὴ καὶ παιδεία, γιὰ ὅλη του τὴ ζωή, θὰ εἶναι ἡ τρυφερότητα τῆς μητέρας καὶ ἡ προστασία τοῦ πατέρα, ἰδιότητες ἀναντικατάστατες. Ἤδη εὑρισκόμενο στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας του, σχεδιάζει τὸ πῶς θὰ ζήσει στὸν κόσμο. Εὔγλωττο καὶ μυστηριακὸ παράδειγμα εἶναι τὸ σκίρτημα τοῦ ἑξαμηνιαίου Βρέφους, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὴν μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (βλ. Λουκ. α’ 41, 44). Πῶς ἔγινε αὐτό; Νοερὰ καὶ θεία φωνὴ πληροφόρησε τὸν Ἰωάννη πὼς ἀπέναντι του εἶναι ἡ Παναγία μετὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτῆς. Ἄρα στὸ ἔμβρυο ἐπισημαίνεται ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας μὲ τὸν ἔξω κόσμο.

7.         Ἐν προκειμένῳ ἔχω νὰ παραθέσω ἕνα μυστήριο ποὺ μοῦ διηγήθηκε ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς, ὁ ὁποῖος εἶχε τὸ χάρισμα τῆς νοερᾶς κοινωνίας μὲ τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς καὶ μὲ τὸ ἔμβρυο ποὺ κυοφοροῦσε ἡ σύζυγός του. Τοῦ εἶπε τὸ ἔμβρυο: «Ὅταν γεννηθῶ θὰ ζήσω τὸν κόσμο»· «Ἂν εἶναι ἔτσι τότε νὰ πεθάνεις κατὰ τὴ γέννα», εἶπε ὁ πατέρας. Καὶ αὐτό: «Ὅπως θέλεις ἐσύ, πατέρα»! Καὶ προτίμησε τὴ σωφροσύνη· ἐπέζησε!

8.         Ὥστε τὸ ἔμβρυο, ἤδη «ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ» (Λουκ. α’ 15) πληροῦται φωτισμοῦ ἀπὸ «τὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» (Ἰω. α’ 9). Τοῦ παρέχονται οἱ ὅροι τῆς ἐλευθερίας, μέχρι ἀναιρέσεως τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τοῦ Δημιουργοῦ του, γι’ αὐτὸ καὶ σχεδιάζει πῶς θὰ ζήσει ἐν κόσμῳ. Ἐνῶ σχηματίζεται ὡς ἄνθρωπος, παράλληλα τοῦ ἐμφυτεύονται οἱ ἀπαρχὲς τῆς ζωῆς, ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα τοῦ ἀπροϋπόθετου εἶναι. Τοῦ ἐμφυτεύεται ἀρχετύπως ὁ λόγος καὶ τὸ ἦθος, τὰ ὁποῖα θὰ μεταπλάσσει σὲ λογικὴ καὶ ἠθική, ὅσο ἐνηλικιώνεται. Ὅσο ἐνηλικιώνεται, θὰ τοῦ προστίθενται τὰ συναισθήματα, ὡς ἐπεξεργασμένα αἰσθήματα καὶ τὸ χαμόγελο, ὡς τεκμήριο ὁλοκληρώσεως τοῦ χαρακτήρος του. Λοιπὸν τὸ ἔμβρυο, ἀφοῦ «σκιρτᾶ ἐν ἀγαλλιάσει» στὴν κοιλία τῆς μητέρας του, εἶναι ἄνθρωπος ὁλοκληρωμένος ἤδη καὶ πρέπει νὰ τὸ ἀντιμετωπίζουμε μὲ τὸν ἀνάλογο σεβασμό. Μὴ τὸ παραδώσουμε σὲ κίναιδο, γιὰ νὰ μὴ ἐμπέσουμε στὴν κατάρα του.

9.         Θέλουμε νὰ ρωτήσουμε: Γιὰ ποιὸ λόγο ἡ παγκόσμια ἀράχνη ἐπιβάλλει κανόνες ζωῆς αὐτόχρημα παράλογους καὶ καταστροφικούς; Διότι ἐπιδιώκουν τὴ συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Κυρίως ἀποβλέπουν οἱ τῆς ἀράχνης, ταυτιζόμενοι μὲ τὴ σατανικὴ βούληση, στὴν ἠθικὴ ἐξαχρείωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὥστε διὰ τεθλασμένης νὰ ἐπιφέρουν ταπεινὸ πλῆγμα κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ, ὅτι στὴν διεκδίκηση ἡγεμονίας ἐπὶ τῶν λογικῶν ὄντων κυριάρχησαν οἱ παράλογες καὶ φωτοσβεστικὲς δυνάμεις. Οὕτω πασχίζουν νὰ ἐκτροχιάσουν τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς τὴν ἀμαρτία, ὥστε νὰ ὑψώσουν βλασφημία πρὸς τὸν Ὕψιστο. Γνωρίζουμε δά, ἀπὸ τὰ ἀρχέτυπα Σόδομα, ὅτι ἡ ἁμαρτία τοῦ σοδομισμοῦ καταντᾶ νοοτροπία πάνδημος, γι’ αὐτὸ καὶ προκαλεῖ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.

10.    Οἱ τῆς ἀνωμαλίας ὑπόσπονδοι, ἐπειδὴ ἐξέπεσαν ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς ἀρετῆς καὶ κατήντησαν δαίμονες, γιὰ νὰ μὴ εἶναι μόνοι τους στὸν βόθρο τῆς ἀπωλείας πασχίζουν νὰ παρασύρουν καὶ ἄλλους, ὥστε νὰ μὴ εἶναι μόνοι: «Οἱ τῆς ἀρετῆς ἐκπεσόντες ἀγωνίζονται ὑποσκελίσαι τοὺς λοιπούς, ἵνα μὴ μόνοι ἐν ἀσχημοσύνῃ διατελῶσιν» (Ἅγ. Ἐφραίμ, Περὶ ἀρετῆς Β’). Ἄρα πρέπει σ’ αὐτοὺς διὰ νόμου νὰ ἀπαγορεύεται ἡ ὅποια συντυχία αὐτῶν μὲ παιδιά.

11.    Κατακλείουμε μὲ μία σύσταση πρὸς τοὺς βο(υ)λευτές, νὰ προσέξουν νὰ μὴ συνταχθοῦν μὲ τὸ σίχαμα τὸν χάζαρο πρωθυπουργό, διότι θὰ τὸ μετανοιώσουν πικρά….

 

23 Ἰανουαρίου 2024

δ.μ.

                                     Νὰ φυλάει ὁ Κύριος

Δυοῖν μιασμάτοιν

Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024 12:18 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

ΔΥΟΙΝ ΜΙΑΣΜΑΤΟΙΝ:

Α' Ὁ Λουμίδης στοὺς καφέδες του,

Β' Ἡ Μητσοτάκαινα στὸ "Νίκη"

Α' Ἕνα καφεκοπτήριο στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἕδρα τὴν Ἀθήνα, διαθέτει σὲ τυποποιημένες σακκοῦλες τόννους καφέ. Ὅμως πόσο καφὲς εἶναι τὸ κατασκεύασμα τοῦτο ποὺ ἐκτόπισε τὶς ἄλλες σακκοῦλες καφέ, καὶ διατίθεται κατ' ἀποκλειστικότητα; Ὁ καφὲς "Λουμίδη" ποὺ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν ἱδρυτὴ τοῦ καφεκοπτείου (ἐκεῖνος ἦταν Ἕλλην, τοῦτοςεἶναι ἰουδαῖος) εἶναι νοθευμένος ἀφάνταστα. Ἡ ἔντονη ὀσμὴ ποὺ διαχέεται ἀπὸ τὸ κατάστημα "Λουμίδης", δίπλα στὴν πλατεῖα Ὁμονοίας, εἶναι τεχνητὴ καὶ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν αὐθεντικὸ καφέ. Πρόκειται γιὰ μεῖγμα ποικίλων προϊόντων μὲ προσθήκη χημικῆς καφεΐνης, ἡ ὁποία καὶ προξενεῖ διάφορες παρενέργειες. Γνωστός μου, φίλος τοῦ καφέ, ἐσχάτως ἄρχισε νὰ πίνει καφὲ "Λουμίδη", μὲ συνέπεια τὴν ἀπορρύθμιση τοῦ νευρικοῦ του συστήματος. Προτείνουμε στὴν ἀνακριτικὴ ἀρχὴ νὰ ἐξετάσει μικροσκοπικῶς τὸν καφέ τοῦτον, πρὶν ὁ ψευδώνυμος "Λουμίδης" τὸν ἀποσύρει καὶ τὸν ἀντικαταστήσει μὲ γνήσιο προϊόν. Ἐγώ, πάντως, κρατῶ δεῖγμα τοῦ νοθευμένου καφέ.

 

Β' Στὴ Βουλὴ τῶν "Ἑλλήνων" συμμετέχει καὶ τὸ κόμμα "Νίκη", κόμμα ὁμολογημένως χριστιανικὸ καὶ συντηρητικό. Ὅμως τὰ ψηφίσματά του στὴ Βουλὴ δὲν συμφωνοῦν μὲ τὶς ἐπαγγελίες του, εἶναι, δηλαδή, φαρισαϊκό. Ἄρα εἶναι καὶ ἐξαρτημένο. Μὴ ἀμφιβάλλετε· ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς συγκροτήσεώς του, τὸ κόμμα τοῦτο βρέθηκε ὑποταγμένο στὸ πιὸ σατανικὸ ἄτομο ἐν Ἑλλάδι: τὴν Μητσοτάκαινα. Αὐτὴ ἦταν ποὺ ἐξησφάλισε στὸ μόλις νεοΐδρυτο κόμμα τὶς ὁλοσέλιδες διαφημίσεις καὶ τηλεοπτικὲς παρουσιάσεις, ἐπὶ τῇ βάσει μυστικῆς συμφωνίας, νὰ τηρῆ τὶς ὑποδείξεις ἐκείνης τῆς διαολισμένης ἰεζάβελ. Θέλω νὰ ὑποδείξω στὸν κάθε ὀπαδὸ τῆς "Νίκης" νὰ ἐλέγχει τὸ κόμμα του μέχρι νὰ ὀρθοποδήσει. Ἀλλιῶς εἶναι ὀπαδὸς τοῦ Μητσοτάκη. Μόλις ἰδοῦν τὸ κόμμα τους νὰ ψηφίζει νομοθετήματα ποὺ προτείνει ἡ ἐν ἁμαρτίαις γηρασμένη "Νέα Δημοκρατία" τοῦ ἀναθεματισμένου υἱοῦ της, νὰ ἐλέγξουν τὴν προδοσία. Προσέχετε, Πατριῶτες, σᾶς κατευθύνει στὸν ἅδη ἡ πάγκακος διαβολομάνα....

 

Γρηγορῆτε!

δ.μ.

10/1/2024