ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗ ΝΙΚΗ

Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 11:15 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Κατὰ τὴ φάση τῆς διανύσεως, ἀπὸ τὴ σύγκρουση τῶν Πατριωτῶν, ἐναντίον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, μέχρι τὴν πλήρη κατακυριάρχηση αὐτῶν, θὰ συμβούν πολλὰ θαυμαστὰ σημεῖα. Τὸ πρῶτο, τὸ ἐκτυφλωτικῶς θαυμαστό, θὰ εἶναι οἱ πυκνὲς ἐμφανίσεις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τόσο ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ ἡ αἴσθηση, κατὰ τὸν Ἅγιο Παΐσιο, ὅτι γίνεται ἡ Δευτέρα Παρουσία.

Κατὰ τὸ διάστημα αὐτό, οἱ εὐλογημένοι Πατριῶτες ὀφείλουν νὰ δράσουν κυριαρχικῶς καὶ νικηφρόνως. Ἀμέσως θὰ ἀπομονώσουν τοὺς λαθρομετανάστες στὰ καταλύματά τους, μέχρι σὲ πολυτελῆ ξενοδοχεῖα, ὅπου τοὺς φιλοξενοῦν οἱ ἐξουσιάζοντες, ἐξασφαλίζοντάς τους καὶ ἁδρὸ ἐπίδομα. Ἐν συνεχείᾳ θὰ ἀναλάβουν τὴν καταδίωξη τῶν "ἀκαταδιώκτων". Ἀλοίμονο στὰ μισελληνικὰ ἀπολειφάδια: τὸν πρωθυπουργὸ Μητσοτάκη καὶ τὴν πρόεδρο τῆς "Δημοκρατίας" Σακελλαροπούλου, τὸν τζουγκασβίλι καὶ τὴν κρούπεκαγια, τὰ δύο μισητὰ ρεμάλια τοῦ παρανοϊκοῦ καὶ ἀκραίου μισελληνισμοῦ.

Μὲ τὴ σύλληψη τῶν δύο ἀνωτέρω ἐχθρελλήνων προδοτῶν ἀρχίζει τὸ ξεδόντιασμα τοῦ παρασιτικοῦ ἑσμοῦ. Οἱ συλλήψεις ἐκτείνονται πρὸς ἅπαν τὸ συνωμοτικὸ κόρημα· συλλαμβάνονται πάντες οἱ μιασματικοὶ ἀνθέλληνες: οἱ ἀχυράνθρωποι καὶ οἱ ἀφανεῖς ἀφέντες τους.

Δὲν θὰ ἐξαιρεθοῦν καὶ ἐκεῖνοι οἱ ἄθλιοι ἐργοδότες ποὺ ὑποχρεώνουν τοὺς ὑπαλλήλους τους νὰ ἐμβολιασθοῦν. Οἱ ἐπιχειρήσεις αὐτῶν θὰ περιέλθουν στοὺς ἐργαζομένους ποὺ μέχρι χθὲς τοὺς ἀνάγκαζαν νὰ ἐμβολιασθοῦν. Αἴφνης ἡ "Λεόντειος" σχολὴ τῶν παπικῶν, ἐν Ἀθήναις, ποὺ ὑποχρεώνει τοὺς μαθητὲς νὰ ἐμβολιασθοῦν, θὰ δημευθῆ.

Οἱ ἐπιχειρήσεις ὅλων τούτων τῶν διαλισμένων κατάσχονται, ὡς μικρὴ ἀποζημίωση γιὰ τὸν καταναγκασμὸ ποὺ ἀσκοῦσαν στοὺς ὑπαλλήλους τους. Ἂν μὲ τὴν προπαγάνδα, ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου, πέθανε κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἐργάτες τους, τότε αὐτοὶ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ καταβάλουν ἀποζημίωση. Ὁ φόνος ἑνὸς ἀνθρώπου ἐκτιμᾶται στὰ 10 δισεκατομμύρια euros. Παρόμοια ἀποζημίωση θὰ πρέπει νὰ καταβάλλουν καὶ οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς, ἀσφαλῶς καὶ ὅποιος ἄλλος ποὺ γινόταν φορτικὸς ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου. Ὅλοι τους θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ καταβάλλουν σὲ δόσεις τὴν ὀφειλή. Νὰ ξέρει ὁ ἐμβολιολάγνος "οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἐκεῖθεν ἕως οὗ ἀποδῶ τὸν ἔσχατον κοδράντην" (Ματ. ε' 26). Ἐπειδὴ δὲν θὰ δυνηθῆ ποτὲ νὰ ἐξοφλήσει τὸ ὑπέρογκο χρέος, ἂς ὑπογράψει ἔγγραφο ὅτι ἔγινε ὑπαῖτιος θανατώσεως διὰ τοῦ ἐμβολίου! Ἀλλ' ἀπὸ τοιαῦτα βλαβερὰ δίποδα κανεὶς δὲν θὰ ἤθελε τὸ παραμικρό. Ὅθεν ἂς ἀρχίσει ἡ ὑπερόριος ἀπέλασή τους, ὥστε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἡ Πατρίδα μας ἀπὸ τὴν ἐπιβλαβῆ παρουσία τους.

Πρώτη φάση τῆς Ἐπαναστάσεως τῶν φιλογενῶν ἡ ὁλοκλήρωση τῆς καταλήψεως τῆς Βουλῆς. Ἔπεται συνέχεια.

δ.μ.

25 Ἰουνίου 2021

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ Γ'

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 11:51 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 1.                Ὁ προσχεδιασμός, ποὺ θὰ ἐπιφέρει τὴ νίκη, συνεχίζεται καὶ ὁ πατριώτης δὲν θὰ πρέπει νὰ καθεύδει, ἀλλὰ νὰ ἐργάζεται ἀθόρυβα, συνωμοτικά, σὲ κάθε περίσταση. Νὰ συσπειρώνεται ὡσὰν ἐλατήριο ἕτοιμο νὰ ἐκτιναχθεῖ στὴν κατάλληλη ὥρα. Θὰ τοῦ ὑποδεικνύαμε κάποιους τρόπους, ἂν καὶ τοὺς γνωρίζει.

Νὰ ἐπιδιώξει παντὶ σθένει νὰ ἀποκτήσει ὅπλο· ἐὰν ἀδυνατεῖ, ἂς ἀποκτήσει ἀεροβόλο, γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν ἀπαιτεῖται ἄδεια. Ἐὰν καὶ περὶ αὐτοῦ ἀδυνατεῖ ἂς ἔχει μαχαῖρι ἢ ρόπαλο ἀπὸ ξύλο ἄγριο.

Νὰ τηρῆ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ θανατηφόρο ἐμβόλιο καὶ τὸ λυσσογόνο test. Ἐάν, τὶ κρῖμα, φέρει μέσα του αὐτὰ τὰ βλαβερὰ σκουπίδια, τότε νὰ μεταλαμβάνει συχνά.

Νὰ ἐνταχθῆ σὲ ὁμάδα ἀντιστάσεως ἢ νὰ συγκροτήσει πρωτοβούλως ὁμάδα ὀλιγομελῆ καὶ εὐκίνητη.

Νὰ ἐνταχθεῖ ἢ νὰ συγκροτήσει πρωτοβούλως, σὲ ὁμάδα ἀντιστάσεως· ὁμάδες ὀλιγομελεῖς καὶ εὐκίνητες.

Νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴ συγκέντρωση ξηρᾶς τροφῆς καὶ διατηρούμενης, ὅπως παξιμάδι, μέλι, ὅσπρια, οἶνο, νερό, ἀμύγδαλα, καρύδια, σῦκα, σταφῖδες, κατεψυγμένα. Μὴ σηκώσει τὸ super market, ἡ κρίση θὰ εἶναι σύντομη.

Νὰ προμηθευθεῖ φορητὴ ἑστία πυρὸς ἢ ἄλλη καύσιμη ὕλη, διότι ἡ διακοπή τῆς διανομὴς ρεύματος θὰ εἶναι συνεχῶς ἐπαναλαμβανόμενη.

Τέλος τὸ πιὸ σημαντικό, γιὰ τὸν Πατριώτη εἶναι νὰ πιστεύει στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ νὰ ἀγωνίζεται ἀσκητικῶς νὰ αὐξάνει στὴ θεοσέβεια καὶ τὴ θεογνωσία. Νὰ ἀπαγγέλει τὴν εὐχή ("Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με"), νὰ φέρει ἐπάνω του τὴν Καινὴ Διαθήκη, νὰ φορεῖ σταυρουδάκι, νὰ χρησιμοποιεῖ κομποσχοῖνι. Στὴν ἐξώθυρα τῆς οἰκίας του, ἀπὸ μέσα, νὰ ἀναρτήσει ἕνα σταυρουδάκι, ἢ ἕνα μικρὸ εἰκόνισμα. Νὰ φυλάττει ἀντίδωρο ἀπεξηραμένο καὶ ἀγιασμό.

Ἡ προετοιμασία αὐτὴ δὲν γίνεται ματαίως. Περιμένουμε ὁσονούπω τὴν ἐξέγερση τῶν λαθρομεταναστῶν. Ὁ πόλεμος ποὺ ἑτοιμάζουν τοῦτα τὰ καθάρματα - οἱ λαθρομετανάστες, οἱ μκο, οἱ ἀναρχικοί, οἱ ἐμβολιασμένοι, οἱ ἀχυράνθρωποι, τὰ κομματόσκυλα - θὰ ἀποβλέπει στὴν ὑποταγὴ τῶν Ἑλλήνων. Ἐσεῖς, οἱ σωτῆρες τῆς Πατρίδος, ἂν θέλετε νὰ σώσετε τὸν Λαό μας, θὰ πρέπει νὰ καταβάλετε τοὺς μωχαμετάνους, ποὺ ἀριθμοῦνται στὰ 4, ἑκατομμύρια. Θὰ τοὺς πυροβολεῖτε στὰ γεννητικά τους ὄργανα. Τότε θὰ δῆτε φεύγάλα, τότε νὰ δῆτε φόβο καὶ τρόμο! Τότε ἕνας θὰ καταδιώκει χίλιους καὶ δύο θὰ ἀναγκάσουν σὲ ὑποχώρηση εἴκοσι χιλιάδες: "διώεται εἷς χιλίους καὶ δύο μετακινήσουμε μυριάδες" (Δευτ. λβ' 30/Λευ. κστ' 8). Οἱ ἐξελίξεις ἐπελαύνουν, νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι...

δ.μ. Ἰούνιος 15, 2021

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ Β' Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀδελφοί!

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 2:04 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 Ἀπευθύνομαι ἐν συνεχείᾳ πρὸς τοὺς ἀγαπητοὺς καὶ σεβαστούς μου Συμπατριῶτες, ὅπως καὶ στὸ προηγούμενο δημοσίευμά μου, αὐτόθι. Νὰ τοὺς συστήσω νὰ μὴ πιστεύουν τὶς τηλεορασίτικες (συγγνώμη γιὰ τὸν νεολογισμό!) προπαγάνδες καὶ χαθοῦν στὸν λαβύρινθο τοῦ ψεύδους ποὺ ἀπεργάζονται οἱ ποικίλοι ἐν Ἑλλάδι καὶ ἐν κόσμῳ παντὶ ἀχυράνθρωποι. Σᾶς ἀναφέρω τὶς δύο τελευταῖες ἀπάτες ποὺ θὰ πρέπει νὰ παρακολουθεῖτε ἀσκαρδαμυκτί: α' τὶς ἐρωτοτροπίες τοῦ Δένδια ὡς ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδος, μὲ τὸν τοῦρκο ὁμόλογό του, καὶ β' τὴν ἐνοχοποίηση τῆς Κίνας, ὡς δημιουργοῦ τοῦ "Covit-19".

        Ἀσφαλῶς θὰ γνωρίζετε ὅτι ὁ τρισάθλιος ροτσιλδίτης Δένδιας εἶναι ὁ μοχλὸς τῆς παραδόσεως τοῦ Αἰγαίου, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος στὴ φυλὴ τῆς βαρβαρογονίας. Παρακαλῶ μὴ ἀποδέχεσθε τοῦτο τὸ σιωνιστικὸ κατακάθι. Τὸ δεύτερο θέμα, ποὺ ἀφορᾶ τὴν Κίνα, ἐκτείνεται σὲ παγκόσμιες καὶ ἐσχατολογικὲς διαστάσεις. Ὅπως θὰ σᾶς εἶναι γνωστό, ἡ Κίνα φιλοξενεῖ στὰ ἐδάφη της ἀμέτρητα ἐργοστάσια ποὺ ἀνήκουν σὲ ροτσιλδικὲς ἑταιρεῖες. Ἡ ἐξήγηση ποὺ δίδεται εἶναι πὼς τὰ ἐργατικὰ στοιχίζουν ἐλάχιστα καὶ οἱ ἑταιρεῖες τοῦ βασιλιᾶ Rothschild, ποὺ ἔχουν ὡς φυσικὸ ἰδίωμα τὴν ἐκμετάλλευση, ἀπολαμβάνουν τὰ ὀφέλη ταῦτα.

        Ὅμως ἡ Κίνα, οὖσα ἀπειρη στὶς καπιταλιστικὲς ἀπάτες, λόγῳ τῆς ἐσωστρέφειάς της καὶ τοῦ μονοτρόπου κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος της, ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ τὶς μεθοδεῖες τῶν κεφαλαιοκρατῶν, ποὺ δημιούργησαν τὸν κομμουνισμό. Ἀγόμενη ἡ Κίνα ἀπὸ τὴ μανία τοῦ πλουτισμοῦ, παρέχει ἄδεια στὶς ροτσιλδικὲς ἑταιρεῖες νὰ ἐγκατασταθοῦν ἐντὸς  τοῦ Σινικοῦ τείχους καὶ ἂς παράγουν ὅ,τι θέλουν. Μὲ ἕνα καὶ δύο εὐρὼ ἡμερομίσθιο στὸν Κινέζο ἐργάτη, οἱ ἑταιρεῖες τοῦ βασιλιᾶ κερδίζουν ἀφάνταστα. Ἀλλ' ἂν ἡ κομμουνιστικὴ ἡγεσία τῆς Κίνας ἀναλογιζόταν τὴ δηλητηρίαση τῆς Μομπὰλ τῶν Ἰνδιῶν, θὰ ἐνεργοῦσε ὑπὲρ τοῦ συμφέροντος τοῦ λαοῦ της. Ἀλλὰ στὰ κομμουνιστικὰ τυραννοκράτη ὁ πολίτης στερεῖται ἀξίας, αὐτὸ εἶναι δεδομένο.

        Λοιπὸν στὴν Κίνα, σὲ ροτσιλδικὴ φαρμακευτικὴ ἑταιρεία, σὲ εἰδικὸ φαρμακευτικὸ ἐργαστήριο, δημιουργήθηκε ὁ "covit", ὥστε ὅταν ἀρχίσουν οἱ ἀποκαλύψεις, ἡ ἐνοχὴ νὰ φορτωθεῖ στὴν Κίνα καὶ ὁ Rothschild νὰ μείνει ὅπως πάντα, στὸ ἀπυρόβλητο! Ἐσχάτως ἤδη τὰ ἰουδαιοκάναλα προβαίνουν σὲ "ἀποκαλύψεις" τοῦ "ἐνόχου", δηλαδὴ τῆς ...Κίνας. Ἔνοχος θὰ κατασκευασθεῖ καὶ ἐκτὸς Κίνας, καὶ δὴ ἰουδαῖος: ὁ Φάουτζι, πρῶτος· δεύτερος δέ, ὁ Μπὶλλ Γκέιτζ. Αὐτοὶ οἱ δύο ἰουδαῖοι θὰ φορτωθοῦν τὴν ἐνοχὴ τοῦ kidush - ha - shem καὶ ὁ βασιλιάς τους, ἄμωμος!

        Ὅμως τοῦτο τὸ σχέδιο, τῆς καταδίκης τῆς Κίνας καὶ κάποιων ἰουδαίων, ὄχι ὅμως τοῦ Ροτσιλντ, δὲν θὰ ὠφελήσει καθόλου τὴν ἀνθρωπότητα. Τὰ ἔθνη θὰ πρέπει νὰ ἀναλάβουν τὴν κατάλυση τῆς πυραμίδος ποὺ ἔστησε ὁ Rothschild, ἤδη ἀπὸ τὸ 1745. Δηλαδὴ νὰ καθίσουν στὸ ἑδώλιο τὸν κύριο αἴτιο τῆς κακοδαιμονίας τῶν λαῶν, νὰ κατάσχουν τὸν ἀστρονομικὸ πλοῦτο του καὶ νὰ διαλύσουν τὴ συμμορία τῶν ἀξιωματούχων του. ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ: ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΠΑΣΤΡΕΦΤΕΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ROTHSCHILDS ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ! ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΔΕ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΔΟΥΛΟΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ, ΕΝΑ ΚΟΠΑΔΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ, ΘΑ ΠΑΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ, ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΤΟΙ..!

Ἀναστάσιμες, Ἐπινίκιες Εὐχές

δ.μ.

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ 6/6/2021