ΤΑ ΑΠΟΤΟΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΟΚΩΝ (ΦΑΥΛΩΝ)

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 3:00 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός


Α΄ Τό ἐθνικό ἔγκλημα τῶν Τεμπῶν εἶναι συνεχές καί δέν θά παύσει νά διεγείρει δικαιοκρίτως καί ὀργίλως τίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων. Πέρασαν μόλις 30 ἡμέρες καί τό φονικό ἡ ἐξουσία ἔχει ἀπωθήσει στή λήθη. Σέ λίγο πέπλο σιγῆς θά καλύψει τό συνταρακτικό συμβάν. Πάντως ὁ ἀριθμός τῶν θυμάτων παραμένει ὁ ἴδιος: 57 νεκροί καί 56 ἀγνοούμενοι. Θά προστεθεῖ καί ὁ ἀριθμός τῶν τραυματιῶν.

Β΄ Εἰσέλθωμεν στόν ἅδη τῆς σατανικῆς συμμορίας τοῦ τζουγκασβίλι. Τούτη, βουτηγμένη στήν ἀτιμία, μονίμως συγκαλύπτει ἤ διαστρέφει μαρτυρίες καί κατορθώνει νά γίνεται σέ πολλούς ἀληθοφανής, ἀφού τό βδέλυγμα τζουγκασβίλι ἔπεισε πολλούς ὅτι “ἐμεῖς φταῖμε”. Aἴφνης γιά τό τσιμέντωμα τῆς ἀράχνης οἱ ὑπεύθυνοι δικαιολογήθηκαν ὅτι ἔγινε γιά νά στηρίζονται οἱ γερανοί, λόγῳ τοῦ δεκατόννου βάρους τους. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού κάλυψαν τό ἔδαφος, ἰσχυρίζονται οἱ δαίμονες. Τά τραῖνα πού πηγαινοέρχονται καί ζυγίζουν μέχρι 300 τόννους, γιατί τό ἔδαφός τους δέν τσιμεντώνεται;

Γ΄ Ἔχει ἐνδιαφέρον νά δοῦμε, ἐάν μεταξύ τῶν ἐπιβατῶν ὑπῆρχαν καί λαθρομετανάστες. Ναί, ὑπῆρξαν,  ὅμως, μέ ὑπόδειξη τῶν μ.κ.ο., πού γνώριζαν τί πρόκειται νά συμβῆ, κατέλαβαν τό τελευταῖο βαγόνι. Μετά τήν ἔκρηξη ἐπεβιβάσθησαν τοῦ λεωφορείου πού διετέθη, μαζί μέ ἄλλα 5-6, γιά Θεσσαλονίκη. Ὥστε λαθραῖος, στόν τόπο τοῦ δυστυχήματος, δέν ὑπήρξε οὐδείς. Τούς τραυματίες βοήθησαν ἐναργῶς δύο Ἕλληνες φοιτητές. Ἡ συμμορία πού ἐλέγχει τά ἰουδαιοκάναλα, διερωτᾶται στό πῶς νά κατασκευάσει ἕνα σωτῆρα. Ἀναθέτουν σέ μιά δημοσιογράφο νά προβῆ στήν κατασκευή του. Μεταβαίνει στή λαϊκή ἀγορά Μενεμένης, βρίσκει ἕναν 16χρονο λαθραῖο τόν Ἀσλάν Ἀρσέτ, τόν ὁποῖο καί παρουσιάζει ὡς σωτῆρα τῶν ἐπιβατῶν, πότε; 20 ἡμέρες μετά τό φονικό. Ὅλη ἡ σκηνοθεσία ἦταν γελοία μέ τή δημοσιογράφο νά προσπαθεῖ νά μετατρέψει σέ ἥρωα τόν μωχαμέτη νεαρό.

Δ΄ Ὅλοι οἱ κρατικοί δολοφόνοι τοῦ Μητσοτά ἀποσιωποῦν ἐντελῶς τήν παρουσία τοῦ ἐμπορικοῦ τραίνου: ποιό ἦταν τό δρομολόγιό του, τί μετέφερε, τί ἔγινε ἡ μηχανή του, τί ἔγινε ὁ μηχανοδηγός του, τί ἦταν ἡ φωτεινή σφαῖρα. Στήν προσπάθεια συγκαλὐψεως, δέν ἀποκλείεται νά ποῦν ὅτι πρόκειται περί κρατικοῦ μυστικοῦ (Ἀν. Καψαμπέλης), ἑπομένως ἡ τήρηση σιγῆς εἶναι ἡ ἐνδεικνυόμενη.

Ε΄ Τό ἐθνικό ἔγκλημα τῶν Τεμπῶν ὠθεῖται στό βάραθρο τῆς λήθης. Ἡ ἐξουσιαστική προπαγάνδα ἔχει νά προσφέρει στούς φραπεπότες καί τούς καναπεδάκες τό σαχλό θέαμα. Ἑτοιμάζονται γάρ γιά ἄλλη σφαγή καί ἐπιβάλλεται νά κοιμήσουν τούς πολλούς.

στ΄ Νά σημειώσουμε κάτι ἐμφατικῶς : ἡ νεολαία, ὅση ἀπέμεινε στήν Ἑλλάδα, ἀντιλαμβανόμενη ὅτι οἱ ἐπίβουλοι ἐχθροί πού πλημμύρισαν τήν Ἑλλάδα, ἀπεργάζονται τή φθορά τοῦ Ἕθνους μας, ὀργάνωσαν εἰρηνικές διαδηλώσεις. Πλήν τό χαζάρικο καθεστώς τοῦ Μητσοτά, πού σχεδιάζει τή γενοκτονία μας, διέταξε τή διάλυσή τους. Καλοῦμε, ἀκόμη καί τόν ὀλιγοφρενῆ νά σκεφτῆ, πῶς στόν φόνο τοῦ Γρηγορόπουλου οἱ ἐξουσιαστές ἐπέτρεψαν καταστροφικές διαδηλώσεις, ἐνῶ ἐδῶ, πού τά παιδιά κρατοῦσαν ἄνθη, καί ὄχι πέτρες, ὅπως ἐκεῖ, οἱ ἐξουσιαστές τούς διέλυσαν, μάλιστα μέ δακρυγόνα. Ἐπισημαίνουμε πώς κάποια ἀπό τά δακρυγόνα ἔπεσαν στούς ὑπογείους σταθμούς τοῦ metro, καί τότε διεπιστώθη ὅτι τό σύστημα ἐξαερισμοῦ εἶναι ἀνενεργό! Παρασκευἠ παγίδος θανάτου δι’ἀσφυξίας....

Ζ΄  Ὁ ἀσχολούμενος μέ ἐθνικά ἐγκλήματα γνωρίζει ἀσφαλῶς ὅτι αὐτά, πέρα ἀπό τό κυρίως ἔγκλημα, συνοδεύονται ἀπό δολοφονίες πού θά συσκοτήσουν τήν ὑπόθεση, ὥστε νά καταντᾶ δυσχερής ἡ περαιτέρω ἔρευνα καί ἀπόδειξη ἐνοχοποιήσεως τῶν δραστῶν. Στόν φόνο τοῦ προέδρου τῆς γιούσα Τζ. Κένεντυ δολοφονήθηκαν 108 μάρτυρες καί οὕτω συνεσκοτίσθη ἡ ὑπόθεση, χωρίς ποτέ νά στοιχειοθετηθεῖ ἐνοχή. Καί στό φονικό τῶν Τεμπῶν ἔγινε τό ἴδιο, καθώς μαρτυρεῖ ἡ δολοφονία τῶν δύο διευθυντῶν κυκλοφορίας, συνταξιούχων σχεδόν, στόν Ο.Σ.Ε. Βεβαίως οἱ μίσθαρνοι ἐκφωνητές τῶν καναλιῶν ἐπιμένουν σέ ἄλλα, ὅμως πρόκειται περί δολοφονίας μέ laser. Ἔχει συμβεῖ καί ἄλλες φορές. Νά ποῦμε ἐντίμως ὅτι οἱ δύο σταθμάρχες –κλειδιά στο φονικό, δέν θά ἐδολοφονοῦντο, ἐάν στίς τηλεφωνικές τους ἐπικοινωνίες δέν ἀποκάλυπταν πολλά μυστήρια ἐπιβαρυντικά τῆς Κυβερνήσεως. Αὐτά ἄκουγαν οἱ ὠτακουστές, πού ἄρχισαν νά παρακολουθοῦν στενά ὅλα τά τηλέφωνα τῶν σιδηροδρομικῶν, καί ἀποφάσισαν τή θανάτωσή τους, ἥτις συνέβη τήν 28η Μαρτίου ἐνεστῶτος ἔτους.

Η΄ Ὑπολογίζεται πώς στό ἔγκλημα τῶν Τεμπῶν ἐργάτηκαν ἀνεπίγνωστα καί ἐνσυνείδητα πάνω ἀπό 200 ἄτομα. 200 συνειδητοί ἐχθροί μισέλληνες ὁρκισμένοι....Ἀφήνουμε ἐκτός τούς σατανολάτρες. Θά γνωρίζετε, βεβαίως, ὅτι τό φονικό τῶν Τεμπῶν, πού συνέβη πρός τήν 1η Μαρτίου, ξημέρωνε ἡ ἡμέρα τῆς σατανολατρίας, πού ὅρισε ἡ ροτσιλδική βοθρίτιδα. Ἔτσι ἐξηγείται ὁ λόγος περί “θυσίας” τῶν φονευθέντων, ἀπό τά δύο καθάρματα Μητσοτά καί Πορτοσάλτε πού τό εἶπαν ἀπροκάλυπτα.

Θ΄ Τό τραῖνο, ὅταν θριαμβεύσουν οἱ πατριῶτες, θά ἀναμορφωθεῖ ἐντελῶς. Θά ἐξαπλωθεῖ πανταχοῦ, καί σέ Κρήτη, Εὔβοια, Ρόδο, Χαλκιδική. Ἀλλά πρῶτα θά λάβουν τήν ἀνταπόδοσή τους οἱ μισέλληνες καί ὅσοι τούς εὐνόησαν.

Ι΄ Περί Τεμπῶν δέν γνωρίζουμε τά ἐκβησόμενα. Ὅμως γνωρίζουμε ὅτι μεταξύ τῶν σιδηροδρομικῶν ὑπάρχουν ἥρωες. Σκεφθῆτε, ὅταν ἡ ἐξουσία τούς ὑποχρέωσε νά μεταφέρουν, διά τῶν τραίνων, ὅπλα στήν Ούκρανία, αὐτοί ἀρνήθηκαν! Ἡ ἄρνησή τους αὐτή ἄς χρησιμεύσει ὡς κλεῖδα γιά τήν ἑρμηνεία, τοῦ μίσους τῆς συμμορίας τοῦ τζουγκασβίλι κατά τῶν σιδηροδρομικῶν.

 

                                                                                      Καί μέ τη Νίκη

                                                                                                δ.μ.

                                                                                   29 Μαρτίου 2023

ΠΛΗΓΜΑ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Β΄

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 10:46 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Α΄  Τό θανατικό τῶν Ἑλλήνων ὅλο καί πυκνώνει, καί διά τῶν ἐμβολίων θά φτάσει στό ἀποκόρυφο. Οἱ δέ φονεῖς εἶναι συγκεκριμένοι, ἐπιφανεῖς καί ἀναγνωρίσιμοι, ὅμως ἐλεύθεροι, νομικῶς καί πολιτικῶς προστατευόμενοι. Μάλιστα, παρατηροῦμε στό ξεσάλωμά τους ὅλο καί παρρησιάζονται, ὅλο καί γίνονται τολμηρότεροι καί θρασύτεροι.

Β΄ Μελετοῦμε τόν φονικό ἑσμό, τίς ἀναιδεῖς καί ἐγκληματικές φάτσες μέ τίς ψευδοσυγγνῶμες καί τό προσποιητό ὕφος. Μελετοῦμε πρωτίστως τόν τζουγκασβίλι, διότι αὐτός εἶναι ὁ πρωταγωνιστής, ἀνάμεσα σέ ὅλους τοῦ θιάσου. Μελετοῦμε τά συμβολικά λόγια του καί τίς διάφορες συνθηματικές κινήσεις του. Τήν ὁμιλία τῆς “ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ”, τό ὕφος πού φοροῦσε ὁ ὑποκριτής. Μία φράση του μέ ἀπόκρυφο νόημα εἶναι αὐτή πού ἐξεστόμισε τέσσσερις ἡμέρες πρό τοῦ δυστυχήματος, στή Λάρισα: “Ἡ Ἑλλάδα ταξιδεύει πιά στο πρῶτο βαγόνι”.Χρησιμοποίησε τόν ὅρο βαγόνι ὄχι τυχαῖα, ἀλλά ὅπως θά ἀνέφερε τό σχοινί κάποιος στό σπίτι τοῦ κρεμασμένου. Ἐπίσης εἶπε ὅτι, μικρός ἤθελε νά γίνει μηχανοδηγός σέ τραῖνο.

Εἶναι καί ἄλλες φράσεις τοῦ τζουγκασβίλι, μέ νόημα συγκαλυμένο. Τάχα συγκενεῖς τῶν θυμάτων τοῦ εἶπαν παραπονούμενοι “Γιατί” καί “Ποτέ ξανά!”, λέξεις συνθηματικές τοῦ μυθώδους “ Ὁλοκαυτώματος”. Αὐτά τοῦ εἶπαν, ἤ τόν ἔστειλαν στόν ἀγύριστο; Ὅπως ὁ πατέρας τοῦ καμμένου Δημητρίου Ἀσλανίδη πού τοῦ πέταξε: “Δέν θέλω συγγνώμη ἀπό φονιάδες”! Ἐκεῖ πού ἐπιμένει ὁ ἰουδαῖος πρωθυπουργός, καί ἔχει λόγο, εἶναι ἡ προπαγάνδα του ὅτι τό Ἐθνικό ἔγκλημα ὀφείλεται σέ “ἀνθρώπινο λάθος” ἄρα κανείς ἀπό τούς ὀμοθρήσκους του δέν ἐκτιθεται!

Γ΄  Διά τῶν δημαγωγικῶν λόγων του ἐπαναπαύει τούς μόσχους οπαδούς του, ὅτι “ἡ δικαιοσύνη θά κάνει τή δουλειά της”. Πρός τοῦτο ὑπόσχεται νά συστήσει “ἀνεξάρτητη και ὑπερκομματική ἐπιτροπή ἐμπειρογνωμόνων”. Τή δουλειά πού ἔκανε ἡ μασονική συμμορία τῶν λελέδων, 10 ἡμέρες τώρα, ἧταν νά συγκαλύψει ὅλους τούς “ἀδελφούς” της. Πού θά ἔπρεπε νά καλέσει τούς 301 γιά ἀνάκριση, σύν τούτοις καί ὅλο τό γυφταριό καί τούς κλεπταποδόχους τῶν μετάλλων τοῦ σιδηροδρόμου, καθώς καί τή σισιλιάνικη μασονομαφία τοῦ Λαμπόσκο, διευθυντοῦ τοῦ “HellenicTrain”.

Δ΄ Ὁ ποινικός ἐγκληματίας τζουγκασβίλι προβαίνει καί σέ ἄλλη ἀτιμία. Ὁρίζει τριήμερο πένθος πανεθνικό, νομίζετε γιά τούς μάρτυρες τῆς ραδιενέργειας; Ὄχι, ἀλλά γιά νά ἐπιβάλει δύο ἁρπακτικά νομοσχέδια : τήν ἰδιωτικοποίηση τοῦ νεροῦ πανελληνίως καί τοῦ “ὀγκολογικοῦ κέντρου παίδων” (Ζαραλίκος).

Ε΄ Εἶναι γεγονός, μή ἀμφισβητήσιμο, στήν Πατρίδα μας τήν ἀδιαλείπτως ὑπονομευόμενη, ἀπό τούς ἐντός καί ἐκτός χώρας ἐχθρούς, ὁ σιδηρόδρομος βρίσκεται στό στόχαστρο, πιό φανερά ἀπ’ὅτι ἄλλοι τομεῖς. Ἐδῶ, πέρα ἀπό τίς φθορές  στό δίκτυο, ἀσκεῖται καί τρομοκρατία πρός τό προσωπικό, νά μή καταγγέλλει τίς ἀτέλειες. Κομίζουμε εὔγλωττο τεκμήριο. Ἔμπειρος σιδηροδρομικός στέλνει σειρά ἐπιστολῶν στό ὑπουργεῖο συγκοινωνιῶν, περιγράφοντας τήν ἐπικίνδυνα κακή κατάσταση τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου. Τό ὑπουργεῖο τόν ἀπειλεῖ νά παύσει, διότι θά βρεθεῖ σέ λάκκο, ἀφαιματωμένος!

 

στ΄  Στή συγκλονιστική ἐθνοφονία τῶν Τεμπῶν ὁ ρόλος τοῦ σιωνισμοῦ ὑπῆρξε διττός : ὁ ἕνας φανερός καί ἀσφαλῶς ἀκατηγόρητος, ὁ ἄλλος ἀπόκρυφος καί πρωταγωνιστικός. Ὁ φανερός ρόλος, ἐν προκειμένῳ, ἀσκεῖται διά τῆς “ZIM”,ἑταιρείας μεταφορᾶς χημικῶν οὐσιῶν διά κοντέϊνερ. Ἄρα κανείς δέν μπορεῖ νά κατηγορήσει μία ἑταιρεία πού δρᾶ φανερά, μέ ἔγκριση κρατικῶν φορέων. Γιά τό ἔργο της αὐτό δέν ἔχουμε νά προσάψουμε κατηγορία. Ὁ δέ μυστικός ρόλος τοῦ ἰουδαϊσμοῦ ἀκολουθεῖ ἄλλη τακτική. Κατά τή σύγκρουση, ἡ “ZIM”, παρά τή μυστικοπάθειά της, φαίνεται νά μεταφέρει φάρμακα, αἰτιολογημένα, ὅμως σέ βαγόνια,  κατά τή σύγκρουση, ἀσφαλῆ. Πλήν τό βαγόνι τό τελευταῖο, ὅμως πρῶτο, ἀφοῦ ἐρχόταν γιά τή σύγκρουση, μέ τήν ὄπισθεν, εἶχε κοντέϊνερ μέ ποσότητα ραδιενεργοῦ ὑλικοῦ, τό ὁποῖον θά ἐκραγεῖ, δύο δευτερόλεπτα πρό τῆς συγκρούσεως.

Ζ΄  Τό ὅτι τό ἰουδαϊκό βαγόνι περιεῖχε ραδιενεργό ποσότητα, ἡ ὁποία, μετά τό σχηματισμό ἐκτυφλωτικῆς σφαίρας, διεχύθη στήν περιοχή, γίνεται ἀντιληπτό ἀπό τήν τσιμεντοποίηση, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τήν ὅποια πυρηνική διασπορά, ὅπως ἔγινε στό Τσέρνομπιλ καί τή Φουκουσίμα. Ἐπίσης γίνεται ἀντιληπτό ἀπό τή διαχείριση τῆς σοροῦ τοῦ Κυπρίου φοιτητοῦ τῆς νομικῆς Κυπριανοῦ Παπαϊωάννου, πού οἱ μυημένοι ἀστυνομικοί (αὐτοί θά κληθοῦν σέ δίκη, ὅταν κυριαρχήσουν οἱ πατριῶτες) σφράγισαν τό φέρετρο μέ τήν ψευδῆ αἰτιολογία, ὅτι τάχα εἶναι διαμελισμένο, ἐνῶ ἦταν ἀκέραιο, καθώς διεπιστώθη.

Η΄ Ἡ γενοκτονία τὼν Τεμπῶν κατέδειξε ἐναργῶς τό πλῆθος τῶν ἀρνητικῶς δρώντων. Πρόκειται γιά ἀράχνη πού μέ πυκνό πλέγμα μισελληνισμοῦ μᾶς κύκλωσε πνιγηρά. Δῆτε, ἀπό τήν κορυφή, τήν οἰκογένεια Μητσοτά, ἀπ’ὅπου κατεβαίνουμε πρός κατώτερα ἐπίπεδα: τούς μπράβους τοῦ τζουγκασβίλι πού σάν σκῦλοι περιφρουροῦν τό μισελληνικό φίδι· ἕνα δεκαεξάχρονο παιδί πού βρέθηκε στό δρόμο πού διήρχετο ὁ Μητσοτά, πρίν πεῖ “κιχ”, οἱ μπράβοι τόν ἔρριξαν κάτω ποδοπατῶντας τον! Δῆτε τούς ὑπουργούς του, διεφθαρμένοι μέχρις ὀστέων, πού ὑποδύονται τούς θλιμμένους, ἐνῶ κρυφογελοῦν, ἀλλά καί τούς ἀνόητους ὁπαδούς πού περιμένουν “ρουσφέτι”  ἀπό τό σαπρό κόμμα τους, τό ψευδοπατριωτικό καί φιλυποκριτικό. Οἱ τῆς ἀντιπολιτεύσεως τά ἁρπακτικά κοράκια πού μετέρχονται κάθε μέσον γιά νά αὐγαταίνουν οἱ καταθέσεις καί τά ἀκίνητά τους. Κοιτάξτε καί τούς ἐπί κεφαλῆς τῶν ὑπηρεσιῶν, πῶς συμφωνοῦν μέ τόν τζουγκασβίλι : πού μπάζωσαν τόν τόπο τοῦ ἐγκλήματος μέ σκοπό, τήν ἐξαφάνιση τῆς ραδιερνεργείας· πού τσουβάλιαζαν σώματα μέ ψευδοδικαιολογίες· πού δέν ἀποκαλύπτουν τόν ἀριθμό ἐπιβατῶν· πού κρύβουν, ἐπί 23 ετη, τά συστήματα τηλεδιοίκησης· πού διαστρέφουν τίς πληροφορίες....

Κάποιος ὑπεύθυνος ὑπηρεσίας τινός ὑπόσχεται σέ οἰκογένεια πού ἔψαχνε γιά τό παιδί τους, νά ἐρευνήσει ὁ ἴδιος καί ἄς ἀποσυρθοῦν στήν οίκία τους. Αὐτός θά τούς εἰδοποιήσει. Ἀκόμα περιμένουν....

 

Θ΄  Τό φονικό τῶν Τεμπῶν, ἀσφαλῶς ὑποκρύπτει τόν ἐχθρό, ὅποιος πράττει ἐχθρικῶς αὐτός εἶναι ὁ ἐχθρός. Παρατηρῆστε : ὅσοι άντενεργοῦν, φορτώνοντας ἐνοχές στόν Λαό μέ τό παραπλανητικό “Ἐμεῖς φταῖμε...”, εἶναι ὁ ἐχθρός τοῦ Ἔθνους. Ἀκούσατε καί τή λίγδα Μητσοτά νά λέει : “Ὅλοι εἴμαστε ὑπεύθυνοι....”, παναπεῖ φόρτωση τῶν εὐθυνῶν στό Λαό. Ὅμως κανείς νά μή καταπιεῖ τό δηλητηριῶδες χάπι: Ἐμεῖς δέν φταῖμε, αὐτοί φταῖνε, οἱ μισέλληνες.

Ι΄  Ἡ τιμωρός χείρ ὑψώνεται. Οἱ πατριῶτες θά ἀπαιτήσουν τή σύλληψη τῶν ἐνόχων πάντων. Θά ἀπαιτήσουν τή σύλληψη, ἐπίσης,  τῶν προβοκατόρων. Σ’αὐτούς περιλαμβάνονται οἱ ψευτοπατριῶτες καί οἱ κούκουλοι, εἴτε “ρουβίκωνες” λέγονται εἴτε μπάχαλοι (ὑποκοριστικά : “μπαχαλάκηδες”, σιγά, τά παλιόσκυλα.....).

ΙΑ΄ Πρίν τελειώσουμε νά ἐπανέλθουμε στήν ἔχιδνα πού μένει ἀδιάσειστη στόν πρωθυπουργικό θῶκο. Μέ πλαστό ὕφος πενθοῦντος, τό δαιμονομανές καί ζαβλακωμένο δίποδο ζητᾶ ἀπό τόν προκλητικά ἐμπαιζόμενο Λαό “ΣΥΓΓΝΩΜΗ”,τόσο προσωπική ὅσο καί στό ὄνομα ὅλων, ὅσοι κυβέρνησαν τή Χώρα, ἐδῶ καί χρόνια....(1/3/2023). Μεριμνᾶ γιά τούς ὁμοθρήσκους του, βλέπετε, ἀφοῦ τούς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ἐνοχή, πού φορτώνει στό Λαό, ὅπως εἶπε στό ὑπουργικό συμβούλιο τῶν ψευδῶς πενθούντων : “ὅλοι φταῖμε καί ἄς τό ὁμολογήσουμε μέ θάρρος”.Ἀπόσειση τῆς ἐνοχῆς ἀπό τούς ὑπαιτίους στούς ἀθώους πολίτες. Τόλμησε καί εἶπε ὅτι παλεύει “μέ τό σκοτεινό κράτος τοῦ ἀναχρονισμοῦ”. Ποιός, αὐτός ὁ σκοταδιστής, ὁ ζοχαριστής καί ταλμοῦδος, ὁ σολομωνιστής καί σατανιστής τοποθετεῖται κατά τοῦ ἀναχρονισμοῦ.

 

                                                                        Καί μέ τή Νίκη

                                                                              δ.μ.

                                                                        14 Μαρτίου 2023

 

 


ΠΛΗΓΜΑ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 3:00 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 ΠΛΗΓΜΑ ΠΛΗΓΜΑ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ


Α΄.  Σοβαρό φονικό πλῆγμα δέχτηκε ὁ Ἑλληνισμός στήν ποιητική, ὅμως ἀράσιμο (ἀπό ἄλλα δυστυχήματα, πού συνέβησαν ἐκεῖ τό 1999, μέ 6 ἀπώλειες, καί τό 2013, μέ 26 ἀπώλειες) φοβᾶμαι, κοιλάδα τῶν Τεμπῶν, τό βράδυ τῆς Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 2023, μέ θύματα πολλές δεκάδες. 

Β΄.  Τήν ὥρα αὐτή ὁ ψυχοπονετικος ἄνθρωπος ἀναλύεται σέ θρῆνο, καί πῶς νά μή θρηνῇ, ὅταν θεωρεῖ τούς συγγενεῖς τῶν θυμάτων νά ὀδύρονται καί τούς δράστες τοῦ ἐθνικοῦ ἐγκλήματος νά χαριεντίζονται θρυαμβολογοῦντες; Ὅμως ὁ ἀσύμβατος καί ψυχόρμητος ἀρχίζει νά περιεργάζεται τά αἴτια τοῦ δυστυχήματος, τίς συνθῆκες, τά ὅποια συμβάντα. Ὁ τοιοῦτος, ὤν ἀγχίνους καί βαθύνους, θά ἐρευνήσει τίς διάφορες συναρτήσεις καί θά διεξαγάγει ἀποκαλυπτικό καί ἀνατρεπτικό πόρισμα. Ὅποιος φιλέρευνος νοῦς ἄς διακινδυνεύσει τήν πορεία αὐτῆς τῆς κελεύθου. 

Γ΄.  Ἀπό τήν ἐγκατάσταση τοῦ σιδηροδρόμου στήν Χώρα μας, ἐπί πρωθυπουργίας Χαρ. Τρικούπη (1882 ἕως 1895, μέ διαλλείματα), μέχρι Πάτρα καί μέχρι Λάρισα, εἶχε τεθῆ δομικό ἀξίωμα ὁ ἀποκλεισμός δυστυχήματος. Σ’αὐτό βοηθοῦσε ἡ παρουσία τῶν σταθμαρχῶν μέ τά φανάρια τους καί ἡ συνεχής ἐπίβλεψη τῶν λεγομένων γεφυροποιῶν πού διέτρεχαν ὅλη τή σιδηροδρομική γραμμή ἐποπτεύοντες. Ἦταν καί τό καθορισμένο ὡράριο τῆς διελεύσεως ἑκάστου τραίνου σέ συγκεκριμένο σημεῖο. Ἀργότερα ἐπί δικτατορίας θά ἐγκατασταθοῦν σέ σταθμούς ὀθόνες παρακολουθήσεως τῆς κινήσεως τῶν συρμῶν. Ἔτυχε καί ἐγώ νά παρακολουθήσω γιά ὥρα τήν πορεία τῶν τραίνων στήν ὀθόνη τοῦ σιδηροδρομικοῦ σταθμοῦ Λειανοκλαδίιου, πού μοῦ ἐπέτρεψε εὐγενῶς ὁ σταθμάρχης. Ἔβλεπα ἐπί τῆς ὀθόνης φωτάκια νά ἀναβοσβήνουν τά ὁποῖα καί σήμαιναν τήν πορεία τοῦ κάθε συρμοῦ. Τό συμπέρασμα πού ἀπεκόμισα ἦταν πώς, δυστύχημα ἀποκλείεται. Πλήν ἐσχάτως, κατά τό τελευταῖο πεντάμηνο ἔγιναν τρεῖς ἐκτροχιασμοί ὀφειλόμενοι σέ ἐλλείψεις ἀντιληπτές. 

Δ΄.  Τό δυστύχημα, ἔγκλημα προσχεδιασμένο, ἔχει ἀρχή τό 2017. Τότε ὁ Ο.Σ.Ε. (Ὀργανισμός Σιδηροδρόμων Ἑλλάδος) πουλήθηκε ἀπό τήν προδοτική συμμορία τῆς ”Σύριζα” στήν μαφιόζικη “Ferrovie dello Stato Italiane, S.p.A.”), (γνωστή ὡς Ὅμιλος F.S.). Ἀξίας 2 δισεκατομμυρίων ὁ Ο.Σ.Ε., πουλήθηκε ἔναντι τοῦ εὐτελοῦς ποσοῦ τῶν 45 ἑκατομμυρίων ! Ὄχι μόνον δέν ἔλαβαν οἱ προδότες τά 45 ἑκατομμύρια, ἀλλά πρόσθεσαν καί ἄλλα 50 ἑκατομμύρια, ἐτήσια ἐνίσχυση, ἀπό τό “Ἑλληνικό” κράτος στήν “Helling Train”, ὅπως μετωνομάσθη ὁ Ο.Σ.Ε. !

Ε΄  Μία ἄλλη πτυχή παρασκευῆς τοῦ Δυστυχήματος, εἶναι ἡ πρόσληψη τοῦ σταθμάρχη Βασ. Σαμαρᾶ. Ὁ Σαμαρᾶς τοῦτος ἦταν ἀχθοφόρος στόν σιδηροδρομικό σταθμό Λαρίσης, ἀργότερα ἀπεσπάσθη στό ὑπουργεῖο παιδείας, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ ἰουδαϊκή χάβρα. Ἐκεῖ ὑπό τήν προστασία τῆς Ν. Κεραμέως προσηλυτίζεται στόν ἰουδαϊσμό καί ἐπιστρέφει στή Λάρισα ὡς σταθμάρχης, βεβαίως, μεμυημένος καί μέ ἕνα τσέκ στά θυλάκιά του. Ὁ ἀχθοφόρος ὄν κομματόσκυλο, ἐν συνεχείᾳ, προσήλυτος ὑπό “κυνηγῶν συμβιβασμένων ἀτόμων”, εἶναι ἕτοιμος νά προβεῖ σέ ὅποιο ἔγκλημα. Ἄκουσε νά τοῦ λένε : “Ἁπλῶς θά πατήσεις ἕνα κουμπί καί μετά τή σύγκρουση θά πεῖς ὅτι πάτησα τό κουμπί νά κλίνουν οἱ αἰχμές,  ἡ δικλείδα ἀσφαλείας δέν λειτούργησε. Ὁρίστε καί τό δωράκι σου (ἕνα τσέκ πενταψήφιο)”. 

στ΄.  Τό τραῖνο ξεκινᾶ, γιά τήν ἄλλη ζωή. Φέρει “σχεδόν 350 ἐπιβάτες”. Ἔχει 15 κρίσιμα λεπτά μέχρι τή σύγκρουση, ὅμως ὁ ἀχθοφόρος ξέρει. Δέν εἰδοποιεῖ τόν μηχανουργό τοῦ “Intercity 62” καί ἐπέρχεται τό μοιραῖον. 

Ζ΄.  Καί συντελεῖται τό οὐρανόμηκες ἐθνικό ἔγκλημα. Καταφθάνουν οἱ “ἐπίσημοι”, προσωποποιημένος ὁ μισελληνισμός, νά κάνουν δηλώσεις. Καί δέν κρύβουν τή χαρά τους. Ὁ Μητσοτά ξεχειλίζει ἀπό σατανική χαρά, τόσο πού οἱ σύνοδοί του ἀκούγονται νά τοῦ λένε : “Μή χαμογελᾶς !”. Καί στό διάγγελμά του ὁμιλεῖ μέ σηκωμένο τόν γιακά, στέλνοντας εὔγλωττο μήνυμα  : “Δέν μ’ἐνδιαφέρει...”. Ὁμοίως καί ὁ Τσίπρας ἐθεάθη χαριεντιζόμενος. Καί ἡ σαψάλω πρόεδρος πού πέταξε ἄνθη στό καμμένο βαγόνι, ἀντί πού πρέπει νά γίνουν τρισάγια. 

Ἡ παρουσία τῶν ἀραχνιαίων στά Τέμπη ἀπέβλεπε στήν ἀπόσειση τῆς ἐνοχῆς. Πρῶτος ὁ λόγος τοῦ τζουγκασβίλι πού ἀπεφάνθη δογματικῶς, ὅτι “Πρόκειται γιά ἀνθρώπινο λάθος”. Πολλοί βεβαίως δισκολεύονται νά ἀποδεχθοῦν ὅτι πρόκειται περί συνωμοτικῆς πράξεως. Προτιμοῦν νά ἐπαναπαύονται στό πρωθυπουργικό ψεῦδος. Ἄλλοι πάλι ἀποδίδουν τό συμβάν στήν κακή συντήρηση. Ἀρκετοί ἔχουν πεῖ, ὅτι “Δέν λειτουργεῖ τίποτα, ὅλα γίνονται χειροκίνητα. Manual…”. Ὅμως τό δυστήχημα, δολοφονία προσχεδιασμένη, θά γινόταν, ἄν καί ὅλα λειτουργοῦσαν στήν ἐντέλεια. Μή μᾶς διαφεύγει, ἄν καί ὅλα γόνονταν ἐμπειρικά καί πρωτόγονα, κίνδυνος δυστυχήματος ἀποκλείεται, ἀφοῦ οἱ ἐκκινήσεις καί οἱ σταθμεύσεις τῶν τραίνων γίνονται στήν καθορισμένη στιγμή. Νά προσέξουμε, διότι ἡ προσπάθεια μεταθέσεως, ἀπό ἀνθρώπους ὑπαιτίους στό πεπαλαιωμένο δίκτυο, ἀπαλλάσσει τῆς κατηγορίας τούς ὑπαιτίους.  

Νά κλείσουμε τό κεφάλαιο· τό ἐθνικό ἔγκλημα, εἴτε μέ σηματοδότες εἴτε μέ τούτων χωρίς, ἦταν προσχεδιασμένο νά γίνει καί ἔγινε ! Τί, δέν βλέπετε, ὅτι ἐργάστηκαν πολλοί παράγοντες. Ἄς προσπαθήσουμε νά τούς παρουσιάσουμε.

Η΄.  Ἀπεκαλύφθη ὅτι γιά ἀπόλυτη ἀσφάλεια ὁ Ο.Σ.Ε. εἶχε προμηθευθεῖ ἤδη ἀπό τό 2000, ὅλα τά συστήματα ἀσφαλοῦς ἐλέγχου, καθώς καί G.P.S.. Ὅμως δέν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ! Ἀπαγόρευαν οἱ ὑπουργοί συγκοινωνιὠν, πάντες σέ ἀπό κοινοῦ συνεννόηση, νά χρησιμοποιηθοῦν. 

Θ΄.  Θέλουμε νά σταθοῦμε, ὅσο μᾶς εἶναι δυνατόν, στή μυστηριώδη ἐμπορική ἀμαξοστοιχία πού συνεκρούσθη μέ τήν “Intercity 62”. Παρατηροῦμε ὅτι γύρω ἀπό τό τραῖνο τοῦτο ἁπλώθηκε πέπλος σιγῆς. Τοῦτο ἄν καί τό κύριο ἐργαλεῖο τῆς συγκρούσεως ὡθεῖται στό σκότος, ἄθικτο, ἁπαλλαγμένο τῆς ὅποιας περίεργης ἐξετάσεως. Τό τί μετέφερε ἡ ἁμαξοστοιχία ἀκόμα δέν ἔγινε γνωστό καί οὔτε θά γίνει. Ἀσφαλῶς ἐρχόταν ἀπό τήν Ἀλεξανδρούπολη (ἀντιλαμβάνεστε, πιστεύω) καί μετέφερε, ὑποψιάζομαι, ραδιενεργό ὑλικό, ἴσως καί ὑδρογόνο. Τό ἐρώτημα, περί τοῦ προορισμοῦ τοῦ τραίνου, ἐπέρχεται ἀπό τά μέχρι στιγμῆς δεδομένα: τό ἐμπορικό τραῖνο τί σκοπό εἶχε; Ἄ, ἐρχόταν γιά τή σύγκρουση εἰδικά ἐντός τῆς σήραγγος. Ἦταν ἡλεκτροκίνητο, δέν ἔφερε φιάλες ὑγραερίου πού, ἄλλωστε, ἀπαγορεύονται. Ἐπεσημάνθη ἡ θερμοκρασία πού ἀνέβηκε στούς 1200 βαθμούς. Πολεμικό τό ὑλικό, ἀπό τήν ἀμερικάνικη βάση τῆς Ἀλεξανδρούπολης τῶν φονιάδων ἀποικιοκρατῶν...

Ι΄.  Νά σημειώσουμε κάτι τό ἰλιγγιωδῶς τρομερό: τό δυστύχημα ἦταν προγραμματισμένον νά γίνει μέσα στή σήραγγα, ὅμως γιά 3-4 δευτερόλεπτα συνετελέσθη ἔξω τῆς σήραγγας, μάλιστα τό τελευταῖο βαγόνι μόλις καί ἐξήρχετο. Ἀντιλαμβάνεστε, ἐάν ἡ σύγκρουση γινόταν ἐντός τῆς σήραγγας, θά ἀντιμετώπιζαν φρικτό θάνατο καί “οἱ περίπου 350 ἐπιβάτες”. Μεγάλο θανατικό καί μεγάλη καταστροφή πού ἀπέτρεψε ὁ Ἰησοῦς Χριστός. 

ΙΑ΄.  Εἶναι καί ἄλλες λεπτομέρειες πού ἀφοροῦν τά συνωμοτικά τραῖνα. Τό χημικό φορτίο πού μετέφερε ἡ ἐμπορική ἁμαξοστοιχία, ἦταν μεγάλης ἰσχύος, διότι σέ ἀκτίνα 50 μέτρων ἐξαϋλώθηκαν τά σώματα. Το ἐκτυφλωτικό φῶς, πού φάνηκε δύο-τρία δευτερόλεπτα πρίν τή σύγκρουση, ἦταν μία σφαῖρα ἐκτυφλωτικοῦ φωτός. Τή σφαῖρα συνόδευσαν καί δύο ἄλλα χαρακτηριστικά κατά δήλωση μαρτύρων : ἡ βαρειά ὀσμή σάν πετρελαίου καί ἡ ὀλισθηρότητα τῶν δαπέδων τῶν βαγονιῶν. Σημειώνουμε, ἡ σφαῖρα φωτός διεχύθη πρίν, ὅταν οἱ δύο ἀτμομηχανές ἦταν σέ ἀπόσταση 8-10 μέτρων, ἡ μία ἀπό τήν ἄλλη, ὥστε τό φλογισμένο ὑγρό νά κατευθυνθῆ ὁριζοντίως, νά κυκλώσει τά δύο-τρία βαγόνια τοῦ ἐπιβατηγοῦ. Τό στιγμιότυπο αὐτό δέν ἐμφανίστηκε πουθενά στά ἑλληνικά μέσα, κατά τό πρῶτο εἰκοσιτετράωρο. Καί ποῦ ἐνεφανίσθη; στή γιούσα ! : Ὁ πρῶτος πού μετέφερε τήν εἰκόνα ἀπό τή γιούσα στήν Ἑλλάδα ἦταν ὁ Ἑλληνοαμερικανός Γιάννης Κουντούρης. 

Αὐτό σημείνει ὅτι οἱ πράκτορες τῆς Mossad πού ἦταν παρόντες στή σύγκρουση, ὡς οἱ κύριοι δράστες, τήν εἰκόνα πού ἀφήνει πολλά ἐρωτήματα ἔστειλαν στήν ἰουδαιομασονική στοά τῆς Νέας Ὑόρκης B’ nai B’ rith. Ἐκεῖνοι πρῶτοι ἔδειξαν σκηνές τῆς τραγωδίας, διότι ἦταν οἱ χειριστές αὐτής. Αυτοί προξένησαν τή σφαῖρα διά τηλεχειριστηρίου. 

ΙΒ΄.  Ἡ δραματική σελίδα τῆς τραγικῆς συγκρούσεως πρέπει νά μείνει ἀνοικτή καί νά ἀρχίσει μεγάλο κῦμα συλλήψεων. Δισταγμός αὐθόρμητος ἤ τεχνητός ἀποκλείεται. Ἐπίθεση ἀνυποχώρητη πρός χιλιάδες λυμαντικούς ἐχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Χιλιάδες! Ἔχετε δικαίωμα θεῖο.Σκεφθῆτε, γιά ἕνα φόνο διελύθη ἕνα ὁλόκληρο κόμμα, μέ κοινοβουλευτική ἐκπροσώπιση, καί φυλακίσθηκαν 50 κομματικοί παράγοντες. Ἐδῶ γιά 50 καί πλέον φόνους ἐπιτρέπεται νά φυλακισθοῦν πεντηκονταπλάσιοι, ἤτοι 1 φόνος = 50 φυλακίσεις, 50 φόνοι =2.500 φυλακίσεις! Λοιπόν ἔχουμε προηγούμενο...

ΙΓ΄.  Τί; Δυσκολεύεστε νά τούς ἀπαριθμήσετε; Ἐγώ θά σᾶς τούς ὑποδείξω: 

Κυρ. Μητσοτά, ὁ τζουγκασβίλι, λόγῳ πού ὑπῆρξε ὁ διαχειριστής τοῦ ἐγκλήματος.

Κυρ. Τσίπρας, ὡς ὁμόθρησκος καί συμμύστης τοῦ τζουγκασβίλι. 

Κυρ. Βελόπουλος, πού ὑποστηρίζει τόν τζουγκασβίλι καί ἀθετεῖ λόγῳ τίς ἐκλογές. 

Κων. Καραμανλῆς, ὡς ψεύτης ὑπουργός Συγκοινωνιῶν. 

Οἱ ὑπουργοί Συγκοινωνιῶν καί ὑφυπουργοί τῶν τελευταίων 7 ἐτῶν ἀπό τοῦ ξεπουλήματος (2017) τοῦ ΟΣΕ καί ἐντεῦθεν. 

Ἡ μαφιόζικη συμμορία τῆς Hellenic Train. 

Ὁ Σταθμάρχης Βασ. Σαμαρᾶς, λόγῳ τῆς παρ’ἀξίαν προωθήσεώς του ὡς κομματόσκυλο, μέ 3.500 € μηνιαῖο μισθό. 

Ὁ ἕτερος σταθμάρχης πού συγκαλύπτει τόν Α΄.

Ὁ Γρ. Ψαριανός, τό ψυχανώμαλο ρεμάλι, τό κολλημένο στόν Πικραμένο.

Οἱ Ντογιάκοι, πατήρ καί υἱός, ὡς βουτηγμένοι στό ἔγκλημα καί βουτηγμένοι στήν εὔνοια. 

Οἱ γύφτοι ἀναδρομικῶς, ὅσοι ἀφαιροῦν μέταλλα ἀπό τίς σιδηροτροχιές καί εἶναι ἑκατοντάδες. 

Ὅσοι ὑπεύθυνοι διεκώλυαν τήν τοποθέτηση τῶν συστημάτων ἐλέγχου πού προμηθεύθηκε ὁ ΟΣΕ, ἔναντι 2 (;) δισεκατομμυρίων euros, ἤδη ἀπό τό 2000.

Οἱ μπάτσοι, ὅσοι κατεδίωξαν τούς νέους ἀπό τή διαδήλωσή τους κατά τῆς “Hellenic Train”.

Δημοσιογράφοι τινές, ὅσοι συγκαλύπτουν τήν μητσοτάκεια ἀράχνη. 

Οἱ τῆς ἀμερικάνικης βάσης Ἀλεξανδρουπόλεως πού τροχιοδρόμησαν τό φονικό τραῑνο.

Τά ὅποια ὑπουργικά συμβούλια ὑπεστήριξαν τήν μαφιόζικη ἑταιρεία τῶν ἰταλῶν. Σύν τούτοις καί ἐκεῖνοι, τό κάθαρμα ὁ Γ. Κεφαλογιάννης, πού συμφώνησαν νά μή καταβάλη ἡ μαφιόζικη ἑταιρεία καμία ἀποζημίωση σέ θύματά της μέχρι τό 2024. Ἄρα οἱ δολοφονημένοι τοῦ σιδηροδρομικοῦ δυστυχήματος μένουν χωρίς ἀποζημίωση !

Οἱ ἀναρχικοί, αὐτά τά μισητά παλιόσκυλα, πού παρεμποδίζουν τις ἀντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Τέλος νά ἐρωτηθοῦν οἱ 80 περίπου λαθρομετανάστες, ποιός βοσκός τούς κατευθύνει μέ ἀσφάλεια, τοποθετῶντας τους στό τελευταῖο βαγόνι; 

Ἄς μή κατασταλῆ ἡ ἀνεξάντλητη ὀργή καί ἡ ζέουσα ἐκδικητικότητα, γιά τά νέα παιδιά πού ἀπωλέσαμε. Νά ἐπαναλάβουμε : ἡ Σύγκρουση ἀποτελεῖ ἐθνικό ἔγκλημα, ὁργανωμένο ἀπό τήν ἰουδαιομασονική Ἀράχνη. Νά συστήσουμε :  Ἡ ἑτοιμότητα γιά δίκαιη ἀνταπόδωση νά εἶναι τό χαρακτηριστικό ὅλων. Νά εἰδοποιήσουμε : μή τύχει κάποιος καί ψηφίσει τίς συμμορίες τῶν καθαρμάτων· ἄν τό διαπράξει νά τόν ἀκολουθεῖ ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ σέ ὅλη του τή ζωή· νά εἶναι καταραμένος, ἰσόβιος ἐχθρός τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Νά εὐχηθοῦμε : Ὅσοι Ἑλληνικῆς συνειδήσεως καί ἀγωγῆς πατριῶτες ἀγωνίζονται ὑπέρ Πατρίδος νά εἶναι εὐλογημένοι ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καί ἐν τῷ μέλλοντι. 

Καί μέ τή Νίκη,

     δ.μ.

Μάρτιος 6, 2023

ΤΡΕΞΤΕ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ...

Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 5:31 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ὄργιο πλειστηριασμῶν ἐν Ἑλλάδι μέ ἀντίστοιχο πλουτισμο τῆς Ἀράχνης. Δῆτε τήν ἐνδιαφέρουσα ὑπόθεση. Τά τοκογλυφικά καί ληστρικά καταστήματα, οἱ τράπεζες, ὅπως δέν γνωρίζετε, εἶναι ἰδιοκτησίας Ρότσιλντ. Ἐννοῶ παγκοσμίως. Σέ κάθε χώρα ἡ ροτσιλδική δυναστεία τοποθετεῖ καί κάποιον γενικό διαχειριστή, στήν Ἑλλάδα τόν Μάτσα. Ἔτσι ρίχνονται στήν τοκογλυφία καί προξενοῦν δράματα. Στόν τόπο μας μεθόδευσαν ἕνα πρωτότυπο σύστημα δανεισμοῦ μέ δύο σπονδυλώσεις : α) χορήγηση μικροδανείων, χωρίς μεγάλη ἔγνοια γιά τήν ἐπιστροφή τους. Τοῦτο ὀνόμασαν “καταναλωτικό”. Ἀφοῦ διεπιστώθη ὅτι ὄντως οἱ τράπεζες δέν ἐνδιαφέρονται γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ “καταναλωτικοῦ”, οἱ πολίτες ἄρχισαν νά προσέρχονται στήν τράπεζα γιά δανειοληψία τῆς β΄σπονδυλώσεως ἐπιδεικνύοντες τυφλή ἐμπιστοσύνη στόν τοκογλύφο τραπεζίτη. Καί ὑπογράφουν τό ὕπουλο συμφωνητικό, παραθεωροῦντες τά ψιλά γράμματα τοῦ συμφωνητικοῦ. Στό ἐξῆς θά διατελοῦν τοκογλυφούμενοι, ἐφ’ὅρου ζωῆς, καί μέ ἐγγύηση τήν κατοικία τους. Τώρα ἀνοιγει ἡ τραγωδία, πού ἄνοιξε ἡ πύλη ἡ ὀδυνηρή: οἱ πλειστηριασμοί καί τά παρεπόμενά τους. Λοιπόν ὁ τραπεζίτης καλεῖ τόν ὁμόθρησκό του, τοῦ Fund, πού ἔχει γραφεῖο γκαγκστερικῆς δομῆς, ταλμουδικῆς δέ μεταφυσικῆς καί τοῦ παραδίδει τήν ὀφειλή στό 10% τῆς ἀξίας της. Ἔρχεται καί τό Κ.Ι.Σ. (κεντρικό ἰσραηλιτικό συμβούλιο) καί ἀναλαμβάνει ὑπό τήν προστασία του τήν συμμορία του Fund! Βλέπετε τό κέρδος εἶναι ἐκτός ἀπό οἰκονομικό, καί ἐδαφικό. Δηλαδή μέσῳ τῶν πλειστηριασμῶν γίνεται κατάληψη τῆς ἑλληνίδος γῆς. Δῆτε καί τό αἴσχος τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας, νά ἐκπλαγῆτε δυσάρεστα. Ἡ ὑπόθεση τῶν πλειστηριασμῶν διαβιβάζεται στήν ἀνώτατη δικαστική ἀρχή, τόν Ἄρειο Πάγο, πού ἀποφαίνεται, μέ ψήφους 56 ἀντί 9, Ναί στήν τοκογλυφική ἁρπαγή !! Ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς θείας Δίκης ἄθλιοι, ποῦ θά κρυφθῆτε....Ξέρετε τά “Funds” στήθηκαν, ὅπως ἐπισημαίνουν οἱ ἐπαΐοντες, ἤδη πρό εἰκοσαετίας ἀπό ἐκεῖνο τό παμβδέλυκτο κάθαρμα τόν Σημίτη, πού ἀκόμα κυκλοφορεῖ ἐλεύθερος. Πρέπει νά τονίσουμε πώς προαίτιο τῶν πλειστηριασμῶν εἶναι ὁ τοκισμός. Αὐτός εἶναι τό μεγάλο κακό πού ὑπέταξε λαούς καί ἔθνη καί τεχνολογικῶς παρασκευάζεται γιά τήν κατάληψη κράτους- ὑπερδυνάμεως, τῆς γιούσα, λέγω, τῆς ὁποίας τό δημόσιο χρέος ἀνέρχεται σέ 32 τρισεκατομμύρια δολλάρια. Ὥρα νά ἐξετάσουμε τί βυσσοδομοῦν οἱ ροτσιλδῖτες ἀποκλειστικοί τραπεζοκράτορες παντοκογλύφοι καί τί ἀποφαίνονται οἱ δύο κορυφαιότεροι πάντων ἀνθρώπων : ὁ πανεπιστήμων Ἀριστοτέλης, ἐκ τῶν ἀρχαίων μας, καί ὁ οὐρανοφάντωρ Βασίλειος ὁ Μέγας, ἐκ τῶν ὁμοπίστων τῶν ἐν Χριστῷ. Ὁ πρῶτος χαρακτήρισε τόν τόκο, τοῦτο τό μεσανατολίτικο διαμόρφωμα, ὡς ἐντελῶς ἀφύσικο κατασκεύασμα μεταξύ ὅλων τῶν χρηματιστικῶν πράξεων: ὡς “μάλιστα παρά φύσιν τῶν χρηματισμῶν”. Ὁ δεύτερος συνιστᾶ νά ἀρκούμεθα στά ἐνόντα, σ’ αὐτά πού ἔχουμε, καί ὄχι σέ ξένες δανειοληψίες, διότι ὁ τόκος, φίδι μυριοκέφαλο, ἅμα τῇ γεννήσει του ἀρχίζει νά γεννοβολάει. “σήμερον γεννᾶται καί σήμερον τοῦ τίκτειν ἄρχεται”. Παρακολουθούμε συλλυπούμενοι τόν ἀναξιοπαθοῦντα ὀφειλέτη πού βουλιάζει στόν βόθρο τῆς τοκογλυφίας. Ὁ ταλαίπωρος μισεῖ τίς ἡμέρες πού προσεγγίζουν τήν προθεσμία. Στόν ταραγμένο ὕπνο του βλέπει τόν ἐφιάλτη τοκογλύφο νά στέκει δίπλα του. Καί ξύπνιος ἐπίσης τό ἴδιο ἀναμηρυκάζει, τόν τόκο. “μισεῖ τάς ἡμέρας πρός τήν προθεσμίαν ἐπειγομένας. Κἄν καθεύδη ἐνύπνιον βλέπει τόν δανειστήν, κακόν ὄναρ τῇ κεφαλῇ παριστάμενον, κἄν γρηγορῇ ἔννοια αὐτῷ καί φροντίς ὁ τόκος ἐστιν” (Μέγας Βασίλειος). Λοιπόν ὀφείλουμε νά ξελασπώσουμε αὐτόν τόν ἄφρονα. Πῶς θά ἐνεργήσουμε. Ὁ τόκος, τοῦτο τό ροτσιλδικό σαράκι, ὡς τό κύριο ἐργαλεῖο πλουτισμοῦ τῆς γυφτοδυναστείας, θά ταφῆ ὁριστικά, μάλιστα ἀναδρομικά. Ὁ τόκος παύει πλέον νά καταδυναστεύει διότι καταργεῖται. Καί τί θά γίνει μέ τό ἀναγκαστικό δάνειο πού ἀφαίρεσε ἀπό τήν Ἑλλάδα ὁ ναζιστής εἰσβολέας; Αὐτό πού ὁρισμένοι ὅπως ὁ Μαν. Γλέζος, ζητοῦν νά ἐπιστραφεῖ στήν Ἑλλάδα ἐντόκως; Τό χαρίζουμε στήν Γερμανία. Ἐμεῖς θά ἀπαιτήσουμε ἀπό τήν Γερμανία καί ὅποια ἄλλη χώρα πού μᾶς ἀφήρεσε ζωές (ἡ τουρκία ἀκούει;) 10 δισεκατομμύρια (€ ἤ $). Ὑπολογῆστε 320.000 Ἕλληνες θύματα τῆς γερμανικῆς κατοχῆς Χ 10.000.000.000 ἀποζημίωση, ἀπό ἔθνη “τά τοῦς πολέμους θέλοντα”. Βεβαίως ἡ τιμή εἶναι φανταστική, τότε ἄς καταβάλουν ἕνα συμβολικό τίμημα. Τοῦτο θά εἶναι ἕνα ἀνασταλτικό ἐμπόδιο στήν πραγματοποίηση τῶν πολεμικῶν τους σχεδίων. Τί; ἠχοῦν ὡς ληρώδη; Ἄς περιμένουμε λίγο ἀκόμα.

                    Καί μέ τή Νίκη 
                              δ.μ. 
                    Μαρτιος 5, 2023

ΔΕΣΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 2:47 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 Α. Σεισμοί καθημερινά ἀμέτρητοι! Αὐτό πού ἐπισημαίνουμε ἀμέσως εἶναι ἡ διαφορά στήν πυκνότητα, σέ σύγκριση μέ τίς παλαιότερες ἐποχές. Τί συμβαίνει; Ἁπλῶς οἱ σύγχρονοι σεισμοί τῆς τελευταίας 50ετίας εἶναι τεχνητοί!  Τό ἀγγλοσαξωνικό HAARP εἶναι ὁ χειριστής ὅλων αὐτῶν τῶν σεισμικῶν σειρῶν. Ἀδιάσειστο συμπέρασμα συνάγεται ἀπό τήν μελέτη τοῦ ἑστιακοῦ βάθους: τῶν φυσικῶν σεισμῶν τό βάθος εἶναι πολλῶν χιλιομέτρων καί ὄχι 2,5,10 χιλιομέτρων. Σέ λίγες ἑβδομάδες πού θά ἐπικρατήσει ἡ Δικαιοσύνη ἐπί τῆς γῆς, ἡ Ἀράχνη θά ὑποχρεωθεῖ νά παραδώσει, σύν τοῖς ἄλλοις, τό ἀρχεῖο τῶν σεισμῶν.

Β. Ἑκατοντάδες τά φορτηγά πρός τή σεισμοπαθῆ τουρκία, μέ ἀγαθά ἀμέσου ἀνάγκης.Ὅμως πρός Συρία, ὄχι! Βλέπετε οἱ κατασκευαστές συναισθημάτων στρέφουν τούς ἐθελότυφλους μόσχους νά ἐκδηλώνονται ὑπέρ τούρκων αὐτοθυσιαστικῶς. Τίς πρῶτες κιόλας ἡμέρες, οἱ Ἕλληνες συγκέντρωσαν 1,5 ἑκατομμύριο σέ μετρητά  καί 150 νταλίκες μέ ἀγαθά. 

Γ.  Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Ἰανουαρίου 2023 εἰσήχθη στήν ἀγορά ἡ σκόνη τῶν γρύλων. Βαθμιαῖα τό μαγάρισμα τοῦτο πέρασε σέ ὅλα τά τυποποιημένα προϊόντα, σέ ὁρισμένα, μάλιστα, ἀπό καιρό. Κάτι πού κινεί ὑποψίες σέ ὅλο τό marketing εἶναι ἡ ὑποχρέωση διαθέσεως τοῦ προϊόντος, καθώς καί ἡ καταιγιστική διαφήμιση τῶν τροφῶν ἐκείνων πού περιέχουν τήν σκόνη τῶν γρύλων. Παράδειγμα ἡ ἐνοχλητική καί βαρετή διαφήμιση τῶν νοθευμένων fast food: “Wolt”, “Box”, “E Food”, “Πιτσα Fan App”! Ἡ συνεχής διαφήμιση τούτων τῶν ἀπορριμάτων, πού ἄρχισε εὐθύς μετά τήν ἀναγγελία τῆς ὑποχρεωτικῆς διαθέσεως τοῦ γρύλου, δημιουργεί ὑπόνοιες γιά τό περιεχόμενο τῶν τοιούτων. Ἄς προσέχουν οἱ Χριστιανοί νά ἀποφεύγουν τά παραπάνω κρεατικά ἀλιγήσματα, γιά νά μή βεβηλωθοῦν. 

Δ.  Ὁ Γ΄Παγκόσμιος Πόλεμος (Π.Π.) πιστεύω πώς ἄρχισε κάπου τό 2014, μέ τό φονικό τῶν 15.000 ρωσόφωνων καί ἑλληνόφωνων, ποὐ ὀργάνωσαν οἱ ἰουδαιοναζί, καί συνεχίστηκε, μέχρι ποὐ ἄρχισε ἐπισήμως τἠν 24/2/022, μέ τἠν στρατηγική ἐπιχείρηση τῶν Ρώσων. Προηγήθηκαν κάποιοι πόλεμοι πού στιγμάτισαν τό προοιμιακό μέρος (Εἰσβολή στήν Κύπρο, Πόλεμος κατά τῆς Σερβίας, τοῦ Ἀφγανιστάν, τοῦ Ἰράκ, τῆς Λιβύης). Ἡ ἀποστολή ὅπλων ἀπό γιούσα καί ἀπό ἄλλες 50 χῶρες στήν Ούκρανία, ὑποδηλὠνει ὅτι  ὄντως ὁ πόλεμος βρίσκεται σέ τροχιά. Ἀναμένεται μία ἀπό τίς δύο ἐκβάσεις : πυρηνικό ὁλοκαύτωμα ἤ ὑποχώρηση τῆς διαβολοκτήτου γιούσα καί τῶν νατοϊκῶν δορυφόρων. Πιστεύω ὅτι θά γίνει τοῦτο τό τελευταῖο : ἅπαν τό ἰουδαιοεξάρτητο συνονθύλευμα, ὡς ἀδικοπράγο καί στερημένο ἰδανικῶν, θά ὑποχωρήσει. Ἄλλωστε ἐμάς τούς Χριστιανούς δέν θά μάς βλάψει ἡ ραδιενέργεια· ἀλοίμονο στούς ἀχρίστιανους καί τούς ἀντιχρίστους πού θά μασοῦν τίς γλῶσσες τους ἀπό τόν ἀνυπόφορο πόνο τους (“ἐμασῶντο τάς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου” , Ἀπ. ιστ΄ 10). Αὐτοί θά πάθουν ὄχι ἐμεῖς...

Ε΄ Ἔρχονται ἐκλογές. Πιστεύω πώς δέν θά ἔρθουν ποτέ, πώς οἱ τελευταῖες ἦταν τοῦ 2019, καί ἄλλες ἄς μή περιμένουμε.  Ἡ Ἀράχνη θέλει νά μᾶς ἐπιβάλει τό δικό της μεταφυσικό καθεστώς τῆς τυρρανίας. Αὐτό θά εἶναι καί τό αἴτιο τῆς ἐξεγέρσεως τῶν Ἑλλήνων, ὁπότε καί θά ἐφαρμόσουν τίς ἐκλογές τῆς Ἀμέσου Δημοκρατίας πού θά γίνουν κατ’ὄνομα, καταργουμένων τῶν σαπρῶν κομμάτων. Εἶναι ζήτημα ἐβδομάδων ἡ ἀπόρριψη τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ στόν κάδο μέ τά βλαβερά τῆς ἱστορίας. 

Στ΄ Ἀναμφισβήτητα ἡ “Ἑλλήνων” Βουλή ἀποτελεῖ τό ἐργαστήριο τοῦ παρασιτικοῦ μισελληνισμοῦ, τῆς σύμφρονος προδοσίας, τῆς πρόθυμης μειοδοσίας. Ἐδῶ, μεταξύ τῶν 301(τριακοσίων ἑνός) ποντικοειδῶν σᾶς παρέχεται ἡ δυνατότης νά συλλέξετε διάφορα δηλητηριώδη ἄνθη, μάλιστα ὁρισμένα ἄκρως βλαβερά καί φονικά. Κρίνουμε δέ πώς τό πλέον θανατηφόρο βρωμόχορτο εἶναι ἡ Μητσοτάκαινα, ὅ,τι πιό ἀποτρόπαιο καί ἀπεχθές. Ἡ τελευταία της δήλωση, περί συνεκμεταλλεύσεως τῶν φυσικῶν κοιτασμάτων μας μέ τουρκία, μᾶς διεγείρει νά ἀναφωνήσουμε : “ Ὦ τῶν κακῶν τό κακόν τό κάκιστον”, ὦ ἡ μισέλληνος βδέλλα, τό βδελυκτόν στύγος, ἡ ταλμουδική βαβυλών, ἡ ὑποχθόνια λιλίτ, ἡ συμβιούμενη Νοῦλαντ, ἡ ἀναβιούμενη Ναντέστα. Ὦ ἡ ἔχιδνα, ἡ δράκαινα, ἡ μέδουσα! Ἕνας γενναῖος, φιλοδίκαιος εἰσαγγελεύς δέν ὑπάρχει νά τήν ἐλέγξει; 

Ζ΄  Τό ἐν Ἑλλάδι κοινοβουλευτικό σκουπιδαριό, καθώς καί τά ἄλλα κοινοβούλια τῶν ὁμοφρόνων, ἐκδηλώνουν ἀπέχθεια πρός τό ἐθνικιστικό κόμμα “Ἕλληνες”. Τοῦ προσάπτουν τή δυσφήμιση ὅτι εἶναι “ναζιστικό”, ἐπί τῇ βάσει δέ αύτοῦ καταστρώνουν διωγμούς καί φυλακίσεις καί ὅποιου ἄλλου εἴδους κατατρεγμό. Ὅμως τοῦτο το κοινοβουλευτικό σκουπιδαριό στέκει ἐπιλεκτικῶς ἀπεναντι τοῦ ναζισμοῦ, ἀφοῦ τόν βοθρικό ναζιστή Ζελένσκι ὑποστηρίζει σκανδαλωδῶς, πού δηλώνει ναζιστής καί χάζαρος ἑβραῖος, διπλός δηλαδή ἰουδαῖος. Τό συμπέρασμα ἐξάγεται ἀβίαστα: οἱ “Ἕλληνες” δέν διώκονται γιά τόν ναζισμό τους, διότι, τότε, θά ἔπρεπε νά διώκονται καί οἱ “Ἀζοφικοί”, oἱ “Ἐντελβάις”, οἱ κομουνιστές· διώκονται οἱ “Ἕλληνες” γιά τόν πατριωτισμό τους καί τίποτε ἄλλο. Ἄλλωστε τό κάθαρμα τζουκασβίλι πού δηλώνει “αντινατιβιστής” γι’αὐτό καίγεται. 

Η΄  Στή στάνη τοῦ μισελληνισμοῦ σταυλίζονται ὅλα τά θηρία πού δροῦν ἐχθρικῶς κατά τῆς Ἑλλάδος. Καί θαυμάζει κανείς πῶς άναμεταξύ τους ὑποστηρίζονται· πῶς μπουκώνουν μέ ρευστό δισεκατομμυρίων τά τοκογλυφικά καταστήματα, τίς τράπεζες· πῶς ἀπαλλάσσουν παντός φόρου τίς πετρελαϊκές ἑταιρείες· πῶς εὐνοοῦν μέ νομοθετήματα τοὐς δικοὐς τους ἐφοπλιστές· πῶς διοχετεύουν στά ἰουδαιοκάναλα παχύ χρῆμα διαφημίσεων· πῶς συντηροῦν τά κόμματα μέ οἰκονομικές ἐνισχύσεις· πῶς τά “Funds” ἁρπάζουν ἀνοικτιρμόνως καί κανείς δέν τούς ἐλέγχει. 

Θ΄ Ἡ χριστιανική ἐσχατολογία, ἡ μόνη ἀληθινή καί κρυστάλλινη, προδιαγράφει τό μέλλον καί τό παραθέτει στήν ἐκκλησία πρός σωτηρίαν. Μιά πτυχή πού μᾶς ἀποκαλύπτεται, βεβαίως, αὐθεντικῶς, εἶναι ἡ ἐμφάνιση σημείων στόν οὐρανό “σημεῖα ἀπ’οὐρανοῦ μεγάλα” (Λουκ. κα΄11). Ἡ προέλευσή τους προσδιορίζεται ἀπό ἐκεῖνον πού τά ἐμφανίζει. Γενικῶς ἀναφέρεται ὅτι ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται θά ἐπιδείξουν τερατουργήματα: “δώσουσι σημεῖα μεγάλα καί τέρατα” (Ματ. κδ΄24/ Μαρ. ιγ΄22). Τό τί εἶναι αὐτά τά “σημεῖα καί τέρατα”, μέχρι πρίν λίγα χρόνια θεολογούσαμε ὑποθετικῶς. Μέχρι πού ἔγινε ἡ δι’ἀεροπλάνων εἰκονική ἐπίθεση στούς Διδύμους Πύργους. Τώρα γνωρίζουμε ἐμπειρικά ὅτι πρόκειται περί ἐξεικονισμῶν δι’ἀκτίνων laser καλούμενοι “ὁλογράμματα”, δηλαδή ἕνα παιχνίδι φαντασίας, πρός ἐπιτέλεσιν θρησκευτικῆς ἀπάτης. Νά προσέχουμε : τά “ὁλογράμματα”, τή χρήση τῶν ὁποίων σχεδιάζουν ἀγύρτες ἐπιμελῶς, εἶναι γιά νά χρησιμεύσουν γιά τήν προσωπογραφία τοῦ “Μεσσία”. Ἀλοίμονο δέ σέ ὅποιον δεχθεί αὐτό τό σατανοφόρητο δίποδο. 

Ι΄ Ἑνα ἐρώτημα διαιώνιο, τό ὁποίον διατρέχει λαούς,φυλές καί γλῶσσες εἶναι : στή σκληρή διαπάλη τοῦ καλοῦ μέ τό κακό ποιός προβλέπεται νά εἶναι ὁ νικητής;  Τό παγκοσμίως πολύχρηστο γνωμικό εἶναι ὅτι, “τό καλό στό τέλος νικᾶ”. Ἑπομένως τό κακό δέν πρόκειται νά κυριαρχήσει ποτέ. Παρά ταῦτα, οἱ φορεῖς τοῦ κακοῦ, πρῶτοι οἱ ἰουδαῖοι, ἀγωνίζονται μυστικά καί ἀθόρυβα, νά κυριαρχήσουν. Ἀπό τήν ἡμέρα τῆς σταυρώσεως τοῦ Κυρίου μας, οἱ ἰουδαῖοι, μέσω τοῦ “Σανχεντρίν”, πασχίζουν, έπί 2.000 ἔτη, νά ὑποτάξουν τά ἔθνη πάντα, ἐγκλωβίζοντάς τα στήν ἀνάγκη. Μέχρι σήμερα οἱ ἐπιτυχίες τους εἶναι θεαματικές ἀφοῦ ἔχουν ἐπιβληθεῖ ὡς κυρίαρχοι, μέ ὅλες τίς κυβερνήσεις τοῦ κόσμου νά τούς εἶναι ὑποταγμένες. Ὅμως διέπραξαν ἕνα σοβαρό ὀλήσθημα : ἄρχισαν νά ἐκδηλώνονται, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά ἐνεργοῦν ἐν κρυπτῴ καί ἐν παραβύστῳ. Ὅπως ἐπί αἰῶνες τηροῦν ἐν μυστικότητι τίς ἀνθρωποθυσίες καί τίς ἐπιμειξίες, ὁμοίως θά ἔπρεπε νά φυλάξουν τίς ἐσχατολογικές δραστηριότητές τους. Ὄχι νά παρρησιάζονται διάφοροι ραμπί καί νά προτρέπουν τους “goim” νά ὑποταχθούν στούς ἰουδαίους. Δέν ξέρουν ὅτι σέ λίγους μῆνες θά κληθοῦν νά παραδοθοῦν; Ποῦ τότε θά κρυφτοῦν οι Σβάμπ καί Χαράρι; 

                 Καί μέ τή Νίκη

                        δ.μ.

            Μάρτιος 3 , 2023

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ...

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 2:55 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 Ἡ Ἑλλάς, ὡς χώρα πολιτισμικῶν κορυφώσεων, παρήγαγε συνεχῶς ἀσυλλήπτου κάλλους τεχνουργήματα κεκοσμημένα διά μετάλλων καί λίθων πολυτελῶν. Τεχνουργήματα βουνά διαχεόμενα σέ ὅλη τήν Αὐτοκρατορία, πρόξενα πνευματικῶν εὐφράνσεων καί ἀγαλλιάσεων, τά ὁποῖα, μετά τόν θαυμασμό καί τήν ἱκανοποίηση, ἤ κατά τήν ἀντιμετώπιση ἀπειλῆς κλοπῆς, καταχωνιάζονταν σέ κάποιο σπήλαιο ἀπό τά περίπου 3.000 πού βρίσκονται στή Χώρα μας. Ἄλλα ἐθάπτοντο ὑπό τήν γῆν, πρός φύλαξιν. Τά παραπάνω ἀνεκτίμητα θησαυρίσματα ἀναπόφευκτα πέφτουν στά χέρια ἀγροίκων ἀρχαιοκαπήλων καί ἐκεῖθεν ἀναχωνευόμενα μετατρέπονται σέ ράβδους καί χάνεται ο κόσμος ὁ περίπλεκτος τῆς θεολογίας, τῆς τέχνης, τῆς τεχνικῆς. Θυμόμαστε μέ ὀδύνη τή ληστεία τῶν γιουσαίων στο σπήλαιο τοῦ Τσούτσουρα Κρήτης ἀπ’ὅπου, ἐπί τρεῖς νύκτες, οἱ γιουσαῖοι ναῦτες μετέφεραν τόννους θεϊκά καλλιτεχνήματα ἑλληνικῆς σφραγῖδος, πρός τή χώρα τῆς ἁρπαγῆς καί τῆς ἀδικίας, τῆς βεβηλώσεως καί τῆς φονοκτονίας. Τά ἴδια καί στήν Ἀμφίπολη Μακεδονίας, ὅπου ἀγγλογάλλοι ἄδειασαν τό μνημεῖο ὅπου εἶχε ταφεῖ ἡ μητέρα ἤ ἡ σύζυγος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Χειρότερα συμβαίνουν στήν Ι. Μονή Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στήν Ἀλμωπία. Σέ τοῦτο τό ἱερό καθίδρυμα τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος, Βυζαντινοί θυσαυροφύλακες ἄνοιξαν σήραγγες πολλῶν χιλιομέτρων καί ταμίευσαν ἐκεῖ βυζαντινούς θυσαυρούς. Τούτους ἀνεκάλυψαν οἱ τῆς συμμορίας τοῦ Μητσοτάκη καί ὀργάνωσαν μεγάλης ἐκτάσεως ληστεία. Ἄρχισαν τίς ἀνασκαφές. Ὅμως χωρίς παρουσία ἀρχαιολόγου, χωρίς τήν ἄδεια τἠς Μονῆς, χωρίς τή γνώση τῆς ἀστυνομίας. Μία ἀρχισυμμορίτισσα πού κυκλοφορεῖ μέ φόρμα καί δηλώνει μοίραρχος-ἀστυνομίκός. Ἡ ἄθλια αὐτή “κυρία”, μαζί καί οἱ ἄλλοι μαφιόζοι συνοδοί της, ἦρθαν ἀπό τήν Ἀθήνα- κανείς δέν εἶναι ἀπό τήν περιοχή! Ἐπεβλήθη ἐπί τῶν μοναχῶν καί ἐπέβαλε τρομοκρατία, ἐνῶ αὐτοί δέν τολμοῦν νά μιλήσουν, ἀπαγορευούσης αὐτῆς τῆς θεόργιστης γίδας. Τή νύχτα οἱ μαφιόζοι τοῦ τζουγκασβίλι δουλεύουν, ἐνῶ τήν ἡμέρα ἀδρανοῦν. Δέν δέχονται καμία ἐξουσία, οὔτε τόν ἀντιπεριφερειάρχη καί τή νύχτα μεταφέρουν τούς θησαυρούς. Τίς πληροφορίες παραθέτουν οἱ τίμιοι δημοσιογράφοι τοῦ καναλιοῦ “Alert”.

 

Ἕνας Ἕλλην ἀγαθός, στό χωριό Καμάρι Τεγέας, πού δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι σέ λίγο ἡ γῆ θά ἔχει μεγάλη ἀξία, δωρίζει τό καλλιεργημένο χωράφι του, σέ ὅποιον τό θελήσει. Τρέξτε ὅσοι Ἕλληνες....

 

                                                          Καί μέ τή Νίκη

                                                          Μάρτιος 2, 2023

                                                          δ.μ.