ΟΙ ΕΞΕΓΕΙΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 1:59 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 

1.                Οἱ ἁψιμαχίες στὶς πλατεῖες εἶναι, πλέον, γεγονός. Ὁ Λαὸς ἐξεγείρεται, ὡς κῦμα θαλάσσης ὀγκούμενο, ποὺ ἀπειλεῖ νὰ σαρώσει τὸν ἑσμὸ τῶν περίπου 50.000 ἐξουσιαστῶν. Ἀναμένεται ἡ διαμόρφωση τοῦ πλήθους τῶν ἐξεγερμένων σὲ κίνημα ὀργανωμένο καὶ ὄχι στῖφος ἀκέφαλο καὶ ἀνένταχτο, κινούμενο τῆδε κακεῖσε χωρὶς ὀρθὴ κρίση. Νὰ ἐγερθῆ ἀρχηγὸς τὸ καθόλου και ἀρχηγοὶ ἐπὶ μέρους. Ἐπικαλούμεθα τὸν Ποιητή μας (Β 204):

        Οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη, εἷς κοίρανος ἔστω εἷς βασιλεύς......................................", μόνο ποὺ στὴν Πολιτεία τῶν πραέων ὅλοι θὰ εἶναι βασιλεῖς καὶ ὅλοι σύνδουλοι ἀλλήλων.

 

2.                Στοὺς Ἕλληνες πατριῶτες ἀνατίθεται ἡ μεγάλη εὐθύνη τῆς ὑψώσεως τῆς Χώρας μας. Νὰ ἐνεργήσουν πρῶτα καταλυτικὰ καὶ κατόπιν ἀνορθωτικά. Αὐτοὶ γνωρίζουν τὶ τὸ πρακτέον, ἐμεῖς ἁπλῶς ἀναφέρουμε τὸ ἡράκλειο ἔργο ποὺ ἐπωμίζονται:

Α' Κατάληψη τῆς Βουλῆς καὶ ἀποπομπὴ τῶν ὅσων παρασιτικῶν αὐλίζονται ἐν αὐτῇ. Δηλαδὴ τὸ σύνολο.

Β' Σύλληψη καὶ κράτηση τῶν ὅσων βερέμηδων ἐργάζονται μὲ ὅποιο τρόπο φθαρτικῶς κατὰ τῆς Πατρίδος μας.

Γ' Στελέχωση ὅλων τῶν μέσων μαζικῆς διαστρεβλώσεως μὲ πατριῶτες ποὺ θὰ συντάσσουν εἰδήσεις καὶ θὰ ἐπεξεργάζονται τὰ προγράμματα πάντα μὲ γνώμονα τὴν ἀλήθεια

Δ' Κατάργηση ὅλων τῶν φορολογικῶν χρεῶν καὶ ὅλων τῶν δασμικῶν ὑποχρεώσεων, ἀπὸ διόδια καὶ μέχρι φπα. Σειχάθεια ἐν πάσι.

Ε' Ἄμεση ἐθνικοποίηση τῶν 29 ἐν Ἑλλάδι τραπεζῶν ποὺ λυμαίνονται τὴν οἰκονομία τῆς Χώρας.

ΣΤ' Ἐπανεξέταση ὅλων τῶν συμβάσεων ποὺ συνῆψαν "Ἑλληνικὲς" κυβερνήσεις μὲ ἄλλα κράτη, ἢ ἑταιρεῖες.

Ζ' Ἀπεριόριστο ἄνοιγμα τῶν ἱερῶν Ναῶν μας, πράξη ἀμέσου προτεραιότητος, καὶ ἀφορισμὸς ὅσων εὐνοοῦσαν τὸ κλείσιμό τους.

Η' Ἡ Ἐπιμελημένη περισυλλογὴ τῶν παιδοφίλων πάντων, μὲ πρῶτο τὸν σατανολάτρη πρωθυπουργό, τὸν Κ. Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος καὶ δηλώνει "προστάτης" τῶν παιδιῶν. Ἄλλωστε ἡ θείτσα ἐκείνη, ἡ Αἰκ. Λυμπεράκη, ἐξαδέλφη τοῦ παραπάνω παιδόφιλου Κ. Μητσοτάκη, συγκεντρώνει παιδιὰ στὸν Βελβεντὸ καὶ τὴν Κόνιτσα, τὰ ὁποῖα καὶ προσφέρει γιὰ τὶς καθιερωμένες "ritualistic vintages" θρησκειοτέλεστες τρυγήσεις), ποὺ ἐπιτελοῦνται στὶς ἀπρόσιτες ἐπαύλεις τῶν τοιούτων. Ἔγινε γνωστό, ἀπὸ τὸν δημοσιογράφο Ἰω. Λαμπρόπουλο, καὶ ἄλλους φιλαλήθεις ἄνδρες, ὅτι οἱ παιδοφονεῖς, οὗτοι φονεύουν τὰ παιδιὰ γιὰ νὰ στραγγίσουν τὸ ἀδρενόχρωμά τους. Μὲ τὸ ἀδρενόχρωμα τῶν θυμάτων κάποιες δυσειδεῖς γυναῖκες (Πελόζι, Σακελλαροπούλου, Λυμπεράκη) γίνονται ὁπωσοῦν εὐπρόσωπες. Ἐπὶ αὐτοῦ νὰ ἐγκύψουν ἀδέκαστοι εἰσαγγελεῖς, νὰ βγάλουν στὴν ἐπιφάνεια ὅλα τὰ ἀποτρόπαια ἐγκλήματα.

Θ' Περιορισμὸς τῶν "ἐμβολιασμένων" στὰ διαμερίσματά τους, νὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ πεθάνουν ἥσυχα, παρὰ τοὺς φρικτοὺς πόνους ποὺ θὰ ἔχουν. Περιορισμὸς αὐτῶν, διότι τυγχάνουν, λόγῳ ἐμβολίου, φορεῖς καινοφανῶν νοσημάτων (π. Στυλιανὸς Καρπαθίου).

Ι' Ἐπιστροφὴ τῶν οἰκιῶν ποὺ ἰδιοποιήθηκαν οἱ τράπεζες, διὰ τῶν χρεῶν, στοὺς δικαιούους τους.

ΙΑ' Ἀπομάκρυνση ὅλων τῶν διδασκάλων διαφθορέων ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Μᾶς ἀρκοῦν οἱ δύο δάσκαλοι-ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι-, ὁ τοῦ Κιλκὶς καὶ ὁ τῆς Ἄρτας, νὰ διδάξουν στὰ ἑλληνόπουλα τὸ Ἑλληνικὸ ἦθος.

ΙΒ' Σύλληψη καὶ ἐγκλεισμὸς ὅλων τῶν ἀνθελληνικῶν στοιχείων ποὺ παρεισέφρυσαν στὸν ἐκπαιδευτικὸ κλάδο, τὸν ἰατρικό, τὸν δικαστικό, τὸν ἀκαδημαϊκό, τὸν πολιτικό, τὸν δημοσιογραφικό, τὸν ἀστυνομικό, τὸν ἱερατικό....

ΙΓ' Ἐγκλεισμός- ἐδῶ θὰ ἐφαρμοστεῖ τὸ lock down μὲ ἀκρίβεια-τῶν λαθρομεταναστῶν, τῶν κουκούλων, τῶν προβοκατόρων, τῶν (ἀντι)εξουσιαστῶν, τῶν διαβόλων τῶν Μ.Κ.Ο.. Κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς δὲν θὰ κυκλοφορήσει πλέον ἐλεύθερος, μέχρι νὰ τοὺς ἀποπέμψουμε ἀπὸ τὴν Πατρίδα μας.

ΙΔ' Ἀποκάλυψη καὶ θριάμβευση τοῦ τετραπλοῦ φονικοῦ τοῦ κορονοϊοῦ. Κυρίως τοῦ δηλητηριώδους ἐμβολίου. Ἐπίσημοι καὶ ἐπιφανεῖς πολίτες - οἱ δικηγόροι Νικ. Διαλυνᾶς καὶ Νικ. Ἀντωνιάδης, ὁ δημοσιογράφος Ἰω. Λαμπρόπουλος, ὁ ἰατρὸς Δ. Γάκης καὶ ὁ δραπετεύσας ἀπὸ τὴ νοσοκομειακὴ φυλακὴ τοῦ "Ἀττικοῦ" νοσοκομείου Σπ. Καραπιπέρης - ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ δολοφονικὴ κυβέρνηση τῶν παιδοφίλων καὶ ἀδρενοχρωματωχρηστῶν ἐπιτρέπει νὰ φονεύονται διασωληνωμένοι ἀσθενεῖς στὰ νοσοκομεῖα "Ἀττικόν" καὶ "Εὐαγγελισμός"!

 

3.                Αὐτά! Ὁ ἀγῶνας ποὺ ἀναλάβαμε ἔχει παγκόσμιες διαστάσεις καὶ ἐσχατολογικὲς προεκτάσεις. Εἶναι γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητος. Λοιπὸν νὰ ἐτοιμαζόμαστε νὰ δικάσουν τὴν παγκόσμια ἀράχνη. Ἐννοῶ τοὺς Rothschilds καὶ τοὺς ἀξιωματούχους τους, τοὺς ὑπαιτίους τῆς παγκοσμίου δυστυχίας. Τούτη ἡ σατανιστικὴ δυναστεία ἔχει ὑπὸ τὸν ἔλεγχό της τὴν παγκόσμια οἰκονομία: ἀποθεματικὰ κεφάλαια 500 τρὶς δολάρια, σὺν 280 τρὶς δολάρια τὸ παγκόσμιο χρέος τῶν κυβερνήσεων πρὸς τὸν Rothschild· χρυσὸ σὲ ράβδους 10.000 τόννους καὶ ἄλλους τόσους τόννους ἀδάμαντες· τὸ σύνολο τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν 800.000, καθὼς καὶ τῶν μητρικῶν, 3.000. Φρόντισε δὲ νὰ μὴ γίνεται γνωστός. Ἠδη ἀπὸ τὸ 1750 τοποθετεῖ σὲ κάθε χώρα ἀπό ἔναν ἀξιωματοῦχο, ποὺ κι αὐτὸς μὲ τὴ σειρά του, ἐπιλέγει δεκάδες ὑποτακτικοὺς τοὺς λεγόμένους "ἀχυρανθρώπους", στοὺς ὁποίους παραδίδει 5-10 ἑταιρεῖες στὸν καθένα, ὥστε ὁ βασιλιάς τους Rothschild νὰ μὴ φαίνεται πουθενά. Πλὴν μιᾶς τραπέζης ἰδιόκτητης, τῆς "U.B.S."! Οἱ "ἀχυράνθρωποι" παγκοσμίων ὑπερβαίνουν τὶς 100.000· στὴν Ἑλλάδα εἶναι περίπου 70.

 

4.                Εἶναι νὰ θαυμάζει κανεὶς πὼς ὁ σατανᾶς τοῦτος περιπαίζει τὰ ἔθνη. Ἕνα πρόσφατο παράδειγμα. Παρετηρήθη ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι ἀρνοῦνται τὸ ἀνθρωποκτόνο ἐμβόλιο, τὶ μεθοδεύει; Δυσφημίζει τὸ ἐμβόλιο τῆς "Astra-Zeneca", ὥστε ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ κοινοῦ νὰ στραφεῖ ἀπὸ ἐκεῖνο πρὸς ἄλλο, τὸ τῆς "pfizer". Φεύγει ἀπὸ τὴ Σκύλλα καὶ παραδίδεται στὴ Χάρυβδι, ἀφοῦ καὶ τὰ δύο ἐμβόλια εἶναι κοινῆς συνθέσεως καὶ κοινῆς βλέψεως: τῆς θανατώσεως. Ὁ Rothschild, οὕτως ἢ ἄλλως, εἶναι κερδισμένος, μάλιστα πολλῷ μᾶλλον, ἀφοῦ τὸ ἐμβόλιο τῆς Astra-Zeneca στοιχίζει 2€, ἐνῶ τὰ ἄλλα εἶναι ἀκριβότερα κατὰ 20 φορές. Καὶ χρῆμα ἐξασφαλίζει καὶ θανάτους προκαλεῖ ὁ ἄτιμος τοῦτος....

 

5.                Ἀνοίγει ἕνας κραταιὸς παγκοσμίων διαστάσεων πόλεμος, κάποιο δὲ ἔθνος θὰ κληθεῖ νὰ πρωταγωνιστήσει στὴν κατάλυση τῆς ροτσιλδικῆς καταδυναστεύσεως. Πιστεύω πὼς θὰ εἶναι τὸ ἡμέτερον Ἔθνος. Ὅθεν ἂς ἑτοιμάσουμε τοὺς ἑαυτούς μας γιὰ τὴν εὐγενὴ κλήση.

 

δ.μ. 22/3/2021