Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (IV)

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 11:35 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (IV)

(Ἕνας Πολίτης)


Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (III)

11:33 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (III)

(Ἕνας Πολίτης)


Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (II)

11:32 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (II)

(Ἕνας Πολίτης)

Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (I)

11:29 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (I)

(Ἕνας Πολίτης)

6 χρόνια φυλακή στόν Horst Mahler, διότι ἀρνήθηκε τό «Ὁλοκαύτωμα»

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011 9:34 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : 6 χρόνια φυλακή στόν Horst Mahler, διότι ἀρνήθηκε τό «Ὁλοκαύτωμα»(...). Γέροντα, ποιό εἶναι τό σχόλιό σας.

(Ἐλεύθερη Κίνηση Πολιτῶν).  


Πῶς θά ὑποστηρίξουμε ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ μοναδικός ἀληθινός Θεός;

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011 1:18 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Πῶς θά ὑποστηρίξουμε ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ μοναδικός ἀληθινός Θεός; Βάσει ποιῶν πηγῶν καί πῶς θά ἀντικρούσουμε αὐτούς πού πιστεύουν ὅτι ὁ Βούδδας, ὁ Μωάμεθ, ὁ Κρίσνα καί μεταξύ ἄλλων καί ὁ Χριστός εἶναι προφῆτες; 

(Εὐαγγελία)

Ὅσον ἀφορᾶ τό «Ὁλοκαύτωμα»...

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 3:03 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ὅσον ἀφορᾶ τό «Ὁλοκαύτωμα» υπάρχουν στατιστικές, δοθέντος ότι ἄλλοι λαοί μέ μεγαλύτερες ἀπώλειες δέν προβάλουν τό θέμα τοῦτο;

(Ἕνας Ἀθηναῖος Πολίτης)


Πῶς προβλέπεται νά εἶναι ἡ Πολιτεία τῶν πραέων;

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011 11:43 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Πῶς προβλέπεται νά εἶναι ἡ Πολιτεία τῶν πραέων;

(Μαρίνα, Ἀθήνα)


Ή Ἑλληνική Γλῶσσα εἶναι σπουδαιοτέρας σημασίας ἔναντι ἄλλων γλωσσῶν;

Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2011 3:05 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Πολλοί θεωροῦν ὅτι ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα εἶναι σπουδαιοτέρας σημασίας ἔναντι ἄλλων γλωσσῶν καί μάλιστα τῶν εὐρωπαϊκῶν καί κινεζικῶν, ἀληθεύει καί γιατί; Ἐπίσης ὑπῆρξε ποτέ ἡ Ἑλληνική παγκόσμια γλῶσσα καί πότε;

(Ἕνας Ἀθηναῖος)

Τί εἶναι αὐτό πού περιμένουμε νά δοῦμε ἀπό τό νέο χρόνο;

Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 3:21 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Τί εἶναι αὐτό πού περιμένουμε νά δοῦμε ἀπό τό νέο χρόνο; Θά πᾶνε καλύτερα ἤ χειρότερα τά πράγματα; Πότε πιά θά χαροῦμε λίγο στά οἰκονομικά μας;

(Ἀντωνία)