ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΑΥΓΗ

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 10:48 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

1.                 Οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, σὲ ὅποιο ἔγκλημα καὶ νὰ περιπέσουν, μισθοδοτοῦνται κατὰ τὸ ἥμισυ. Πλὴν τῶν 7.500 ὑπαλλήλων τοῦ Ὑγειονομικοῦ Ὑπαίτιοι τῆς καταστάσεως αὐτῆς εἶναι τὰ δύο βλεδυκτὰ ὑπανθρωπίδια: ὁ Μητσοτὰ καὶ ὁ Πλεύρης. Ἀλλά, ἀγαπητοί, μένετε σταθεροὶ καὶ ἀνυποχώρητοι, σὲ σᾶς ἡ Πολιτεία τῶν Πατριωτῶν ποὺ ἔρχεται ταχύ, θὰ σᾶς παραδώσει τὰ δύο καθάρματα. Καὶ θὰ τοὺς κάνετε, ὅ,τι θέλετε. Θαρσεῖτε!

 

2.                 Οἱ ἐμβολιασμοὶ τῶν παιδιῶν τῆς Ἑλλάδος ἄρχισαν. Παράλληλα ἀρχίζει καὶ τὸ θανατικὸ τῶν παιδιῶν. Ὁ κάθε γονέας ἂς γνωρίζει ὅτι τὰ ἐμβόλια τῶν ἰουδαιοεταιρειῶν εἶναι δηλητηριώδη καὶ τὰ παιδιὰ θὰ πεθάνουν μὲ φρικτοὺς πόνους. Ὅσοι γονεῖς ὁδηγήσουν τὰ παιδιά τους στὸ ἐμβόλιο, ἀπὸ αὐτοὺς θὰ ἀφαιρεθῆ ἡ γονεϊκὴ ἰδιότης: θὰ χάσουν τὰ παιδιά τους, θὰ χάσουν καὶ τὴν ψυχή τους.

 

3.                 Ὁ Ἔλον Μάσκ, ἀξιωματοῦχος τῆς ροτσιλδικῆς γυφτοδυναστείας περνάει ὡς ἡμέτερος. Ὅποιος πιστεύει σ’ αὐτὸ τὸ μοῦτρο καὶ τρέφει ἐλπίδες, πλανᾶται.

 

4.                 Ὁ Χαράρι, προβαλλόμενος ὡς «φιλόσοφος» (στὸν ἰουδαϊσμὸ «φιλόσοφος» θεωρεῖται ὁ μελετῶν σπουδαίως τὸ ταλμούδ, ἕνας σκοταδιστὴς ζοχαριστής) παρωθεῖ τοὺς ἐθελοεξάρτητους στὸν ἅδη τῆς ἀπωλείας. Ὅποιος τὸν ἀκολουθήσει, νὰ ξέρει ὅτι χάνει τὴν ἐλευθερία του καὶ παραδίδει τὴν ψυχή του στοὺς δαίμονες.

 

5.                 Τὸ «καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ», ἀπειδείχθη, ἀποτελεῖ ἐμπαιγμὸ τῆς μαφιόζικης κυβέρνησης τζουγκασβίλι τοῦ κεκατηραμένου. Τὸ καλάθι τοῦτο θὰ πρέπει νὰ μετονομασθεῖ σὲ καλάθι σκουπιδιῶν, ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται ὀνομαστικῶς στοὺς σκουπιδαραίους ὑπουργούς-ἐμπνευστές του.

 

6.                 Ἡ ὥρα τῆς ἀχρηστεύσεως τοῦ εὐρὼ προσεγγίζει. Οἱ ἔχοντες πολλὰ χαρτονομίσματα ἂς γίνουν ὡς μὴ κατέχοντες (βλ. Α’ Κορ. ζ’ 30). Ἂς ἐπενδύσουν τὸ εὐρὼ σὲ κάποια ἄλλη ἀξία.

 

7.                 Οἱ Ρότσιλντ, ἀπὸ τὸ 1745, μὲ ἱδρυτὴ τῆς γυφτοδυναστείας τὸν Μάγιερ Ἄμσελ, ἐνεργοῦσαν πάντοτε ἐν κρυπτῷ. Οὕτω πέτυχαν νὰ δημιουργήσουν τὴν μεγάλη, παγκόσμια Ἀράχνη, μὲ ἀπόληξη τὸν βαθὺ ἔλεγχο τοῦ κόσμου παντός. Τοῦτο ὑπῆρξε ἡ αἰτία δημιουργίας πεποιθήσεως καὶ ἀφοβίας ὅτι ἡ ἰουδαϊκὴ φυλὴ εἶναι ἀκατανίκητη, οὔτε ἔθνη μποροῦν νὰ τὴν νικήσουν οὔτε ὁ Θεὸς ὁ Ἴδιος (θυμηθῆτε τὰ λόγια τους γιὰ τὸν «Τιτανικό» καὶ τὸν δορυφόρο «Challenger»). Καὶ ξεθάρρεψαν. Ἀλλὰ ἐμεῖς ὅσοι πιστεύουμε καὶ ἀπεκδεχόμεθα Σωτῆρα τοῦ κόσμου Χριστόν, τοὺς πολεμοῦμε καὶ θὰ τοὺς καταβάλουμε, ἵνα στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ «πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων» (Φιλ. β’ 10). Λοιπὸν ξεθάρρεψαν καὶ συνεχῶς ἀποκαλύπτονται· εἶναι χαμένοι!

 

8.                 Οἱ φιλαλήθεις πάντες διακατέχονται ἀπὸ τὸν φόβο τῆς διακοπῆς τοῦ διαδικτυακοῦ βήματός τους, τοῦ καναλιοῦ τους. Αὐτὸ παρατηρεῖται πολὺ συχνά, ὥστε νὰ δημιουργεῖται ἀπόγνωση. Τὶ νὰ πράξουν; ποῦ νὰ προσφύγουν; Βρέθηκε ἡ λύση: Ἔλον Μάσκ! Τοῦτο τὸ βδέλυγμα ὑπόσχεται ἐλευθερία πλήρη, ὅμως ὑστερόβουλη. Θυμίζει Μάο Τσὲ Τούνκ ποὺ προέτρεπε, «Νὰ ἀνθίσουν ὅλα τὰ ἄνθη», καὶ ἄνθισαν, δηλαδὴ ἀκούστηκαν φωνὲς ἐναντίον τοῦ μαοϊκοῦ καθεστῶτος. Τότε ὁ Μάο, χωρὶς ἄργητα, ἔκοψε τὰ «ἄνθη» καὶ κάθε φωνὴ ἀντιφρονοῦντος σίγασε…. Τὸ ἴδιο σᾶς ἑτοιμάζει καὶ ὁ σατανιστὴς Μάσκ.

 

9.                 Ἐξετάζοντας τὰ καθ’ Ἑλλάδα δεινά, στέκουμε στὸν πιὸ ὕπουλο πόλεμο ποὺ χειρίζεται τὸ κάθαρμα ὁ τζουγκασβίλι. Εἶναι τὰ ἐπιδόματα, δηλαδὴ κάποια, κατὰ μῆνα, χρηματικὴ ἐνίσχυση σὲ ἀνέργους, μὲ ἐπιδιωκόμενο σκοπὸ ΝΑ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ. Ἐνῶ οἱ λαθρομετανάστες ἐργάζονται πυρετωδῶς τὴ γῆ, τὴν ὁποία ἀγοράζουν ἀπὸ τεμπέληδες ἰδιοκτῆτες ποὺ στηρίζονται στὸ ἐπίδομα. Ὅμως ἐπίδομα λαμβάνουν καὶ οἱ λαθραῖοι ἀλλ’ ἐργάζονται καὶ ἀθόρυβα κατακτοῦν τὴ γῆ μας. Στὴν Πολιτεία τῶν Ἑλλήνων οἱ τεμπέληδες θὰ ἀποκλείονται: «Ὁστις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω» (Β’ Θεσ. γ’ 10). Ἐπίδομα: τὸ ὄπιο τῶν μὴ ἐργαζομένων.

 

10.            Τὸ θέμα τῶν ὑποκλοπῶν εἶναι τεχνητὸ καὶ κανεὶς νὰ μὴ τὸ πιστεύει. Σκοπὸς εἶναι νὰ φορτωθεῖ ὁ τζουγκασβίλι μὲ ἐνοχές, γιὰ νὰ ἔρθει κάποιος «ἄμωμος», «ἀδελφός» ἄλλης σατανολατρικῆς στοᾶς.

 

11.            Τὸ «καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ» (ὄχι τῆς νοικοκυρᾶς, διότι πρέπει νὰ ἀποκλείεται τὸ φῦλο!) ἀποτελεῖ ἐμπαιγμὸ τῆς κυβερνώσης μαφίας. Πρόκειται περὶ «καλαθιοῦ σκουπιδιῶν»: μειωμένου βάρους προϊόντα, νοθευμένου ἀλεύρου ζυμαρικά, τυλιγμένα μὲ πάγο ἰχθυώδη, νερουλιάρικο ὑγρὸ πιάτων, ὄσπρια μεταλλαγμένα….

 

12.            Οἱ φιάλες ὑγραερίου εἶναι μὲν ἰσοβαρεῖς μὲ τὶς παλαιότερα προσφερόμενες, ὅμως τώρα ἀντὶ γιὰ ὑγραέριο περιέχουν κάμποσες λίμπρες ἀέρα.