Πῶς προβλέπεται νά εἶναι ἡ Πολιτεία τῶν πραέων;

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011 11:43 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Πῶς προβλέπεται νά εἶναι ἡ Πολιτεία τῶν πραέων;

(Μαρίνα, Ἀθήνα)


Ή Ἑλληνική Γλῶσσα εἶναι σπουδαιοτέρας σημασίας ἔναντι ἄλλων γλωσσῶν;

Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2011 3:05 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Πολλοί θεωροῦν ὅτι ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα εἶναι σπουδαιοτέρας σημασίας ἔναντι ἄλλων γλωσσῶν καί μάλιστα τῶν εὐρωπαϊκῶν καί κινεζικῶν, ἀληθεύει καί γιατί; Ἐπίσης ὑπῆρξε ποτέ ἡ Ἑλληνική παγκόσμια γλῶσσα καί πότε;

(Ἕνας Ἀθηναῖος)

Τί εἶναι αὐτό πού περιμένουμε νά δοῦμε ἀπό τό νέο χρόνο;

Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 3:21 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Τί εἶναι αὐτό πού περιμένουμε νά δοῦμε ἀπό τό νέο χρόνο; Θά πᾶνε καλύτερα ἤ χειρότερα τά πράγματα; Πότε πιά θά χαροῦμε λίγο στά οἰκονομικά μας;

(Ἀντωνία)