Ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι (Ρωμ. α’ 27).

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 11:21 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 1.         Οἱ κίναιδοι ἐπανεστάτησαν καὶ ἐπέβαλαν τὴ θέλησή τους, βοηθούσης τῆς πρωθυπουργικῆς ἐπεμβάσεως καὶ ὑποστηρίξεως τῆς παγκοσμίου ἀράχνης. Δηλαδὴ τὸ «10%», ὅπως παραδέχονται οἱ ἴδιοι, μὲ ὀνομασία περιοδικοῦ τους, κυριαρχεῖ ἐπὶ τοῦ 90%! Προβάλλουν «δικαιώματα», ὅμως στὰ παιδιὰ ποὺ προσλαμβάνουν καὶ τὰ κάνουν ὅμοιά τους δὲν σέβονται τὰ δικαιώματά τους….

2.         Πολλὰ παράξενα συμβαίνουν στὸν Τόπο μας, ἀλλὰ καὶ στὸν κόσμον ὅλον. Θέλουμε νὰ τὰ ἐπισημάνουμε.

3.         Πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων λένε ὅτι δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει, τὶ δύο ἄνθρωποι κάνουν στὸ κρεβάτι τους. Ὅμως τὴν ἐκκλησία ἐνδιαφέρει. «Τίμιος ὁ γάμος, συνιστᾶ, ἐν πᾳσι καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος· πόρνους δὲ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ Θεός» καὶ συμβουλεύει: «Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν ἀκαθαρσίαν, πάθος…» (Ἑβρ. Ιγ’ 4/ Κολ. γ’ 5). Ἀπὸ τὴν ἠθικὴ πορεία ἑκάστου ἀνθρώπου κρίνεται καὶ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Τὶ νομίζει κανείς· ἐὰν κάποιος παρωθεῖ στὴν πορνεία ἕνα παιδί, δὲν ἀσκεῖ σατανικὸ ἔργο; Καὶ ἀντίθετα· ἐὰν κάποιος ἀποτρέψει ἕνα παιδί ἀπὸ τοῦ νὰ καταβαθρωθεῖ στὴ σοδομικὴ ὑπόταξη δὲν εἶναι νίκη ἀγγελική;

4.         Νὰ εἰσέλθουμε στὴν πιὸ ἐξοργιστικὴ φάση τῆς βοθρικῆς προπαγάνδας ὑπὲρ τῶν ὁμοφυλοφίλων - οἱ ἀπατεῶνες τῆς ἀνωμαλίας τους καλοῦν «ὁμοφύλους»· τοῦτο ἐφαρμόστηκε ἐν μιᾷ νυκτί -: τὴν υἱοθέτηση ἑνὸς ἀγοριοῦ ἀπὸ ζεῦγος σοδομιτῶν, εἴσοδο στὴν κολασμένη ὁμοφυλοφιλία. Ἐρωτοῦμε ἔντονα, τὸ ἀγόρι τὶ θὰ τὸ κάνουν οἱ δύο κίναιδοι; Θὰ τὸ κάνουν ὅμοιο μὲ τὴ βοθρομανιακὴ βρωμομούρη τους!

5.         Ἤδη ἐνεφανίσθησαν ἐνήλικες ποὺ δηλώνουν ὅτι υἱοθετήθησαν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια καὶ ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν ἕξι ἐτῶν ὑφίσταντο τὸν ἡμερούσιο βιασμό.

6.         Ἀλλὰ τὸ παιδί, ἀκόμα κυοφορούμενο, σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, διδάσκεται ἐναργῶς τὴν πορεία τῆς ζωῆς του ἐν κόσμῳ. Ὁλοκληρωμένη, χορταστικὴ ὑποδοχὴ καὶ παιδεία, γιὰ ὅλη του τὴ ζωή, θὰ εἶναι ἡ τρυφερότητα τῆς μητέρας καὶ ἡ προστασία τοῦ πατέρα, ἰδιότητες ἀναντικατάστατες. Ἤδη εὑρισκόμενο στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας του, σχεδιάζει τὸ πῶς θὰ ζήσει στὸν κόσμο. Εὔγλωττο καὶ μυστηριακὸ παράδειγμα εἶναι τὸ σκίρτημα τοῦ ἑξαμηνιαίου Βρέφους, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, κατὰ τὴν συνάντησή του μὲ τὴν μητέρα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (βλ. Λουκ. α’ 41, 44). Πῶς ἔγινε αὐτό; Νοερὰ καὶ θεία φωνὴ πληροφόρησε τὸν Ἰωάννη πὼς ἀπέναντι του εἶναι ἡ Παναγία μετὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτῆς. Ἄρα στὸ ἔμβρυο ἐπισημαίνεται ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας μὲ τὸν ἔξω κόσμο.

7.         Ἐν προκειμένῳ ἔχω νὰ παραθέσω ἕνα μυστήριο ποὺ μοῦ διηγήθηκε ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς, ὁ ὁποῖος εἶχε τὸ χάρισμα τῆς νοερᾶς κοινωνίας μὲ τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς καὶ μὲ τὸ ἔμβρυο ποὺ κυοφοροῦσε ἡ σύζυγός του. Τοῦ εἶπε τὸ ἔμβρυο: «Ὅταν γεννηθῶ θὰ ζήσω τὸν κόσμο»· «Ἂν εἶναι ἔτσι τότε νὰ πεθάνεις κατὰ τὴ γέννα», εἶπε ὁ πατέρας. Καὶ αὐτό: «Ὅπως θέλεις ἐσύ, πατέρα»! Καὶ προτίμησε τὴ σωφροσύνη· ἐπέζησε!

8.         Ὥστε τὸ ἔμβρυο, ἤδη «ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ» (Λουκ. α’ 15) πληροῦται φωτισμοῦ ἀπὸ «τὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον» (Ἰω. α’ 9). Τοῦ παρέχονται οἱ ὅροι τῆς ἐλευθερίας, μέχρι ἀναιρέσεως τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τοῦ Δημιουργοῦ του, γι’ αὐτὸ καὶ σχεδιάζει πῶς θὰ ζήσει ἐν κόσμῳ. Ἐνῶ σχηματίζεται ὡς ἄνθρωπος, παράλληλα τοῦ ἐμφυτεύονται οἱ ἀπαρχὲς τῆς ζωῆς, ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα τοῦ ἀπροϋπόθετου εἶναι. Τοῦ ἐμφυτεύεται ἀρχετύπως ὁ λόγος καὶ τὸ ἦθος, τὰ ὁποῖα θὰ μεταπλάσσει σὲ λογικὴ καὶ ἠθική, ὅσο ἐνηλικιώνεται. Ὅσο ἐνηλικιώνεται, θὰ τοῦ προστίθενται τὰ συναισθήματα, ὡς ἐπεξεργασμένα αἰσθήματα καὶ τὸ χαμόγελο, ὡς τεκμήριο ὁλοκληρώσεως τοῦ χαρακτήρος του. Λοιπὸν τὸ ἔμβρυο, ἀφοῦ «σκιρτᾶ ἐν ἀγαλλιάσει» στὴν κοιλία τῆς μητέρας του, εἶναι ἄνθρωπος ὁλοκληρωμένος ἤδη καὶ πρέπει νὰ τὸ ἀντιμετωπίζουμε μὲ τὸν ἀνάλογο σεβασμό. Μὴ τὸ παραδώσουμε σὲ κίναιδο, γιὰ νὰ μὴ ἐμπέσουμε στὴν κατάρα του.

9.         Θέλουμε νὰ ρωτήσουμε: Γιὰ ποιὸ λόγο ἡ παγκόσμια ἀράχνη ἐπιβάλλει κανόνες ζωῆς αὐτόχρημα παράλογους καὶ καταστροφικούς; Διότι ἐπιδιώκουν τὴ συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Κυρίως ἀποβλέπουν οἱ τῆς ἀράχνης, ταυτιζόμενοι μὲ τὴ σατανικὴ βούληση, στὴν ἠθικὴ ἐξαχρείωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὥστε διὰ τεθλασμένης νὰ ἐπιφέρουν ταπεινὸ πλῆγμα κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ, ὅτι στὴν διεκδίκηση ἡγεμονίας ἐπὶ τῶν λογικῶν ὄντων κυριάρχησαν οἱ παράλογες καὶ φωτοσβεστικὲς δυνάμεις. Οὕτω πασχίζουν νὰ ἐκτροχιάσουν τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς τὴν ἀμαρτία, ὥστε νὰ ὑψώσουν βλασφημία πρὸς τὸν Ὕψιστο. Γνωρίζουμε δά, ἀπὸ τὰ ἀρχέτυπα Σόδομα, ὅτι ἡ ἁμαρτία τοῦ σοδομισμοῦ καταντᾶ νοοτροπία πάνδημος, γι’ αὐτὸ καὶ προκαλεῖ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.

10.    Οἱ τῆς ἀνωμαλίας ὑπόσπονδοι, ἐπειδὴ ἐξέπεσαν ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς ἀρετῆς καὶ κατήντησαν δαίμονες, γιὰ νὰ μὴ εἶναι μόνοι τους στὸν βόθρο τῆς ἀπωλείας πασχίζουν νὰ παρασύρουν καὶ ἄλλους, ὥστε νὰ μὴ εἶναι μόνοι: «Οἱ τῆς ἀρετῆς ἐκπεσόντες ἀγωνίζονται ὑποσκελίσαι τοὺς λοιπούς, ἵνα μὴ μόνοι ἐν ἀσχημοσύνῃ διατελῶσιν» (Ἅγ. Ἐφραίμ, Περὶ ἀρετῆς Β’). Ἄρα πρέπει σ’ αὐτοὺς διὰ νόμου νὰ ἀπαγορεύεται ἡ ὅποια συντυχία αὐτῶν μὲ παιδιά.

11.    Κατακλείουμε μὲ μία σύσταση πρὸς τοὺς βο(υ)λευτές, νὰ προσέξουν νὰ μὴ συνταχθοῦν μὲ τὸ σίχαμα τὸν χάζαρο πρωθυπουργό, διότι θὰ τὸ μετανοιώσουν πικρά….

 

23 Ἰανουαρίου 2024

δ.μ.

                                     Νὰ φυλάει ὁ Κύριος

1 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Όπως είπε και Μητροπολιτης Πολωνίας αλλάζουν τα ήθη, τα έθιμα και το Έθος σε Χριστιανικά Κράτη για να προετοιμαστει το έδαφος για τον Αντίχριστο.

20 Μαρτίου 2024 στις 2:37 π.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως