"ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΕ..."!

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 11:26 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὑποσχέθηκε στὸν χορὸ τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ὅτι τὴν τρίτη ἡμέρα θὰ ἀναστηθῆ: "τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη ἀναστήσεται"· "καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆται"· "καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι"· "καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρα ἀναστήσεται" (Λουκ. η' 33· κδ' 7/ Μάρ. η' 31· θ' 31)! Ἐπίσης μήνυσε τὸν Ἡρώδη, ὅτι "Εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ (ὅτι) τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι" (Λουκ. ιγ' 32). Τὸν ἴδιο λόγο ἀπηύθυνε καὶ πρὸς τοὺς διαβολισμένους φαρισαίους, προκαλῶντάς τους: "Λύσατε τὸν Ναὸν τοῦτον (ἐννοεῖ τὸ πανίερο Σῶμά Του) καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ Αὐτόν" (Ἰω. β' 19). Ἤξεραν οἱ λυσσακοὶ ἐχθροί του ὅτι ὁ λόγος Του θὰ τηρηθῆ, γι' αὐτὸ καὶ μετέβησαν ὁμαδικῶς στὸν Πιλᾶτο, λέγοντας: "Ἐκεῖνος ὁ πλάνος εἶπε: Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι" (Ματ. κζ' 64), νὰ διατάεις νὰ σφραγισθῆ ὁ ζωοδόχος Τάφος, ὥστε νὰ ἀποκλεισθῆ ὁ διέπων μὲ νεύμα Του τὰ σύμπαντα Παντοκράτωρ Κύριος. Ὅμως ἀνέστη Τριήμερος συντρίψας σφραγίδες καὶ ἀποκυλίσας τὸν βράχο.

Ἐξετάζουμε καὶ τὸ περίγραμμα τοῦ Τριημέρου. Στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου (ιθ' 14) ἀναφέρεται: "ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη". Σαφῶς ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου μας ἀρχίζει ἕξη ὥρες μετὰ τὴν ἀνατολή, δηλαδὴ τὸ μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς, παρατίνεται δὲ μέχρι τοῦ θανάτου Του ποὺ σημειώνεται τρεῖς ὧρες μετά, ἀκριβῶς κατὰ τὴν ἐνάτη, ἀφοῦ "ἀπὸ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης". Ἀκριβῶς στὸ χρονολογικὸ σημεῖο τῆς ἐνάτης ὥρας, ὁ Χριστὸς ἀκόμα ζῆ, ἀφοῦ "περὶ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς". Ὕστερα δὲ ἀπὸ λίγο, στὸ μεταίχμιο τῆς ἐνάτης πρὸς τὴν δεκάτην, "ὁ Ἰησοῦς κράξας φωνῆ μεγάλη ἀφῆκε τὸ πνεῦμα" (Ματ. κζ' 45, 46, 50. Βλ. καὶ Μάρ. ιε' 33, 34, 37/ Λουκ. κγ' 44, 46).

Καὶ ὄντως ὁ Χριστός, τὸ ἀπόγευμα τῆς παρασκευῆς, πέθανε. Τὴν ἴδια ἐκείνη ἡμέρα παρουσιάζεται στὸν Πιλᾶτο ὁ Ἰωσὴφ καὶ "αἰτεῖται τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ", ἤδη "ὀψίας γενομένης" (Ματ. κζ' 57-58). Τὴν Παρασκευὴ ὁ Χριστός, νεκρὸς ἄπνους, κατατίθεται στὸν τάφο. Εἶναι ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς θανῆς. Βεβαίως εἶναι νεκρὸς κατακείμενος καὶ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, Σάββατο, κατὰ τὸ ὁποῖο οἱ ἑβραῖοι διαποτισμένοι μὲ χριστιανικὸ μῖσος ἀπολάμβαναν τὸ στυγερὸ πάσχα τους: "ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου" (Ἰω. ιθ' 31). Ὥστε "παρασκευή, ὅ ἐστι προσάββατον" (Μαρ. ιε' 42), ὁ Χριστὸς ὑπομένει τὴ σιγὴ τοῦ Τάφου, καθὼς καὶ τὴν ἑπομένη.

Παρέρχεται καὶ τὸ Σάββατο ("διαγενομένου τοῦ σαββάτου") (Μαρ. ιστ' 1), καὶ ἐπελαύνει ἡ ἑπόμενη ἡμέρα, ἡ "μία τῶν σαββάτων", ἡ Κυριακή, δηλαδή! Τότε, πολλὰ πρωί, "ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου" (Μαρ. ιστ' 2) ἐπισκέπτονται τὸν Τάφο οἱ εὐλογημένες γυναῖκες Μυροφόροι. Ὅμως ὁ Χριστὸς Ἀνέστη! "Οὐκ ἐστιν ὧδε, ἀλλ' ἡγέρθη" (Λουκ. κδ' 6). Ὥστε στὴ νέκρωση τοῦ Κυρίου ἡμῶν περιέχονται τρεῖς ἡμέρες· ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ τρίτη τοῦ Τριημέρου: "τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ' οὗ ταῦτα ἐγένετο" (Λουκ. κδ' 21).

Γράψαμε αὐτὰ διότι ἐπιθυμοῦμε νὰ ποῦμε ὅτι οἱ τρεῖς ἡμέρες τῆς νεκρώσεως του Σωτῆρος, ὡς παράδοση Εὐαγγελική, δὲν ἐπιτρέπεται ἐπ' οὐδενὶ νὰ περισταλοῦν. Ἐὰν αὐτὸ συμβῆ τότε πρόκειται περὶ τόλμης χειρότερης τῆς αἱρέσεως. Δηλαδὴ περὶ βλασφημίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Παρὰ ταῦτα αὐτὸ συνέβη. Οἱ δύο χριστομάχοι ἀρχηγοί – τῆς Κυβερνήσεως ὁ ἕνας καὶ τῆς Ἱεραρχίας ὁ ἄλλος – σὲ μία μυστικὴ συνομιλία, κατὰ τὰ πρότυπα ποὺ εἰσηγεῖται ἡ Στοά, ἀπεφάσισαν νὰ μεταθέσουν τὴν Ἀνάσταση τὸ Μέγα Σάββατο, ἀπὸ τὶς 19.00 μέχρι τὶς 21.00. Μὲ ποιὰ δικαιολογία; Ὅτι μετὰ τὴν 21η ὥρα ὁ κορονοϊὸς κυκλοφορεῖ ἀνεξέλεγκτος. Ἄρα ὑπονοοῦν οἱ δύο τοῦτοι ἐκκλησιομάχοι ὅτι δὲν θὰ πρέπει νὰ ἐπιτελεσθῆ καὶ ἡ Ἀναστάσιμη λειτουργία, βαβαὶ τῆς χριστομαχίας σας, ἄθλιοι...

Ἀντιλαμβάνεστε ὅτι τὸ ἰσλαμικὸ βοθροκόρημα εἶναι ἐλεύθερο νὰ πράττει ἀκωλύτως τὸ ραμαζάνι του ποὺ ἄρχισε σήμερα· ἐπίσης καὶ ἡ χριστοκτόνος συναγωγὴ ποὺ τὸ ἀντίθεο φάσχα της ἀρχίζει τὸ Μέγα Σάββατο. Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν ψυχὴ τοῦ κάθε πιστοῦ εἶναι, Γιατὶ δὲν ξεσηκώνονται οἱ ἄγιοι ἀρχιερεῖς, νὰ διεκδικήσουν δικαιοσύνη; Διότι ἔλαβαν ἰσχυρὲς χρηματοδοτήσεις οἱ μητροπόλεις. Δηλαδὴ τὰ "τριάκοντα ἀργύρια"! Γι' αὐτὸ καὶ ἄνοιξαν τί ἐκκλησίες στοὺς ἐμβολιαστές. Προδοσία στὸ τετράγωνο...

Γιὰ τὸν πιστὸ χριστιανὸ δὲν ἔχουμε νὰ ὑποδείξουμε τίποτε, παρὰ μόνο τοῦτο: Νὰ μεταβῆ στὴν ἐκκλησία, κατὰ τὶς 19.00 τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καὶ νὰ ἀπαιτήσει ἡ λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως νὰ ἀρχίσει στὴ 1 ἡ ὡρα, μετὰ τὰ μεσάνυχτα. Παίρνουμε πίσω καὶ τὴ μία ὡρα ποὺ μᾶς ἅρπαξαν τεχνηέντως οἱ τῆς Ἑραιοπαϊκῆς Ἕνωσης.

Ἐπαναλαμβάνουμε.

Γιὰ τὸν Ὀρθόδοο χριστιανὸ θὰ ὑπεδεικνύαμε νὰ μεταβῆ στὴν ἐκκλησία κατὰ τὶς 19.00 τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καὶ νὰ ἀπαιτήσει νὰ γίνουν ὅλα κανονικὰ, ὅπως γίνονταν ἐπὶ 20 αἰῶνες χριστιανικοῦ βίου. Ὅπως καὶ στὸ Ἄγιον Ὄρος· στὸν λαμπροστόλιστο ναό, ποὺ εἶναι ἀνοικτὸς ἀπὸ τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, διαβάζονται οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἐνῶ στοὺς μοναχοὺς ἐπιτρέπεται νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ διακόνημά τους, μέχρι μία ὥρα πρὶς τὰ μεσάνυχτα, ὁπότε θὰ ἀρχίσει νὰ ψάλλεται ὁ κανόνας "Κύματι θαλάσσης...", μέχρι νὰ ἰαχήσει τὸ "Δεῦτε λάβετε φῶς..." καὶ νὰ πλημμυρίσει ὁ ναὸς ἀπὸ φῶς. Ἐν συνεχείᾳ ἐξέρχονται οἱ ἱερεῖς καὶ τὸ ἐκκλησίασμα στὴν αὐλὴ τοῦ ναοῦ, γιὰ τὸ Ἀναστάσιμο Εὐαγγέλιο. Μετὰ τὴν πολλαχῶς ἐπαναλαμβανόμενη ἰαχὴ "Χριστὸς Ἀνέστη..." καὶ τὴ θριαμβικὴ ὑμνωδία τοῦ κανόνος "Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί..." θὰ ἀρχίσει ἡ Ἀναστάσιμη λειτουργία, παρατεινόμενη μέχρι τὸ ξημέρωμα.

        Μᾶς κατακλύζει ἡ ὀργή. Ὅθεν καὶ ἀναφωνοῦμε: Ὅποιος μεταθέσει τὸ ἱερὸν Πάσχα, νὰ τὸν εὕρει πάραυτα ἡ τιμωρία τοῦ Θεοῦ!

Καλὴ Ἀνάσταση, ἀδελφοί! Καὶ μὲ τὴ νίκη!

δ.μ. Σάββατο τοῦ Λαζάρου, 24 Ἀπριλίου 2014

Υ.Γ.: Ὅ, τι ἐπιχείρημα καὶ νὰ νομίζει ὁ τῆς συμβατικότητος καὶ τῆς ὑποταγῆς ὑπόσπονδος, ἔχουμε νὰ τοῦ ποῦμε πὼς πρέπει νὰ διαφυλάττει ὅ,τι  παρέλαβε καὶ νὰ μὴ προσπαθεῖ μὲ ἄτοπη ἐπιχειρηματολογία τὶς ἐπεμβάσεις, διότι ἡ ἐντολὴ εἶναι ρητή: "Μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια ἅ ἔθεντο οἱ πατέρες σου" (Παρ. κβ' 28) καὶ "Στήκετε καὶ κρατεῖτε τὶς παραδόσεις ἅς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς..." (Β' Θεσ. β' 15). Ὁ ἴδιος.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΕΣΤ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Σάββατο 17 Απριλίου 2021 12:42 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

1.                    Ἀγαπητοὶ καὶ σεβαστοί μου κορονόπληκτοι Μελλοθάνατοι, ὅσοι ἔχετε ὑποβληθεῖ στὸ διαβολικὸ test, πολὺ σᾶς νοιάζομαι καὶ πολὺ σᾶς λυπᾶμαι. Οἱ ροτσιλδικοὶ ὑπηρέτες, συνειδητοὶ καὶ μή, σᾶς παγίδευσαν ἐπιθανατίως. Ὅσοι ὑποχρεωθήκατε νὰ εἰσδύσει στὸ βάθος τῆς μύτης σας ἡ φονικὴ "μπατονέτα", νὰ ξέρετε ὅτι εἶστε ὑποψήφιοι μεγάλου θανατικοῦ, γενοκτονίας δηλαδή, ποὺ θὰ ἀρχίσει μὲ φρικτοὺς πόνους στὸν ἐγκέφαλο. Νὰ ξέρετε, ἐπίσης, ὅτι τρόπος θεραπείας δὲν προβλέπεται.

Πλὴν ἑνός: ἡ προσφυγὴ στὴν ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τὴ μόνη ἀληθινὴ στοργικὴ μάνα μας. Προσέλθετε σ' αὐτὴν καὶ μεταλάβετε ἐπικαλούμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου. Μόνο ἀπὸ τὴν προηγούμενη νὰ νηστεύσετε μετερχόμενοι ἀσκητικὴ ἀγωγή. Μόνο διὰ τοῦ τρόπου αὐτοῦ θὰ ἀποφύγετε τὸν σωματικό, καθὼς καὶ τὸν ψυχικὸ θάνατο!

Ἐὰν γιὰ ποικίλους λόγους, στερεῖσθε τῆς δυνατότητος μεταλήψεως τῆς θείας Κοινωνίας, προσφύγετε μετὰ πίστεως στὰ δύο ἄλλα ἱερὰ ὑποκατάστατα τῶν τιμίων Δώρων: τὸ ἀντίδωρο καὶ τὸν μηνιαῖο ἁγιασμό, Νὰ ἔχετε τεκμήριο· γιὰ νὰ ἀποβληθεῖ, ἀπὸ τὴν ρινικὴ κοιλότητα, τὸ παράσιτο τοῦ test, θὰ πρέπει νὰ ἔλθει μικρὴ αἱμορραγία. Τὸ γνωρίσαμε ἐμπειρικά.

Καὶ ὅταν, κατὰ θείαν εὐδοκίαν ἰαθῆτε, τηρήστε μῖσος ἄσβεστο ἐναντίον τῶν γενοκτόνων. Ὅλων ἐκείνων ποὺ εὐνοοῦν τὴν αὐτοκτονία μας. Προσέχετε ἑαυτοῖς, κυρίως, ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν φαρισαίων - συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἀρχιερέων - ἥτις ἐστιν ὑπόκρισις (πρβ. Λουκ. ιβ' 1). Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε σ' αὐτοὺς νὰ ἐπιχαίρουν θριαμβολογοῦντες.

Διαπιστώνουμε μὲ λύπη ὅτι οἱ ἐν Ἑλλάδι ἅγιοι ἀρχιερεῖς δὲν πορεύονται ἔμπροσθεν τῶν προβάτων (βλ. Ἰω. ι' 3-5), ἀλλὰ συνταγμένοι μὲ τὴν μισελληνικὴ ἐξουσία, πράττουν τὰ ἐνάντια. Ἐντέλλονται οἱ ἐκκλησίες νὰ εἶναι κλειστὲς καὶ ἀπειλοῦν τοὺς ἱερεῖς ποὺ ἐπιδεικνύουν ἐμπράκτων τὸ ποιμαντορικὸ ἐνδιαφέρον τους. Ὅπως τὸν ὁμολογητὴ πρεσβύτερο π. Χρῆστο στὴ Φιλαδέλφεια  Ἀττικῆς, ποὺ τὸν καταδιώκει ἀπηνῶς ὁ ἐπίσκοπός του.

Τοὐλάχιστον ἂς μὴ προέτρεπαν στὸ νὰ ἐμβολιασθοῦν οἱ πιστοὶ καὶ ὑποστοῦν τὴν ἐπέμβαση τοῦ test, τῶν δύο θανατερῶν ἐπιχειρήσεων τῶν φαρμακῶν ἀξιωματούχων τοῦ Rothschild. Ἂς σιωποῦσαν καὶ ἔμεναν οὐδέτεροι....

Κατακλείω μὲ τὸ ἐπίμονο ἐρώτημα πρὸς τοὺς χρησίμους

ἠλιθίους, τοὺς νομοταγεῖς καὶ πειθαρχημένους νὰ ἀπαντήσουν: Εἴδατε πεθαμένο μουσουλμάνο ἀπὸ covid, ἐμβόλιο ἢ test;

Εὐχομαι θριαμβευτικὴ Ἀνάσταση μὲ ἐπινίκια πνευματικά, καθὼς καὶ ἐθνικά!

δ.μ. Ἀπρίλιος ιζ', 2021

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΙΚΟΥ

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 12:27 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

1.                    Διανύουμε τὸ στάδιο ζωῆς τῆς ἀνθρωπότητος τὸ ἐσχατικό, λίγο πρὸ τῆς κυριαρχήσεως τῶν πραέων καὶ τῆς ἀναδείξεως τῆς πολιτείας των, ὡς τὸ νέο κατὰ Θεὸν σχῆμα διακυβερνήσεως. Ὅθεν εἶναι ἐπόμενο, οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἤγουν ἡ ροτσιλδικὴ ἀράχνη, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν σατανᾶ, ποὺ βλέπουν ἐπερχόμενο τὸ τέλος τους, νὰ πασχίζουν νὰ ἐκτρέψουν τὴν ἔκβαση, διὰ τῆς προκλήσεως εὐρυτάτης κλίμακος θανατικοῦ. Οὕτω τὸ ροτσιλδικὸ σύστημα, ἐπιβουλευόμενο τὴν ἀνθρωπότητα, ἐπιβάλλει βιαίως ἕνα τετραπλὸ εἶδος θανάτου, ἤδη γνωστὸ καὶ ἀποκεκαλυμένο: κορονοϊός, ἐγκλεισμός, φίμωτρο, ἐμβόλιο. Ἐσχάτων δὲ οἱ φαρμακοὶ ἐπέβαλαν καὶ ἕνα πέμπτο εἶδος θανάτου, πολὺ πλέον δραστικὸ ἀπὸ τὰ τέσσερα προηγούμενα: τὸ rapid test!

2.                    Τὶ ἔκαναν. Στὴν μπατονέτα, τὴν ὁποία προσφέρουν πρὸς χρήση "δωρεὰν", οἱ κολασμένοι ἐχθροί μας τοποθέτησαν θανατηφόρο ἰό, μὲ δυνατότητα μεταδόσεως, μολυσμετικῆς τινὸς νόσου. Τὸ φονικὸ σχέδιο ἀπεκαλύφθη ἀπὸ Γερμανοὺς ἐπιστήμονες ποὺ τοποθέτησαν τὴν μπατονέτα τοῦ covit-test, κάτω ἀπὸ ἰσχυρὸ μικροσκόπιο. Τότε εἶδαν ἔκπληκτοι παρὰσιτο σὲ σχήμα σκώληκος νὰ κινῆται! Τοῦτο, ἐγκαθιστάμενο στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, θὰ δημιουργήσει ἀποικία καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὕστερα ἀπὸ κάποιο διάστημα, θὰ πέσει σὲ κῶμα!

3.                    Παρακαλῶ θερμῶς τὰ ὑποψήφια θύματα, νὰ μὴ λάβουν τὴ θανατικὴ μπατονέτα, διότι ἐπιφέρει θάνατο! Ἐκτὸς καὶ τὴν φτύνουν ἀπὸ μακριά, χωρὶς νὰ τὴν προωθοῦν στὸν ρινικὸ θάλαμο. Ἀναρρωτηθῆτε, γιατὶ οἱ συμβιβασμένοι ἰατροὶ συνιστοῦν στὰ ἀθῶα θύματα νὰ βάζουν τὴν μπατονέτα "βαθειὰ στὴ μύτη, 3-4 ἑκατοστά", καί, μάλιστα, "νὰ τὴν στριφογυρίζουν"; Διότι ἀποβλέπουν στὴν ἀπόθεση τοῦ θανατηφόρου παρασίτου, καὶ ὄχι στὴ λήψη χρίσματος. Ἂν ἤθελαν νὰ λάβουν δεῖγμα θὰ κατηύθυναν τὴν μπατονέτα στὸ στόμα καὶ ὄχι τὴ μύτη. Γνωρίζουν γὰν ὅτι τὸ παράσιτο, μὲ τὸ σάλιο καὶ μέσῳ τοῦ πεπτικοῦ συστήματος θὰ διοχετευθῆ πρὸς τὴν ἔξοδο. Ἐνῶ, ἐὰν ἀποτεθεῖ στὴ μύτη θὰ προωθηθῆ πρὸς τὸν ἐγκέφαλο, καί, τότε, ἀλοίμονο...

4.                    Διαδίδεται καὶ τοῦτο δειλά-δειλά. Ὅτι "self(γρ. other) test οἱ φονιάδες τῆς ἀνθρωπότητος σχεδιάζουν νὰ ἐπιβάλουν καὶ στὰ οἰκόσιτα ζῶα. Ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιφέρουν λιμό.

5.                    Φοβᾶμαι δὲ ὅτι τὸ ἐμβόλιο γίνεται αἴτιο ἀνεπιστρέπτου καταστάσεως. Δηλαδὴ ὅποιος ἐμβολιασθεῖ καταντᾶ ὄν ἑτερόβουλο, δηλαδὴ τοῦ ἀπαγορεύεται νὰ ἐνεργεῖ ἐλευθέρως καταπῶς ἐπιθυμεῖ ἡ προαίρεσή του! Ἐπιρρωνύω τὸν ἰσχυρισμὸ μὲ τὴν ἑξῆς πληροφορία: Δύο ἄνθρωποι ποὺ ἐμβολιάσθηκαν πῆγαν στὴν ἐκκλησία, νὰ μεταλάβουν τῶν ἀχράντων μυστηρίων.

Καὶ ἰδοὺ στέκουν ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου κατὰ παράταξιν ὅμως τὸ στόμα τους δὲν ἀνοίγει! Μιὰ ἀόρατη διαβολικὴ δύναμη κρατᾶ τὸ στόμα τους κλειστό! Βαβαὶ τῆς ἀπωλείας!

6.                    Ποιὸ τὸ συμπέρασμα; Ὅποιος εἰσάγει ἐντὸς του τὰ θανατογόνα κατασκευάσματα τῶν φαρμακῶν ἀποχωρίζεται φρικτῶς ἀπὸ τὴ μητέρα μας Ἐκκλησία.

Καὶ μὲ τὴ νίκη... 2        Ἀπρ. 2021 δ.μ.